Regimul juridic vamal la exportul în UE

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 28129
Mărime: 239.52KB (arhivat)
Publicat de: Vladlen C.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. DECLARAȚIA PRIVIND PROPRIA RĂSPUNDERE3
 2. LISTA ABREVIERILOR4
 3. LISTA FIGURILOR ȘI TABELELOR5
 4. INTRODUCERE6
 5. I. Regimurile vamale10
 6. 1.1 Principiile generale de trecere a mărfurilor și mijloacelor de transport peste frontiera vamală10
 7. 1.2 Regimurile vamale. Definiția și principiile de aplicare11
 8. 1.3 Noțiuni generale: specificul regimului vamal de export17
 9. 1.4 Reglementarea de stat a operațiunii vamale de export21
 10. II. Regimul juridic vamal de export30
 11. 2.1 Condițiile plasării mărfurilor sub regimul vamal de export: punerea în circulație30
 12. 2.2 Exportul temporar de mărfuri și mijloace de transport32
 13. III. Exportul de mărfuri din Republica Moldova din perspectiva acordului de asociere cu Uniunea Europeană (UE)38
 14. 3.1 Cooperarea bilaterală a Republicii Moldova privind exportul de mărfuri38
 15. 3.2 Condițiile exportului de mărfuri din Republica Moldova din perspectiva acordului de asociere49
 16. 3.3 Avantajele exportului de mărfuri din Republica Moldova din perspectiva acordului de asociere53
 17. 3.4 Lansarea secțiilor comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare ca măsură de impulsionare a exporturilor58
 18. CONCLUZII și RECOMANDĂRI65
 19. BIBLIOGRAFIE69
 20. ADNOTARE (în română)72
 21. ADNOTARE (în engleză)73
 22. ANEXE74

Extras din licență

INTRODUCERE

Importanța și actualitatea temei cercetate. La etapa actuală care este marcată de schimbări profunde la capitolul lege, o mare importanță o au acele încercări de perfecționare și de tălmăcire a legislației deja existente. Astfel vorbind despe legislația vamală, odată cu trecerea la relațiile de piață internă și cu dezvoltarea dreptului de import, export, dezvoltarea politicii externe și interne, perfecționarea ei este fără îndoială mult mai necesară. Drept susținere a acestui afirmativ ne servește actuala situație creată în RM când susținerea țării noastre în plan economic de către Uniunea Europeană și alte organisme internaționale este condiționată de adoptarea Codului Vamal.

În sensul dat, odată cu trecerea Republicii Moldova de la un stat cu regim politic totalitar, la un stat cu regim politic democratic, precum și cu tranziția de la o economie planificată la o economie de piață, legislația Republicii Moldova a suferit schimbari esențiale în ceea ce privește politica economică la general și a importului, în special.

Gradul de studiere a temei. Gradul de cercetare a temei în literatura științifică îl constituie ansamblul de concepte, noțiuni și principii larg utilizate în lucrările de specialitate. La baza efectuării investigației au stat lucrările fundamentale ale teoreticienilor de peste hotare și autohtoni în domeniul exportului de mărfuri și mijloace de transport peste frontier vamală a Republicii Moldova. În lucrare au fost folosite atît surse doctrinale cît și acte normative care reglementează aspectele exportului de mărfuri și mijloace de transport peste frontiera vamală a Republicii Moldova.

Daca e sa ne referim la doctrina, este necesar a menționa ca pînâ în prezent nu exista nici un manual autohton care ar trata problemele activității vamale, precum și în special al exportului de mărfuri și mijloace de transport peste frontier vamală a Republicii Moldova. Daca e să facem o privire asupra doctrine romînești atunci se poate de menționat ca autorii care tratează tema data este autoare Carmen Mladen; Gheorghe Caraiani; Cornel Cazacu; Ioan Condor; Silvia Cristea Condor, însâ cel mai bine o redă autoarea Carmen Mladen.

Așa autori ca Ioan Condor, Silvia Cristea Condor prezintă în tratatul lor de drept vamal un studiu proctico - juridic expres, cu referință la regimurile vamale, și terminologia vamală. Autorii realizează un studiu excepțional ca conținut și importanță. Este un studiu foarte amplu care include abordări juridice, și istorie.

Gheorghe Caraiani în manualul sau „ Reglementari interne și internaționale privind vămuirea mărfurilor" prezintă numai conținutul Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României, fără a face vre-un comentariu a acestora, iar în manualul scris împreuna eu Cornel Cazacu deja este relatată procedura privind aplicarea regimurilor vamale.

În ceea ce privește literatura rusă, atunci trebue de spus ca ea are un areal mai mare de cuprindere a problemelor din sfera regimurilor vamale.

În ceea ce privește autorii ruși aceștia au precăutat problema exportului de mărfuri și mijloace de transport peste frontiera vamală, menționînd unele aspecte chiar în detalii, astfel printre cei mai de vaza autori îi putem menționa pe: V. F. Draganov cu lucrarea sa „Bazele activității vamale"; B.N.Gabricidze cu lucrarea „ Dreptul vamal al Rusiei"; precum și S.V. Halipov; B.F.Draganov; M.M.Rasolova ș.a. O deosebită importanță o are lucrarea prezentată de V.F.Draganov „Bazele activității vamale" care dezvăluie practic sub toate aspectele controlul vamal, dînd răspuns la multe întrebări legate de controlul mărfurilor și a mijloacelor de transport.

Putem atrage atenția studiilor efectuate de autorii - juriști din RM. Un studiu aparte consacrat evaluării vamale (evaluarea vamală constituie una din cele mai complicate proceduri în practica vamală internațională, și națională), a încercat să facă Ghenadie Radu, care prin efectul depus a adus o contribuție substanțială la „dezvoltarea” legislației vamale în prisma evaluării vamale.

Bibliografie

ACTE NORMATIVE

1. Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20.07.2000. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova ediție specială din 01.01.2007, pag.103

2. Legea cu privire la controlul exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice nr. 1163-XIV din 26.07.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.137-138/970 din 27.10.2000

3. Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015. Monitorul Oficial nr.102-104/170 din 28.04.2015

4. Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.1440-XV din 8 noiembrie 2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.178-181, art.1354

5. Legea pentru modificarea unor acte legislative nr. 302 din 30.11.2018. În: Monitorul Oficial nr.462-466/778 din 12.12.2018

6. Legea reglementării de stat a activității comerciale externe nr. 1031-XIV din 08.06.2000. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.119-120/838 din 21.09.2000

7. Decretul Președintelui Republicii Moldova “Cu privire la subordonarea instituțiilor vamale situate pe teritoriul Republicii Moldova” nr.189 din 03.09.1991. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.9 din 30.09.1991

8. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului nr. 327 din 17.04.2018. În: Monitorul Oficial nr.126-132/369 din 20.04.2018

9. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naționale de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia nr. 511 din 25.04.2016. Monitorul Oficial nr.114-122/565 din 29.04.2016

10. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Investiții nr. 322 din 17.04.2018. În: Monitorul Oficial nr.126-132/364 din 20.04.2018

11. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de elaborare și aprobare a Listei agenților economici - întreprinderi ale industriei ușoare și a tipurilor de servicii prestate de către aceștia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, impozitate cu TVA la cota zero, și despre modul de administrare a serviciilor prestate de aceste întreprinderi nr. 519 din 20.05.2004. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.83-87/660 din 28.05.2004

12. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de elaborare și aprobare a listei întreprinderilor din industria ușoară care activează în regimul vamal de perfecționare activă nr. 1745 din 31.12.2002. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.198-205/1895 din 31.12.2002

13. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1140 din 02.11.2005. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.157-160/1285 din 25.11.2005

14. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului nr. 971 din 17.11.2014. Monitorul Oficial nr.358-363/1052 din 04.12.2014

15. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.519/2004 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de elaborare și aprobare a Listei agenților economici - întreprinderi ale industriei ușoare și a tipurilor de servicii prestate de către aceștia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, impozitate cu TVA la cota zero, și despre modul de administrare a serviciilor prestate de aceste întreprinderi” nr. 739 din 20.07.2018. Monitorul Oficial nr.277-284/778 din 27.07.2018

16. Hotărîre privind reglementarea exportului producției alcoolice nr. 809 din 11.12.95. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.2-3/14 din 11.01.1996

17. Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1140 din 02.11.2005. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.157-160/1285 din 25.11.2005

18. Hotărîrea Guvernului RM cu privire la aprobarea Strategiei inovaționale a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 “Inovații pentru competitivitate” nr. 952 din 27.11.2013. În: Monitorul Oficial nr.284-289/1063 din 06.12.2013

19. Hotărîrea privind excluderea barierelor la exportul mărfurilor nr. 478 din 22.04.2003. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.81/521 din 30.04.2003

20. Dispoziția Guvernului RM nr. 72-d din 07.07.2003. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.141-145/858 din 11.07.2003

21. Ordin al Serviciului Vamal referitor la simplificarea procedurii de export nr. 481-O din 01.10.2013. În: Monitorul Oficial nr.228-232/1508 din 18.10.2013

22. Ordin Comun nr. 144-b-12 din 20 februarie 2017, nr. 26 din 23 februarie 2017, mun. Chișinău, cu privire la realizarea priorităților diplomației economice, optimizarea și eficientizarea activității birourilor/secțiilor comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare, precum și interacțiunea acestora cu autoritățile publice. www.moldlex.md (vizitat 02.11.2018)

23. Regulamentul (CEE) Nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar. în: Jumalul Oficial al Uniunii Europene L 302, 19.10.1992, p. 1.

...

Preview document

Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 1
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 2
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 3
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 4
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 5
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 6
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 7
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 8
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 9
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 10
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 11
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 12
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 13
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 14
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 15
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 16
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 17
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 18
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 19
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 20
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 21
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 22
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 23
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 24
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 25
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 26
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 27
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 28
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 29
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 30
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 31
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 32
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 33
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 34
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 35
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 36
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 37
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 38
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 39
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 40
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 41
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 42
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 43
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 44
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 45
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 46
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 47
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 48
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 49
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 50
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 51
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 52
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 53
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 54
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 55
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 56
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 57
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 58
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 59
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 60
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 61
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 62
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 63
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 64
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 65
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 66
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 67
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 68
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 69
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 70
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 71
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 72
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 73
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 74
Regimul juridic vamal la exportul în UE - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Regimul juridic vamal la exportul in UE.doc

Alții au mai descărcat și

Politica vamală a României în perioada de tranziție

Capitolul 1 Politica Comerciala 1.2 Definirea politicii comerciale, obiective si instrumente Prin politica comerciala se intelege totalitatea...

Contractul de Transport Rutier de Mărfuri în Trafic Internațional

Capitolul 1 Consideraţii generale 1.1. Clasificarea transporturilor rutiere Transporturile rutiere se clasifică pe categorii şi tipuri după cum...

Reglementarea impozitelor vamale

Introducere „Constituirea statului modern s-a înfăptuit prin implementarea impozitului, sau mai exact, prin reglementările legale privind...

Infracțiuni la Regimul Vamal

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE LA REGIMUL VAMAL SECŢIUNEA I:Cadrul general al reglementarii şi necesitatea...

Libera Circulație a Mărfurilor

1. Elemente generale Regulile esenţiale privind această libertate sunt prevăzute la art. 9-11 din Tratat, fiind dezvoltate, detaliate, în...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Contrabanda

CAPITOLUL I. CONCEPTUL SI CARACTERIZAREA INFRACTIUNII DE CONTRABANDA SECTIUNEA I. : CONSIDERATII INTRODUCTIVE Acceptând ca prin contrabanda...

Combaterea criminalității vamale

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE CONTRABANDĂ. 1.1.Regimul juridic vamal – obiect al ocrotirii prin mijloace de drept...

Studiu privind comerțul exterior al României înainte și după 1989

CAPITOLUL I. COMERŢUL EXTERIOR ŞI ROLUL LUI ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Tranzacţiile de comerţ exterior reprezintă o componentă a sferei afacerilor sau...

Infracțiuni la codul vamal

CAP. I – NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1- NOŢIUNEA ŞI OBIECTUL DREPTULUI VAMAL 1.1. - Noţiunea dreptului vamal Supraveţuirea unamă complicându-se în...

Contrabanda

Capitolul 1. Aspecte introductive privind infracțiunea de contrabandă Reglementările penale referitoare la anumite fapte considerate până nu...

Infracțiuni la Regimul Vamal

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE LA REGIMUL VAMAL SECŢIUNEA I:Cadrul general al reglementarii şi necesitatea...

Regimuri vamale în Uniunea Europeană

Formarea Uniunii Europene Gândirea promotoare a unei Europe unite este veche şi a fost exprimată prin diverse idei. În secolul trecut, marele...

Infracțiunile de tip vamal

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND INFRACTIUNILE DIN DOMENIUL VAMAL Infractiunile vamale in sens general se refera la acele infractiuni ce...

Ai nevoie de altceva?