Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 24078
Mărime: 119.17KB (arhivat)
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Cristian Clipa
Universitatea de Vest Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Specializarea Administraţie Publică

Cuprins

 1. Introducere.pag
 2. Cap. I. Consideraţii generale privitoare la noţiunea de contract administrativ.pag
 3. Cap. II. Tipologia contractelor administrative.pag
 4. Cap. III. Contractul de achiziţie publică de lucrări. Noţiune şi trăsături.pag
 5. A. Definire.pag
 6. B. Principiile generale ce guvernează contractul de achiziţie publică de lucrări.pag
 7. C. Părţile contractului de achiziţie publică de lucrări.pag
 8. D. Obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări.pag
 9. E. Criteriul formal.pag
 10. F. Preţul- un element definitoriu al contractului de achiziţie publică de lucrări.pag
 11. G. Natura juridică.pag
 12. H. Caracterele juridice.pag
 13. Cap. IV. Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări.pag
 14. A. Cadrul legislativ.pag
 15. B. Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire.pag
 16. C. Reguli de participare la procedura de atribuire.pag
 17. D. Reguli de publicitate.pag
 18. E. Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor.pag
 19. F. Reguli de evitare a conflictului de interese.pag
 20. G. Faza prealabilă procedurii de atribuire.pag
 21. G.1. Licitaţia deschisă.pag
 22. G.2. Licitaţia restrânsă.pag
 23. G.3. Dialogul competitiv.pag
 24. H. Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.pag
 25. I. Negocierea fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare.pag
 26. J. Acordul cadru.pag
 27. K. Evaluarea ofertelor.pag
 28. L. Garanţia de participare.pag
 29. M. Garanţia de bună execuţie.pag
 30. N. Finalizarea procedurii de atribuire.pag
 31. O. Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publică de lucrări.pag
 32. Cap. V. Încheierea, efectele şi încetarea contractului de achiziţie publică de lucrări.pag
 33. A. Încheierea contractului de achiziţie publică de lucrări.pag
 34. B. Efectele contractului de achiziţie publică de lucrări.pag
 35. C. Încetarea contractului de achiziţie publică de lucrări.pag
 36. Încheiere.pag

Extras din licență

Introducere

În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi obligaţiile persoanelor publice şi ale particularilor şi a îndeplini totalitatea operaţiilor materiale şi intelectuale pe care le cere satisfacerea intereselor generale.

Potrivit unei opinii, activitatea administraţiei se realizează în principal prin decizii, termen care desemnează actele administrative, şi prin operaţiuni. Se mai arată ca actul unilateral, sub forma deciziei executorii, constituie principalul mod de acţiune a administraţiei. Cu toate acestea, procedeul contractual este utilizat frecvent, fie că administraţia încheie contracte obişnuite, fie recurge la regimul juridic specific contractelor administrative.

În doctrina noastră de specialitate s-a susţinut părerea potrivit căreia în activitatea organelor administraţiei de stat intervin acte juridice, acte cu caracter exclusiv politic, fapte materiale juridice şi operaţiuni materiale tehnice, teză care îşi păstrează valabilitatea şi în prezent.

Actele juridice, actele politice, faptele materiale juridice şi operaţiunile materiale tehnice sunt denumite, generic, mai ales în lucrările de ştiinţa administraţiei, şi fapt administrativ , denumire corespunzătoare în măsura în care cuprinde toate manifestările juridice şi nejuridice prin care administraţia publică înfăptuieşte activitatea de conducere, de organizare a aplicării şi de aplicare în concret a legilor.

Majoritatea actelor juridice care intervin în activitatea autorităţilor publice o formează actele administrative.

a) Actele administrative sunt manifestări de voinţă unilaterale, făcute în scopul de a produce efecte juridice, a căror realizare este garantată de puterea publică cu care sunt înzestrate autorităţile administraţiei publice. Caracterul unilateral al actelor administrative le deosebeşte atât de contractele administrative, cât şi de contractele civile încheiate de autorităţile administraţiei publice.

Referitor la mijloacele juridice de acţiune ale administraţiei europene, se consideră că ele sunt actele administrative unilaterale şi contractele publice. Se mai arată că, deşi la nivelul Uniunii Europene nu există încă o reglementare de ansamblu a actelor administrative unilaterale, procedura de elaborare a actelor administrative, regulile despre formarea şi exprimarea voinţei instituţiilor comunitare sunt stabilite prin tratate şi prin interpretări ale Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.

b) Contractele administrative se încheie de către autorităţile administraţiei publice, şi de regulă, un particular, în vederea realizării unui interes general sau pentru buna funcţionare a serviciilor publice.

Actele administrative şi contractele administrative sunt supuse unui regim juridic special, numit regim administrativ, care este un regim de putere.

Legislaţia comunitară consideră că sunt contracte publice, contractul de concesiune şi contractele ce au ca obiect achiziţiile publice, în cadrul acestora din urmă făcându-se distincţie între contractele publice de furnizare de mărfuri, cele de furnizare de servicii şi cele de lucrări.

c) Contractele civile se încheie de autorităţile administraţiei publice în calitatea lor de persoană juridică (de drept civil) şi se realizează, în principal, în regim de drept civil (de drept comun).

Dintre aceste acte juridice, dreptul administrativ se ocupă numai de actele administrative şi de contractele administrative.

1. Consideraţii generale privitoare la noţiunea de contract administrativ

Primele teze în materia contractelor administrative se regăsesc în dreptul francez

, în considerarea jurisprudenţei Consiliului de Stat, înfiinţat iniţial ca organ administrativ cu funcţii consultative pe lângă guvern, apoi din 1872 şi cu funcţii jurisdicţionale a litigiilor. Profesorul Gaston Jèze a iniţiat prima analiză a deciziilor acestei veritabile jurisdicţii administrative, care o reprezintă tribunalul administrativ, în soluţionarea litigiilor dintre stat şi particulari.

Cunoscutul autor francez înţelege prin „teoria contractelor administrative”, „contractele încheiate de administraţie pentru a asigura funcţionarea unui serviciu public şi care este supus, din punct de vedere al regulilor particulare, altor reguli decât cele care

guvernează raporturile dintre particulari”.

Prin prisma opiniei celui care a fundamentat teoria contractelor, Gaston Jèze1, doctrina franceză aprecia ca fiind contracte având această natură:

- contractul de furnituri, care constă în furnizarea sau confecţionarea de obiecte materiale imobiliare;

- contractul de lucrări publice, care avea ca obiect efectuarea unei lucrări imobiliare

publice;

- contractul administrativ de transport, care avea ca obiect transporturi pentru stat;

- contractul de concesiune a unui serviciu public, care avea ca obiect exploatarea

unui serviciu public.

După cum am sesizat anterior, noţiunea de contract administrativ s-a fundamentat

pe practica Consiliului de Stat a cărui jurisprudenţă constituie şi în prezent un izvor de drept administrativ. Practica Consiliului a făcut obiectul de studiu al doctrinei franceze, în a cărei jurisprudenţă se identificau contractele administrative prin prisma a două criterii:

a) prezenţa clauzelor exorbitante (se referă la clauzele derogatorii de la dreptul comun). Clauzele exorbitante se regăsesc în situaţiile în care contractul nu vizează satisfacerea unui serviciu public, fapt pentru care în cuprinsul acestuia se inserează o astfel de clauză, derogatorie de la dreptul comun. Poate exista şi situaţia contrară, în care, deşi obiectul contractului vizează un serviciu de utilitate publică, contractul nu poate fi considerat administrativ decât dacă părţile îşi manifestă expres voinţa printr-o clauză exorbitantă (derogatorie) de a nu se supune, respectiv de a se înlătura prevederilor dreptului comun.

Preview document

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 1
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 2
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 3
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 4
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 5
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 6
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 7
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 8
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 9
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 10
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 11
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 12
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 13
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 14
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 15
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 16
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 17
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 18
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 19
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 20
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 21
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 22
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 23
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 24
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 25
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 26
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 27
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 28
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 29
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 30
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 31
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 32
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 33
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 34
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 35
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 36
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 37
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 38
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 39
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 40
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 41
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 42
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 43
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 44
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 45
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 46
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 47
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 48
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 49
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 50
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 51
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 52
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 53
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 54
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 55
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 56
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 57
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 58
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 59
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 60
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 61
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 62
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 63
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 64
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 65
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 66
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 67
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 68
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 69
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 70
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 71
Contractul de Achiziții Publice de Lucrări - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Contractul de Achizitii Publice de Lucrari.docx

Alții au mai descărcat și

Proceduri de achiziții publice în administrația publică

CAP. I. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA - GENERALITATI I.1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Normele dreptului administrativ reglementează raporturile sociale...

Încheierea contractelor administrative

CAPITOLUL 1 Actul administrativ 1.1 Definiţia şi forma actului administrativ Definiţie Actul administrativ era definit ca fiind „o manifestare...

Contenciosul Administrativ Român

CAPITOLUL I. Introducere în contenciosul administrativ român; 1. Preliminarii Dupa cum este cunoscut, principiul separatiunii puterilor in...

Organizarea Administrației Publice Locale în România

CONSIDERAŢII GENERALE Administraţia publică are ca scop realizarea unor interese generale ale statului sau ale unei colectivităţi distincte,...

Contractul de Achiziții Publice

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEMA CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE 1.2. Conceptul de contract administrativ Administraţia publică are ca fundament de...

Contractul Administrativ

Contractul administrativ 1.Consideratii privind originea si dezvoltarea teoriei contractelor administrative in dreptul francez. Originea...

Contractul de achiziție publică

1.Noțiuni introductive: Dreptul administrativ reprezintă ramura de drept public care reglementează raporturile din sfera administrației publice,...

Contractele de Concesiune

Achiziţiile publice constituie un domeniu important privind dobândirea definitivă sau temporară, de către o persoană juridică (autoritate...

Te-ar putea interesa și

Managementul achizițiilor - cutiuța metalică

CAPITOLUL 1. PREVIZIUNE VÂNZĂRI 1.1. MOTIVAŢIE ALEGERE PRODUS: INVENŢIE: CUTIE METALICĂ TRIPLE C Sunt o persoană căreia îi plac lucrurile noi,...

Managementul achizițiilor - cană cu capac electric

1.ALEGEREA PRODUSULUI 1.1 MOTIVATIA ALEGERII PRODUSULUI: INVENTIE, CANA CU CAPAC ELECTRIC Cana este un obiect foarte utilizat, orice persoana isi...

Monografie Primăria Iași

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAŞI 1.1. Metodele si principiile ce sunt folosite pentru organizarea si...

Analiza SWOT a unui dosar de achiziție publică - studiu de caz

1. ANALIZA SWOT – ABORDARE TEORETICĂ 1.1 Considerații generale Acțiunea umană eficientă este o relație productivă a omului, în raporturile sale...

Managementul organizațiilor publice, organizare și structura organizatorică în Primăria Municipiului Iași

1.1. Definire Din perspectiva managementului public, institutiile si autoritatile publice se constituie ca un subsistem al sistemului social...

Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare

Capitolul I CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI CADRUL LEGISLATIV CE REGLEMENTEAZĂ ACHIZIŢIILE PUBLICE Achiziţiile publice sunt de o importanţă economică...

Prețuri și concurență - achizițiile publice

Scopul studiului Scopul studiului achizitiilor publice este acela de a intelege importanta pe care o are acest tip de cheltuiala asupra resurselor...

Caiet de practică și proiect RISE 2008

Proiect de practica desfasurat in cadrul Primariei Municipiului Targoviste DISPOZITII GENERALE Art.1.In spiritul prezentului Regulament,...

Ai nevoie de altceva?