Aplicarea principiului prudenței în contabilitate

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 17781
Mărime: 1.40MB (arhivat)
Publicat de: Cătălína Ð.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Moisescu Florentine
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea Dunarea de Jos, Galati

Cuprins

 1. INTRODUCERE .. 3
 2. CAPITOLUL 1.Cadrul conceptual și principiul prudenței ... 4
 3. 1.1 Prudența în contextual reglementărilor contabile internaționale . 5
 4. 1.2 Rolul prudenței în raportarea financiară,din perspectiva IFRS ... 8
 5. 1.3 Rolul raționamentului contabil în aplicarea principiului prudenței în condiții de incertitudine 10
 6. CAPITOLUL 2. Prudența,provizioanele și valoarea justă .. 15
 7. 2.1 Implicațiile principiului prudenței asupra provizioanelor . 22
 8. 2.2 Utilitatea principiului prudenței în raportarea financiară .. 24
 9. 2.3 Prudența vs. Valoarea justă în contabilitate . 24
 10. 2.4 Studii și analize privind utilizarea prudenței în evaluarea contabilă . 25
 11. CAPITOLUL 3. Principiul imaginii fidele vs. Principiul prudenței ... 32
 12. 3.1 Calitatea imaginii fidele .. 32
 13. 3.2 Despre fidelitate .. 32
 14. 3.3 Accepțiunea imaginii fidele . 33
 15. 3.4 Imaginea fidelă,raport de comunicare .. 34
 16. 3.5 Imaginea fidelă:soluție vs impediment în lupta cu contabilitatea creativă 35
 17. 3.6 Prudența și relația conflictuală cu imaginea fidelă ... 36
 18. 3.7 Exemplu de aplicare a principiului prudenței ... 38
 19. CAPITOLUL 4. Studiu comparativ privind deprecierea activelor prin prisma transparenței informaționale 41
 20. 4.1 Introducere .. 41
 21. 4.2 Obiectivele și metodologia cercetării ... 43
 22. 4.3 Rezultatele cercetării ... 49
 23. 4.4 Concluzii 53
 24. Concluzii și propuneri 54
 25. Bibliografie .. 55

Extras din licență

Introducere

Prundența este unul dintre cele mai fundamentale concepte ale contabilității. Acest principiu obligă entitățile, rspectiv contabilii acestora să manifeste un comportament prudent la întocmirea situațiilor financiare, ținând cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului curent sau precedent, de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale și totodată să se țină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezulttul exercițiului financiar este profit sau pierdere.

Cu alte cuvinte pentru a respecta principiul prudenței, activele și veniturie nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile nu trebuie subevaluate.

Prin intermediul acestei lucrări am încercat să scot în evidență importanța acestui principiu și impactul pe care îl poate avea asupra entităților.

În capitolul 1 am definit pe scurt cadrul conceptual și prudența, scoțând-o în evidență pe cea din urmă. Am prezentat prudența în contextul reglementărilor contabile internaționale, rolul prudenței din perspectiva IFR și totodată exercitarea prudenței care nu permite constituirea de provizioane excesive.

În capitolul 2 am prezentat prudența vs valoarea justă, studii privind utilizarea prudenței în evaluarea contabilă și analiza politicilor contabile și prudențiale prevăzute în diverse standarde IFRS.

Capitolul 3 face trimitere la o analiză comparativă între principiul imaginii fidele și principiul prudenței, fiecare dintre ele fiind pus în valoare prin diferite calități.

În capitolul 4, ca și studiu de caz, am ales să fac un studiu comparativ privind deprecierile activelor, studiu în care s-au analizat informațiile privind deprecierea activelor publicate de entitățile românești listate pe piața reglementată și de cele listate pe AeRO. (piață de acțiuni administrată de Bursa de Valori București, dedicată finanțării, creșterii și promovării întreprinderilor mici și mijlocii care nu îndeplinesc criteriile de amitere pe piața principală)

CAPITOLUL I

Cadrul conceptual reprezintă un sistem coerent de concepte care rezultă dintr-un scop. Fără un cadru conceptual, „practicile contabile rele ar triumfa asupra bunelor practici contabile". Prudența, unul dintre cele mai vechi și cele mai cunoscute concepte contabile, deși eliminat din cadrul conceptual contabil în 2010, continuă să atragă atenția.

Majoritatea normelor contabile au la bază o doză fie mai mică, fie mai mare de prudență, respectiv de optimism, determinată de interesul manifestat și uneori de riscul asumat. În contabilitate, forma de manifestare cea mai importantă a tipului de comportament prudent sau optimist este reprezentată de modul de evaluare ulterioară a elementelor. Atitudinea prudentă implică aplicarea pentru evaluarea ulterioară a valorii costului istoric (aceasta fiind cea mai credibilă valoare), iar atitudinea optimistă este reflectată prin raportarea elementelor la valoarea justă.

Contabilitatea oricărei entități și prezentarea situațiilor sale financiare trebuie să se bazeze pe un sistem unitar de norme, ca fiind un rezultat al procesului de normalizare, cunoscute sub denumirea de principii și convenții contabile. Acestea ar putea fi definite ca „reguli de ordine și de bun simț, rezultate din practică și pe baza cărora profesioniștii contabilității își fondează activitatea proprie, prezentarea bilanțurilor și stabilirea rezultatelor contabile, în întreaga lume” (Rousse,1989).

Principiul prudenței este considerat pilonul de bază al contabilității (mai ales în țările în care aceasta îndeplinește un rol juridic important), deoarece aplicarea lui protejează entitatea, dar mai ales terții împotriva evaluărilor subiective și numeroaselor riscuri și incertitudini care pot apărea în viitor. Principiul interzice supraevaluarea elementelor de activ și a veniturilor, respectiv subevaluarea datoriilor și a cheltuielilor. În plus, „trebuie luate în considerare riscurile, deprecierile și pierderile ce pot apărea, generate de desfășurarea activității în exercițiul

curent sau cel anterior” (Toma,2001).

Unii consideră prudența ca fiind o parte integrantă a contabilității, iar alții sunt de părere că „încorporarea unui anumit grad de conservatorism în situațiile financiare duce la apariția unor erori, afectând neutralitatea și credibilitatea informației contabile,motiv pentru care aceștia consideră că prudența nu ar trebui aplicată în contabilitate.” (Karahan,2013)

Indiferent de poziția adoptată de către specialiștii în domeniu, toate entitățile includ în raportarea financiară o anumită doză de prudență. Raportându-se la faptul că stabilirea

profitului este una întâmplătoare,fiind influențată de tehnicile contabile impuse, dar și de comportamentul adoptat în prezentarea unor situații incerte, multe păreri sunt în favoarea aplicării prudenței, fiindcă raportarea unui profit minim poate aduce doar beneficii: „reducerea sarcinii fiscale, evitarea distribuirii de dividende fictive (care poate conduce la decapitalizare), protejarea creditorilor împotriva distribuirii de active sub formă de dividende și atenuarea unei viziuni prea optimiste a managerilor asupra propriei performanțe” (Gușe, 2011).

Bibliografie

1. Bunea, Șt. (2006), Monocromie și policromie în proiectarea politicilor contabile ale întreprinderilor, Editura Economică, București. 2. Bunea, Șt. (2014), Mai avem nevoie de prudență în raportarea financiară?, Curierul Național, edițiile din 12 iunie, 19 iunie și 26 iunie. 3. Bushman, R.M., Piotroski, J.D. (2006), Financial Reporting Incentives for Conservative Accounting: The Influence of Legal and Political Institutions, Journal of Accounting and Economics, vol. 42, nr. 1-2, pp. 107-148.

4. Comisia Europeană. Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, Jurnalul Oficial al Comunităților Europene JO L 243, 11.09.2002, disponibil online pe http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R1606:20080410:RO:PDF 5. Cortese-Danile, T.M., Mautz, R.D, McCarthy, I.M. (2010), Ethics is Imperative to Effective Fair Value Reporting: Weaving Ethics into Fair Value, Review of Business, vol. 30, nr. 2, pp. 50-58. 6. Feleagă, L., Dragomir, V.D., Feleagă, N. (2010), National Accounting Culture and Empirical Evidence on the Application of Conservatism, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol. 44, nr. 3, pp. 43-60. 7. Gîrbină, M. (2014), Noi prevederi internaționale privind recunoașterea veniturilor (IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții) (I și II), Curierul Național, edițiile din 19 iulie și 31 iulie. 8. Gușe, R.G. (2011), Valoare, preț, cost și evaluare în contabilitate, Editura CECCAR, București. 9. IASB (2011), Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2011, traducere, Editura CECCAR, București. 10. IASB (2013), Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2013, traducere, Editura CECCAR, București.

11. IASB. Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 2015, traducere CECCAR, Editura CECCAR, București, ISBN 978-606-580-049-6.

56

12. Karahan Gökmen, M. (2013), Accounting Conservatism: A Literature Review, Muhasebe

ve Vergi Uygula-malari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies

(JATS), vol. 6. nr. 2, pp. 1-21.

13. Kaya, C.T. (2013), Fair Value versus Historical Cost: Which is Actually More “Fair”?,

Journal of Accounting and Finance, vol. 60, pp. 127-137.

14. Mașca, E. Practicile contabile conservatoare utilizate de entitățile listate la bursa din

România. Studia Universitatis Petru Maior, Series Oeconomica, 2015, pp. 79-108.

15. Ministerul Finanțelor Publice. Ordin nr. 1802 din 2014 pentru aprobarea Reglementărilor

contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale

consolidate, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 963/30.11.2014, cu modificările

ulterioare.

16. Neag, R. The effects of IFRS on net income and equity: evidence from Romanian listed

companies. Procedia Economics and Finance, vol. 15, 2014, pp. 1787-1790.

17. Pășcan, I.-D. Calitatea raportărilor financiare în contextul adoptării IFRS: cazul entităților

românești cotate, Editura ASE, București, 2015. ISBN 978-606-505-995-5.

18. http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2011/contabilitate/Serban_Claudiu

_RO.pdf.pdf

19. http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/financialreporting/

tech-tp-prudence.pdf

20. http://www.bvb.ro/

21. http://www.efrag.org/files/Conceptual%20Framework%202013/130409_CF_Bulletin_Pru

dence_-_final.pdf

22. http://www.efrag.org/files/Conceptual%20Framework%202013/Comment%20letters%20r

eceived/Uncertainty/CL06_-_AFRAC.pdf

23. http://www.efrag.org/files/Conceptual%20Framework%202013/Comment%20letters%20r

eceived/Bulletin%20Prudence/CL02_-_FEE.pdf

24. http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework

25. http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/IASB/2016/May/AP10D-Conceptual-

Framework.pdf

26. https://frc.org.uk/Our-Work/Publications/ASB/FRS-18-Accounting-Policies-File.pdf

https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Accounting-and-ReportingPolicy/Gettinga-

Better-Framework-Prudence-Bulletin/Responses-to-Bulletin/CFA-Society-United-

Kingdom.aspx

Preview document

Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 1
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 2
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 3
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 4
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 5
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 6
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 7
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 8
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 9
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 10
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 11
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 12
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 13
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 14
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 15
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 16
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 17
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 18
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 19
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 20
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 21
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 22
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 23
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 24
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 25
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 26
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 27
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 28
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 29
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 30
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 31
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 32
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 33
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 34
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 35
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 36
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 37
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 38
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 39
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 40
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 41
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 42
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 43
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 44
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 45
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 46
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 47
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 48
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 49
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 50
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 51
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 52
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 53
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 54
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 55
Aplicarea principiului prudenței în contabilitate - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Aplicarea principiului prudentei in contabilitate.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza Fluxurilor de Trezorerie a Grupului Alro România

1. Prezentarea generala a Grupului de Societati 1.1. Structura Grupului ALRO Componenta Grupului ALRO si participatiile la data de 31.12.2011...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia

CAPITOLUL I NOȚIUNI PRIVIND CONVERGENȚA ȘI NORMALIZAREA CONTABILITĂȚII 1.1 Procesul de reformă contabilă și de asimilare a IAS / IFRS în România...

Situația Fluxurilor de Trezorerie

CAPITOLUL I Tabloul fluxurilor de trezorerie 1.1. Un semnal clar al deschiderii normelor contabile spre economia de piaţǎ Se remarcǎ...

Analiza și diagnostic economic-financiar la Antibiotice SA Iași

A. Întreprinderea – caracterizare strategică A1 Scurt istoric şi descrierea succintă a întreprinderii şi a sectorului de care aparţine S-a...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Te-ar putea interesa și

Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale

1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem...

Auditarea întreprinderii

INTRODUCERE Timpul pe care îl traim este caracterizat de ample procese de reforma economica si financiara, ale caror obiective le reprezinta...

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Contabilitatea și Inflația

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia. La etapa actuală inflaţia a devenit problema numărul unu a...

Imobilizările corporale - parte a activului unei întreprinderi

1.1. DELIMITĂRI. TIPURI DE ACTIVE IMOBILIZATE 1.1.1. DEFINIREA ŞI RECUNOAŞTEREA ACTIVELOR IMOBILIZATE Existenţa, funcţionarea şi dezvoltarea unei...

Contul de Profit și Pierdere

Previziunea contului de profit si pierderi (Analiza economico-financiara) Într-o economie competitiva, principalul obiectiv de natura strategica...

Delimitări și structuri care privesc analiza contului de profit și pierdere

I. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE - PRINCIPALA SURSĂ INFORMAŢIONALĂ ÎN ANALIZA PROFITULUI Într-o economie competitivă, spre care şi România tinde,...

Contabilitatea Întreprinderii

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În...

Ai nevoie de altceva?