Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 31461
Mărime: 172.05KB (arhivat)
Publicat de: Romanenco M.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Magda Blosenca

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia.

Modificările ce se înfăptuiesc astăzi în Republica Moldova şi pe care le simţim, fiind de ordin social, economic, politic, influenţează nu doar sistemul de drept, ci şi întreaga viaţă socială, realitatea. Aceste modificări sînt operate, în principiu, întru atingerea unui scop suprem – edificarea statului de drept, deziderat ce constituie la moment, pentru Republica Moldova, o finalitate inerentă întru înstaurarea unei autentice şi reale democraţii.

Este evident că instituirea statului de drept nu poate fi o sarcină de ordin imediat, iar rezolvarea ei poate fi atinsă doar pe parcursul mai multor ani, poate chiar şi decenii, prin eforturi solide comune ale întregii societăţi. Celebra formulă a lui L.I.Iavici „...dreptul este nimic, dacă dispoziţiile lui nu-şi găsesc realizarea în activitatea oamenilor şi a organizaţiilor lor, în relaţiile sociale”, precum şi a Anitei Naschitz „...dreptul este un complex de reguli de conduită, avînd menirea ca, pe calea unor dispoziţii generale referitoare la raporturile generale tipice, să reglementeze, într-un anumit scop, conduita previzibilă a oamenilor, cel puţin cît priveşte cadrul ei (căci regula nu ar avea sens)”, nu ar putea fi ocolite de cel care ar încercă să statueze şi să definească, în dimensiune juridică, rolul conduitei umane în realizarea dreptului.

Subiectul pe care îl punem în discuţie, în prezenta lucrare, necesită o analiză ştiintifică temeinica sub aspect teoretic şi practic. Nu putem nega faptul că subiectul deja cunoaşte diverse moduri de abordare: din perspectiva istorică, filosofică, psihologică, sociologică etc. Fiecare dintre elementele cuprinse în subiect – conceptul realizarea dreptului, formele de realizare a dreptului, aplicarea dreptului, interpretarea şi lacunele în drept, statul de drept – sînt tratate în literatura de specialitate prin multiple prisme. Pornind de la faptul că realitatea pune astăzi în faţa teoreticienilor şi practicienilor întrebări care solicită un alt mod de tratare decît cel tradiţional, considerăm că este necesara aplicarea unor noi modele metodologice de cercetare care ne-ar permite să găsim, fie şi fragmentar, răspunsul la ele. În cazul în care vorbim despre realizarea dreptului, cercetarea trebuie axată pe un complex de aspecte, dintre care vom evidenţia unele (procesele, procedeele şi formele realizării, aplicarea dreptului) de o importanţă majoră şi de o actualitate incontestabilă. În aceeaşi ordine de idei, menţionăm că cercetarea lor va fi realizată nu izolat, ci ţinîndu-se cont de legătura organică ce există între acestea.

Cu titlu de consecinţă, alegerea temei de cercetare a fost dictată de oportunitatea şi importanţa realizării dreptului în actul de edificare a statului de drept.

În aceasta ordine de idei, abordarea unei teorii generale în realizarea dreptului, ca element inseparabil de celelalte instituţii şi categorii ale teoriei generale a dreptului, pare a fi de o deosebită actualitate, în special astăzi, cînd se aduc multe critici sistemului de drept actual, traducerii în viaţă a acestuia, uneori nemeritat, alteori justificat.

Formarea statului de drept presupune respectul faţă de lege, drept, respectarea strictă a normelor juridice. În acest context, problemele teoretice ale realizării dreptului au capătat o importanţă practică deosebită. Necesitatea analizei activităţii de realizare a dreptului se impune în diferite aspecte, deoarece „drumul” de la emiterea legii pîna la întruchiparea prevederilor ei în comportamentul faptic al oamenilor este destul de anevoios, depinde de multipli factori.

La examinarea acestor aspecte, este necesar de utilizat lucrările diferiţilor savanţi, din diverse perioade de dezvoltare a teoriei generale a dreptului şi a societăţii, ceea ce reprezintă o cerinţă metodologică importantă.

Astfel, gradul de cercetare a problematicii rezultă din literatura ştiintifică de specialitate de care am făcut uz în procesul de elaborare a investigaţiei noastre şi la care ne-am referit. Printre cei mai renumiţi savanţi ale căror opinii asupra materiei vizate în lucrare au servit ca punct de plecare (multe dintre care au fost combătute) nominalizăm: Gh.Avornic, D.Baltag, B.Negru, C.Popa, N.Popa, I.Ceterchi, I.Deleanu, I.Craiovan, I.Huma, G.Vrabie, G.Bobo, G.C.Mihai, Radu I.Motica, S.Popescu, H.Hegel, S.Alekseev, V.Lazarev, Iu.Bro, I.Diureaghin, P.Nedbailo, V.Nerseseant, M.Malikov, N.Matuzov, L.Iavici, P.Elkind, M.Orzih, N.Alexandrov, Iu.Tkacenko, A.Boner, E.Vasikovski, Ia.Mihaleac, Ia.Brainin şi alţii.

Scopul şi obiectivele tezei.

O cercetare ştiinţifică începe cu identificarea şi evaluarea problemelor, nici una dintre acestea nefiind elaborată într-un vid conceptual. Dacă nu avem o orientare generală, nici nu vom şti ce trebuie să cautam. Şi dacă orientarea noastră este îngustă, vom tinde să căutam probleme minore.

Avînd în vedere actualitatea temei, complexitatea şi caracterul multilateral al investigaţiei

în cauză, prezenta lucrare are în calitate de scop cercetarea fenomenului juridic din punctul de vedere al realizării dreptului prin prisma edificării statului de drept. Finalitatea propusă în demersurile teoretice pe care le-am întreprins a vizat formarea unei concepţii unitare asupra realizării dreptului, în postura de concept foarte important al dreptului, din perimetrul reflecţiei despre locul şi rolul realizprii dreptului în sistemul dreptului pozitiv, relaţia ei cu societatea civilă, statul.

Scopul major al cercetărilor efectuate este de a ordona şi a cizela, din dubla perspectivă teoretico-practică, domeniul incert şi controversat în realizarea dreptului. Scopul trasat se dimensionează într-un şir de obiective de realizare consecventă şi consecutivă:

- examinarea fenomenului realizarea dreptului prin analiza apariţiei, esenţei şi a evoluţiei istorice a acestuia;

- analiza caracteristicilor, trasăturilor definitorii şi a ideilor de bază ale realizării dreptului;

- analiza aspectelor teoretice ale noţiunii de realizare a dreptului prin determinarea scopului, formelor, metodelor, mecanismelor şi funcţiilor în edificarea statului de drept;

- cercetarea aspectelor teoretice ale noţiunii de aplicare a dreptului, a esenţei şi conţinutului acestei categorii ca o formă speciala de realizare a dreptului;

- clarificarea conceptului şi formularea unei proprii definiţii a termenului „realizarea dreptului”;

- cercetarea, în plan conceptual, a noţiunii „realizarea dreptului”, cercetarea, în plan topologic a realizării dreptului;

- cercetarea, în plan dinamic, a realizării dreptului (manifestarea realizării dreptului prin prisma mecanismului său specific);

- cercetarea realizării dreptului din perspectiva determinismului socio-normativ;

- elucidarea problemelor ce ţin de rolul realizării dreptului în mecanismul de asigurare a legalităţii şi a ordinii de drept;

- examinarea căilor principale de sporire a realizării dreptului într-un stat de drept şi, în dependenţă de aceasta, stabilirea factorilor care influenţează, direct sau indirect, asupra educaţiei şi instruirii juridice, culturii juridice, conştiintei juridice, şi care determina eficacitatea funcţionării societăţii civile etc.;

Bibliografie

1. ARAMA, EL. SAVU, IU. Controverse teoretice şi aspecte practice ale interpretării dreptului. Chişinău: Editura CEP USM, 2005.

2. AVORNIC, GH. Activismul juridic al cetăţenilor şi statul de drept: realităţi şi perspective. Chişinau: Editura Cartdidact, 2005.

3. AVORNIC, GH. ARAMA, EL. NEGRU, BR. COSTAŞ , R. Teoria generală a dreptului. Chişinau: Editura Cartier juridic, 2004.

4. BĂDESCU, M. Teoria generală a dreptului, Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2004.

5. BALTAG, D. Teoria generală a dreptului şi statului. Cimişlia: Editura Tipcim, 1996.

6. BALTAG, D. Teoria răspunderii juridice: aspecte doctrinare, metodologice şi practice teza de doctor habilitat, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Facultatea Drept, Chişinău, 2008.

7. BOBOŞ. GH. Teoria generală a statului şi dreptului. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1992.

8. BOBOŞ. GH. Teoria generală a statului şi dreptului. Cluj-Napoca: Editura Didactica şi pedagogica, 1983..

9. CETERCHI, I. CRAIOVAN, I. Întroducerea în teoria generală a dreptului. Bucureşti: Editura ALL, 1993.

10. CETERCHI, I. CRAIOVAN, I. Întroducerea în teoria generală a dreptului. Bucureşti: Editura ALL, 1998.

11. CETERCHI, I. DEAK, FR. LORINCZ, L. Problemele fundamentale ale statului şi dreptului socialist roman. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1982.

12. Codul civil al Republicii Moldova, Nr.1107-XV din 06.06.2002. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.82-86/661 din 22.06.2002.

13. Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat la 29 martie 1985. Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldova, 1985, Nr.3, art. 47.

14. Codul de executare a sancţiunilor de drept penal, Nr.1524-XII din 22.06.93. Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 1/1 din 30.01.1994.

15. Codul de executare al Republicii Moldova, nr. 443-XV din 24.12.2004, Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 34-35/112 din 03.03.2005.

16. Codul de procedură civilă a Republicii Moldova, Nr.225-XV din 30.05.2003. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 111-115/451 din 12.06.2003.

17. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, Nr.122-XV din 14.03.2003. Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 104-110/447 din 07.06.2003.

18. Codul familiei al Republicii Moldova, Nr.1316-XIV din 26.10.2000. Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 47-48/210 din 26.04.2001.

19. Codul jurisdicţiei constituţionale, Nr.502-XIII din 16.06.95. Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 53-54/597 din 28.09.1995.

20. Codul muncii al Republicii Moldova, Nr.154-XV din 28.03.2003. Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 159-162/648 din 29.07.2003.

Preview document

Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 1
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 2
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 3
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 4
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 5
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 6
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 7
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 8
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 9
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 10
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 11
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 12
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 13
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 14
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 15
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 16
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 17
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 18
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 19
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 20
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 21
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 22
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 23
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 24
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 25
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 26
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 27
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 28
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 29
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 30
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 31
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 32
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 33
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 34
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 35
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 36
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 37
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 38
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 39
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 40
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 41
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 42
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 43
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 44
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 45
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 46
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 47
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 48
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 49
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 50
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 51
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 52
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 53
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 54
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 55
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 56
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 57
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 58
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 59
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 60
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 61
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 62
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 63
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 64
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 65
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 66
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 67
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 68
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 69
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 70
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 71
Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Problemele teoretico-practice ale realizarii dreptului intr-un stat de drept.doc

Alții au mai descărcat și

Premisele raportului juridic

Dreptul este o arta, arta insemnand, ansamblul mijloacelor pe care cei care creeaza dreptul si cei care aplica dreptul le au la indemana si le...

Concurența neloială în comerțul internațional

INTRODUCERE Lumea s-a shimbat considerabil în ultimele decenii. Transformările ei au generat consecinţe foarte importante pentru întreaga evoluţie...

Infracțiunile de corupție

INTRODUCERE “ Caci cu cinstea nici un bine nu se aseamană” ( Învățăturile lui Neagoie Basarab ) Actualitatea temei cercetate. La momentul dat,...

Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate În condițiile în care Republica Moldova ține o poziție solidară față de cursul strategic spre...

Conținutul Raportului Juridic

RAPORTUL JURIDIC – consideratii introductive Sistemul juridic constituie un ansamblu compus din elemente variate, dar care prin specificul, prin...

Norma Juridică

I. Caracteristicile normei juridice I.1 Conceptul de normă juridică Norma juridică ca element constitutiv al dreptului este o regulă de conduită,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Participarea Minorilor

INTRODUCERE ȘI ARGUMENT „Participând, devenim mai informați, mai cunoscuți, cu mai multă experiență”. Lucrând cu copii și în urma discuțiilor cu...

Ai nevoie de altceva?