Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 131 în total
Cuvinte : 32923
Mărime: 240.25KB (arhivat)
Publicat de: Ionut B.
Puncte necesare: 15

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. Definiţii, concepte, noţiuni şi reglementări privind operaţiile de evidenţă a drepturilor salariale. pag 7
 2. 1.1. Recompensarea. pag 7
 3. 1.1.1. Recompensele materiale directe. pag 8
 4. 1.1.2. Recompensele materiale indirecte. pag 9
 5. 1.1.3. Alte forme de recompensare pag 9
 6. 1.2 Factori ce determină deciziile privind salarizarea. pag 9
 7. 1.3 Obiectivele sistemului de salarizare pag 10
 8. 1.3.1. Eficienţa salarizării pag 11
 9. 1.3.2. Echitatea salarizării pag 11
 10. 1.4. Mecanismul sistemului de salarizare pag 11
 11. 1.5. Scopul evaluării posturilor pag 13
 12. 1.6. Metode de evaluare a posturilor pag 13
 13. 1.7. Gradele si intervalele de salarizare pag 16
 14. 1.8. Politici salariale pag 16
 15. 1.9. Un posibil model de stabilire
 16. corectă a unei structuri de salarizare pag 17
 17. 1.10.Contractul individual de muncă pag 18
 18. 1.10.1. Definiţie pag 18
 19. 1.10.2. Clauzele contractului individual de muncă pag 18
 20. 1.10.3. Dosarul de personal pag 21
 21. 1.10.4. Registrul general de evidenţă a salariaţilor pag 22
 22. 1.10.5. Executarea contractului individual de muncă pag 23
 23. 1.10.6. Suspendarea contractului individual de muncă pag 25
 24. 1.10.7. Încetarea contractului individual de muncă pag 26
 25. 1.10.8. Clasificarea contractelor individuale de muncă pag 30
 26. 1.10.9. Durata timpului de muncă pag 33
 27. 1.10.10.Concediile pag 34
 28. 1.11. Reglementari legale interne pag 36
 29. 1.11.1. Codul muncii – cea mai importanta lege care
 30. reglementeaza drepturile salariatului in Romania pag 36
 31. 1.11.2. Legea 19/2000 asigurãri sociale pag 37
 32. 1.11.3. Legea sãnãtãţii pag 53
 33. 1.11.4. Legea şomajului pag 58
 34. 1.11.5. Ordonanţa 7/19.07.2001 privind impozitul pe venit pag 63
 35. 1.12. Reglementări legale internaţionale pag 71
 36. CAPITOLUL 2 Teoria despre contabilitatea drepturilor băneşti pag 75
 37. 2.1. Evidenţa contabilă pag 75
 38. 2.2. Documente necesare pag 81
 39. 2.3. Operaţiuni contabile pag 86
 40. CAPITOLUL 3. Unitatea SC Ing Development-Alto Tours S.R.L., bază de cercetare privind evidenţa, contabilizarea şi controlul drepturilor băneşti ale salariaţilor pag 89
 41. 3.1. Prezentarea societăţii pag 89
 42. 3.2. Organizarea activităţii contabile pag 92
 43. 3.3. Organizarea activităţii serviciului resurse umane pag 95
 44. 3.4. Istoric al situaţiei financiare pag 100
 45. 3.5. Documentele necesare calculului salariilor pag 107
 46. 3.6. Calculul drepturilor de personal pag 109
 47. 3.7. Contabilizarea drepturilor salariale pag 114
 48. CAPITOLUL 4. Controlul şi auditul operaţiunilor privind drepturile băneşti ale
 49. salariaţilor pag 117
 50. 4.1. Consideraţii teoretice pag 117
 51. 4.1.1. Obiectul şi funcţiile inspecţiei fiscale aşa cum sunt
 52. reglementate prin OG 92/2003 pag 118
 53. 4.1.2. Formele şi întinderea inspecţiei fiscale pag 119
 54. 4.1.3. Proceduri de control fiscal pag 119
 55. 4.1.4. Avizul de inspecţie fiscală pag 120
 56. 4.1.5. Reguli privind inspecţia fiscală pag 120
 57. 4.1.6. Raportul privind rezultatul inspecţiei fiscale pag 122
 58. 4.2. Caz practic de control al datoriilor
 59. salariale faţã de bugetul statului pag 122
 60. CAPITOLUL 5 Concluzii şi propuneri pag 124

Extras din licență

În ultimii ani a fost promovată ideea ca un manager bun este acela care are un contabil bun. Iscusinţa contabilului este apreciată prin prisma eforturilor sale de a minimiza costul fiscal al unei afaceri. Consider ca sintagma a rămas valabilă, însă cu o justificare. În condiţiile aplicării standardelor internaţionale de contabilitate, un contabil iscusit este acela care, prin raţionamentul profesional, obţine situaţii financiare utile si credibile atât pentru investitori, cât şi pentru celelalte categorii de utilizatori.

Modul în care specialistul contabil înţelege realitatea dintr-o intreprindere, depinde în mod fundamental de pregătirea sa profesională şi de experienţa acumulată în timp.

Începând cu teoria clasică şi până astăzi, principala teză este aceea că forţa de muncã ocupã locul primordial în desfaşurarea oricãrei activitãţi. Locul şi rolul forţei de muncă însă, cunosc modificări de la o etapă la alta, în raport cu rolul şi influenţele exercitate de ceilalţi factori de producţie. Posibilitatea de a munci este influenţată de numărul populaţiei apte de muncă, de nivelul educaţional înregistrat la un moment dat, în general, şi pe diferite domenii de specializare, de numărul locurilor de muncă şi de gradul de înzestrare al acestora, de conjunctura economică pe plan naţional, cât şi la nivelul zonal sau global.

Gradul de ocupare al forţei de muncă este influenţat însă şi de mutaţiile rapide în structurile economice: structurile agricole, industriale, de servicii. Este cunoscut faptul că, în ultimele decenii, a avut loc, ca mutaţie principală în economia puternic dezvoltată, restrângerea locurilor de muncă în activităţile agricole, industriale şi creşterea foarte însemnată a celor din sfera serviciilor. O asemenea tendinţă se susţine că va fi prezentă şi în perspectiva imediată, ceea ce pentru unele state, va însemna existenţa unei adevărate economii a serviciilor.

Formarea forţei de muncă în perspectiva imediată şi în viitor, urmăreşte două direcţii: formarea profesională a noilor generaţii ce vor intra pe piaţa forţei de muncă în concordanţă cu nevoile unei economii moderne, inclusiv cu cerinţele impuse de integrarea ţării noastre în economia zonală şi mondială, în Uniunea Europeană, în unele organisme economice, asigurarea capacităţii de competiţie cu forţa de muncă din aceste state, care în final să permită şi migrarea liberă a acesteia; reconversia celor care în mod temporar sau pe termen lung, nu pot găsi un loc de muncă, datorită neconcordanţei dintre gradul de cunoaştere, de pregătire şi cerinţele locurilor de muncă existente.

Costurile salariale sunt grevante pentru orice întreprindere, cu atât mai mult, dacă se află la început de drum şi dacă situaţia economică a societăţii pe ansamblu este problematică. Ca o particularitate a costurilor salariale, putem analiza şi lipsa de interes a conducerii unităţii pentru crearea unui colectiv motivat, de profesionişti, cu ajutorul cărora se pot, sau nu, obţine veniturile dorite. În timp, s-a dovedit că firmele care investesc în formarea, motivarea, şi întreţinerea unui climat profesional de lucru, au avut şi continuă să aibă un succes mai mare.

Mai mult decât în alte domenii, atunci când vorbim despre drepturi salariale, nu operăm numai cu indicatori economici sau lucruri abstracte, ci cu oameni, forţă de muncă, pensiile – deci, viitorul unor oameni – sau şomajul – prezentul unor indivizi. În acest sens există multe păreri, că munca este un capital foarte important şi bine folosit, aduce “profit” pe termen lung, chiar în situaţii economice de moment mai puţin prielnice.

Uneori, în goana reducerii costurilor, pentru a deveni competitiv sau eficient, agentul economic, poate avea mai mult de câştigat dacă investeşte mai mult în formarea profesională, în modul de selectare a personalului, sau în susţinerea propriilor angajaţi.

Am ales această temă pentru lucrarea de licenţă, deoarece domeniul acesta este foarte complex, interesant şi în continuă transformare. Nu te poţi referi numai la cifre sau contabilizarea acestora, mecanismul salarizării cuprinzând şi elemente de strategie managerială, psihologia muncii şi multe alte aspecte, pe care le consider relevante, chiar dacă nu eşti implicat direct în domeniul resurselor umane. Probabil că una dintre problemele majore ale societăţii româneşti, este lipsa informării la toate nivelurile – de la angajat la manager. Dacă fiecare dintre noi ne-am informa despre drepturile şi obligaţiile noastre legale şi le-am respecta, multe dintre conflictele de muncă ar fi evitate, şi eficienţa, productivitatea, motivarea în muncă ar aduce în societate mai mult câştig material, dar şi moral.

În acest sens, această lucrare este stucturată astfel :

În primul capitol voi prezenta drepturile salariale din punct de vedere conceptual, stuctural şi reglementările interne şi internaţionale. Orice agent economic, de oriunde din lume, există şi obţine profit, bazându-se, printre altele, şi pe munca persoanelor angajate. Necunoaşterea legislaţiei interne şi internaţionale poate pune în dificultate o societate comercială, atunci când aceasta operează şi pe alte pieţe.

Capitolul 2, denumit “Teoria despre contabilitatea drepturillor băneşti”, este capitolul în care voi prezenta, din punct de vedere al contabilităţii româneşti, conturile, documentele şi monografia contabilă necesare pentru evidenţa drepturilor salariale.

Capitolul 3 prezintă un studiu de caz al unui agent economic, SC ING DEVELOPMENT SRL, ce îşi desfaşoară activitatea în România. Voi prezenta o descriere a unităţii, obiectul de activitate, un istoric al activităţii, pentru a putea face o analiză economică bazată pe indicatorii importanţi: cifra de afaceri, profit, lichiditate, solvabilitate, productivitatea muncii. Scopul este de a urmări mecanismul de salarizare, documentele şi modul de calcul concret al salariului.

Capitolul 4 va prezenta teoretic şi practic, modul de control şi audit al operaţiunilor privind drepturile salariale la agentul economic descris în capitolul precedent. Obiectivul este să arate necesitatea controlului în acest domeniu, având în vedere permanentele schimbări legislative ce afectează direct modul de calcul, declaraţiile care trebuie întocmite şi chiar documentele necesare unei bune desfăşurări a activităţii agentului economic.

Ultimul capitol, al 5-lea, este rezervat concluziilor şi propunerilor care se impun pentru a îmbunătăţi activitatea şi de a eficientiza costurile întreprinderii.

CAPITOLUL 1

Definiţii, concepte, noţiuni şi reglementări

privind operaţiile de evidenţă a drepturilor salariale

Salarizarea este semnalul cel mai important pe care managerul îl dă angajaţilor, referitor la contribuţia acestora, la performanţele firmei.

Salariul nu este doar o sursă de venit, ci şi o recunoaştere concretă a valorii angajatului în organizaţie.

Atât pentru manager, cât şi pentru angajat, trebuie să existe o bază reală, obiectivă pentru deciziile care afectează recompensarea. Este de aşteptat să existe o politică de resurse umane, norme şi proceduri clare, cunoscute şi acceptate în firmă.

Pe fundalul emancipării sociale şi politice, oamenii sunt atraşi în activităţi economice în ideea de a obţine un câştig, un plus,produs care ia formă de profit, iar cei ce îşi pun la dispoziţie munca , obţin şi ei o formă de venit, numită salariu.

Preview document

Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 1
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 2
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 3
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 4
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 5
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 6
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 7
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 8
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 9
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 10
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 11
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 12
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 13
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 14
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 15
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 16
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 17
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 18
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 19
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 20
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 21
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 22
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 23
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 24
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 25
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 26
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 27
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 28
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 29
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 30
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 31
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 32
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 33
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 34
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 35
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 36
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 37
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 38
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 39
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 40
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 41
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 42
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 43
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 44
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 45
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 46
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 47
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 48
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 49
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 50
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 51
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 52
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 53
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 54
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 55
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 56
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 57
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 58
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 59
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 60
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 61
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 62
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 63
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 64
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 65
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 66
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 67
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 68
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 69
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 70
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 71
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 72
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 73
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 74
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 75
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 76
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 77
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 78
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 79
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 80
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 81
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 82
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 83
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 84
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 85
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 86
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 87
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 88
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 89
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 90
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 91
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 92
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 93
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 94
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 95
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 96
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 97
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 98
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 99
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 100
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 101
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 102
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 103
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 104
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 105
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 106
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 107
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 108
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 109
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 110
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 111
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 112
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 113
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 114
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 115
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 116
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 117
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 118
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 119
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 120
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 121
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 122
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 123
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 124
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 125
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 126
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 127
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 128
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 129
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 130
Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților - Pagina 131

Conținut arhivă zip

 • Calculul, Contabilizarea si Controlul Drepturilor Banesti ale Salariatilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa care observă şi cuantifică în limbaj cifric existentul şi mişcările produse în structura patrimoniului,...

Studiu privind beneficiile angajaților la SC Alabastru Serv SRL Ploiești

INTRODUCERE Originea contabilităţii trebuie căutată în trecutul îndepărtat al omenirii, cele mai vechi însemnări contabile fiind descoperite la...

Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț

INTRODUCERE Economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu salariaţii, asigurările...

Metoda costurilor standard - posibilități de aplicare și evaluare a performanțelor

Introducere Într-o lume аflаtă într-o permаnentă schimbаre, contаbilitаteа аre menireа de а produce situаţii finаnciаre utile unei gаme lаrgi de...

Caiet de practică - SC Proess SRL

CAIETUL DE PRACTICA PROESS., este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub nr....

Contabilitatea Salariilor

Cap. I ITRODUCERE 1.1 Piata Muncii , Cererea de munca si Salariul Piata muncii este spatiul economic in cadrul caruia se confrunta cererea de...

Dosar practică - SC Fimo SRL

Organigrama ierarhico-funcţională a SC FIMO SRL (prezintă principalele relaţii de autoritate ierarhică , precum şi relaţiile de autoritate...

Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL

Capitolul 1 Scurtã prezentare a organizatiei Organizatia care face obiectul prezentului dosar de practicã se numeste SC ANDREMON SRL, având...

Ai nevoie de altceva?