Reglementarea impozitelor vamale

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 27300
Mărime: 150.45KB (arhivat)
Publicat de: Vladlen C.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Declarația privind propria răspundere 3
 2. Lista abrevierilor 4
 3. Introducere 5
 4. I. DELIMITĂRI NOȚIONALE PRIVIND IMPORTANȚA IMPOZITELOR VAMALE LA ETAPA ACTUALĂ 8
 5. 1.1 Conceptul și funcțiile impozitelor - abordări generale 8
 6. 1.2 Esența, rolul și importanța taxelor vamale 15
 7. II. REGIMUL IMPUNERII PRIN PRISMA APLICĂRII IMPOZITELOR VAMALE 21
 8. 2.1 Taxa vamală 21
 9. 2.2 Taxa pe valoarea adăugată 28
 10. 2.3 Accizele 31
 11. 2.4 Taxa pentru proceduri vamale 45
 12. III. SOLUȚII PRACTICE ÎN MATERIA METODOLOGIEI DE PLICARE A TAXELOR VAMALE 47
 13. 3.1 Rezistența la impozitele vamale și evaziunea fiscală în statul contemporan 47
 14. 3.2 Practica oferită de instanțele de judecată naționale 54
 15. Concluzii și recomandări 62
 16. Bibliografie 65
 17. Adnotare (în română) 67
 18. Adnotare (în engleză) 68
 19. Anexe 69

Extras din licență

Introducere

„Constituirea statului modern

s-a înfăptuit prin implementarea impozitului,

sau mai exact, prin reglementările legale

privind dreptul de a încasa aceste plăți.”

(A. Müller)

Importanța și actualitatea temei cercetate. Puterea, stabilitatea și perspectivele de dezvoltare a unui stat în condițiile economiei de piață sunt asigurate prin respectarea legităților economice, existența pieței de desfacere, prin fabricarea produselor de calitate și, nu în ultimul rând, prin mijloacele financiare acumulate în bugetul societății. Bugetul statului se completează în special din plățile obligatorii prestate de persoane fizice și juridice, numiți în această funcție de plătitori contribuabili, iar plățile obligatorii achitate de ei în buget se numesc impozite și taxe. Pentru asigurarea mijloacelor ce se restituie cetățenilor în formă de pensii și indemnizații persoanele fizice și juridice, mai achită periodic și anumite plăți obligatorii în bugetul asigurării sociale de stat.

Constituirea unui sistem fiscal coerent și eficient este un imperativ al perioadei de tranziție la economia de piață. Una dintre cele mai importante pârghii în stimularea producției și dezvoltarea întreprinderilor o constituie sistemul bine gândit de impozitare a beneficiului.

Experiența mondială de demonstrează ca impozitele pot fi administrate echitabil și eficient numai în cazurile în care nivelul de conformare a plătitorilor e înalt. Aceasta necesita o tinere a unei evidente contabile deschise și a declarațiilor cinstite, precum și o populație educată și cooperantă. Când unul din aceste elemente lipsește, fapt ce se întâmplă și în tarile dezvoltate, impozitele tind a se axa pe materii ușor determinabile (precum salariile).

Astfel, actualitatea prezentei teze de master constă în cercetarea regimului juridic al impozitelor vamale în Republica Moldova. Astfel spus, sistemul vamal: este cea structură complexă care cuprinde pîrghiile utilizate de stat pentru influențarea activității vamale, metodele administartive și de conducere, cadrul instituțional alcătuit de instituții și organe cu atribuții în domeniul vamal, cadrul juridic, format din legi, decrete, hotărîri și alte reglementări cu caracter normativ în domeniul activității vamale.

Perioada sovietică și-a lăsat amprenta asupra statutului juridic actual al organelor vamale din Republica Moldova. Prăbușirea Imperiului Sovietic, sfîrșitul Războiului Rece, globalizarea, transparența hotarelor dintre state, intensificarea circulației persoanelor la nivel global au declanșat un amplu proces de restructurare și transformare a organelor vamale ale statului din fostele state socialiste atît în plan organizatoric, cît și funcțional;

O dată cu declararea suveranității și a independenței Republicii Moldova s-a impus ca necesară restructurarea aparatului statal și, nu în ultimul rînd, a organelor vamale ale statului. Prin urmare, atît structura, cît și competența acestor organe au suferit schimbări radicale; În cazul cînd apare o obligație vamală pentru mărfurile aflate în aceeași stare sau pentru produsele aflate în stadii intermediare de transformare comparativ cu ceea ce s-a prevăzut în autorizație, valoarea acestei obligații se stabilește pe baza elementelor de taxare corespunzătoare mărfurilor de import la data acceptării declarației vamale privind plasarea mărfurilor sub regimul de transformare sub control vamal.

Organele vamale asigură evidența drepturilor de import și de export, a penalităților și a amenzilor aplicate pentru contravențiile vamale a căror administrare și/sau evidență sînt atribuite, în corespundere cu legislația în vigoare, organelor vamale.

Conform art 117 al CV al RM, în cazul trecerii mărfurilor peste frontiera vamală și în alte cazuri prevăzute de legislație, se percep, ca drepturi de import și, respectiv, drepturi de export, următoarele: taxa vamală; taxa pe valoarea adăugată; accizele; taxa pentru proceduri vamale. Prin aplicarea acestora se influențează asupra prețului mărfurilor, veniturilor bugetare, protecției producătorilor locali și consumatorilor. Drepturile de import/export constituie totalitatea de taxe vamale și impozite încasate de organele vamale la deplasarea mărfurilor peste frontiera vamală a RM ținîndu-se cont de regimul vamal solicitat de declarant.

Gradul de studiere a temei. În cercetarea prezentei teme, sau afirmat așa autori: Galben I., Roșca P., Costache L. Euroregiunile și cooperarea transfrontaliueră în țările Uniunii Europene; Radu Gh., Drept Vamal Comunitar; Popescu T., Dreptul comerțului internațional; Cazacu C., Caraiani Gh. Zonele libere; Badescu Gh., E.Dragnea, C.Ghita, Valoarea în vama a mărfurilor de import - reglementari si comentarii; Cojuhari A., Veniturile și sistemul de impozitare; Baker Ph., Double taxation agreements and International Tax Law; Popescu T., Dreptul comerțului internațional; Cojuhari A., Veniturile și sistemul de impozitare; Chicu N., Impactul impozitelor directe asupra anumitor procese social - economice etc.

Scopul și sarcinile tezei. Scopul general a tezei constă în abordarea comparativă și dezvăluirea funcțiilor impozitelor vamale pe plan mondial, cît și raliate la practica și realitatea Republicii Moldova.

Pentru realizarea acestui scop au fost trasate următoarele sarcini de bază:

- Conceptul și funcțiile impozitelor - abordări generale

- Esența, rolul și importanța taxelor vamale

- Taxa vamală

- Taxa pe valoarea adăugată

- Accizele

- Taxa pentru proceduri vamale

- Rezistența la impozitele vamale și evaziunea fiscală în statul contemporan

- Practica oferită de instanțele de judecată naționale

Bibliografie

ACTE NORMATIVE

1. Codul Fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997. Republicat Monitorul Oficial al R.Moldova, ediție specială din 08.02.2007, pag.4

2. Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20.07.2000. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova ediție specială din 01.01.2007, pag.103

3. Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17.06.2016. Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016

4. Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 177-XVI din 20.07.2007. Monitorul Oficial nr.117-126/534 din 10.08.2007

5. Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60 din 30.03.2012. Monitorul Oficial nr.155-159/508 din 27.07.2012

6. Legea reglementării de stat a activității comerciale externe Nr.1031-XIV din 08.06.2000. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.119-120/838 din 21.09.2000

7. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului nr. 522 din 06.07.2017. Monitorul Oficial nr.244-251/616 din 14.07.2017

8. Hotărîre cu privire la modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului nr. 929 din 13.12.2012. Monitorul Oficial nr.263-269/1002 din 21.12.2012

9. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de procurare și aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun nr. 1427 din 18.12.2007. Monitorul Oficial nr.203-206/1482 din 28.12.2007

10. Hotărîrea cu privire la marcarea producției alcoolice nr. 1481 din 26.12.2006. Monitorul Oficial nr.199-202/1564 din 29.12.2006

11. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de plată a taxelor vamale sau taxelor vamale cu efect echivalent prevăzute de art.12711 lit.e) din Codul vamal nr. 502-O din 23.12.2015. Monitorul Oficial nr.361-369/2709 din 31.12.2015

12. Ordinul cu privire la calcularea și perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale nr. 390-O din 26.10.2016. Monitorul Oficial nr.399-404/1945 din 18.11.2016

MANUALE, MONOGRAFII, LUCRĂRI DIDACTICE, BROȘURI

13. BĂLĂNESCU R., Bălănescu F., Moldovan E. Sistemul de impozite. Editura Economică 1994, pag 23

14. BEZEREANU P., Fiscalitate. Concept, modele, teorii, mecanisme, politici și practici fiscale. București: Editura economică, 1999, pag 4

15. BOBOȘ SEVER G., Nicolae Vasile Dragoș. „Reglementări și uzanțe internaționale comerciale și civile”. București, 1992, pag 88

16. BREAK G., Taxation, Microsoft Encarta 98 Encyclopedia, 1997, pag 158-159

17. CARAGANGIU G. Impozitele indirecte și orientările de reformare a acestora în susținerea activității întreprinderilor industrial. AUTOREFERAT al tezei de doctor în economie. Chiținău 2009, p. 4

18. CAZACU C., CARAIANI Gh. Zonele libere, București: Editura Economică, 2015, pag 12

19. CHICU N., Impactul impozitelor directe asupra anumitor procese social - economice: teză de doctor în științe economice / N. Chicu. - Chișinău, 2003, p. 88

20. CIOBANU, S. Metode de tratare a importului. În : Revista Economie și Sociologie. Chișinău: AȘM., IEFS, 2006. nr.3, p. 35

21. COJUHARI A., Bazele științelor economice. Chișinău 1998, pag 65-66

22. COSTIN M.N. „Dicționar de drept internațional al afacerilor”, vol. I. București: Editura Lumina Lex 2016, pag 82

23. FILIP Gh., Finanțe publice. Iași: Ed. Junimea, 2010, p. 104

24. FUIOR E., Optimizarea poverii fiscale și evaluarea influienței deferitor factori asupra ei. Raportul științific privind îndeplinirea temei de creșterea științifică. Chișinău 2003, pag 22

25. GHEORGHIU Gh., CLOCOTICI D. “Dolul,frauda si evaziunea fiscala” Bucuresti 1996 p.112

26. GLIGA I., Gh. Gilescu, P. Olcescu, Drept financiar, Bucuresti, 1981, pag 22

27. Lexicon de termeni în Domeniul transporturilor și Vămuirii. Ed.Lumima Lex.București, 2000. p.267

28. Manualul specialistului în fiscalitate / E. Iordache [et. al.]. București : IRECSON, 2015, p. 147-148

29. MAZARACHI C., LUCA I., Controlul economico-financiar și expertiza contabilă. Galați: Editura Alma, 1995, pag 18

30. POPESCU T., Dreptul comerțului internațional, EDP, București, 1983, pag. 243

Preview document

Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 1
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 2
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 3
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 4
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 5
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 6
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 7
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 8
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 9
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 10
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 11
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 12
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 13
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 14
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 15
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 16
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 17
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 18
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 19
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 20
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 21
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 22
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 23
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 24
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 25
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 26
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 27
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 28
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 29
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 30
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 31
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 32
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 33
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 34
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 35
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 36
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 37
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 38
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 39
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 40
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 41
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 42
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 43
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 44
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 45
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 46
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 47
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 48
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 49
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 50
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 51
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 52
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 53
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 54
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 55
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 56
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 57
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 58
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 59
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 60
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 61
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 62
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 63
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 64
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 65
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 66
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 67
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 68
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 69
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 70
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 71
Reglementarea impozitelor vamale - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Reglementarea impozitelor vamale.doc

Alții au mai descărcat și

Particularitățile activității de transport, caracteristici și importanță

Capitolul 1: Noţiuni generale privind transporturile 1.1 Noţiuni generale privind ramura transporturilor Transporturile reprezintă „sistemul...

Regimul juridic vamal la exportul în UE

INTRODUCERE Importanța și actualitatea temei cercetate. La etapa actuală care este marcată de schimbări profunde la capitolul lege, o mare...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Locul și rolul taxelor vamale în cadrul impozitelor indirecte în contextul aderării României la Uniunea Europeană

Capitolul 1. Taxele vamale – locul lor în resursele financiare publice Noile cerinte pe plan mondial asupra relatiilor dintre tari impun schimbari...

Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa

INTRODUCERE Lucrarea de faţă se intitulează „Structura sistemului de impozite şi taxe aplicat în România şi modernizarea sa” şi în cadrul acesteia...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR SI TAXELOR Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Finanțele Publice Locale

Această lucrare a fost elaborată în baza cercetărilor efectuate de către autorul acesteia şi în baza datelor Primariei Municipiului Chişinău....

Fundamentare și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Apavital Iași

Capitolul I Organizarea şi Funcţionarea SC ApaVital Iaşi 1.1. Scurt istoric În momentul în care Iaşul a fost atestat documentar printr-un...

Fiscalitatea operațiunilor comerciale

I. Repere genearle cu privire la comercianţi 1. Noţiunea de comerţ În sens economic, comerţul reprezintă activitatea realizată cu scopul de...

Importanța Impozitelor Indirecte în Formarea Veniturilor Bugetului de Stat în România

CAPITOLUL I CARACTERIZAREA GENERALĂ A IMPOZITELOR ŞI TAXELOR 1.1 CONSIDERAŢII DESPRE IMPOZITE ŞI TAXE Demonstrând că există raţiuni ca statul să...

Evaziunea fiscală

EVAZIUNEA FISCALA DEFINITIE, FORME, CARACTERISTICI Intr-o economie de piata are loc un conflict de interese: pe de o parte, statul care doreste...

Ai nevoie de altceva?