Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 25229
Mărime: 95.92KB (arhivat)
Publicat de: Iuliana Matei
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INRODUCERE
 2. CAPITOLUL I. BURSA DE VALORI - DETERMINĂRI CONCEPTUALE
 3. 1.1. Definiția bursei, tipuri , nivele de reglementare, posibilități de activitate a agenților bursieri
 4. 1.2. Membrii bursei ,categorii de membri, obținerea calității de membru
 5. 1.3. Participanții pieței bursiere
 6. 1.4. Definirea, caracteristicile și tipurile agenților de schimb pe piața bursieră
 7. CAPITOLUL II. PRACTICA MONDIALĂ A AGENȚILOR BURSIERI
 8. 2.1. Societatea de bursă - intermediar principal pe piața de capital
 9. 2.2. Activitatea agenților bursieri pe piața de capital americană
 10. 2.3. Activitatea agenților bursieri în Japonia, Marea Britanie, Germania, Franta, România
 11. CAPITOLUL III. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA.
 12. 3.1. Membrii bursei de valori a Moldovei, tangențe cu calitatea de agent bursier.
 13. 3.2. Activitatea companiilor de brokeraj pe piața de valori mobiliare din Republica Moldova
 14. 3.3. Activitatea dealerilor pe piața de valori mobiliare din Moldova
 15. ÎNCHEIERE
 16. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

INRODUCERE

Actualitatea temei. Bursele de valori sunt organisme foarte sensibile la multiplele influențe pe care le declanșează evenimentele de ordin economic, social-politic și valutar. Ele pun în evidență starea conjuncturală a economiei și înregistrează mersul afacerilor marilor companii industriale și comerciale.

În cadrul acestor piețe participă bănci, instituții financiare, întreprinderi și companii industriale și comerciale care efectuează tranzacții cu valori mobiliare în scopul mobilizării de fonduri financiare pe termen mijlociu și lung, solicitate de realizarea unor importante acțiuni economice și sociale la diferite nivele de competență.

Bursele de valori sunt instituții de o importanță deosebită în ansamblul mecanismelor de reglare a economiei de piață. Ele reprezintă piețe financiare organizate unde se vând și se cumpără valori mobiliare, se stabilesc modalitățile de negociere și prețul acestor titluri.

Din cele menționate anterior rezultă că formarea și dezvoltarea pieței de capital în Republica Moldova și constituirea bursei de valori de valori reprezintă componente esențiale ale procesului de restructurare a sistemului economic și de creare a mecanismelor și instituțiilor specifice unei economii de piață. În acest sens, pentru soluționarea problemei vizate, o importanță deosebită prezintă practica bursieră internațională.

Bursa de pe Wall Street (New York Stock Exchange) este o piață complexă, cu un grad înalt de reglementare, unde se utilizează mai multe sisteme de negocieri și operează diferite categorii de societăți și agenți de bursă. Bursa de la Londra (International Stock Exchange) a devenit după octombrie 1986 simbolul modernizării pieței bursiere și al dimensiunii internaționale a operațiunilor cu valori mobiliare. De asemenea, practica bursei din Paris și Frankfurt prezintă o experiență notorie în domeniu.Ținând cont de marea diversitate a practicilor în domeniu, lucrarea în cauză prezintă o incursiune în experiența principalelor burse de valori din SUA și Europa Occidentală, acestea constituind în prezent piețe mari de capital și principalele modele ale bursei de valori.

Practica bursieră internațională, cu multiplele sale forme și metode de manifestare, servesc drept bază pentru crearea și funcționarea eficientă a pieței bursiere a Republicii Moldova. Studierea practicii internaționale în domeniu oferă posibilități de identificare a modalităților adecvate de implementare a experienței și practicii respective și adoptarea lor la specificul național al Republicii Moldova.

De altfel, cercul de probleme vizat este insuficient studiat, tema în cauză având o importanță deosebită pentru evoluția bursei de valori a Republicii Moldova, precum și a pieței de capital în general.

Din această cauză mi-am ales această temă în calitate de obiect de studiu și cercetare științifică.

Scopul cercetării constă în studierea bazelor teoretice ale practicii bursiere internaționale cu evidențierea modalităților practice de implementare a acestora în funcționarea bursei și a pieței bursiere din Republica Moldova.

Scopul formulat impune rezolvarea următoarelor sarcini:

- determinarea concepțiilor teoretice privind modul de organizare a burselor de valori si agentilor bursieri;

- analiza cadrului legislativ privind activitatea agenhtilor bursieri;

- evidențierea mecanismelor de derulare a tranzacțiilor bursiere;

- determinarea rolului agentilor bursieri pe plan international si national;

- aprecierea modalităților de reglementare a activitatii agentilor buriseri;

- identificarea posibilităților de aplicare a experienței internaționale în cadrul BVM.

Scopul și sarcinile au determinat structura prezentei lucrări care include: introducerea, trei capitole, încheierea și bibliografia selectivă.

În Introducere este argumentată tema cercetării, este definit scopul și sarcinile cercetării, obiectul cercetării, noutatea științifică și aplicarea practică.

În Capitolul I se examinează noțiunea burselor de valori,m rolul membrilor bursei și gradul de imortanță a activității acesteia vis-a vis de statistica tranzacțiilor bursiere.

În Capitolul II se prezintă o analiză a activității agenților buriseri din Marea Britanie (Bursa din Londra), Germania (Bursa din Frankfurt) și Franța (Bursa din Paris).

În Capitolul III se reflectă modul de organizare și funcționare a companiilor broker- dealer în cadrul Bursei de Valori a Moldovei în baza principiilor experienței bursiere internaționale.

Încheierea include unele concluzii formulate în rezultatul efectuării cercetării în baza cărora se formulează recomandări.

Tema cercetării o constituie practica bursieră internațională și aplicarea ei în Republica Moldova.

Obiectul cercetării: bursele de valori, tranzacții bursiere, ordine de bursă, listingul, decontări și clearing, reglementarea activității pe piața valorilor mobiliare.

Baza metodologică. În calitate de bază metodologică au servit conceptele și experiența centrelor financiare care constituie principalele modele ale burselor de valori. În baza lor a fost posibilă formularea unor concluzii teoretice și metodice asupra fenomenului bursier pe plan internațional.

Baza informațională au constituit-o datele statistice privind volumul tranzacțiilor bursiere, numărul de acțiuni tranzacționate, numărul societăților cotate, capitalizarea bursieră înregistrate la bursele asupra cărora s-a efectuat studiul pentru anii 1995-2007, datele acumulate pe parcursul efectuării cercetării, precum și setul de acte normative care determină funcționarea pieței valorilor mobiliare.

Inovația științifică. Elementele de noutate științifică se reduc la următoarele:

- s-au generalizat concepțiile teoretice și modalitățile practice de activitate a burselor recunoscute pe plan mondial, s-a efectuat o abordare științifică a funcționării BVM în condiții de tranzacție la economia de piață;

- s-a efectuat o abordare științifică a funcționării BVM în condiții de tranziție la economia de piață;

- s-a precizat metodologia elaborării indicatorilor ce reflectă activitatea BVM.

Bibliografie

I. Acte legislative și normative

1. Legea Republicii Moldova privind Piața Valorilor Mobiliare nr. 199 - XIV din 18 noiembrie 1998. (Monitorul oficial nr. 27 - 28 din 23 martie 1999).

2. Legea Republicii Moldova privind Comisia Națională a Pieței Financiare nr. 192 - XIV din 12 noiembrie 1998. (Monitorul oficial nr. 22-23 din 4.03.1999, titlu modificat 2007).

3. Legea Republicii Moldova cu privire la fondurile de investiții nr. 1204-XIII din 5 iunie 1997. (Monitor oficial nr. 45 din 10 iulie 1997).

4. Legea Republicii Moldova privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997. (Monitor oficial nr. 38-39 din 12 iunie 1997).

5. Regulile Bursei de Valori a Moldovei.

II. Monografii

1. Anghelache Gabriela „Piața de capital: caracteristici , evoluții, tranzacții”, Edit. Economică, București 2004;

2. Anghelache Gabriela, „Bursa și piața extrabursieră”, Edit.Economica, București 2000;

3. Badea Dumitru, „Piața de capital și restructurarea economică”, Edit.Economica, București 2000;

4. Bratu Ștefan , „Piți financiare și valori mobiliare”, Craiova , 1998;

5. Ciobanu Gheorghe, „Bursa de valori și tranzacții la bursă”, Edit. Economica, București 1997;

6. Dardac Nicolae „Burse de valori, dimensiuni, rezonanțe social-economice”, Edit. Economica, București 1997 ;

7. Duțescu I. „Informație contabilă și pieți de capital”, edit.Economica, București 2000;

8. Euro-In consulting , „Bursa de valori: noțiuni juridice, operațiuni la bursă”, Chișinău 1996;

9. Frîncu Marin, „Piața de capital”, edit.Tribuna economică, București 1998;

10. Galiceanu Ion , „Curs de piețe financiare”, Craiova, 2001;

11. Galiniceanu Ion , „Curs de piețe financiare și operațiuni la bursă”, Craiova 1997;

12. Ghilic-Micu B., „Bursa de valori”,Edit.Economica, București 1997;

13. Gradu Mihaela , „Tranzacții bursiere”, Edit. Economică, București 1995;

14. „Introducere în studiul pieților monetare și valutare”, Edit.Economica , București 2000;

15. Ionescu Gheorghe „Burse de mărfuri și valori”, Edit.Economica , București 2004;

16. Negoescu Gheorghe „Burse de mărfuri și valori”, Galați 1997;

17. Negoescu Gheorghe „Instituția bursieră”, Galați 1999;

18. Prunea Petru „Pieți de capital.Cronica provocării riscului”, Edit.Economica, București 2001;

19. Spătaru L, „Societăți comerciale”, edit.Economica, București 1999;

20. Stoica Ovidiu „Mecanisme și instituții ale pieței de capital”, Edit.Economica, București 2002;

21. Stoica Victor „Pieți de capital și burse de valori” edit.Economica, București 2001;

22. Stoica Victor , „Practica pieței de capital”, Edit.Economica, București 2004;

23. Wilmott Paul „Derivatele : ingenirie financiară, teorie și practică”, edit.Economică, București 2002;

24. Бepдникoвa T.Б., „Рынoк цeнныx бyмaг и биpжeвoe дeлo”, Mocквa 2002;

25. Лялин В.A.,” Цeнныe бyмaги и фoндoвaя биpжa”, Филинь-pилaнт, Mocквa 2000;

26. Пepчинcкaя, Дoдy, ” Фoндoвый pынoк Moлдoвы”, Кишинэy 2001;

27. Чecкидoв Б.M., „Рынoк цeнныx бyмaг и биpжeвoe дeлo”, Эгзaмeн, Mocквa 2002;

III. Publicistică

1. Dodon Igor, Valeria Vascova , „Recomandările Grupuli celor 30 și piața valorilor mobiliare” , Bursa de valori- buletin informativ nr 1 (71), ian.2003

2. L.Gribincea, „Clearingul”, Revista națională de drept, nr 4 /2004

3. „Depozitarul de valori mobiliare al Moldovei”, Bursa de valori- buletin informativ, nr 10 (80) oct.2003

4. „Depozitarul central ca element al pieței dezvoltate de capital”, Bursa de valori- buletin informativ, nr 4, 1996

5. „Regulile decontării la bursa de valori aMoldovei”, Bursa de valori- buletin informativ, nr 2, 1996

6. Aлeкcaндp Бypдeйный - Дeпoзитapий-гapaнтия пocтaвки пpoтив плaтeжa- , Бaнки и финaнcы, № 5б ,1998

IV.Pagini web

1. www.google.com

2. www.referat.ro

3. www.allrefs.ru

4. www. nyse.md

5. www.docs.md

6. www.moldse.md

7. www.cnpf.md

Preview document

Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 1
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 2
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 3
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 4
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 5
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 6
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 7
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 8
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 9
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 10
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 11
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 12
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 13
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 14
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 15
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 16
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 17
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 18
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 19
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 20
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 21
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 22
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 23
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 24
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 25
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 26
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 27
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 28
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 29
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 30
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 31
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 32
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 33
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 34
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 35
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 36
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 37
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 38
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 39
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 40
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 41
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 42
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 43
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 44
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 45
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 46
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 47
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 48
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 49
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 50
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 51
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 52
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 53
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 54
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 55
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 56
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 57
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 58
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 59
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 60
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 61
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 62
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 63
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 64
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 65
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 66
Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Agentii bursieri - figuri principale in cadrul burselor de valori.doc

Alții au mai descărcat și

New York Stock Exchange

Bursa de Valori din New York (New York Stock Exchange), cea mai mare bursa de valori din lume, si-a inceput activitatea inca din secolul al...

Marketing

Obiectivele capitolului ???? După studiul acestui capitol veți fi capabil să: − știți ce este un produs și cum sunt clasificate produsele; −...

Evoluția pieței instrumentelor financiare derivate din România

Instrumentele financiare derivate au apărut pe piața tranzacțiilor financiare din motive speculative și din doleanța operatorilor economici care...

Piețe de capital

AIG American International Group sau AIG este o companie importantă americană de asigurări, listată la NYSE, al cărui sediu se găsește în clădirea...

Raport de analiza Alro SA

PARTEA I:ANALIZA COMPANIEI Compania ALRO S.A. a fost înființată în România, în anul 1961, făcând parte dintr-un grup ,integrat pe verticală, care...

Bursă de Mărfuri

1.1. ISTORICUL BURSELOR DE MARFURI Aparitia si formarea burselor de marfuri este rezultatul unui proces evolutiv firesc care a început în urma...

Bursa de Valori București

Construirea celei mai performante piete de capital din regiune, dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. Misiunea Bursei este de a asigura si a...

Te-ar putea interesa și

Bursa

Capitolul I BURSA – PREZENTARE GENERALA 1.1. Ce este bursa? 1.1.1. Conceptul de bursă În limbajul comun cuvântul bursă este utilizat în două...

Comportamentul principalilor agenți economici de pe piața financiar-bancară din România, în decursul anului 2011

I. Caracteristicile pieței financiar-bancare din România 1.1. Structura sistemului financiar din România Gradul de intermediere financiară s-a...

Funcțiile Pieței de Capital

Economia de piaţă are un caracter dual: pe de o parte, ea se caracterizează prin procese materiale de producere şi circulaţie a bunurilor şi...

Piața Internațională de Capital

1. Bursa - elemente definitorii Bursele actuale sînt rezultatul unei evoluţii istorice îndelungate şi reflectă, cu particularităţi zonale sau...

Ai nevoie de altceva?