Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 15446
Mărime: 1.50MB (arhivat)
Publicat de: Alexandru B.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist. Univ. Dr. Ana-Mădălina Potcovaru
Facultatea de Administratie si Management Public
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. Introducere ... 4
 2. Partea I Stadiul Cunoașterii ... 5
 3. 1. Aspecte teoretice . 5
 4. 1.1. Conceptul de managementul resurselor umane 5
 5. 1.2. Conceptul de satisfacție 7
 6. 1.2.1. Perspective ale satisfacției 8 1.3. Factorii care determină satisfacția în muncă 9 1.4. Conceptul de motivație ... 10
 7. 1.5. Tipuri de motivație . 11
 8. 1.6. Relația dintre motivație și satisfacție . 12
 9. Partea a II a . Contribuții personale. ... 14
 10. 2. Analiza companiei de transport METROREX S.A. . 14
 11. 2.1. Prezentarea generală a companiei de transport Metrorex. . 14
 12. 2.2. Scurt istoric al companiei ... 15
 13. 2.3. Obiectul de activitate .. 16
 14. 2.4. Analiza resurselor umane din cadrul companiei Metrorex S.A. 16
 15. 2.4.1. Analiza structurii forței de muncă (analiză statică) . 16
 16. 2.4.2. Analiza stabilității resurselor umane ... 18
 17. 2.5. Studiu cu privire la satisfacția resimțită de angajații companiei de transport cu metroul din București, Metrorex S.A. .. 21
 18. 2.5.1. Scop și obiective . 21
 19. 2.5.2. Ipotezele cercetării .. 22
 20. 2.5.3. Eșantionare .. 22
 21. 2.5.4. Metodologie 23
 22. 2.5.5. Interpretarea rezultatelor . 24
 23. 3
 24. 2.6. Analiza Diagnostic asupra aspectelor constatate pe parcursul cercetării ... 38
 25. 2.7. Limitele cercetării și direcții viitoare de cercetare . 40
 26. 3. Concluzii și recomandări referitoare la cercetarea efectuată asupra companiei de transport METROREX S.A. . 41
 27. 3.1. Concluzii 41
 28. 3.2. Recomandări ... 42
 29. Anexe ... 45
 30. Chestionar ... 45
 31. Analiza SWOT asupra companiei de transport Metrorex S.A. . 49
 32. Bibliografie . 50

Extras din licență

Introducere

În prezent, motiva.ia .i satisfac.ia joaca un rol foarte important în via.a angaja.ilor, iar angajatorii trebuie sa trateze aceste aspecte cu foarte multa aten.ie. De obicei, angaja.ii bine pregati.i migreaza destul de rapid cu scopul de a gasi un loc de munca ce le va asigura mai mult decât un simplu salariu lunar. Împreuna cu salariul, ace.tia î.i doresc ca organiza.ia în care lucreaza sa de.ina îndeajun.i factori motivatori pentru a le declan.a starea de satisfac.ie. Cei ce vor avea de câ.tigat sunt atât angajatorii, care se vor bucura de o productivitate mai mare, dar .i angaja.ii, pentru ca vor veni cu placere la munca, vor fi mai relaxa.i dar .i mai motiva.i sa ob.ina performan.a.

Prin motivarea angaja.ilor în.elegem implementarea diferi.ilor factori motivatori, cum ar fi bonusuri, cre.terea salariilor, alte beneficii materiale, sau respectul, recunoa.terea meritelor, laude, acestea din urma însemnând foarte mult pentru angajat din prisma starii interioare pe care le-o genereaza.

Tema „Studiu privind gradul de motiva.ie .i satisfac.ie al angaja.ilor din cadrul companiei de transport Metrorex S.A.” pe care urmeaza sa o deslu.im în urmatoarele capitole a fost aleasa pentru ca din punctul meu de vedere, noi ca oameni am evoluat, dorin.ele noastre se schimba constant, iar faptul ca la locul de munca petrecem aproximativ 40 de ore pe saptamâna înseamna ca angajatorii trebuie sa ne ofere mai mult decât banii de la finalul lunii.

În prima parte a lucrarii am descris anumite aspecte teoretice ale diferitelor concepte prezente în con.inutul lucrarii, cum ar fi aspecte legate de managementul resurselor umane, motiva.ie, tipuri de motiva.ie, satisfac.ie, factori ce influen.eaza satisfac.ia, .i am descris corela.ia dintre motiva.ie .i satisfac.ie cu scopul de a le observa mai în detaliu.

Partea a doua a cercetarii este cea practica, ce a constat în aplicarea unui chestionar care a avut rolul de a-mi confirma sau infirma anumite ipoteze. La începutul acestui capitol am descris compania, am analizat static .i dinamic resursele umane din companie, am determinat e.antionul. În finalul par.ii a doua se regasesc interpretarile rezultatelor ob.inute în urma aplicarii chestionarului .i analiza diagnostic realizata pe baza rezultatelor ob.inute.

Ultimul capitol cuprinde concluziile generale care au fost observate în urma cercetarii desfa.urate, dar .i anumite recomandari pentru perfec.ionarea activita.ii companiei. De asemenea, în sec.iunea anexelor regasim chestionarul .i analiza SWOT pe companie.

Partea I Stadiul Cunoa.terii

1. Aspecte teoretice

1.1. Conceptul de managementul resurselor umane

Cu scopul de a eviden.ia anumite caracteristici de baza ale managementului resurselor umane, trebuie sa definim .i sa conturam exact locul .i con.inutul acestuia, deoarece în literatura de specialitate se exprima diverse opinii, dar care contribuie la o în.elegere mai în detaliu a con.inutului acestuia. (Manole & Nica, 2018, p. 16)

Marea majoritate a cercetatorilor în domeniul managementului resurselor umane considera ca acest domeniu este rezultatul unei cercetari specializate .i se înscrie pe o traiectorie bine cunoscuta a unei evolu.ii rapide în diverse domenii de activitate. De aceea, în func.ie de scopul urmarit, managementul s-a divizat într-o mul.ime de domenii specializate, printre care se numara .i managementul resurselor umane, domeniu ce a suferit schimbari semnificative.

Conceptul de management al resurselor umane a pornit de la un domeniu deja existent, cel al managementului general, de la care a împrumutat anumite concepte sau metode de investigare, dar .i anumite limbaje de exprimare sau procese, prin care î.i precizeaza obiectul de studiu .i traseaza propria limita astfel încât realita.ile organiza.iei sunt tratate conform obiectivelor urmarite. Mai mult, apari.ia .i dezvoltarea acestui concept, are multiple influen.e asupra managementului general, deoarece plusurile metologice generate impulsioneaza progresele cunoa.terii .tin.ifice, acestea la rândul lor, permi.ând noi dezvoltari ale teoriei .i practicii manageriale. (Manolescu, 2001, p. 29)

De-a lungul timpului, au fost individualizate mai multe perioade sau etape de dezvoltare, acestea reprezentând diferite niveluri în evolu.ia func.iei de personal, dar .i în definirea con.inutului de management al resurselor umane.

Una dintre aceste variante de periodizare cuprinde urmatoarele etape:

. Etapa empirica

. Etapa bunastarii sau prosperita.ii

. Administrarea personalului

. Managementul personalului

. Managementul resurselor umane

Bibliografie

1. Burduș, E. (1999). Fundamentele Managementului Organizației. București:

Editura Economică.

2. Chelcea, S. (2001). Metodologia cercetării sociologice. București: Editura

Economică.

3. Constantin, A. (2008, Decembrie). Motivarea personalului pentru performanță

și Eficiență. Tribuna Economică, p. 89.

4. Constantin, T. (2004). Evaluarea psihologică a personalului. Editura Polirom.

5. Drăgan, G., & Burghelea, C. Motivația și satisfacția în muncă. Tribuna

Economică, p. 35.

6. Johns, G. (1998). Comportament organizațional. Editura Economică.

7. Larousse. (2006). Marele dicționar al psihologiei. Editura Trei.

8. Locke, E. (1976). The Nature and Causes of Job Satisfaction.

9. Manole, C., & Nica, E. (2018). Managementul resurselor umane în

Administrația publică. București: Editura ASE.

10. Manolescu, A. (1995). Managementul resurselor umane. București: Editura

Didactică și Pedagogică.

11. Manolescu, A. (2001). Managementul resurselor umane. București: Editura

Economică.

12. Micle, I. M. (2008, Decembrie). Satisfacția în muncă- Factor al eficienței

economice. Tribuna Economică, p. 86.

13. Pânișoara, G. (2005). Managementul resurselor umane. Iași: Editura Polirom.

14. Pașa, F. (2012). Creșterea eficienței activității angajaților. Tribuna Economică.

15. Pastor, I. (2007). Stimularea motivației personalului. Tribuna Economică, p. 29.

16. Preda, M. (2006). Comportament Organizațional. Teorii, exerciții și studii de

caz. Editura Polirom.

17. Sasu, H. (2007). Eficiența recompenselor. Tribuna Economică.

18. Ticu, C. (2009). Determinanți ai motivației în muncă- De la teorie la analiza

realității organizaționale. Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza" Iași.

19. Vroom, V. (1964). Work and motivation. New York: Wiley.

20. Zamfir, C. (1980). Un sociolog despre muncă și satisfacție. București: Editura

Politică.

21. Zlate, M. (2007). Introducere în Psihologie. Editura Polirom.

51

- „Raport de activitate” , articol disponibil online

http://www.metrorex.ro/Resurse/RaportActivitate/Raport_Metrorex_2016_ro.pdf, aceesat la

data de 21.05.2018

- Site-ul oficial al companiei Metrorex, disponibil online

http://www.metrorex.ro/prima_pagina_p1352-1 accesat la data de 21.05.2018

Preview document

Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 1
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 2
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 3
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 4
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 5
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 6
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 7
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 8
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 9
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 10
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 11
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 12
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 13
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 14
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 15
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 16
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 17
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 18
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 19
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 20
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 21
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 22
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 23
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 24
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 25
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 26
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 27
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 28
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 29
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 30
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 31
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 32
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 33
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 34
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 35
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 36
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 37
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 38
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 39
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 40
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 41
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 42
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 43
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 44
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 45
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 46
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 47
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 48
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 49
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 50
Studiu privind gradul de motivație și satisfacție al angajaților din cadrul companiei de transport Metrorex SA - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Studiu privind gradul de motivatie si satisfactie al angajatilor din cadrul companiei de transport Metrorex SA.pdf

Alții au mai descărcat și

Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale

INTRODUCERE Evoluția în domeniul tehnologiei, creșterea complexității activităților în întreprinderi, precum și contextul economico-social în care...

Mixul de marketing în administrația publică

CAPITOLUL I MARKETINGUL PUBLIC - ASPECTE TEORETICE 1.1 Ce vor și ce primesc cetățenii de la instituțiile publice Orice societate are nevoie de...

Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice

Introducere Actualmente, putem observa că majoritatea instituțiilor publice s-au bazat pe profit și expansiune, indiferent de urmări. Însă pentru...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Ai nevoie de altceva?