Asistența juridică internațională în materie penală

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 40495
Mărime: 164.68KB (arhivat)
Publicat de: Tatiana Z.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE .3
 2. I. DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ASISTENȚĂ JURIDICĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ
 3. 1.1. Conceptul și importanța asistenței juridice internațoinale în materie
 4. penală 6
 5. 1.2. Actele de procedură ale asistenței juridice internaționale în materie
 6. penală ...11
 7. 1.3. Sursele de reglementare ale asistenței juridice internațoinale în materie
 8. penală ...16
 9. II. CONDIȚIILE REALIZĂRII ASISTENȚEI JURIDICE INTERNAȚIONALE ÎN MATERIE
 10. 2.1. Efectuarea de Comisii Rogatorii ..26
 11. 2.2. Realizarea Extrădării 38
 12. 2.3. Transferul de proceduri penale .63
 13. 2.4. Transferul persoanelor condamnate .69
 14. 2.5. Recunoașterea și executarea hotărîrilor penale străine 78
 15. CONCLUZII ..86
 16. BIBLIOGARFIE .. .89

Extras din licență

INTRODUCERE

Încă de la primele colectivități umane s-a simțit nevoia organizării în scopul stabilirii unei discipline, fără de care conviețuirea ar fi imposibilă. Astfel, evoluția societății umane a confirmat dictonul „ubi societas ibi ius“ („unde este societate, acolo este și drept“), însă aceasta nu întotdeauna a dat dovadă de o atitudine pozitivă față de reglementările juridice impuse de către stat. Ca urmare, fiecare faptă ilicită comisă de către membrii societății, practic a favorizat aparițiafenomenului criminalității, care treptat s-a extins, cuprinzînd fiecare fragment al civilizației umane. Astfel, pentru asigurarea unei lupte eficiente împotriva acestui contagios flagel al societății, în condițiile actuale, majoritatea statelor au acceptat a utiliza în dreptul lor intern elemente ale dreptului internațional, fapt ce a dus la apariția unei noi categorii în dreptul procesual al statelor lumii, și anume, a categoriei asistenței juridice internaționale în materie penală.În literatura de specialitate, asistență juridică internațională în materie penală este definită prin noțiunea de asistență judiciară penală, în sens restrâns, ce cuprinde asistența pe care organele judiciare dintr-un stat o acordă în cursul procesului penal organelor judiciare din statul în care are loc activitatea judiciară și care constă în efectuarea, predarea sau comunicarea de acte procedurale necesare soluționării acelei cauze.

Actualitatea temei investigate constă în faptul că asistența juridică internațională în materie penală ocupă un rol important în cadrul asistenței juridice internaționale în general și constituie o expresie a colaborării dintre statele suverane, colaborare menită să consolideze solidaritatea internațională în lupta contra fenomenului criminalității.În condițiile săvârșirii unor infracțiuni pe teritoriul unui stat de către persoane aparținând altui stat sau în cazul organizațiilor criminale internaționale care implică săvârșirea de infracțiuni pe teritoriul mai multor state, sunt necesare acțiuni și reglementări de colaborare internațională pe plan judiciar. Această colaborare se obține prin încheierea de tratate internaționale de asistență juridică și judiciară între state, pe baza unor recomandări ale convențiilor internaționale în acest domeniu. În cazul în care se pune problema unei asistențe judiciare între statul nostru și alt stat, regulile convenite în tratatul de asistență juridică își au deplină aplicare. Fiind însă posibilă o colaborare între statul nostru și un stat cu care nu avem tratat de asistentă judiciară, în practică se pot folosi reguli stabilite pe bază de reciprocitate. În fine, în cazul în care nici astfel de reguli nu sunt stabilite, Codul de procedură penală a adoptat, norme după care să se ducă asistența juridică internațională.

Conform art. 8 al. (1) din Constituția RM „Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizației Națiunilor Unite și tratatele la care este parte, să-și bazeze relațiile cu alte state pe principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional“, iar conform art. 4 al (2) al Constituției RM „Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele viitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte și legile ei interne, prioritate au reglementările internaționale“. Admițând necesitatea cooperării internaționale în cauzele penale, ca obligație decurgând din instrumentele juridice la care Republica Moldova este parte, se asigură și protecția intereselor de suveranitate, securitate, ordine publică și alte interese ale Moldovei, definite prin Constituție, cărora le este subordonată aplicarea legii de cooperare judiciară internațională în materie; această regulă este de natură a face posibilă refuzarea unei forme de cooperare atunci când sunt atinse interesele Republicii Moldova indicate anterior.

Amisibilitatea acordării asistenței juridice internaționale în toate cazurile o decide instanța de judecată, pornind de la faptul că într-o asemenea activitate pot fi afectate anumite drepturi și interese ale persoanei. Totodată, Ministerul Justiției, ca organ executiv, poate decide de sine stătător neexecutarea unei hotărâri judecătorești privind admiterea acordării asistenței juridice fără a implica o instanță de judecată în această activitate, în această decizie. Ministerul Justiției este în drept să decidă în situația când sunt afectate interesele naționale fundamentale. Astfel, colaborarea internațională în toate domeniile nu încalcă drepturile statelor care intră în relații, ci dimpotrivă le amplifică în măsura în care cooperarea este bazată pe respectarea neabătută a principiului suveranității. Acest deziderat trebuie să se manifeste și în domeniul asistenței juridice internaționale.

Lupta contra infracțiunii pe plan mondial atrage colaborarea între state. Aceasta duce la urmărirea și judecarea infractorilor în altă țară decât unde s-a săvârșit infracțiunea, ceea ce impune sprijinirea activității desfășurate de organele judiciare ale unui stat de către organele judiciare ale altor state (înmânarea de citații, ridicarea unor obiecte sau înscrisuri, ascultarea de martori sau părți, extrădarea unor persoane, tranzitarea de arestați etc.). Ca urmare, colaborarea internațională în materie procesual penală sprijină activitatea organelor de urmărire penală și ale instanțelor de judecată în vederea descoperirii noilor infracțiuni a căror rezonanță a trecut cu mult peste hotarele unui singur stat.

Bibliografie

Legislație

1. Codul de procedură penală din 2003, publicat la 07.06.2003 în Monitorul Oficial nr.104-110 art.Nr.447

2. Convenția Consiliului Europei din 16 mai 2005 privind prevenirea terorismului.

3. Convenția Consiliului Europei din 8 noiembrie 1990 privind spălarea, percheziția,indisponibilizarea și confiscarea produselor infracțiunii.

4. Convenția de Drept penal din 27 ianuarie 1999 privind corupția.

5. Convenția din 29 mai 2000 privind asistența reciprocă în materie penală dintre statele membre ale U.E.

6. Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate din 21 martie 1983

7. Convenția Europeană de asistență juridică în materie penală din 20.04.1959

8. Convenția Europeană de extrădare din 13.12.57

9. Convenția Europeană din 27 ianuarie 1997 privind suprimarea terorismului.

10. Convenția europeană în domeniul informației cu privire la dreptul străin din 07.06.1968

11. Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptat la New-York la 15.11.2000

12. Convenția ONU din 15 noiembrie 2000 împotriva crimei organizate transfrontaliere și Protocoalele acesteia

13. Convenția ONU din 19 decembrie 1988 împotriva traficului ilegal de substanțe narcotice și psihotrope.

14. Convenția ONU din 31 octombrie 2003 împotriva corupției

15. Convenție cu privire la asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală din 22.01.1993

16. Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950

17. Legea cu privire la asistența juridică internațională în materie penală din 01 decembrie 2006 a Republicii Moldova

18. Protocolul adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală din 17.03.1978, ratificat prin Legea nr. 150-XV din 17 mai 2001 (MO nr. 59-61/387 din 7 iunie 2001);

19. Tratat între Republica Moldova și Federația Rusă cu privire la asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală din 25.02.1993

20. Tratat între Republica Moldova și România privind asistența juridică în materie civilă și penală din 06.07.96

21. Tratat între Republica Moldova și Ucraina privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă și penală din 13.12.1993

Cărți

22. Baltag D., Guțu A. Teoria generală a dreptului. Chișinău, 2002.

23. Dolea I., Roman D., Sedlețchi Iu., Vizdoagă T. et.al. Codul de procedură penală. Comentariu. Chișinău 2006.

24. Dolea I., Roman D., Sedlețchi Iu., Vizdoagă T. et.al. Drept procesual penal. Partea specială. Vol.II - Chișinău, 2006.

25. Ghid cu privire la asistența juridică internațională in materie penală-Ministerul Justiției România.

26. Ghid cu privire la cooperarea juridică international. Ministerul Justiłiei al Republicii Moldova

27. Grigore Theodoru. Tratat de Drept procesual penal. Ed. Hamangiu, București, 2007.

28. Legile Republicii Moldova, nr. 122/14.03.2003

29. Lungu Vasile, Cooperarea juridică internațională în materie penală, Chișinău 2011

30. Moldovan Aurel Tudor, Expulzarea, extrădarea și readmisia în dreptul internațional. - Editura All Beck, București, 2004, p.15-16.

Preview document

Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 1
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 2
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 3
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 4
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 5
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 6
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 7
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 8
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 9
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 10
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 11
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 12
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 13
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 14
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 15
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 16
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 17
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 18
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 19
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 20
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 21
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 22
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 23
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 24
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 25
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 26
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 27
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 28
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 29
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 30
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 31
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 32
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 33
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 34
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 35
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 36
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 37
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 38
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 39
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 40
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 41
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 42
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 43
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 44
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 45
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 46
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 47
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 48
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 49
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 50
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 51
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 52
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 53
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 54
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 55
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 56
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 57
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 58
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 59
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 60
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 61
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 62
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 63
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 64
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 65
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 66
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 67
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 68
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 69
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 70
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 71
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 72
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 73
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 74
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 75
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 76
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 77
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 78
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 79
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 80
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 81
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 82
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 83
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 84
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 85
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 86
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 87
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 88
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 89
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 90
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 91
Asistența juridică internațională în materie penală - Pagina 92

Conținut arhivă zip

 • Asistenta juridica internationala in materie penala.docx

Alții au mai descărcat și

Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată

Introducere Problemele eticii judiciare, a procedurii penale în genere şi a eticii avocatului în procesul cercetării judecătoreşti, în special,...

Infracțiunea - instituție fundamentală a dreptului penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Societatea de astăzi înregistrează, la nivel mondial, o dinamică economică, financiară și socială esențială pentru...

Rolul apărătorului în procesul penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Problema drepturilor omului este mereu actuală şi este firesc să fie aşa, de vreme ce în permanenta căutare a...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare. Este în afară de orice dubiu că trăim într-o epocă de adânci şi dinamice...

Primarul

INTRODUCERE Administraţia publică locală este elementul principal în rezolvarea problemelor de interes local, jucînd un rol – cheie în dezvoltarea...

Rolul Procuraturii în Asigurarea Dreptului Fundamental la Proprietate

INTRODUCERE Actualitatea temei. Proprietatea, ca fenomen social obiectiv, este indisolubil legată de personalitatea umană. Coexistența indivizilor...

Extrădarea Modalitate de Asistență Juridică Internațională în Materie Penală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Ţinând cont de noile realităţi ale vieţii universale, noutăţile politice, sociale şi internaţionale...

Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național

1. Evoluția reglementării. România se numără printre primele state care au reglementat recunoașterea hotărârilor penale străine în Codul de...

Te-ar putea interesa și

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare

CAPITOLUL I COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ 1.1. Consideraţii introductive privitoare la cooperarea judiciară internaţională...

Cooperarea polițienească în Uniunea Europeană

Argument Fenomenul crimei organizate este o ameninţare crescândă la adresa securităţii şi ordinii generale, naţionale şi internaţionale şi de...

Extrădarea Modalitate de Asistență Juridică Internațională în Materie Penală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Ţinând cont de noile realităţi ale vieţii universale, noutăţile politice, sociale şi internaţionale...

Dreptul Procesual Penal

INTRODUCERE Dreptul procesual penal constă în totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea organelor judiciare şi a părţilor,...

Cooperarea Penală Europeană și Internațională în Materia Extrădării

Extradarea poate avea loc pe baza angajamentelor pe care statele si le-au asumat precum si în baza unor tratate, conventii sau acorduri bilaterale,...

Extrădarea

1.Introducere Extrădarea a fost, la începuturi, mai mult un gest de curtoazie pe care un suveran îl făcea față de alt Suveran, care permitea...

Cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității

Necesitatea si formele cooperarii internationale in lupta impotriva criminalitatii 1.Necesitatea cooperarii internationale in lupta cu...

Ai nevoie de altceva?