Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 26080
Mărime: 546.79KB (arhivat)
Publicat de: Bogdan N.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector.dr. Dan Tudurache
Univesitatea Al.I. Cuza. Iasi! Nota 10!!!

Cuprins

 1. Capitolul I. Consideraţii generale privind contractele sinalagmatice.
 2. I.1. Definirea contractului sinalagmatic.
 3. I.2. Principiul reciprocităţii şi interdependenţei obligaţiilor părţilor în contractele sinalagmatice.
 4. Capitolul II. Efectele specifice contractelor sinalagmatice. Excepţia de neexecutare a contractului.
 5. II.1. Definiţia excepţiei de neexecutare a contractului.
 6. II.2. Istoric privind excepţia de neexecutare a contractului.
 7. II.3. Temeiul juridic al excepţiei de neexecutare a contractului.
 8. II.4. Vinovăţia civilă şi excepţia de neexecutare a contractului.
 9. II.5. Caracterul excepţiei de neexecutare a contractului.
 10. II.6. Condiţiile pentru invocarea excepţiei de neexecutare a contractului.
 11. II.7. Efectele excepţiei de neexecutare a contractului.
 12. II.7.1. Efecte între părţi.
 13. II.7.2. Efecte faţă de terţi.
 14. II.8. Delimitarea excepţiei de neexecutare a contractului de alte instituţii ale dreptului civil.
 15. II.8.1. Excepţia de neexecutare a contractului şi dreptul de retenţie.
 16. II.8.2. Excepţia de neexecutare a contractului şi compensaţia.
 17. Capitolul III. Rezoluţiunea contractelor civile.
 18. III.1. Originile noţiunii de rezoluţiune. Rezoluţiunea în dreptul roman.
 19. III.2. Înţelesul termenului de rezoluţiune.
 20. III.3. Deosebiri între excepţia de neexecutare a contractului şi rezoluţiune.
 21. III.4. Rezoluţiunea şi nulitatea.
 22. III.5. Temeiul juridic al rezoluţiunii.
 23. III.6. Caracterul retroactiv al rezoluţiunii.
 24. III.7. Domeniul de aplicare al rezoluţiunii.
 25. III.8. Cazuri în care rezoluţiunea nu se aplică unor contracte sinalagmatice.
 26. III.9. Formele rezoluţiunii. Efectele specifice contractelor sinalagmatice 3
 27. III.9.1. Rezoluţiunea judiciară. Noţiune.
 28. III.9.1.1. Condiţiile rezoluţiunii judiciare.
 29. III.9.1.2. Acţiunea în rezoluţiune.
 30. III.9.2. Rezoluţiunea convenţională a contractului. Pactele comisorii exprese.
 31. III.9.2.1. Rolul instanţei de judecată şi necesitatea îndeplinirii rezoluţiunii în ipoteza pactelor comisorii exprese.
 32. III.9.2.2. Diferenţa esenţială dintre pactul comisoriu expres şi condiţia rezolutorie.
 33. III.9.2.3. Pactul comisoriu expres şi declaraţia unilaterală de denunţare a contractului.
 34. III.9.2.4. Pactele comisorii şi convenţiile de agravare a răspunderii civile contractuale.
 35. III.9.2.5. Pactul comisoriu, clauza penală şi clauza de arvună.
 36. III.9.2.6. Pactele comisorii exprese bilaterale şi unilaterale.
 37. III.10. Efectele rezoluţiunii
 38. III.10.1. Momentul în care operează rezoluţiunea.
 39. III.10.2. Efectele rezoluţiunii între părţi.
 40. III.10.3. Efectele rezoluţiunii faţă de terţi.
 41. Capitolul IV. Rezilierea contractelor civile.
 42. IV.1. Noţiunea termenului de reziliere.
 43. IV.2. Formele rezilierii.
 44. IV.3. Diferenţierea faţă de rezoluţiune.
 45. Capitolul V. Riscul contractului.
 46. V.1. Consideraţii prealabile privind riscul contractului.
 47. V.2. Principiul “res perit debitor”.
 48. V.3. Suportarea riscurilor în contractile sinalagmatice translative de proprietate.
 49. Concluzii
 50. Bibliografie

Extras din licență

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTELE

SINALAGMATICE

I.1 Definirea contractului sinalagmatic

Între contract, pe de o parte, şi act juridic pe de altă parte există deosebiri de

substanţă. Astfel, genul îl reprezintă actul juridic civil, iar specia este oferită de

contract. Având în vedere această distincţie putem afirma că orice contract este un act

juridic, dar nu orice act juridic este un contract. Prin urmare, actul juridc se divide in

act de formaţie unilaterală şi act de formaţie bilaterală.1 Articolul 942 Codul Civil

defineşte contractul ca fiind „acordul între două sau mai multe persoane spre a constitui

sau a stinge între dânşii un raport juridic”.

Clasificarea contractelor prezintă importanţă pentru stabilirea regimului juridic

aplicabil speciilor de contracte. Astfel, după conţinutul lor, contractele se clasifică în

contracte unilaterale - acelea care dau naştere la obligaţii numai în sarcina a uneia

dintre părţi, si contracte sinalagmatice (bilaterale) - caracterizate prin caracterul

reciproc şi interdependent al obligaţiilor părţilor. Conform art. 943 Codul Civil:

„contractul este bilateral sau sinalagmatic când parţile se obligă reciproc una către

alta”. Aşadar, fiecare parte are concomitent atât calitatea de creditor cat şi cea de

debitor, obligaţia ce revine unei părţi avându-şi cauza juridică imediată în obligaţia

corelativă a celeilalte părţi.

I.2. Principiul reciprocităţii şi interdependenţei obligaţiilor părţilor în

contractele sinalagmatice

Din reciprocitatea şi interdependenţa obligaţiilor, decurg anumite efecte

specifice:

a) Întrucât obligaţiile reciproce ale părţilor trebuie executate simultan, în cazul

în care una din părţi nu-şi execută obligaţiile ce-i revin din contract cealaltă parte are

dreptul să refuze executarea obligaţiei proprii opunându-i primei părţi excepţia de

neexecutare a contractului (exception non adimpleti contractus).

b) Al doilea efect specific apare in cazul in care, deşi una din părţi este gata

sa-şi execute obligaţia proprie sau a executa-o în parte ori în îintregime, cealaltă parte

1 Ioan Adam, “Drept Civil. Teoria generala a obligaţiilor”, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004, p. 65.

refuză, în mod culpabil, să şi-o execute pe a sa. În această situaţie partea care a

executat obligaţia sau este gata să o execute va avea dreptul de a alege între a cere

executarea silită a contractului ori a ceredesfiinţarea sau încetarea contarctului, în toate

cazurile putând cere şi despăgubiri. Desfiinţarea, care are efecte retroactive, poartă

denumirea de rezoluţiune. Încetarea contractului, care produce efecte numai în viitor,

poartă denumirea de reziliere.

c) Dacă o parte se află în imposibilitate de a executa contractul va apărea

problema riscului contractului. În această situaţie se va determina persoana care va

suporta consecinţele imposibilităţii fortuite de executare.

Ideea reciprocităţii obligaţiilor necesită trei precizări. În primul rând, obligaţiile

reciproce ale părţilor trebuie să aibă un izvor comun, de natură contractuală. Este

posibil ca obligaţiile părţilor să fie reciproce, dar născute din izvoare diferite,

contractuale sau extracontractuale. Este cazul contractelor sinalagmatice imperfecte,

însă, în realitate aceste contracte au caracter unilateral, dar după încheierea lor, se naşte

o datorie, în legatură cu executarea contractului, şi în sarcina părţii neobligate iniţial.

Această datorie nu izvorăşte din contractul încheiat de părţi, ci dintr-un fapt juridic, în

sens restrans, ulterior şi exterior contractului propriu-zis.

În al doilea rând, nu trebuie să se confunde ideea de reciprocitate a obligaţiilor

sau a datoriilor cu ideea de reciprocitate a prestaţiilor. Insuficienta diferenţiere a

acestor noţiuni explică de ce, uneori, s-a afirmat că reciprocitatea este un element

secundar, nedefinitoriu pentru contractele sinalagmatice. Pentru a argumenta această

concluzie au fost invocate figura juridică a stipulaţiei pentru altul, împreună cu unele

forme particulare pe care le îmbracă aceasta, şi contractul de societate.

În asemenea situaţii, prestaţiile părţilor nu sunt reciproce (promitentul îşi execută

prestaţia faţă de terţul beneficiar, iar nu faţă de stipulant; tot astfel, părţile din

contractul de societate, nu se obligă la prestaţii reciproce ci se obligă unii faţă de alţii

să pună ceva în comun, eventual în favoarea societăţii viitoare ca persoană juridică).2

În al treilea rând, reciprocitatea obligaţiilor nu se confundă nici cu echivalenţa

prestaţiilor. Astfel, pentru a fi în prezenţa unui contract sinalgmatic, este necesar ca

fiecare să aibă convingerea că obţine nu numai echivalentul prestaţiei sale, ci şi un

câştig.

Preview document

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 1
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 2
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 3
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 4
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 5
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 6
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 7
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 8
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 9
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 10
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 11
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 12
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 13
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 14
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 15
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 16
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 17
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 18
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 19
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 20
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 21
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 22
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 23
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 24
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 25
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 26
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 27
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 28
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 29
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 30
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 31
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 32
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 33
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 34
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 35
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 36
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 37
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 38
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 39
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 40
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 41
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 42
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 43
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 44
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 45
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 46
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 47
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 48
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 49
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 50
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 51
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 52
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 53
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 54
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 55
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 56
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 57
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 58
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 59
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 60
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 61
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 62
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 63
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 64
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 65
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 66
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 67
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 68
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 69
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 70
Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice.pdf

Alții au mai descărcat și

Garanțiile Personale în Dreptul Civil

Capitolul 1 Dispoziţii generale cu privire la garanţiile personale Raţiunea finală a existenţei oricărei obligaţii este executarea ei. Garantarea...

Bugetul Public Național

1. BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL 1.1. CONSIDERAŢII GENERALE Economia publică, prin dimensiunea şi complexitatea ei, nu-şi poate desfăşura activitatea...

Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ

I. Consideraţii introductive Diversificarea relaţiilor sociale şi economice şi creşterea economică adaugă noi tipuri de conflicte. Există o...

Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Introducere „Binefacerea cea mai mare pentru oameni este să dea şi să trăiască sub legi civile bune, ele îmblânzesc puterea şi o ajută să se facă...

Administrația Ministerială

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Consideraţii generale Sistemul administraţiei ministeriale se conturează ca fiind cel mai important ansamblu de...

Sistemul bugetar public național

Consideraţii preliminare Procesul bugetar reprezintă ansamblul acțiunilor şi măsurilor întreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la...

Contractele

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGAŢIILE CIVILE SECŢIUNEA I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. SCURT ISTORIC Teoria generală a...

Gajul

1. NOTIUNE, FELURI SI REGLEMENTARE Potrivit art. 1685 Cod civil , “amanetul”(gajul) este un contract prin care datornicul(debitorul) remite...

Te-ar putea interesa și

Contractul internațional de vânzare de mărfuri

Noţiunea şi importanţa comerţului internaţional Noţiunea de comerţ internaţional este susceptibilă de două accepţiuni, una care cuprinde sensul...

Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor - Efecte Special al Contractelor Sinalagmatice

Efectele contractului civil Efectul imediat al contractului îl constituie nasterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice...

Revocarea donațiilor - cauzele legale de revocare a donațiilor

Una dintre trasaturile juridice a contractului de donatie este irevocabilitatea. De altfel, principiul irevocabilitatii donatiilor, este consacrat...

Efectele Actului Juridic Civil

Noţiuni generale I. Noţiunea de efecte ale actului juridic civil Actul juridic este manifestarea de voinţă făcută în scopul de o produce efecte...

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

1. INTRODUCERE Doctina si jurisprudenta din domeniul dreptului civil considera contractul cel mai important act juridic civil , totodata,...

Contractul de vânzare-cumpărare

1.1.Notiuni introductive Varietatea actiunilor, pentru care omul are libertatea deplina a le realiza sau a se abtine de la înfaptuirea lor, este...

Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic

Orice analiză privitoare la cauzele de ineficacitate a contractelor, indiferent că sunt avute în vedere domeniul de aplicare a acestora, condiţiile...

Rezoluțiunea Contractelor

1. INTRODUCERE Rezoluţiunea este considerată un efect specific al contractelor sinalagmatice, fiind tratată în capitolul dedicat efectelor...

Ai nevoie de altceva?