Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 17537
Mărime: 1.87MB (arhivat)
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Introducer.1
 2. Capitolul 1
 3. 1.Analiza calității energiei electrice, obiective de studiu
 4. 1.1 Caracteristica calității energiei electrice.4
 5. 1.2 Influența calității energiei electrice asupra echipamentelor.6
 6. 1.3 Analiza metodelor și mijloace pentru îmbunătățirea calității energiei electrice.9
 7. 1.4 Stabilirea obiectivelor a tezei de licență.13
 8. Capitolul 2
 9. 2 Evaluarea calității energiei electrice în Regiunea Oriol (Federaţia Rusă)
 10. 2.1 Evaluarea calității energiei electrice la punctele de cuplare comună și la delimitarea frontierei între consumator și furnizor în Regiunea Oriol.15
 11. 2.2 Prelucrarea rezultatelor statistice de măsurare a calității energie electrice.18
 12. Capitolul 3
 13. 3 Propunerea a unei metode de determinare a costului energiei electrice consumate în funcție de calitatea ei
 14. 3.1 Ajustarea costului energiei electrice consumate în funcție de calitatea ei.22
 15. 3.2 Evaluarea expertă a coeficienților de corecție la costul energiei electrice consumate.31
 16. 3. 3 Determinarea contribuției efective la calitatea energiei electrice.37
 17. Capitolul 4
 18. 4.Metode și mijloace tehnice de monitorizare și ajustare a calității energiei electrice
 19. 4.1 Metoda de ajustare a costului energiei electrice consumate, în funcție de calitatea acesteia și de sursa de denaturare.47
 20. 4.2 Dezvoltarea dispozitivului de contorizare a energiei electrice și ajustarea valorii energiei electrice consumate în funcție de calitatea acesteia și de sursa de denaturare.49
 21. 4.3 Dezvoltarea unei metode și selectarea mijloace tehnice de control al calității energiei electrice pentru categoriile studiate de consumatori.54
 22. Capitolul 5
 23. 5.Eficacitatea tehnico - economică a implementării metodelor și mijloacelor de ajustare a prețului energiei electrice consumate în funcție de calitatea ei
 24. 5.1 Determinarea investițiilor de capital pentru implementarea metodelor și mijloacelor de ajustare a prețului energiei electrice consumate în funcție de calitatea ei.59
 25. 5.2 Determinarea costurilor de exploatare.61
 26. 5.3Determinarea eficienței tehnico-economică a implementării metodelor și mijloacelor de ajustare a prețului energiei electrice consumate în funcție de calitatea ei.62
 27. Concluzie.71
 28. Bibliografie.72

Extras din licență

INTRODUCERE

Descrierea generală a lucrării

Actualitatea lucrării. Fabricația modernă necesită o alimentare cu energie electrică cât mai calitativă. Calitatea energiei electrice (CEE) este una din factorii, care are un impact direct asupra eficienței energetice. Există un număr mare de documente de reglementare,care stabilesc cerințe față de CEE, dar în practică acestea nu funcționează întotdeauna în mod eficient. În același timp, necesitatea menținerii unei calități bune a energiei electrice devine o sarcină tot mai actuală în legătură cu utilizarea echipamentelor electrice moderne și sisteme de automatizare, sensibile la fiecare deviere a indicatorului calității energiei electrice (ICEE). A crescut numărul de consumatori care se adresează către organizațiile de furnizare a energie electrică în legătură cu calitatea proastă a energiei electrice. Nerespectarea CEE conform actelor de reglementare duce la pierderi economice, prin reducerea productivității întreprinderilor, cresc pierderile electrice și alte consecințe negative.

În distorsiunea CEE poate fi vinovat furnizorul de energie electrică cât și consumatorul. Pentru menținerea efectivă a CEE este necesar de decizii complexe tehnico - economice, în ceea ce privește atât consumatorii cât și organizațiile de alimentare cu energie electrică. Acest lucru necesită investiții suplimentare, la care ambele părți sunt reticente. Neavând nici o metodă eficientă de determinare a costului energiei electrice consumate în dependență de calitatea ei și nici mijloace tehnice care permit de a controla CEE în mod online.

Utilizarea sistemului existent de reduceri și indemnizații nu dă o garanție că alimentarea va fi constantă și va asigura peste tot nivelul necesar de CEE. La fel lipsesc mijloace tehnice și fonduri, pentru un control direct al ICEE și pentru controlul indirect prin ajustarea costului energiei electrice consumate, în funcție de calitatea acestuia. Prin urmare, problema creșterii eficienței de funcționare a sistemelor de alimentare cu energie prin monitorizarea CEE este o sarcină de importanță pentru timpul de față.

Scopul lucrării este de a crește eficiența sistemelor de alimentare cu energie electrică, prin dezvoltarea a noi metode și mijloace de monitorizare a CEE.

Ideea lucrării constă în faptul, că menținerea CEE la nivelul indicat în documentele normative se realizează cu ajutorul monitorizării în timp real al ICEE la granița de trecere de la distribuitor la consumator, rezultatele obținute pot fi utilizate în diferite moduri, pentru un control individual și control de grup a ICEE și controlul indirect datorită ajustării costului energiei electrice consumate în funcție de calitatea ei.

Inovația științifică constă în:

- metoda alcătuită, se diferențiază de cele cunoscute prin faptul, că manipularea calității energiei electrice se realizează în dependență de rezultatele obținute la monitorizarea ICEE la delimitarea frontierei între distribuitor și consumator;

- algoritmi alcătuiți și mijloace tehnice, se diferențiază de cele cunoscute prin faptul, că permit mărirea funcționării eficiente a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin mijloacele de monitorizare a CEE și ajustare rapidă a costului energiei electrice consumate în funcție de calitatea ei;

- în modelul matematic alcătuit sistemele de contorizare a energiei electrice, se deosebesc prin faptul, că ia în considerare modificările costului energiei electrice în funcție de calitate ei și nivelul de distorsiune;

- în propunerile argumentate coeficientul de corecție al costului energie electrice în dependență de nivelul de abatere a unuia sau a câtorva indicatori ai calității energiei electrice de la valoarea nominală.

Valoarea practică. Realizarea metodelor alcătuite, mijloacele tehnice de monitorizare și ajustarea CEE asigură creșterea funcționării eficiente a sistemelor de alimentare cu energie electrică datorită unei execuții operative de ajustare a costului energiei electrice în funcție de calitatea ei, în așa fel stimulând consumatorii și organizațiile de furnizare a energiei electrice în menținerea CEE la nivelul standardizat.

În urma cercetărilor efectuate a fost creat un mecanism tehnico - economic, introducerea căruia va permite mărirea fiabilității și funcționării eficiente a sistemelor de alimentare cu energie electrică datoriră stimulării consumatorilor și a organizațiilor de furnizare a energiei electrice în menținerea calității la nivelul standardizat.

Aplicarea algoritmilor elaborați și a resurselor de programe de realizare a metodelor propuse este profitabil din punct de vedere economic cu o perioada de rambursare de la 0,1 până la 7 ani și permite reducerea consumului de energie electrică a întreprinderii, pierderilor în rețelele electrice, îmbunătățirea calității producției, micșorarea pagubelor, cauzate de defectarea echipamentelor electrice.

Metode și obiecte de studiu. În lucrare este utilizată o abordare complexă, inclusiv metode de statistici matematice, teoria probabilităților, metode de estimări ale experților, teoria sistemelor electrice, teoria modelării matematice și experiment de inginerie. Obiectul de cercetare este CEE livrată consumatorului.

Fiabilitatea rezultatelor este confirmată: date statistice; formularea sarcinilor de cercetare, realizate pe baza unei analize complexe a documentelor de reglementare și a literaturii profesionale; comparabilitatea rezultatelor cercetărilor teoretice cu datele experimentale; folosind principii metodologice convenționale ale științei moderne și metode bine cunoscute de analiză și sinteză; consecvența calcule matematice și conversii.

În apărare sunt:

- rezultatele statistice a măsurării ale CEE la punctele de cuplare comune și punctele de delimitare a frontiere dintre compania de alimentare cu energie și a consumatorului;

- metoda de creștere a funcționării efective a sistemelor de alimentare prin mijloace de monitorizare a CEE datorită ajustării operative a costurilor de energie electrică consumată, în funcție de calitatea acesteia;

- evaluarea de experți a factorilor de corecție pentru costul energiei electrice consumate;

- metoda de reglare în grup a CEE;

- Metoda de ajustare a costului energiei electrice consumate, în funcție de calitatea ei.

Bibliografie

1. Аввакумов, В.Г. Технико-экономическая оценка качества электроэнергии в промышленности / В.Г. Аввакумов, Г.Л. Багиев, Д.М. Воскобойников; под ред. Б.А. Константинова; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, 1977. – С.320

2. Арриллага, Д. Гармоники в электрических системах / Д. Бредли, Г. Бод- жер. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 309 с.

3. Белоусов В. Н. Отражение в договорах на электроснабжение вопросов ка- чества электроэнергии и условий потребления и генерации реактивной энергии / В. Н. Белоусов, Ю. С. Железко // Электрические станции. – 1999. – № 1. – С.11-19.

4. Бешелев, С.В. Математик – статистические методы экспертных оценок/ С.В. Бешелев, Ф.Г. Гурвич. – М.: Статистика, 1980. – 244 с.

5. Блок, В.М. Электрические сети и системы / В.М. Блок. – Высшая школа, 1986. – 432 с.

6. Бородин, М.В. Пути повышения качества электроэнергии на предприя- тиях АПК /М.В. Бородин // Материалы Всероссийской научно-практической кон- ференции молодых ученых 24-25 апреля 2012 г. – 2012. – С. 329-332.

7. Бородин, М.В. Корректировка стоимости потребленной электроэнергии в зависимости от еѐ качества / М.В. Бородин, А.В. Виноградов // Промышленная энергетика. – 2013. - №8. - С. 12-16.

8. Бородин, М.В. Определение эксплуатационных и капитальных вложений при внедрении способов и средств корректировки стоимости потребленной элек- троэнергии в зависимости от еѐ качества / Бородин М.В. // Особенности техниче- ского и технологического оснащения современного сельскохозяйственного про- изводства. Материалы Международной научно-практической конференции 4-5 апреля 2013. – 2013. – С. 343-348.

9. Бородин, М.В., Влияние отклонения напряжения на работу электропри- емников сельскохозяйственного производства / Бородин М.В., М.М. Шабаев // Материалы Международной научно-практической конференции 4-5 апреля 2013.– 2013. – С. 380-386.

10. Бородин, И.Ф., Мероприятия по управлению качеством электроэнергии в системах электроснабжения сельского хозяйства / И.Ф. Бородин, А.В. Виногра- дов, А.В. Шпаков // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве. Труды 6-й Международной научно-технической конференции (13-14 мая 2008 го- да, г. Москва, ГНУ ВИЭСХ). В 5 частях. Часть 1. Проблемы энергообеспечения и энергосбережения. – 2008. – С. 200-206.

11. Борисов, Б.П. Повышение эффективности использования электроэнер- гии в системах электротехнологии / Б.П. Борисов, Г.Я. Вагин, А.К. Шидловский и др. – Киев: Наукова думка, 1990. – 240с.

12. Будзко, И.А. Повышение надѐжности электроснабжения сельскохозяй- ственных потребителей / И.А. Будзко, Н.М. Зуль // Тезисы докладов на совещании "Повышение надежности электроснабжения сельского хозяйства" (28 сентября - 2 октября). – 1982. – С. 61-62.

13. Будзко, И.А. Принципиальные и методологические основы целевой комплексной программы надѐжности сельских электрических сетей / И.А. Будзко, Н.М. Зуль, В.Л. Прусс // Тезисы докладов Всесоюзного научно-практического со- вещания «Совершенствование управления и автоматизация сельских электриче- ских сетей» (27-29 сентября). – 1984. – С. 11-14.

14. Будзко, И.А. Электроснабжение сельского хозяйства / И.А. Будзко, Т.Б. Лещинская, В.И. Сукманов – М.: Колос, 2000. – 536 с.

15. Будзко, И.А. Электроснабжение сельскохозяйственных предприятий и населенных пунктов / И.А. Будзко, В.Ю. Гессен, М. С. Левин - М.: Колос, 1975. – 287 с.

...

Preview document

Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 1
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 2
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 3
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 4
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 5
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 6
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 7
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 8
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 9
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 10
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 11
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 12
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 13
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 14
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 15
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 16
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 17
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 18
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 19
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 20
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 21
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 22
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 23
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 24
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 25
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 26
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 27
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 28
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 29
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 30
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 31
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 32
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 33
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 34
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 35
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 36
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 37
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 38
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 39
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 40
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 41
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 42
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 43
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 44
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 45
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 46
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 47
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 48
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 49
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 50
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 51
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 52
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 53
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 54
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 55
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 56
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 57
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 58
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 59
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 60
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 61
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 62
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 63
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 64
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 65
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 66
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 67
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 68
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 69
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 70
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 71
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 72
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 73
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 74
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 75
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 76
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 77
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 78
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 79
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 80
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 81
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 82
Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • Cresterea eficientei functionarii a sistemelor de alimentare cu energie electrica prin caile de monitorizare a calitatii energiei electrice.pdf

Alții au mai descărcat și

Casa calității la energie electrică

INTRODUCERE Conform noii concepţii privind măsurarea şi evidenţa energiei electrice se impune stabilirea de priorităţi în îmbunătăţirea sistemului...

Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova

1.1 Starea sectorului energetic al Republicii Moldova 1.1.1 Consumul de energie si resursele energetice in Republica Moldova Energia este...

Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE. ASPECTE GENERALE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE. Tema acestui proiect este actuală și pune în evidență efectele...

Modernizarea Centralei Termice

INTRODUCERE În trecutul îndepărtat, omul în activitatea sa se rezuma exclusiv la puterea sa musculară, ulterior începînd să folosească şi forţa...

Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea

INTRODUCERE În ultimele două decenii, Republica Moldova se confruntă tot mai mult cu problemele de procurare a resurselor energetice, fiind...

Studiul măsurătorilor unui sistem de monitorizare a calității energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Calitatea energiei electrice este unul dintre obiectivele importante ale operatorilor de distribuție și de transport a...

Transformatoare de putere

INTRODUCERE Din teoria mașinilor electrice se cunoaște că transformatorul este elementul de bază al rețelelor electrice. Transformatorul este un...

Actionarea Electrică a Sistemelor de Pompare

INTRODUCERE Prezenta lucrare se încadrează în problematica calităţii consumului de energie care este apreciată cu ajutorul eficienţei energetice,...

Ai nevoie de altceva?