Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru Perioada 2014-2020

Disertație
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 190 în total
Cuvinte : 51295
Mărime: 13.94MB (arhivat)
Publicat de: Constantin N.
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. Secțiunea I. Profilul Municipiului Roman 10
 3. 1. Dezvoltare urbană 10
 4. 1.1. Date geografice și încadrarea în teritoriu 10
 5. 1.2. Poziția în cadrul rețelei de așezări 13
 6. 1.3. Modul de utilizare al terenurilor 15
 7. 2. Profilul demografic 15
 8. 3. Fondul locativ 22
 9. 4. Structura urbană 24
 10. 5. Infrastructura de transport 26
 11. 5.1. Infrastructura rutieră. Transportul în comun 30
 12. 5.2. Infrastructura feroviară 36
 13. 5.3. Transportul aerian 37
 14. 6. Infrastructura tehnico-edilitară 37
 15. 6.1. Rețeaua de alimentare cu apă 37
 16. 6.2. Rețeaua de canalizare 40
 17. 6.3. Rețeaua de alimentare cu gaze naturale 42
 18. 6.4. Rețeaua de alimentare cu energie termică 44
 19. 6.5. Rețeaua de alimentare cu energie electrică 44
 20. 6.6. Rețeaua de telecomunicații 46
 21. 7. Economie 47
 22. 7.1 Scurt istoric. 47
 23. 7.2 Agenţii economici. Antreprenoriatul 48
 24. 7.3 Analiza sectorială 53
 25. 7.4. Forţa de muncă 63
 26. 7.5. Activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare 64
 27. 7.6. Structuri de sprijinire a afacerilor 65
 28. 7.7. Implicarea administrației publice locale în sprijinirea mediului de afaceri 68
 29. 8. Mediu 70
 30. 8.1 Monitorizarea calității apelor 70
 31. 8.2 Monitorizarea calităţii aerului 71
 32. 8.3 Monitorizarea calității solului 72
 33. 8.4 Biodiversitatea 73
 34. 8.5 Spaţii verzi 74
 35. 8.6 Gestionarea deşeurilor 76
 36. 8.7 Educație ecologică și conștientizare 80
 37. 9. Turism 81
 38. 9.1. Resurse turistice naturale și antropice 81
 39. 9.2. Infrastructura turistică 99
 40. 9.3. Circulația turistică 101
 41. 9.4. Promovarea turistică și evenimente organizate 103
 42. 10. Servicii sociale 105
 43. 10.1. Dezvoltare socială 105
 44. 10.2. Numărul de beneficiari de prestații sociale 105
 45. 10.3. Infrastructura de servicii sociale 106
 46. 11. Educaţie 110
 47. 11. 1. Infrastructura educațională 110
 48. 11.2. Populația școlară 112
 49. 11.3. Personalul didactic 115
 50. 11.4. Oferta educațională 116
 51. 12. Sănătate 117
 52. 12.1. Infrastructura sanitară 117
 53. 12.2. Personalul medical 123
 54. 12.3. Investiții ale primăriei în domeniul sănătății 124
 55. 13. Cultură şi sport 126
 56. 13.1. Infrastructura și viața culturală 126
 57. 13.2. Infrastructura și activitatea sportivă 132
 58. 14. Guvernanță locală 134
 59. 14.1. Administrația publică locală 134
 60. 14.2. Creșterea calității serviciilor administrației locale 139
 61. 14.3. Structuri asociative ale administrației publice locale 144
 62. 14.4. Bugetul local 146
 63. Secțiunea II. Analiza SWOT 153
 64. Secțiunea III - Viziunea de dezvoltare durabilă a Municipiului Roman (2027) 168
 65. 1. Viziunea de dezvoltare durabilă (orizont 2027): 168
 66. Secțiunea IV – Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2020 170
 67. 1. Contextul strategic 170
 68. 1.1. Contextul strategic european 170
 69. 1.2. Contextul strategic național: 172
 70. 1.3. Contextul strategic regional 176
 71. 2. Obiective strategice. Obiective Operaționale. Măsuri – 2014 - 2020 177
 72. Capitolul I: Sinteza raportului de cercetare ”Percepții privind calitatea vieții în Municipiul Roman. Direcții de dezvoltare” 182
 73. Capitolul II – Portofoliul de proiecte prioritare strategice pentru perioada 2014-2020 184
 74. Capitolul III – Planul de acțiune pentru implementarea strategiei 185
 75. Capitolul IV. Sistemul de monitorizare și evaluare a strategiei 188

Extras din disertație

Introducere

În ultimii ani, la nivel european a crescut semnificativ importanţa acordată coeziunii teritoriale, în general, şi dezvoltării urbane, în special, sporind substanțial alocările financiare destinate dezvoltării durabile a oraşelor, considerate „motoare” ale creşterii economice şi ale creării de noi locuri de muncă, într-o abordare integrată, care să contribuie la coeziunea economică, socială şi teritorială.

În ciclul de programare 2007-2013, politica de susţinere a oraşelor promovată de Uniunea Europeană s-a bazat pe prevederile Cartei de la Leipzig pentru oraşe europene durabile (2007), care a stabilit ca priorităţi: abordarea integrată a dezvoltării urbane; focalizarea intervenţiilor pe cartierele defavorizate; considerarea transportului în comun ca element-cheie al mobilităţii urbane; crearea unor spaţii publice de calitate, pentru rezolvarea problemelor sociale şi economice. Declaraţia de la Toledo (2010) a accentuat importanţa acordată regenerării urbane, abordării integrate a dezvoltării urbane, care ar trebui să fie inteligentă, durabilă şi incluzivă socială, în linie cu priorităţile U.E. Această declaraţie a fost prima care a subliniat necesitatea de a promova o Agendă urbană europeană.

Principalele provocări şi priorităţi ale Uniunii Europene şi, implicit, ale Statelor Membre legate de coeziunea teritorială şi dezvoltarea urbană în perioada 2014-2020 sunt cuprinse în Agenda Teritorială 2020. Conform Agendei, principalele provocări ale coeziunii teritoriale ale U.E. pentru orizontul 2020 sunt:

1. Expunerea sporită la globalizare: transformările structurale după criza economică globală;

2. Provocările integrării europene şi interdependenţa crescândă a regiunilor;

3. Provocări demografice şi sociale diverse din punct de vedere teritorial, segregarea grupurilor vulnerabile;

4. Schimbările climatice şi riscurile legate de mediu: efecte diverse din punct de vedere geografic;

5. Provocările energetice ce se situează în primplan şi ameninţă competitivitatea regională;

6. Pierderea biodiversităţii; patrimoniul natural, peisagistic şi cultural vulnerabil.

Autorităţile publice locale din Municipiul Roman sunt interesate cu prioritate de dezvoltarea locală şi, în acest sens, o abordare unitară a acestui obiectiv este fundamentală pentru conturarea perspectivei viitoare, pe termen mediu si lung.

În acest context, s-a impus elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2020, document cadru, pe termen mediu şi lung, pentru stabilirea planului de acţiune locală pentru dezvoltarea urbană integrată, a domeniilor prioritare care au nevoie de finanţare şi pregătirea portofoliului local de proiecte ce vor avea în vedere direcţiile perioadei 2014 – 2020 de programare financiară a fondurilor Uniunii Europene.

Metodologia realizării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman a vizat următoarele elemente-cheie:

- obţinerea unui document complex şi modern, realizat cu respectarea criteriilor-cheie de calitate utilizate în evaluarea documentelor strategice la nivel european: a) relevanţă, b) eficacitate, c) eficienţă, d) consecvenţă şi coerenţă e) pragmatism, f) sustenabilitate şi g) aranjamente de management şi monitorizare;

- participarea şi implicarea activă a factorilor locali interesaţi şi a comunităţii în procesul de planificare strategică, pentru a construi susţinerea necesară în vederea implementării ulterioare şi stimularea construirii de relaţii de parteneriat;

- raportarea, de o manieră cât mai pragmatică, a strategiei de dezvoltare locală la priorităţile de investiţii aferente perioadei 2014 – 2020, disponibile prin accesarea de finanţări nerambursabile şi/sau mobilizarea unor instrumente de creditare şi/sau investiţii private.

Strategia cuprinde următoarele capitole, într-o succesiune logică:

- Profilul Municipiului Roman – este o analiză complexă a stadiului actual de dezvoltare socio-economică a municipiului, din perspectiva unui set complex de domenii de analiză;

- Analiza SWOT a Municipiului Roman - care identifică principalele puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări la adresa dezvoltării comunităţii, care stau la baza direcţiilor strategice de dezvoltare durabilă a oraşului;

- Viziunea de dezvoltare durabilă a Municipiului Roman – concretă şi concisă, viziunea conţine doar acele elemente posibil de realizat avându-se în vedere resursele umane, materiale şi financiare identificate sau posibil de atras pentru dezvoltare, rezultate în urma analizei resurselor;

- Obiectivele de dezvoltare ale comunității, cu priorităţi, măsuri și ținte bine definite, cuantificabile, determinate pe baza de prognoze;

- Portofoliu de proiecte prioritare, într-o abordare integrată și coerentă, inclusiv indicarea surselor potențiale de finanțare;

- Plan de acţiune pentru implementarea strategiei;

- Sistemul de evaluare şi monitorizare a implementării strategiei;

Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Roman a fost elaborată plecând de la experienţa procesului de planificare din perioada de programare 2007-2013 avându-se în vedere:

- includerea în strategie a unui portofoliu cât mai diversificat de proiecte, care să satisfacă nevoile identificate la nivelul principalelor domenii de analiză şi care să asigure premisele atragerii unui volum suplimentar de resurse financiare externe (din fonduri U.E., de la bugetul de stat, parteneriate public-private, etc.).

Conținut arhivă zip

 • Strategia de Dezvoltare Durabila a Municipiului Roman pentru Perioada 2014-2020.docx

Alții au mai descărcat și

Actori ai Dezvoltării Urbane

1.1. Dezvoltare locală Shimbările intervenite după 1989 au determinat o creştere semnificativă în România pentru interesul care este acordat...

Dezvoltare Urbană Durabilă

Introducere Teritoriul, din puct de vedere urbanistic, reprezintă spaţiul geografic referitor la zone urbanizate, agricole sau naturale, asupra...

Rezultatele recensămintelor din România analiză comparativă anii 1992-2002-2011

Rezultatele recensămintelor din Romania Analiză comparativă anii 1992-2002-2011 Recensământul este singura operaţiune care produce la intervale...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Amenajarea Teritoriului și Urbanism

CAPITOLUL 1 SISTEMUL DE REGLEMENTARI SPECIFICE DOMENIULUI URBANISTIC SI AMENAJARIINTERITORIULUI . DOCUMENTATII DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea economică a României în contextul globalizării

Dictionarul explicativ al limbii romane ne da o definitie a dezvoltarii destul de clara si anume - "a trece de la o stare calitativa veche la alta...

Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană

Capitolul I SPAŢIUL RURAL – ABORDĂRI CONCEPTUALE Acest capitol este consacrat analizei conceptelor de rural şi ruralitate, locului ruralului în...

Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului

INTRODUCERE Turismul, reprezintă activitatea practicată de oamenii doritori de noi experiențe, liberi spre vizitarea locurilor mult visate, cu...

Analiza potențialului cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu. Strategii de dezvoltare

ABSTRACT Studiul de față își propune să analizeze potențialul cultural-istoric al municipiului Târgu-Jiu prin prezentarea principalelor obiective...

Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat

Introducere Lucrarea de față a fost concepută pentru a se analiza strategia de dezvoltare a Municipiului Calafat, precum și a se evidenția...

Îmbunătățirea calității aerului prin dezvoltarea strategiilor de mediu și a infrastructurii în transportul rutier din Sectorul 3

I.Descrierea Institutiei publice 1.1 Prezentarea institutiei,nume,obiect de activitate,adresa Primaria Sectorului 3 a Municipiului Bucuresti face...

Caracteristicile activităților economice și rolul lor în organizarea teritoriului (Targoviște)

1. ACTIVITĂȚILE AGRICOLE Economia Municipiului Târgoviște se încadrează în sistemul economic a județului Dâmbovița. Analiza economiei județene...

Ai nevoie de altceva?