Asigurările sociale de sănătate

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 44991
Mărime: 327.25KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL I 7
 3. ÎNŢELESUL UNOR TERMENI PRIVIND ASIGURĂRILE SOCIALE DE SĂNĂTATE ŞI PERSOANELE ASIGURATE 7
 4. 1.1.Înţelesul unor termeni privind asigurările sociale de sănătate 7
 5. 1.1.1. Noţiune. Trăsături 7
 6. 1.1.2. Termeni privind asigurările sociale de sănătate 8
 7. 1.1.3. Obiectivele asigurărilor sociale de sănătate 12
 8. 1.1.4. Principiile asigurărilor sociale de sănătate 12
 9. 1.2. Persoanele asigurate 14
 10. 1.2.1. Drepturile asiguraţilor 21
 11. 1.2.2. Obligaţiile asiguraţilor 30
 12. CAPITOLUL II 32
 13. SERVICII MEDICALE SUPORTATE DIN FONDUL NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI
 14. SOCIALE DE SĂNĂTATE ŞI CONSTITUIRE RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI. CARDUL
 15. SOCIAL DE SĂNĂTATE 32
 16. 2.1. Servicii medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 32
 17. 2.1.1. Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi alte mijloace terapeutice 34
 18. 2.1.2. Servicii medicale şi de îngrijire la domiciliu 36
 19. 2.1.3. Alte servicii speciale 36
 20. 2.1.4. Servicii medicale acordate asiguraţilor pe teritoriul altor state 36
 21. 2.1.5. Serviciile medicale care nu sunt suportate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 37
 22. 2.1.6. Asigurarea calităţii serviciilor din pachetul de bază pentru asiguraţi 38
 23. 2.2. Constituirea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 39
 24. 2.3. Atribuţiile caselor de asigurări de sănătate 47
 25. 2.4. Răspunderi şi sancţiuni 54
 26. 2.5. Cardul de asigurări sociale de sănătate 56
 27. 2.5.1. Cardul european de asigurări sociale de sănătate 56
 28. 2.5.2. Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate 58
 29. 2.6. Asigurările voluntare de sănătate 60
 30. 2.7. Contractul de asigurare voluntară 63
 31. CAPITOLUL III 66
 32. PERSOANELE ASIGURATE PENTRU CONCEDII ŞI INDEMNIZAŢII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE ŞI FINANŢAREA CHELTUIELILOR DE SĂNĂTATE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 66
 33. 3.1. Persoanele asigurate pentru concediişi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate 66
 34. 3.2. Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă 71
 35. 3.3. Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă 73
 36. 3.4. Concediul şi indemnizaţia de maternitate 74
 37. 3.5. Concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului 75
 38. 3.6. Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav 96
 39. 3.7. Concediul şi indemnizaţia de risc maternal 97
 40. 3.8. Alte dispoziţii privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 97
 41. 3.9. Finanţarea cheltuielilor de sănătate în Uniunea Europeană 103
 42. 3.9.1.Sănătatea nu e cost, ci investiţie 103
 43. 3.9.2. România cheltuieşte cel mai puţin din Europa pentru sănătate 105
 44. CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA 111
 45. BIBLIOGRAFIE 114

Extras din licență

INTRODUCERE

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi.

Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare fondul, este un fond special care se constituie şi se utilizează potrivit legii.

Constituirea fondului se face din contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, denumită în continuare contribuţie, suportată de: asiguraţi, de persoanele fizice şi juridice care angajează personal salariat, din subvenţii de la bugetul de stat, precum şi din alte surse - donaţii, sponsorizări, dobânzi, exploatarea patrimoniului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al caselor de asigurări de sănătate potrivit legii.

Gestionarea fondului se face, în condiţiile legii, prin Casă Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în Continuare CNAS, şi, respectiv, prin casele de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite an continuare case de asigurări.

Sunt asiguraţi, potrivit prezenţei legi: toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum şi

cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul an România şi fac dovada plaţii contribuţiei la fond, în condiţiile legii.

Tema Asigurările sociale de sănătate este o temă foarte complexă, vastă şi mereu în schimbare, care s-a schimbat foarte mult în ultima perioadă

De aceea, această temă va avea mereu nevoie de o cercetare viitoare, de actualizarea problemei, atât la nivel naţional, în România, cât şi la nivel global, mondial. Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de baza pentru asiguraţi.

Principalele obiective ale cercetării lucrării de licenţă sunt circumscrise următoarelor arii de investigaţie ştiinţifică:

- conceptele de asigurări sociale de sănătate;

- serviciile medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

- constituirea Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

- persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

Un rol important l-am rezervat propunerilor de lege ferenda, care au rolul - cum se poate altfel - de a contribui la perfecţionarea sistemului instituţional specific problematicii analizate.

Întregul conţinut al lucrării a fost sistematizat în patru capitole, fiecare cu mai multe subcapitole.

Ampla documentare - efectuată sub îndrumarea îndrumătoruluui ştiinţific de lucrare, Profesor univ.dr. Ioan CIOCHINĂ-BARBU - s-a sprijinit pe o serie de lucrări de specialitate (din ţară şi din afara ei), precum şi pe o cazuistică specifică.

Precizez - în debutul lucrării de licenţă - că perioada studiilor de licenţă a fost extrem de benefică din punct de vedere profesional, abordările şi preocupările avute mi-au deschis o nouă viziune ştiinţifică asupra fenomenului pe care l-am dorit aprofundat.

CAPITOLUL I

ÎNŢELESUL UNOR TERMENI PRIVIND ASIGURĂRILE SOCIALE DE SĂNĂTATE ŞI PERSOANELE ASIGURATE

1.1.Înţelesul unor termeni privind asigurările sociale de sănătate

1.1.1. Noţiune. Trăsături

Asigurările sociale de sănătate - ca instituţie a dreptului, reprezintă un ansamblu de norme juridice prin care se reglementează îngrijirea medicală a salariaţilor şi a altor categorii de persoane prin intermediul unui pachet de servicii de bază ce cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii şi produse la care au dreptul asiguraţii ce se suportă din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate .

Potrivit art. 208 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii" ,asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei, care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi" .

Potrivit definiţiei dată în Dicţionarul explicativ al limbii române ocrotirea sănătăţii reprezintă un complex de măsuri luate de stat pentru prevenirea bolilor, întărirea şi refacerea sănătăţii, prelungirea vieţii şi a capacităţii de muncă a oamenilor.

Constituţia României în art. 34 dispune că dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat; statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi sănătăţii publice; organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.

Dispoziţii un conţinut asemănător se regăsesc şi într-o serie de documente internaţionale precum Declaraţia Universală a Drepturilor Omului , sau Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale .

Protecţia sănătăţii face parte integrantă din sistemul securităţii sociale, fiind o nouă formă de asigurări sociale de stat.

Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii atât pentru salariaţi cât şi pentru pensionari, şomeri, persoane care nu sunt salariate dar care sunt obligate totuşi să-şi asigure sănătatea.

Potrivit art. 208 alin 4 din Legea nr. 95/2006 pot funcţiona şi alte forme de asigurare a sănătăţii în diferite situaţii speciale care nu sunt obligatorii şi pot fi oferite voluntar de organismele de asigurare autorizate conform legii.

Bibliografie

1. Ioan Ciochină- Barbu, Dreptul securităţii sociale, Curs universitar, Editura Pim, Iaşi, 2013.

2. Alexandru Ţiclea Dreptul securităţii sociale. Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2007.

3. Şerban Beligrădeanu, Ion Traian Ştefănescu, Dicţionar de drept al muncii, Editura Lumina Lex, Bucureşti 1997.

4. Cl. Ana Moarcăș Costea, Instrumente de coordonare a sistemelor de securitate socială, Ed. C.H. Beck, 2011.

5. P. Tănăsescu, Asigurări și protecție socială în România, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009.

Legeslaţie

1. Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului -cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-214, publicată în Monitorul Oficial nr.166 din 28 martie 2013, precum şi Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 448/2013 pentru aprobarea criteriilor ce stau la baza consultării Colegiului Medicilor din România (CMR) şi Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România (OAMMR), Colegiul Medicilor Dentişti din România (CMDR), Colegiul farmaciştilor din România (CFR), Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor (OBBC), precum şi a organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative din domeniul medical. Proiectul se avizează, de Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru următorii 2 ani . Legea nr. 189/2000 (publicată în Monitorul Oficial nr.553 din 8 noiembrie 2000), modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, (publicată în Monitorul Oficial nr.606 din 23 august 2012).

2. Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii actualizat 2015, actualizat prin Legea 12/2015, Publicata in Monitorul Oficial, nr. 52 din 22 ianuarie 2015.

3. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul societăţii publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006, modificată prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (publicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 30 mai 2012

4. Legea nr. 174/2004 (publicată în Monitorul Oficial nr.465 din 25 mai 2004).Codul fiscal fost republicat în Monitorul Oficial nr.513 din 31 iulie 2007, modificat ulterior, inclusiv prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (publicată în Monitorul Oficial nr. 845 din 13 decembrie 2012).

5. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 publicată în Monitorul Oficial nr.830 din 10 decembrie 2010.

7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 170/2008 (publicată în Monitorul Oficial nr. 792 din 26 noiembrie 2008), aprobată prin Legea nr. 137/2009 (publicată în Monitorul oficial nr. 311 din 12 mai 2009).

8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 268 din 26 aprilie 2010.

9. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 a fost modificat prin art. 1 pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010.

10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 a fost modificat prin art. 1 pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010.

11. Guvernului nr. 111/2010 a fost modificat prin art. unic pct. l din Legea nr. 132/2011.

12. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 a fost modificat prin IV pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011.

13. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010. Valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 lei potrivit art. 33' din Legea nr. 76/2002. Art. 33' a fost introdus de pct. 6 al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126 / 2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 697 din 14 octombrie 2008.

14. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011.

15. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 a fost modificat prin art. IX pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010.

Preview document

Asigurările sociale de sănătate - Pagina 1
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 2
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 3
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 4
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 5
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 6
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 7
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 8
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 9
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 10
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 11
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 12
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 13
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 14
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 15
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 16
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 17
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 18
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 19
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 20
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 21
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 22
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 23
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 24
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 25
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 26
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 27
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 28
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 29
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 30
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 31
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 32
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 33
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 34
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 35
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 36
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 37
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 38
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 39
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 40
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 41
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 42
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 43
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 44
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 45
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 46
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 47
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 48
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 49
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 50
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 51
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 52
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 53
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 54
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 55
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 56
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 57
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 58
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 59
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 60
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 61
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 62
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 63
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 64
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 65
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 66
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 67
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 68
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 69
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 70
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 71
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 72
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 73
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 74
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 75
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 76
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 77
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 78
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 79
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 80
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 81
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 82
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 83
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 84
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 85
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 86
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 87
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 88
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 89
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 90
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 91
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 92
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 93
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 94
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 95
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 96
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 97
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 98
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 99
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 100
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 101
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 102
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 103
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 104
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 105
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 106
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 107
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 108
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 109
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 110
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 111
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 112
Asigurările sociale de sănătate - Pagina 113

Conținut arhivă zip

 • Asigurarile sociale de sanatate.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurările sociale de sănătate în România

INTRODUCERE Asigurările sociale de sănătate, reprezintă principalul sistem de ocrotire a sănătăţii populaţiei. Ele sunt obligatorii şi...

Acțiunea Penală

Acțiunea penală 1. Acțiunea penală: noțiune Acţiunea penală este mijlocul procesual prin care o persoană care a săvârşit o infracţiune este...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Dreptul Securității Sociale

Capitolul I: Introducere în dreptul securităţii sociale 1. Definiţia şi obiectul dreptului securităţii sociale 1.1. Conceptul de securitate...

Dreptul securității sociale

Securitatea socială reprezintă un ansamblu de mecanisme, proceduri, instituţii şi drepturi prin care se urmăreşte acoperirea riscurilor sociale....

Dreptul Securității Sociale

1. Noţiunea de securitate socială În limba latină cuvântul „securitas-atis“ însemna „faptul de a fi la adăpost de orice pericol; sentiment de...

Te-ar putea interesa și

Asigurările sociale de sănătate în România

INTRODUCERE Asigurările sociale de sănătate, reprezintă principalul sistem de ocrotire a sănătăţii populaţiei. Ele sunt obligatorii şi...

Asigurări sociale de sănătate

INTRODUCERE 1. Scurtă prezentare a întreprinderii Intrarea in vigoare, la 1 ianuarie 1999, a Legii 145 a asigurarilor sociale de sanatate, a...

Sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România și unele țări din Uniunea Europeană

INTRODUCERE Asigurările sociale de sănătate, reprezintă principalul sistem de ocrotire a sănătăţii populaţiei. Ele sunt obligatorii şi...

Șomajul și asigurările sociale de sănătate - forme de protecție socială în România

REZUMAT Existenţa unui sistem de protecţie socială eficient, rezultă din acţiunile sociale ale tuturor factorilor implicaţi (întreprinzători,...

Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate din România

1. Importanța asigurărilor sociale de sănătate Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății...

Asigurări sociale pentru sănătate

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CASELOR DE ASIGURARI DE SANATATE Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finanatare a...

Asigurări Sociale de Sănătate

sanatatii populatiei. Art. 23 din Constitutia României consacra dreptul la ocrotirea sanatatii prevazând: - dreptul la ocrotirea sanatatii este...

Asigurări sociale de stat pentru sănătate

Argument Importanta asigurarilor sociale de sanatate Un sistem de asigurari sociale de sanatate este desemnat sa finanteze îngrijirea medicala...

Ai nevoie de altceva?