Dreptul Securității Sociale

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 44557
Mărime: 127.66KB (arhivat)
Publicat de: Ofelia Ilie
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Capitolul I: Introducere în dreptul securităţii sociale
 2. 1. Definiţia şi obiectul dreptului securităţii sociale
 3. 1.1. Conceptul de securitate socială
 4. 1.2. Definiţia dreptului securităţii sociale
 5. 1.3. Securitatea socială în documentele internaţionale
 6. Capitolul al II - lea: Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 7. 1. Noţiune
 8. 2. Riscurile asigurate
 9. 3. Persoanele asigurate (asiguraţii)
 10. 4. Asigurătorul
 11. 5. Raporturile de asigurare şi riscurile asigurate
 12. 6. Prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 13. Capitolul al III - lea: Asigurările pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 14. 1. Noţiunea de şomer
 15. 2. Concepte utilizate de Legea nr. 76/2002 privind asigurările pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 16. 3. Beneficiarii sistemului asigurărilor pentru şomaj
 17. 4. Categori de asiguraţi
 18. 5. Indemnizaţia de şomaj
 19. 5.1. Noţiune
 20. 5.2. Persoane care beneficiază de indemnizaţia de şomaj
 21. 5.3. Persoane care nu beneficiază de indemnizaţia de şomaj
 22. 5.4. Condiţii pentru naşterea dreptului la indemnizaţia de şomaj
 23. 6.Cuantumul indemnizaţiei de şomaj
 24. 7. Obligaţiile persoanelor care beneficiază de indemnizaţia de şomaj……………………………………………………………… .…
 25. 8. Suspendarea plăţii indemnizaţiei de şomaj
 26. 9. Încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj
 27. 10. Recuperarea sumelor plătite fără temei legal
 28. 11.Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor
 29. în căutarea unui loc de muncă
 30. 11.1. Informarea şi consilierea profesională
 31. 11.2. Medierea muncii
 32. 11.3. Formarea profesională
 33. 11.4. Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri 47
 34. 11.5. Completarea veniturilor salariale ale angajaţilor
 35. 11.6. Stimularea mobilităţii forţei de muncă
 36. 12. Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor
 37. 12.1. Subvenţionarea locurilor de muncă
 38. 12. 2. Acordarea de credite în condiţii avantajoase
 39. Capitolul al IV - lea: Pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale
 40. 1. Caracteristici ale sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale potrivit Legii nr.19/2000
 41. 2. Sisteme de reglementare
 42. 3. Pensiile
 43. 3.1. Persoanele asigurate (asiguraţii)
 44. 3.2. Declaraţia de asigurare
 45. 3.3. Contribuţia de asigurări sociale
 46. 3.4. Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale
 47. 3.5. Sumele pentru care nu se datorează contribuţia de asigurări sociale
 48. 3.6. Termenele de plată a contribuţiei de asigurări sociale
 49. 3.7. Stagiul de cotizare
 50. 3.8. Noţiunea şi categoriile de pensii
 51. 3.8.1. Pensia pentru limită de vârstă
 52. 3.8.2. Pensia anticipată
 53. 3.8.3. Pensia anticipată parţială
 54. 3.8.4. Pensia de invaliditate
 55. 3.8.5. Pensia de urmaş
 56. 3.9. Stabilirea şi plata pensiilor
 57. 3.10. Decizia de pensie
 58. 3.11. Plata pensiei
 59. 3.12. Suspendarea plăţii pensiei
 60. 3.13. Încetarea plăţii pensiei
 61. 3.14. Recalcularea şi modificarea pensiilor
 62. 3.15. Cumulul pensiei cu alte venituri
 63. 3.16. Alte drepturi de asigurări sociale p
 64. 3.17. Reglementări speciale
 65. Capitolul al V - lea: Concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 66. 1. Dispoziţii generale
 67. 2. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii
 68. 3. Stagiul minim de cotizare
 69. 4. Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă
 70. 5. Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă
 71. 6. Concediul şi indemnizaţia de maternitate
 72. 7.Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav 7
 73. 8.Concediul şi indemnizaţia de risc maternal .p
 74. 9. Alte dispoziţii privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 75. 10. Recuperarea sumelor încasate necuvenit
 76. Capitolul al VI - lea: Susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 77. 1. Concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului
 78. 2. Stimulentul lunar
 79. 3. Persoane care beneficiază de indemnizaţia şi de stimulentul prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 .p
 80. 4. Condiţii pentru acordarea concediului şi a indemnizaţiei
 81. 5. Alte dispoziţii referitoare la susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 82. Capitolul al VI - lea: Alocaţia de stat pentru copii
 83. 1.Titularul dreptului la alocaţia de stat pentru copii şi beneficiarul acesteia
 84. 2. Categorii de copii care au dreptul la alocaţie
 85. 3. Condiţiile în care se acordă alocaţia de stat pentru copii
 86. Capitolul al VII - lea: Venitul minim garantat
 87. 1. Beneficiarii ajutorului social
 88. 2. Nivelul venitului minim garantat
 89. 3. Stabilirea şi plata ajutorului social
 90. 4. Obligaţiile titularilor şi ale beneficiarilor de ajutor social
 91. 5. Modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea şi
 92. încetarea plăţii ajutorului social
 93. 6. Alte categorii de prestaţii familiale

Extras din curs

Capitolul I: Introducere în dreptul securităţii sociale

1. Definiţia şi obiectul dreptului securităţii sociale

1.1. Conceptul de securitate socială

Securitatea socială constituie un concept amplu care încorporează atât asigurările sociale, cât şi asistenţa socială.

A). Asigurările sociale cuprind: asigurarea de sănătate, prestaţiile de maternitate, ajutorul de deces, indemnizaţia de şomaj, dreptul la pensie, asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Se apreciază că, în cadrul asigurărilor sociale, intră cu titlu de prestaţii noncontributive şi drepturile acordate: invalizilor, văduvelor şi orfanilor de război, veteranilor de război, foştilor deţinuţi politici, eroilor martiri, urmaşilor şi răniţilor din timpul Revoluţiei din 1989, magistraţilor înlăturaţi din justiţie în perioada 1945 - 1952.

Într-un fel, se poate aprecia că, în prezent, cu privire la anumite instituţii juridice, există anumite norme de drept comun în domeniul securităţii sociale, dar şi norme specifice pentru anumite categorii de personal.

Aşadar, fără ca enumerarea să fie exhaustivă, norme generale în domeniul securităţii sociale sunt: Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale; Legea nr. 19/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale; Legea nr. 76/2002 privind asigurările pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului; Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii; Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială.

În domeniul dreptului securităţii sociale, normele specifice pentru anumite categorii de personal sunt, cu titlu exemplificativ: Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilorLegea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular; Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor.

Trăsăturile asigurărilor sociale sunt considerate a fi următoarele:

- subiectele raportului de asigurare sunt, pe de o parte, persoana fizică (asiguratul), iar, pe de altă parte, organizaţia de asigurări prin organismele competente;

- conţinutul raportului de asigurare este alcătuit în esenţă din dreptul asiguratului la primirea indemnizaţiei de asigurări sociale şi obligaţia corelativă a instituţiei de asigurări de a o plăti, din obligaţia asiguratului de a vira contribuţia de asigurări sociale, corelativă cu dreptul instituţiei de asigurare de a pretinde plata contribuţiei (raport juridic de tip comutativ);

- raportul de asigurare se naşte, ca regulă, ex lege, neavând la bază voinţa subiectelor sale;

- conţinutul raportului de asigurare constă, în principal, în furnizarea unor prestaţii ce reprezintă venituri de înlocuire a câştigului profesional (salariu, alte forme de venit profesional).

B). Asistenţa socială este reprezentată de un ansamblu unitar, constituit potrivit Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială.

Sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, colectivitatea locală şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor (art. 2 alin. 1 din Legea nr. 47/2006).

Asistenţa socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, cuprinde serviciile sociale şi prestaţiile sociale acordate în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială.

Dreptul la asistenţă socială se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, şi este garantat:

tuturor cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România, fără nici un fel de discriminare;

cetăţenilor altor state, apatrizilor, oricărei persoane care a dobândit o formă de protecţie şi care are domiciliul sau reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române, respectiv ale acordurilor şi tratatelor la care România este parte.

Serviciile şi prestaţiile sociale se acordă în funcţie de situaţia persoanei sau familiei.

Astfel:

a) Serviciile sociale pot fi primare şi specializate.

- Serviciile sociale primare sunt măsuri şi acţiuni de proximitate şi prevenţie acordate în comunitate, în scopul identificării şi limitării situaţiilor de risc în care se poate afla la un moment dat persoana, familia sau grupul.

- Serviciile sociale specializate sunt măsurile de suport şi asistenţă care au ca scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor persoanei ori familiei, aflată în situaţii specifice de vulnerabilitate sau de risc de excludere socială şi sunt acordate de personal calificat şi specializat.

Furnizarea serviciilor sociale se organizează într-un sistem descentralizat, la nivelul comunităţilor locale, pentru a răspunde cât mai adecvat nevoilor sociale identificate, tipologiei potenţialilor beneficiari şi condiţiilor particulare în care aceştia se află.

Furnizorii de servicii sociale pot organiza şi acorda servicii sociale, cu sau fără găzduire, după cum urmează:

în comunitate;

la domiciliul beneficiarului;

în centre de zi şi centre rezidenţiale, publice sau private.

Centrele de zi şi rezidenţiale reprezintă aşezăminte în care serviciile sociale sunt acordate de personal calificat şi care dispun de infrastructura adecvată furnizării acestora; în centrele rezidenţiale persoana este găzduită mai mult de 24 de ore.

Serviciile sociale sunt acordate de furnizori de servicii sociale care sunt persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat.

Furnizorii de servicii sociale acreditaţi precum şi serviciile sociale acordate de aceştia se înregistrează în registrul electronic unic, organizat la nivel naţional pe baza ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.

Furnizorii de servicii sociale acreditaţi pot încheia convenţii de parteneriat sau contracte pentru acordarea serviciilor sociale.

Serviciile sociale sunt organizate într-un sistem flexibil, multidisciplinar şi coordonat şi pot fi furnizate în sistem integrat cu serviciile de sănătate, învăţământ, locuire, ocupare a forţei de muncă şi altele asemenea, în funcţie de complexitatea situaţiei.

b) Prestaţiile sociale reprezintă transferuri financiare şi cuprind: alocaţii familiale, ajutoare sociale, indemnizaţii şi facilităţi (art. 17 alin. 1 din Legea nr. 47/2006).

• alocaţiile familiale se acordă familiilor şi au în vedere naşterea, educaţia şi întreţinerea copiilor;

• ajutoarele sociale se acordă persoanelor sau familiilor aflate în dificultate şi ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viaţă, evaluate prin anchetă socială precum şi prin alte instrumente specifice;

• indemnizaţiile şi facilităţile se acordă persoanelor pentru favorizarea incluziunii sociale şi asigurării unei vieţi autonome; indemnizaţiile cu caracter reparatoriu se acordă persoanelor şi, după caz, familiilor acestora, care au suferit daune în urma unor evenimente socio - politice sau legate de catastrofe şi calamităţi naturale, recunoscute prin lege.

Principalele criterii pe baza cărora se acordă prestaţiile sociale sunt următoarele:

• evaluarea contextului familial;

• veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia;

• condiţiile de locuire;

• starea de sănătate şi gradul de dependenţă.

Statul acordă prestaţiile sociale prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Prestaţiile sociale se acordă în bani sau în natură, din bugetul de stat ori, după caz, din bugetul local şi sunt reglementate prin legi speciale.

Preview document

Dreptul Securității Sociale - Pagina 1
Dreptul Securității Sociale - Pagina 2
Dreptul Securității Sociale - Pagina 3
Dreptul Securității Sociale - Pagina 4
Dreptul Securității Sociale - Pagina 5
Dreptul Securității Sociale - Pagina 6
Dreptul Securității Sociale - Pagina 7
Dreptul Securității Sociale - Pagina 8
Dreptul Securității Sociale - Pagina 9
Dreptul Securității Sociale - Pagina 10
Dreptul Securității Sociale - Pagina 11
Dreptul Securității Sociale - Pagina 12
Dreptul Securității Sociale - Pagina 13
Dreptul Securității Sociale - Pagina 14
Dreptul Securității Sociale - Pagina 15
Dreptul Securității Sociale - Pagina 16
Dreptul Securității Sociale - Pagina 17
Dreptul Securității Sociale - Pagina 18
Dreptul Securității Sociale - Pagina 19
Dreptul Securității Sociale - Pagina 20
Dreptul Securității Sociale - Pagina 21
Dreptul Securității Sociale - Pagina 22
Dreptul Securității Sociale - Pagina 23
Dreptul Securității Sociale - Pagina 24
Dreptul Securității Sociale - Pagina 25
Dreptul Securității Sociale - Pagina 26
Dreptul Securității Sociale - Pagina 27
Dreptul Securității Sociale - Pagina 28
Dreptul Securității Sociale - Pagina 29
Dreptul Securității Sociale - Pagina 30
Dreptul Securității Sociale - Pagina 31
Dreptul Securității Sociale - Pagina 32
Dreptul Securității Sociale - Pagina 33
Dreptul Securității Sociale - Pagina 34
Dreptul Securității Sociale - Pagina 35
Dreptul Securității Sociale - Pagina 36
Dreptul Securității Sociale - Pagina 37
Dreptul Securității Sociale - Pagina 38
Dreptul Securității Sociale - Pagina 39
Dreptul Securității Sociale - Pagina 40
Dreptul Securității Sociale - Pagina 41
Dreptul Securității Sociale - Pagina 42
Dreptul Securității Sociale - Pagina 43
Dreptul Securității Sociale - Pagina 44
Dreptul Securității Sociale - Pagina 45
Dreptul Securității Sociale - Pagina 46
Dreptul Securității Sociale - Pagina 47
Dreptul Securității Sociale - Pagina 48
Dreptul Securității Sociale - Pagina 49
Dreptul Securității Sociale - Pagina 50
Dreptul Securității Sociale - Pagina 51
Dreptul Securității Sociale - Pagina 52
Dreptul Securității Sociale - Pagina 53
Dreptul Securității Sociale - Pagina 54
Dreptul Securității Sociale - Pagina 55
Dreptul Securității Sociale - Pagina 56
Dreptul Securității Sociale - Pagina 57
Dreptul Securității Sociale - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Securitatii Sociale.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurările sociale de sănătate în România

INTRODUCERE Asigurările sociale de sănătate, reprezintă principalul sistem de ocrotire a sănătăţii populaţiei. Ele sunt obligatorii şi...

Asigurările sociale de sănătate

INTRODUCERE Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un...

Identificarea Criminalistică

CAPITOLUL I Aspecte generale privind identificarea criminalistică Secţiunea I- Importanţa identificării criminalistice Datorită înţelepciunii...

Concediul și indemnizația de creștere a copilului

1. O privire de ansamblu asupra indemnizatiilor de maternitate din lume Plata femeilor în perioada concediului de maternitate este o practică...

Drepturile salariaților

Capitolul I Contractul individual de muncă Pe piaţa muncii, întâlnim destul de des conflicte generate de necunoaşterea drepturilor angajaţilor,...

Contractul de Transport

I.DEFINIREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT Definitii intalnite in doctrina: “Contrctul de transport este acel contract prin care organizatia de...

Drepturile de asistență socială ale copiilor

CAPITOLUL I NOTIUNEA DE ASISTENTA SOCIALA In Dictionarul explicative al limbii romane, asistenta sociala este definite ca un sistem de ajutorare...

Concediul Paternal

I. Concediul paternal 1. 1. Introducere Naşterea unui copil reprezintă un eveniment special în viaţa părinţilor. Ceea ce nu ştim însă decât după...

Te-ar putea interesa și

Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană

Consideraţii introductive Extinderea Uniunii Europene reprezintă cea mai mare provocare a Europei la începutul secolului al XXI-lea, fiind şansa...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Administrație publică - pensia ca drept de asigurare socială

Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SECURITATEA SOCIALĂ 1. Noţiunea de securitate socială şi riscurile sociale Cuvântul securitate îşi are...

Drepturile Cetățenilor în Uniunea Europeană

CAPITOLUL1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTURILE CETĂŢENILOR EUROPENI 1. SCURT ISTORIC A UNIUNII EUROPENE Tentative de unificare a naţiunilor...

Generalități Privind Dreptul Social al Muncii și Securității Sociale

Spre deosebire de dreptul intern în care s-a realizat o delimitare clară între dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale, în cadrul dreptului...

Dreptul securității sociale - pensia și alte drepturi

Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita în conditiile legii, prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asiguari...

Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul European

1. Consideraţii introductive Libera circulaţie a persoanelor, una dintre cele patru libertăţi fundamentale ce caracterizează spaţiul european,...

Dreptul Securității Sociale

I. Considerații generale privind ajutorul social Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat ,prevede acordarea ajutorului social familiilor...

Ai nevoie de altceva?