Particularitățile contractului maritim al mărfurilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 25156
Mărime: 98.78KB (arhivat)
Publicat de: Vladlen C.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 3
 2. LISTA ABREVIERILOR 4
 3. INTRODUCERE 5
 4. CAPITOLUL I. CONCEPTUL CONTRACTULUI DE TRANSPORT MARITIM AL MĂRFURILOR: ASPECTE NOȚIONALE 7
 5. 1.1 Generalități privind contractul de transport maritim al mărfurilor: importanța 7
 6. 1.2 Tipurile de contract de transport maritim al mărfurilor 13
 7. 1.3 Caracterele juridice ale contractului de transport maritim al mărfurilor 17
 8. CAPITOLUL II. REGIMUL JURIDIC APLICABIL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE TRANSPORT MARITIM AL MĂRFURILOR 22
 9. 2.1 Obligațiile părților în contractul de transport maritim al mărfurilor 22
 10. 2.2 Condiții de validitate ale contractului de transport maritim al mărfurilor 28
 11. 2.3 Încheierea contractului de transport maritim al mărfurilor 30
 12. CAPITOILUL III. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR ÎN CONTRACTUL DE TRANSPORT MARITIM AL MĂRFURILOR 38
 13. 3.1 Mijloace de care dispun părțile în contractele internaționale 38
 14. 3.2 Mijloace de care dispune o parte a contractului de transport maritim de mărfuri din partea celeilate părți 53
 15. 3.3 Aspecte practice privind contractul de transport maritim al mărfurilor 57
 16. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 62
 17. BIBLIOGRAFIE 64

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei. În condițiile globalizării, comerțul internațional lato sensu îmbrățișează întreaga gamă a operațiilor economice, bancare, financiare și altele asemenea, prin care se realizează cooperarea economică și tehnico-științifică internațională. Dezvoltarea continuă a comerțului internațional, determinată de spectaculoasele evoluții ale sistemului de comunicații, de creșterea și extinderea mediilor de transport, precum și necesitatea urgentă de a depăși frontierele naționale au găsit în contractul de transport maritim al mărfurilor instrumentul tehnico-juridic cel mai adecvat pentru reglementarea totalității relațiilor comerciale transnaționale.

La momentul actual, este cert faptul că contractul de transport maritim al mărfurilor este instrumentul tehnico-juridic cel mai adecvat pentru realizarea schimbului de bunuri și produse între diferite state pe apă. Contractul de navlosire este un contract internațional de transport de mărfuri în temeiul căruia o parte (armatorul), numită navlosant, se obligă să pună la dispoziția celeilalte părți, numită navlositor, în schimbul unei chirii, numită navlu, nava sa ori o anumită capacitate de încărcare a acesteia, pentru efectuarea unui transport pe mare, de la un port la altul.

Pe bună dreptate, contractul de transport maritim de mărfuri este cel mai specific contract de transport, fiind în același timp complicat după alcătuirea sa și detaliat în amănunte. El cuprinde în sine cele mai importante reguli, formate de practica multor ani din sfera transportului maritim. În același timp, un rol important la formarea regimului juridic aplicabil transportului maritim de mărfuri îl au uzanțele comerciale internaționale. Ele dau posibilitatea de a face o uniformizare a regulilor în domeniu.

Scopul și obiectivele proiectului. Scopul cercetării de față vizează realizarea investigației privind reglementarea juridică a contractului de transport maritim al mărfurilor.

Pentru dezvoltarea scopului formulat mai sus, am enumerat următoarele obiective, și anume:

- Generalități privind contractul de transport maritim al mărfurilor: importanța

- Tipurile de contract de transport maritim al mărfurilor

- Caracterele juridice ale contractului de transport maritim al mărfurilor

- Obligațiile părților în contractul de transport maritim al mărfurilor

- Condiții de validitate ale contractului de transport maritim al mărfurilor

- Încheierea contractului de transport maritim al mărfurilor

- Mijloace de care dispune navlositorul în caz de contravenție la contract a armatorului

- Mijloace de care dispune armatorul în caz de contravenție la contract din partea navlositorului

- Aspecte practice privind contractul de transport maritim al mărfurilor

Metodologia cercetării. Metodele folosite în atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus au fost diverse. Astfel, au fost îmbinate și utilizate: metoda istorică, metoda comparativă, metoda informatică, metoda statistică etc.

Sumarul compartimentelor proiectului. Structura tezei de licență reprezintă expunerea prevederilor de conținut a unei lucrări științifice și include în sine introducere, textul tezei cuprins în 3 capitole și 9 paragrafe, concluziile și recomandările, lista bibliografică a surselor cercetate care au servit drept bază teoretică pentru întocmirea lucrării.

Capitolul unu - CONCEPTUL CONTRACTULUI DE TRANSPORT MARITIM AL MĂRFURILOR: ASPECTE NOȚIONALE, analizează următoarele compartimente: Generalități privind contractul de transport maritim al mărfurilor: importanța; Tipurile de contract de transport maritim al mărfurilor; Caracterele juridice ale contractului de transport maritim al mărfurilor.

Capitolul doi - REGIMUL JURIDIC APLICABIL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE TRANSPORT MARITIM AL MĂRFURILOR, analizează următoarele compartimente: Obligațiile părților în contractul de transport maritim al mărfurilor; Condiții de validitate ale contractului de transport maritim al mărfurilor; Încheierea contractului de transport maritim al mărfurilor.

Capitolul trei - RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR ÎN CONTRACTUL DE TRANSPORT MARITIM AL MĂRFURILOR, analizează următoarele compartimente: Mijloace de care dispune navlositorul în caz de contravenție la contract a armatorului; Mijloace de care dispune armatorul în caz de contravenție la contract din partea navlositorului; Aspecte practice privind contractul de transport maritim al mărfurilor.

Bibliografie

ACTE NORMATIVE

1. Convenția Națiunilor Unite privind transportul de mărfuri pe mare, adoptată la Hamburg la 31 martie 1978, on vigoare de la 01 noiembrie 1992, publicată pe site-ul oficial al Comisiei Națiunilor Unite pentru dreptul comerțului internațional (CNUDCI), http:// www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/transport_goods/Hamburg_rules.html

2. Directiva 2000/59/EC a Parlamentului și Consiliului European privind facilitățile de recepție portuare pentru deșeurile provenite de la navă și reziduurile mărfii. www.eurolex.com

3. Codul Civil. Cartea întîi. Dispoziții generale. nr. 1107-XV din 06.06.2002 // Monitorul Oficial al R.Moldova nr.82-86/661 din 22.06.2002, art 199-215

4. Legea pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr. 599-XIV din 30.09.1999. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1-4/2 din 11.01.2001

MANUALE, MONOGRAFII, LUCRĂRI DIDACTICE, BROȘURI

5. Baieș S., Roșca N., Drept Civil. Partea generală. Persoana fizică, persoana juridică, Ed a III-a, Chișinău 2007, pag 163.

6. Băieșu A. Contractele comerciale internaționale: suport de curs. Chișinău: CEP USM, 2007, p. 66

7. Băieșu A., Rotari Al., Alexa O. Dreptul comerțului internațional. Note de curs. Chișinău: Cartdidact, 1998, p. 122

8. Beizadea H. Management portuar - note de curs. Constanța: Muntenia, 2010, p. 69

9. Bibicescu Gh., Transportul de mărfuri pe mare în comerțul internațional, Spot-Turism, București, 1983, p.124

10. Bibicescu Gh., Transportul de mărfuri pe mare în comerțul internațional, Еditura Sport Turism, București, 2016, p. 32

11. Cărpenaru Șt. Drept comercial român, ed. a VII-a. București: Editura Universul Juridic, 2007, p. 134

12. Chirtoacă L., Regimul juridic al contractului de navlosire în drept comparat, cu specială privire la dreptul românesc și rusesc, CEP USM, Chișinău, 2011, p.35

13. Ciurel V., Contracte: Abordări teoretice și practice internaționale, Еditura ALL BЕСK, 2014, p. 66

14. Cojocaru V. Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine în materie civilă în Republica Moldova. Chișnău: CEP USM, 2007, p. 122

15. Cosma D., Drept civil. Drepturile reale. Obligații. Legislație. București, Editura „ALL”, 1994, pag 114.

16. Diaconu I., Manual de drept internațional public, București: Editura Lumina Lex, 2007, p. 187

17. Dimetrescu Р. Dreptul transporturilor", "Сontractul de transport", Еditura Didactica si Рedagogica, București, 2012, p. 88

18. Geamănu Gr., Drept internațional public, Vol. I, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1981, p. 108

19. Gribincea L. Dreptul comerțului internațional, Reclama, Chișinău, 1999, p.245

20. Ionașcu T., Brădeanu S., Drepturile reale principale în R.S.R. București, Editura „Academiei R.S.R.”, 1966, pag 88.

21. Macovei D. Dicționar maritim, București, 1993, p.120

22. Macovei I., Dreptul comerțului internațional, vol.II, C.H. Beck, București, 2009, p.131

23. Mazilu D. Dreptul comerțului inernațional. Partea specială. București: Lumina Lex, 2000, p. 114

24. Mazilu D., Tratat privind Dreptul comerțului internațional. Universul Juridic, București, 2011, p.421

25. Melinești M. Dreptul Comertului International, Universitatea “Hyperion”, București 2011, p. 166

Preview document

Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 1
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 2
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 3
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 4
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 5
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 6
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 7
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 8
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 9
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 10
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 11
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 12
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 13
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 14
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 15
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 16
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 17
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 18
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 19
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 20
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 21
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 22
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 23
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 24
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 25
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 26
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 27
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 28
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 29
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 30
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 31
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 32
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 33
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 34
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 35
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 36
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 37
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 38
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 39
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 40
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 41
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 42
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 43
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 44
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 45
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 46
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 47
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 48
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 49
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 50
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 51
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 52
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 53
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 54
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 55
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 56
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 57
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 58
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 59
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 60
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 61
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 62
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 63
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 64
Particularitățile contractului maritim al mărfurilor - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Particularitatile contractului maritim al marfurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Transporturile maritime - Contractul de agenturare

Datorita avantului economic al societatatii umane din ultima perioada, s-a inregistrat o crestere fara precedent a comertului mondial, a traficului...

Răspunderea Căraușului în Contractul de Transport de Mărfuri

CAPITOLUL-1- CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA RĂSPUNDEREA CIVILĂ SECŢIUNEA -1- NOŢIUNEA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ În abordarea temei ce vizează...

Particularitățile contractului comercial de transport internațional

Introducere Actualitatea cercetării. Deplasarea mărfurilor de la producător la cumpărător și cumpărătorii din altă țară este asigurată prin...

Contractarea și derularea operațiunilor de import

1. OPERATIUNI PRECONTRACTUALE 1.1 CERCETAREA PIETEI EXTERNE Operatiunile precontractuale au la baza Acordurile Comerciale de lunga durata, precum...

Particularitățile activității de transport, caracteristici și importanță

Capitolul 1: Noţiuni generale privind transporturile 1.1 Noţiuni generale privind ramura transporturilor Transporturile reprezintă „sistemul...

Contractul de transport maritim

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. În cadrul activităților de navigație civilă, transporturile maritime dețin ponderea principală....

Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României

Introducere În lucrarea de faţă am încercat să prezint anumite particularităţi ale transportului internaţional, particularităţi care prevăd...

Contractul de Transport

CONTRACTUL DE TRANSPORT Definitie - conventia prin care o parte, carausul profesionist se obliga în schimbul unei remuneratii sa efectueze o...

Ai nevoie de altceva?