Particularitățile contractului comercial de transport internațional

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 28576
Mărime: 110.42KB (arhivat)
Publicat de: Vladlen C.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Lista abrevierilor 3
 2. Introducere 4
 3. Capitolul I. Dispoziții generale cu privire la contractual comercial de transport internațional 8
 4. 1.1 Noțiuni introductive cu privire la transport: conținut și clasificare 8
 5. 1.2 Particularitățile contractului de transport, principiile și izvoarele lui 11
 6. Capitolul II. Tipurile contractelor comerciale de transport în comerțul internațional 15
 7. 2.1 Contractul internațional de transport maritime 15
 8. 2.2 Contractului internațional de transport feroviar 22
 9. 2.3 Contractul internațional de transport aerian 27
 10. 2.4 Contractul de transport multimodal internațional 36
 11. 2.5 Tipurile asigurărilor în contractele internaționale de transport 43
 12. Capitolul III. Uniformizarea practicii judiciare privind răspunderea părților și rezilierea în Contractul internațional de Transport comercial 49
 13. 3.1 Răspunderea părților și rezilierea în Contractul internațional de Transport comercial 49
 14. 3.2 Analiza practicii judiciare privind soluționarea litigiilor reieșite din activitatea de transport internațional de persoane și bagaje 56
 15. Concluzii și recomandări 62
 16. Bibliografie 65

Extras din licență

Introducere

Actualitatea cercetării. Deplasarea mărfurilor de la producător la cumpărător și cumpărătorii din altă țară este asigurată prin cointractul de transport internațional. Contractul de transport internațional de mărfuri are următoarele caractere juridice: este un contract sinalagmatic, cu titlu oneros, este comutativ, consensual, are un caracter real si un conținui economic.

Transportul de mărfuri si schimburile dintre țări se efectuează în conformitate cu o serie de convenții internaționale, unele încheiate la nivel guvernamental, altele — între organizatori sau întreprinderi de transport din fări diferite. Având caracter multilateral, aceste convenții reglementează domenii distincte de trasnsporturi (auto, maritim, aerian etc.)

Pe plan internațional au fost elaborate mai multe convenții pentru reglementarea transportului maritim. Astfel, în 1924 s-a încheiat la Bruxelles Convenția internațională pentru unificarea unor norme de drept privind conosamentul și care este cunoscută sub denumirea de Regulile de la Haga în 1968. Regulile de la Haga au fost modificate de Protocolul de la Bruxelles, devenind Regulile de Ia Haga-Visby. În 1978, sub auspiciile UNCITRAL, se adopta la Hamburg Convenția privind transportul de mărfuri pe mare, cunoscută sub denumirea Regulile de la Hamburg.

Conform prevederilor Regulilor de la Hamburg (art.2, pct.3) acestea se aplică numai contractelor de transport de mărfuri pe mare, constatate prin conosament, sau un document similar (booking no- ), cu excluderea contractului de charterparcy.

Convențiile internaționale menționate cuprind prevederi referitoare la conținutul conosamentului, la obligațiile cărăușului, reglementând, în special, răspunderea acestuia pentru avarierea sau pierderea mărfii, cazurile de limitare sau de exonerare de răspundere. Alte convenții internaționale elaborate în această materie sunt: Convenția de la Bruxelles din 1924, 1951, 1957 referitoare la limitarea răspunderii armatorilor; Convenția de la Bruxelles referitoare la cpmpetența penală în materie de abordaj și alte evenimente, din i952; Convenția de la Atena referitoare la transportul persoanelor și bagajelor pe mare din 1974; Convenția privind capacitatea navelor de la Londra, 1969; Convenția pentru ocrotirea vieții pe mare de la Londra, 1974; Convenția O.N.U. asupra transportului multimodal internațional de mărfuri de la Geneva din 1980 etc.

Scopul tezei: Scopul propus prin prezenta teză este realizarea unui salt calitativ al normelor ce reglementează Contractul internațional de Transport, prin propunerea de soluții la problemele de drept identificate ori dezbătute în doctrina de specialitate, sau prin conturarea unor de puncte de reper teoretice, pentru obținerea unor astfel de soluții.

Astfel, identificînd existența unor contradicții în cadrul dispozițiilor în materie, ori, pe alocuri chiar neconstituționalitatea unora dintre acestea, identificînd unele lacune legislative care au creat și creează încă dificultăți instanțelor judecătorești chemate să soluționeze litigiile în această materie, ne-am propus ca scop semnalarea și analiza acestora în cadrul lucrării, și avansarea unor opinii proprii, concretizate în propuneri de lege ferenda.

Baza metodologică a cercetării științifice: Suportul metodologic și teoretico-științific al cercetărilor efectuate îl constituie lucrările teoreticienilor în domeniul dreptului civil și în alte domenii ce tangențiază cu el, atât din țară, cât și de peste hotare, dintre care cei mai importanți au fost enumerați mai sus. Baza metodologică a investigației date o constituie pozițiile și direcțiile contemporane ale teoriei cunoașterii proceselor sociale și a fenomenelor juridice.

Baza metodologică conține un complex de metode analitice, de observație a evenimentelor și transformărilor în materia Contractului internațional de Transport, metode de comparație, principalul avantaj al acestei metode fiind îndreptarea spre căutarea comunului, ceia ce des se repetă în sfera dreptului civil, necesitatea comparării între sine a drepturilor și obligațiilor părților în Contractul internațional de Transport, metode de cercetare a documentelor și actelor civile, metode de inducție și deducție, metode de content-analiză și invent-analiză, metode de prognozare etc.

Studiul de față este realizarea combinării tehnicii de studiu investigativ cu un procedeu de cercetare cvadruplu.

Acestei afirmații îi corespunde metoda de cercetare sistemică. Aceasta se manifestă prin următorul fapt: unui paragraf din capitolul unu al lucrării îi corespunde altul din capitolul doi și trei. Un studiu finisat la adresa unui oarecare paragraf din capitolul unu, impunea, implicit, studiul paragrafului similar din capitolul doi.

De fapt nu a fost cercetat un capitol apoi altul, cum de obicei se obișnuește, ci toate au avut aceleași tempouri investigative.

A fost analizat un volum considerabil de material normativ-juridic din Republica Moldova, materiale vizând practica judiciară și practica aplicării dreptului. Baza normativă a cercetărilor o constituie: Constituția Republicii Moldova, Codul civil al Republicii Moldova, Codul feroviar al RM etc.

Bibliografie

ACTE NORMATIVE

1. Convenția de la Montreal din 1999 pentru unificarea unor reguli referitoare la transportul aerian internațional, adoptată la Montreal la 28.05.1999, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L194, 2001, p.39-49. Republica Moldova a aderat prin Legea nr.254-XVI din 05.12.2008, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.230-232 din 23.12.2008

2. Convention on International Civic Aviation, Chicago, 7 december 1944. România a aderat la Convenție în anul 1965 // Buletinul Oficial, 1965, nr.14

3. Codul civil al R.S.S.M., aprobat de Sovietul Suprem al R.S.S.M. la 26 decembrie 1964 // Veștile Sovietului Suprem al R.S.S.M., 1964, nr.36. În prezent este abrogate

4. Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.599-XIV din 30.09.1999, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.1-4/2 din 11.01.2001

5. Codul transportului feroviar al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.309-XV din 17.07.2003, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.226 din 14.11.2003

6. Codul transporturilor auto al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.116-XIV din 29.07.98, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.90-91 din 01.10.1998

7. Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.57-58/375 din 18.05.2000

8. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor față de călători Nr.1553-XIII din 25.02.98. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.38-39/270 din 30.04.1998

9. Reglementările Aeronautice Civile. Autorizarea operatorilor aerieni, aprobate de A.S.A.C. nr.26 din 30.03.2001. În: Monitorul Oficial al R.M. nr.47-48/130 din 26.04.2001

10. Regulamentul de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anularii sau întârzierii prelungite a zborurilor, adoptat de Parlamentul European cu nr.261 la 11.02.2004 // Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L046, 2004, p.1-

11. Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri și mesagerii în interes propriu, anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.238 din 25 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.39

12. Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaj e. aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.854 din 28.07.06. publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.124-125 din 08.08.2006

13. Regulamentul transporturilor auto de mărfuri din 09 decembrie 1999, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.42-44/141 din 20.04.2000

14. Hotărârea Judecătoriei Botanica din 29 iunie 2004, dosarul nr.2-1409/04. Arhiva Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău; Hotărârea Judecătoriei Botanica din 29 iunie 2004, dosarul nr.2-1410/04. Arhiva Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău

15. Hotărârea Judecătoriei Botanica din 7 februarie 2008, dosarul nr.2-439/08. Arhiva Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău.

16. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova "Cu privire la aplicarea de către instanțele de judecată a legislației ce reglementează repararea prejudiciului moral", nr.9 din 09.10.2006 // Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, 2007, nr.2, p.19

17. Hotărîrea Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 27 din 24 decembrie 2002 cu privire la practica aplicării de către instanțele judecătorești a unor prevederi ale Legii contenciosului administrativ. Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, 2002, nr.4-5

18. Decizia Colegiului civil al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova. Dosarul nr.2r/o-175/2001 din 13.06.2001

19. Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova. Dosarul nr.3r-994/2011 din 06.07.2011

20. Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 2 august 2009, cu privire, la repararea prejudiciului material și moral, dosarul nr.2ra-844/09, publicată pe site-ul oficial al CSJ - http://csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%202ra-844-09%20Chiriacov%20vs%20ÎS%20AlR%20Moldova.pdf

21. Decizia Completului de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova. Dosarul nr.3rca-85/2001 din 16.05.2001

22. Încheierea Colegiului civil și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 21 octombrie 2009, dosarul nr.2rh-190/09. Arhiva Judecătoriei Rîșcani, mun.Chișinău

Preview document

Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 1
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 2
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 3
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 4
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 5
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 6
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 7
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 8
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 9
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 10
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 11
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 12
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 13
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 14
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 15
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 16
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 17
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 18
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 19
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 20
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 21
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 22
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 23
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 24
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 25
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 26
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 27
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 28
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 29
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 30
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 31
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 32
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 33
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 34
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 35
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 36
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 37
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 38
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 39
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 40
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 41
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 42
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 43
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 44
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 45
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 46
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 47
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 48
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 49
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 50
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 51
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 52
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 53
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 54
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 55
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 56
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 57
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 58
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 59
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 60
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 61
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 62
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 63
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 64
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 65
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 66
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 67
Particularitățile contractului comercial de transport internațional - Pagina 68

Conținut arhivă zip

 • Particularitatile contractului comercial de transport international.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul Comercial de Transport

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT 1. PLURALITATEA IZVOARELOR DE DREPT Dispoziţiile legale aplicabile contractului de transport...

Contractul de Transport

I.DEFINIREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT Definitii intalnite in doctrina: “Contrctul de transport este acel contract prin care organizatia de...

Conosamentul și Contractul de Navlosire

NAVLUL Executarea transporturilor pe mare are loc in schimbul unei taxede transport,care se numeste navlu. Navlul reprezinta suma de bani la care...

Efectele contractului de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern

Contractul de transport rutier de mărfuri în trafic intern nu cunoaște o definiție legală.Pe baza mai multor prevederi ale O.G. nr. 27/2011 poate...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional

CAPITOLUL I ASPECTE ALE RAPORTURILOR DE DETERMINARE INTRE COMERTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL I.1 Noţiunea de Drept al...

Contractul Comercial de Transport

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT 1. PLURALITATEA IZVOARELOR DE DREPT Dispoziţiile legale aplicabile contractului de transport...

Caracteristicile contractului de transport în comerțul internațional

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE 1.1. Scurt istoric Din cele mai vechi timpuri, transporturile au fost prezente în activităţile cotidiene ale...

Transportul naval - generalități

Transportul naval ca unul din cele mai vechi sisteme de transport, a aparut si s-a dezvoltat vertiginos datorita avantajelor pe care le are in...

Transportul internațional de mărfuri alimentare

1. Aspecte teoretice referitoare la activitatea de transport internaţional de mărfuri alimentare 1.1. Istoria transportului rutier Primele...

Leasingul și Instituțiile Bancare

Capitolul 1 Aspecte privind leasingul la BRD BRD a fost înfiinţată prin hotărâre de guvern în decembrie 1990 şi înmatriculată în februarie 1991 ca...

Răspunderea cărăușului în contractul de transport

Capitolul I Cadrul legal şi formele răspunderii cărăuşului 1.Introducere La început de secol XXI, volumul de mărfuri tranzacţionate pe piaţa...

Procesul de transport - documente necesare realizării transportului de marfă internațional

1.1. TRANSPORTUL INTERNAŢIONAL Transporturile internaţionale reprezintă mijlocul material ce stă la baza relaţiilor economice ale unei ţări cu...

Ai nevoie de altceva?