Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 21529
Mărime: 188.56KB (arhivat)
Publicat de: Fausta Negru
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I. Consideratii generale asupra competenţei instanţelor judecatoreşti 5
 3. 1.1. Principiile de organizare si functionare a autoritatii judecatoresti 5
 4. 1.2. Notiunea de competenţă 8
 5. 1.3. Formele şi modalităţile competenţei 9
 6. 1.4. Analiza normelor juridice de competenţă 12
 7. Capitolul II. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti in materie civilă după materie şi valoare 17
 8. 2.1. Precizări prealabile privind competenţa materială a instanţelor judecătoreşti 17
 9. 2.2. Competenţa materială a judecătoriilor 18
 10. 2.3. Competenţa materială a tribunalului 20
 11. 2.4. Competenţa materială a Curţii de Apel 23
 12. 2.5. Competenţa materială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 24
 13. 2.6. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti după valoarea obiectului cererii introductive de instanţă 27
 14. Capitolul III. Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti 28
 15. 3.1. Competenţa teritorială generală 29
 16. 3.2. Competenţa teritorială în cazul procedurii necontencioase judiciare 31
 17. 3.3. Competenţa teritorială alternativă 32
 18. 3.4. Competenţa teritorială facultativă 35
 19. 3.5. Competenţa teritorială convenţională 36
 20. 3.6. Competenţa teritorială excepţională 36
 21. Capitolul IV. Întinderea competenţei instanţei sesizate 39
 22. 4.1. Prorogarea de competenţă 40
 23. 4.2. Excepţia de necompetenţă 46
 24. 4.3. Conflictele de competenţă 49
 25. Capitolul V. Jurisprudenta 53
 26. Conflict de competenţă. 53
 27. 2. Sesizare Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru conflict negativ de competenţă. Partaj judiciar ……………….. 54
 28. 3. Conflict negativ de competenţă. Organe de cercetare ale poliţiei judiciare. 56
 29. 4. Competenta teritoriala este alternativa în ipotezele reglementate de art. 10 C.pr. civ. si în cazul alegerii instantei prin conventia partilor. 57
 30. 5. Antecontract de vanzare cumparare - competenta teritoriala 59
 31. 6. Conflict Negativ De Competenţă 62
 32. Concluzii 65
 33. Bibliografie 68

Extras din licență

Introducere

Noul Cod de procedură civilă, deşi nu s-a distanţat semnificativ faţă de vechea reglementare, a adus mutaţii semnificative şi inedite, atât în ceea ce priveşte unele instituţii tradiţionale ale procedurii civile, cât mai ales, cu precădere, în materia competenţei de atribuţiune şi teritoriale a instanţelor judecătoreşti.

Totodată, noul Cod de procedură civilă, desăvârşind concepţia monistă consacrată de către noul Cod civil, prin unificarea dispoziţiilor legii civile cu cele ale legii comerciale, unifică la rândul lui dispoziţiile legale care reglementează normele de competenţă materială a instanţelor judecătoreşti, eliminând astfel reglementarea diferenţiată a normelor de competenţă în materie civilă şi în materie comercială.

Competenţa materială a judecătoriei; competenţa materială a tribunalului; competenţa materială a curţii de apel; determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive; pârâtul cu domiciliul sau sediul necunoscut;cererile îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public; competenţa teritorială alternativă; cereri în materie de tutelă şi familie; competenţa în materia asigurării obligatorii de răspundere; competenţa în cazul moştenirilor succesive; cereri privitoare la societăţi; dispoziţii speciale; invocarea necompetenţei; strămutarea proceselor; forma cererilor de chemare în judecată; comunicarea actelor de procedură; accesul instanţei de judecată la baze de date electronice; refuzul primirii actelor de procedură.

Modificări au fost aduse şi în materia competenţei materiale a instanţelor judecătoreşti. Nu se mai detaliază cererile adresate judecătoriilor în materia relaţiilor de familie, ci se arată că, aceste instanţe judecă cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod expres altfel.

Optiunea actuala a legiuitorului s-a concretizat in reconsiderarea judecatoriilor ca instante destinate solutionarii litigiilor de mai mica importanta, iar consecinta acestei viziuni consta in transferul plenitudinii de competenta a judecatoriilor catre tribunale. In general, s-a urmarit echilibrarea competentei materiale, care a fost reasezata in scopul asigurarii respectarii principiilor pe care tot codul le expune .

În ambianţa noilor reglementări instituite prin noul Cod de procedură civilă, lucrarea analizează competenţa instanţelor judecătoreşti în materie civilă, analiză raportată şi la vechile prevederi, pentru a se putea evidenţia atât asemănările cât mai ales deosebirile faţă de reglementările instituite prin vechiul Cod de procedură civilă.

Lucrarea este structurată în capitole şi secţiuni urmând, de regulă, structura noului Cod de procedură civilă în materia competenţei instanţelor judecătoreşti.

Capitolul I. Consideratii generale asupra competenţei instanţelor judecatoreşti

1.1. Principiile de organizare si functionare a autoritatii judecatoresti

Separaţia puterilor este unul dintre principiile fundamentale care stă la baza organizării şi funcţionării oricărui stat de drept, democratic. Puterea judecătorească, justiţia este astfel concentrată în mâna unui sistem de organe şi autorităţi care au prerogativa aplicării normelor juridice a căror respectare este garantată la nevoie prin forţa de coerciţie a statului. Aceasta se manifestă concret prin intervenţia autorităţii judecătoreşti, a judecătorului care vine să restabilească echilibrul social garantat de legea fundamentală a statului, Constituţia.

Apărut ca o necesitate, pe o anumită treaptă a evoluţiei istorice, statul, care „nu-şi poate realiza funcţia sa socială decât prin intermendiul dreptului” are, pe lângă funcţia legislativă şi executivă, o funcţie jurisdicţională „ încredinţată unor organe proprii a căror misiune este de a soluţiona, prin hotărâri susceptibile de execuţiune silită, toate conflictele de drept şi toate problemele care-i sunt supuse de cei interesaţi”

Controlul asigurat de autoritatea judecătorească are în vedere constituţionalitatea legilor şi a altor acte legislative, legalitatea actelor administrative şi respectarea lor şi implicit respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. Acest control trebuie exercitat în deplină transparenţă, imparţialitate şi independenţă.

În acest sens, potrivit prevederilor constituţionale judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii. De asemenea, Legea organizării judiciare, nr. 304/2004 consacră şi ea în spiritul Constituţiei, faptul că „justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi” .

Organizarea modernă a instanţelor judecătoreşti este rezultatul unei interesante evoluţii istorice. Puterea judecătorească a dobândit o organizare independentă doar în epoca modernă, respectiv o dată cu afirmarea tot mai puternică în Anglia, Franţa şi apoi în alte state occidentale a principiului separaţiei puterilor în stat. Anterior, justiţia se contopea în practică cu funcţia executivă şi era înfăptuită adeseori de aceleaşi organe.

Bibliografie

Constituţia României revizuită, prin Legea 429 / 2003, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 767 / 31.10.2003

DEX, Editura Academiei RSR , Bucureşti 1975

E.Heroveanu, Principiile procedurei judiciare, Institutul de Arte Grafice „Lupa” N.Stroilă, 1932 Vol.I

E.Dan., Codul de procedură civilă adnotat, Ed.Librăriei SOCEC & Comp., Societate anonimă,

Florea Măgureanu, Drept procesual civil, ediţia a VI-a, Ed.All back, Bucureşti 2002

Garsonnet, Traite theorique et pratique de procedure civile,II,Ed.II

Ioan Apostu, Competenţa instanţelor judecătoreşti în materie civilă. Ed.Naţional, Bucureşti 1997

Ioan Leş , Comentariile codului de procedură civilă, Ed.All Back, Bucureşti 2001,

Ioan Leş, Tratat de drept procesual civil, Ed. All Back, Bucureşti 2001

Ion Deleanu, Medierea în procesul civil, Dreptul nr. 10 / 2006, p. 68-86; I.Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol.I,Ed.2,Ed.C.H.Back, 2007

Ion Deleanu, Tratat de procedură civilă, Vol.I.,Ed.Servo-Sat, Arad, 2001

I.Stoenescu, S.Zilberstein, Dpret procesual civil.Teoria generală. Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1977

Legea nr. 544 / 2004

http://portal.just.ro/InstantaJurisprudenta.aspx?idInstitutie=44

Mihaela Tăbârcă, Drept procesual civil.Volumul I, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Ed.Universul Juridic, Bucureşti 2008

Minodora Condoiu, Drept procesual civil, Ediţia a III-a, Ed.Fundaţiei România de Mânie, Bucureşti 2007

M.Luburici, Teoria generală a dreptului, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti 1994

Teodor Bodoaşcă, Competenţa instanţelor judecătoreşti în materie civilă, Ed.All Back, Bucureşti 2002

Viorel Daghie, Dragoş Daghie, Benone Fuică, Nora Ivan, Elemente de procedură civilă şi administrativă, Vol. I. Universitatea „Dunarea de Jos”, Galaţi 2005

V.M.Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă., Teoria generală, vol.I, Ed.Naţional, Bucureşti 1996 V.M. Ciobanu, G.Boroi, Drept procesual civil.Curs selectiv.Teste grilă Ediţia a III-a Ed. All Back, 2005

V.M.Ciobanu, Unele probleme referitoare la hotărârea de strămutare a pricinilor civile, A.U.B. 1983

V.E.Herovanu, Principiile procedurii judiciare, Vol.I Bucureşti, 1932

V.S.Ghimpu, Gh.Breboi,Gh.Mohanu, A.Popescu, I.Urs, Dicţionar juridic, Ed. Albatros , Bucureţti 1985

V.G.Porumb, Drept procesual civil român, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureţti 1966

Noul cod de pocedura civila

Preview document

Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 1
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 2
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 3
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 4
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 5
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 6
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 7
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 8
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 9
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 10
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 11
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 12
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 13
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 14
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 15
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 16
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 17
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 18
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 19
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 20
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 21
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 22
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 23
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 24
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 25
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 26
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 27
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 28
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 29
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 30
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 31
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 32
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 33
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 34
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 35
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 36
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 37
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 38
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 39
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 40
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 41
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 42
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 43
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 44
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 45
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 46
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 47
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 48
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 49
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 50
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 51
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 52
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 53
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 54
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 55
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 56
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 57
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 58
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 59
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 60
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 61
Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Reglementarea Juridical a Competentei Judecatoresti in Dreptul Procesual Civil si Implicatiile Sale.docx

Alții au mai descărcat și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Competențele Instanțelor de Contencios Roman

CAPITOLUL I. NOŢIUNEA, RAŢIUNEA ŞI TRASATURILE CONTENCIOSULUI ROMAN I.1. Notiunea de contencios administrativ Etimologic cuvântul „contencios...

Dreptul și Legislația în Asistența Socială

INTRODUCERE Profesia de asistent social abordează persoana şi nevoile sale din perspectiva asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor...

Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova

INTRODUCERE Problema înfăptuiri justiţiei după declanşarea procesului penal a constituit pentru mine o preocupare mai veche, hotărîtoare în...

Contestația în Anulare

Capitolul I. Acţiunea civilă 1.1 Noţiuni despre acţiunea civilă Persoanele au posibilitatea recunoscută de legea civilă , de a putea, in...

Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

Precizări prealabile Procedura contencioasă este guvernată de o serie de principii generale, ce cu unele nuantări, işi gasesc aplicare şi în faza...

Apărările în procesul civil din perspectiva noului cod de procedură civilă

ASPECTE INTRODUCTIVE Precizări prealabile Vechiul Cod de procedură civilă timp de 147 de ani a traversat mai multe epoci și sisteme politice...

Asigurarea de răspundere civilă pentru malpraxis în domeniul sănătății

1. Introducere Asigurarea este un mijloc de a acoperi o parte a riscurilor cu care se confruntă persoanele sau firmele în activitatea lor de zi cu...

Te-ar putea interesa și

Exercitarea dreptului la apărare în justiție și implicațiile acesteia

Analiza normelor juridice procedurale privind apararea in cadrul procesului civil si penal Normele de drept procesual reglementeaza actiunea...

Ai nevoie de altceva?