Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 130 în total
Cuvinte : 32572
Mărime: 7.32MB (arhivat)
Publicat de: Jean Angel R.
Puncte necesare: 12
Facultatea de Inginerie Electrica, Electronica si Tehnologia Informatiei
Universitatea Valahia, Targoviste

Cuprins

 1. Capitolul 1. Introducere. Aspecte generale privind calitatea energiei electrice. 9
 2. Capitolul 2. Aspecte teoretice privind calitatea energiei electrice. 12
 3. 2.1.Indicatori de calitate a energiei electrice. 12
 4. 2.2.Regimul nesimetric. 13
 5. 2.3.Regimul deformant. 19
 6. 2.4.Goluri de tensiune. 30
 7. 2.4.1. Definirea golului de tensiune. 30
 8. 2.4.2. Cauzele golurilor de tensiune. 32
 9. 2.4.3. Efectele golurilor de tensiune. 33
 10. 2.4.4.Reducerea efectelor golurilor de tensiune. 34
 11. 2.5. Flicker-ul. 35
 12. 2.6. Frecvența și nivelul de tensiune. 38
 13. 2.6.1. Frecvența. 38
 14. 2.6.2. Amplitudinea tensiunii de alimentare.Variații lente de tensiune. 40
 15. 2.7. Întreruperile în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor. 42
 16. 2.8. Calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice. 46
 17. 2.9. Supratensiunile. 49
 18. Capitolul 3. Reglementări în domeniul calității energiei electrice. 51
 19. 3.1. Aspecte generale. 51
 20. 3.2. Prevederi referitoare la calitatea energiei electrice în alte țări. 51
 21. 3.3. Norme actuale în România privind calitatea energiei electrice. 58
 22. Comparație cu prevederi din alte țări.
 23. Capitolul 4. Monitorizarea indicatorilor de calitate a energiei electrice. 65
 24. 4.1. Aspecte generale. 65
 25. 4.2. Sisteme și aparate pentru monitorizarea indicatorilor de calitate a energiei
 26. electrice. 68
 27. Capitolul 5. Generare distribuită. 78
 28. 5.1. Aspecte generale. 78
 29. 5.2. Energia eoliană. 79
 30. 5.2.1. Tipuri constructive de captatoare eoliene. 79
 31. 5.2.2. Instalația electrică a centralelor electrice eoliene. 80
 32. 5.2.2.1. Producerea de energie electrică de curent continuu 81
 33. 5.2.2.2. Producerea de curent alternativ cu generatoare sincrone. 81
 34. 5.2.2.3. Producerea de curent alternativ cu generatoare asincrone.
 35. sau de inducție. 82
 36. 5.2.2.4. Racordarea la sistemul energetic a generatoarelor eoliene. 83
 37. 5.2.2.5. Construcția unei centrale electrice eoliene. 83
 38. 5.3. Energia solară. 86
 39. 5.3.1. Instalații fotovoltaice. 86
 40. 5.3.1.1. Conversia fotoelectrică a energiei. 86
 41. 5.3.1.2. Efectul fotoelectric în joncțiunea p-n. 87
 42. 5.3.1.3. Efectul fotoelectric în heterojoncțiunea semiconductoare. 87
 43. 5.3.1.4. Joncțiuni metal-semiconductor. 88
 44. 5.3.2. Descrierea părților componente ale unei surse de energie electrică
 45. cu panouri fotovoltaice. 88
 46. 5.3.2.1. Sisteme fotovoltaice. Celule solare. 89
 47. 5.3.2.2. Racordarea la sistem a sursei de energie electrică cu panouri
 48. fotovoltaice. 91
 49. 5.4. Energia hidraulică. 93
 50. 5.4.1. Tipuri de amenajări a CHE. 93
 51. 5.4.2. Conversia energiei hidraulice a mărilor și oceanelor. 94
 52. Capitolul 6. Rezultate obținute și interpretarea acestora 95
 53. 6.1. Măsurători efectuate cu aparatul BMI 7100 95
 54. 6.2. Înregistrări ale contorului electronic Alpha Power Plus. 101
 55. 6.3. Măsurători efectuate cu aparatul CA 8334. 110
 56. Capitolul 7. Concluzii. 112
 57. Capitolul 8. Întocmirea bilanțului termic real și optim la un cazan de abur de 12 t/h. 115
 58. 8.1. Noțiuni generale. 115
 59. 8.2. Bilanțul termic real la un cazan de abur de 12 t/h. 116
 60. 8.3. Bilanțul termic optim la un cazan de abur de 12 t/h. 117
 61. 8.4. Concluzii. 120
 62. Anexa 1. Calculul curenților de scurtcircuit în PCC. 121
 63. Bibliografie. 127

Extras din licență

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE.

ASPECTE GENERALE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE.

Tema acestui proiect este actuală și pune în evidență efectele în punctul comun de cuplare produse de instalația de generare a energiei electrice cu panouri fotovoltaice asupra sistemului.

Calitatea energiei electrice, are o prezență continuă în toate regimurile de funcționare ale SEE, în cele 4 componente: producere; transport; distribuție; consumator; fiind o componentă esențială, reprezintă o noțiune extrem de complexă, conturnarea acesteia implicând un număr mare și variat de factori [9].

Organizația Internațională de Standardizare (ISO) definește calitatea ca fiind “totalitatea trăsăturilor și particularităților unui produs sau serviciu care poartă în sine abilitatea de a satisface necesități explicite sau implicite” [14].

Calitatea, în orice domeniu de activitate, nu este un concept static, conținutul acestui concept variind în timp datorită dezvoltării tehnologice și a evoluției vieții sociale, prin urmare și cerințele privind calitatea energiei electrice trebuie adaptate continuu unor necesități standard, continuu perfectibile.

Energia electrică poate fi privită ca marfă sau produs, consumul simultan cu producerea reprezintă caracteristica principală, fiind utilizată de diverși consumatori, de la cei industriali până la cei casnici. Consumatorii casnici sunt caracterizați prin receptoare de puteri relativ mici, dar foarte numeroși, atât în mediul urban cât și în cel rural.

Pentru a obține în Punctul Comun de Cuplare indicatorii de calitate înscriși în contractul de distribuție, trebuie o adaptare continuă a RE de alimentare la sarcinile electrice racordate la un anumit moment într-un punct de racord, dar și o colaborare strânsă între distribuitor și consumatori (potențiale surse de perturbații).

Calitatea energiei electrice poate fi analizată din două puncte de vedere [15]:

- obiectiv, constând în efectuarea unor măsurători ale indicatorilor de calitate pe un eșantion de consumatori, fiind astfel evaluată calitatea fizică a energiei electrice distribuite;

- subiectiv, constând ,în anchete asupra gradului de satisfacere a cerințelor consumatorilor, în urma cărora pot fi cunoscute aprecierile consumatorilor asupra produsului “energie electrică” și astfel fiind evaluată calitatea percepută de utilizator;

Interesul crescând pentru calitatea energiei electrice se justifică prin următoarele argumente:

- sensibilitatea echipamentelor moderne la scăderea CEE (dispozitivele electronice și sistemele de control bazate pe microprocesoare cu caracteristici de funcționare ce pot fi afectate de perturbațiile din RE de alimentare);

- creșterea gradului de conștientizare și informare a consumatorilor asupra impactului pe care diversele perturbații electromagnetice îl pot avea asupra echipamentelor electrice și a proceselor tehnologice;

- complexitatea sistemelor energetice și sporirea influențelor reciproce între acestea și utilizatori;

- introducerea pe scară largă a electronicii de putere în controlul proceselor de conversie a energiei.

Toate aceste aspecte trebuie privite și analizate sub incidența perturbațiilor.

Perturbațiile, cauzele și efectele lor, măsurile ce trebuie luate pentru limitarea acțiunilor sau limitarea lor sunt studiate într-un cadru mai larg și anume acela al compatibilității electromagnetice.

Nivelul mediu de calitate al produsului energie electrică distribuit de distribuitor și a consumatorilor trebuie adaptat dinamic pe toată durata de viață a RE.

În acest scop, este necesară o conlucrare permanentă între: distribuitorii de energie electrică, producătorii și instalatorii de receptoare electrice și nu în ultimul rând utilizatori.

Promovarea riguroasă a unei politici de calitate la nivel de stat, a unor programe concrete la nivelul companiilor de electricitate, presupune definirea și promovarea unei legislații adecvate și armonizate cu reglementările adoptate la nivel internațional.

Dintre măsurile care se impun, cele mai eficiente pot fi:

- stabilirea unui set simplu,clar și ușor perfectibil, de indicatori de calitate a energiei electrice, care să surprindă rapid și, pe cât posibil cât mai complet, multiplele aspecte care definesc calitatea;

- elaborarea bazelor metodologice ale controlului de calitate și asigurarea unei monitorizări în timp real a tuturor indicatorilor de calitate;

- implementarea, exploatarea și întreținerea și întreținerea unui sistem informațional adecvat, capabil să efectueze prelucrări statistice asupra valorilor măsurate și care să permită obținerea, procesarea și vehicularea rapidă a unor informații sigure cu privire la nivelul de calitate a tranzitului de energie către toate categoriile de consumatori;

- normarea unor valori și/sau abateri admisibile pentru indicatorii de calitate a energiei electrice, acceptate de toți factorii implicați: distribuitor - utilizator - producător de receptoare electrice;

- elaborarea unor norme tehnice, a unor acte normative care să constituie baza legală a contractelor tehnico-economice între distribuitor și consumator și care să cuprindă obligațiile celor două părți privind calitatea energiei electrice.

Studiile actuale, vizând problema calității energiei electrice, prezentate în cadrul unor prestigioase conferințe internaționale PQ ( POWER QUALITY): Paris (1992), Atlanta - U.S.A. (1993), Amsterdam (1994), New York (1996), Stockolm (1997), New - Dehli (1998), Boston (2000) sunt axate, în principal, pe trei direcții:

- analiza indicatorilor actuali de calitate și dezvoltarea unor programe eficiente de monitorizare, care să stea la baza unor relații corecte între distribuitor și consumator;

- evaluarea economică a efectelor abaterilor față de limitele recomandate de reglementările internaționale.

- stabilirea unor măsuri eficiente tehnice, organizatorice, contractuale și juridice care să asigure încadrarea indicatorilor de calitate în limitele impuse de standarde;

Bibliografie

1. Ion ANTONIU - “Chestiuni speciale de electrotehnică” Ed. Academiei

Republicii Române 1956;

2. Carmen GOLOVANOV, Mihaela ALBU, Ștefan GHEORGHE s.a. - “Probleme moderne de măsurare în electroenergetică”, Ed. Tehnică 2001;

3. Ștefan GHEORGHE, Valentin BRĂNESCU, Simona ENE s.a. - “Monitorizarea calității energiei electrice”, Ed. Macarie 2001;

4. A. ARIE, C. NEGUȘ, C. GOLOVANOV, N. GOLOVANOV - “Poluarea cu armonici a sistemelor electromagnetice funcționând în regim permanent simetric”, Ed. Academiei Române - București 1994;

5. Hermina ALBERT - “Considerații privind CEE livrate”, Ed. RENEL - GSCI București 1998;

6. ANRE, S.C. ELECTRICA SA - “Codul tehnic al rețelelor electrice de distribuție”, Mai 2000;

7. ANRE - Standardul de performanță în activitatea de furnizare la tarife reglementate”, 1999, Monitorul Oficial 503/1999, www.anre.ro;

8. Lucrările celui de-al treilea Simpozion Național de Calitate a Energiei Electrice - Târgoviște decembrie 1999;

9. Lucrările celui de-al patrulea Simpozion Național de Calitate a Energiei Electrice - Târgoviște octombrie 2001;

10. Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Național de Calitate a Energiei Electrice - Târgoviște octombrie 2003;

11. Silviu DARIE, Ioan VĂDAN - “Producerea, Transportul și Distribuția Energiei Electrice” VOL. I - ‘Instalații pentru producerea energiei electrice”, Ed. U.T. PRES Cluj - Napoca 2000;

12. Stama ȘOTRI - „Utilizarea energiei termice”. Note de curs.

13. I. CHIUȚĂ, I. CONECINI - “ Compensarea regimului energetic deformant”, Ed. Tehnică, București 1989;

14. M. UNGUREANU, M. CHINDRIȘ, I. LUNGU - „Utilizări ale energiei electrice”, E.D.P.R.A., București 1999;

15. M. IORDACHE, I. CONECINI - “Calitatea energiei electrice” Ed. Tehnică, București 1997;

16. I. CONECINI - „ Îmbunătățirea calității energiei electrice”, Ed. AGIR, București 1999;

17. A. BILC - „Sistem de monitorizare a calității energiei electrice conform standardului EN 50160”,octombrie 2003;

18. PE 124/1995 - „Normativ pentru stabilirea soluțiilor de alimentare cu energie electrică a consumatorilor industriali și similari”;

19. Mircea EREMIA, Ion TRIȘTIU, C-tin BULAC s.a. - „Influențe ale producției de energie electrică distribuită asupra rețelelor electrice de distribuție. Analiză și studiu de caz”, București 2004;

20. Traian G. IONESCU, O. POP - “ Ingineria sistemelor de distribuție a energiei electrice”, Ed. Tehnică, București 1998;

21. IEC Publication 1986 - „Flickermeter. Functional and Design Specification”, 1986;

22. PE 143/1994 - Normativ privind limitarea regimului deformant și asimetric în rețelele electrice;

23. Carmen GOLOVANOV - „Aparate electrocasnice. Probleme de compatibilitate electromagnetică”, Ed. ICPE 1997;

24. PE 013/94 - Normativ privind metodele și elementele de calcul ale siguranței în funcționare a instalațiilor energetice;

25. Stama ȘOTRI - „Termotehnică”. Note de curs;

26. PE 134-2/96 - „Normativ privind metodologia de calcul a curenților de scurtcircuit în rețelele electrice cu tensiunea sub 1 kV”;

27. PE 134 - 95 - „Normativ privind metodologia de calcul a curenților de scurtcircuit în rețelele electrice cu tensiunea peste 1 kV”;

28. N. K. Arhipov - „Calculul curenților de scurtcircuit”, Ed. Tehnică, București;

29. Standard de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate 34/1999;

Preview document

Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 1
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 2
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 3
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 4
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 5
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 6
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 7
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 8
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 9
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 10
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 11
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 12
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 13
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 14
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 15
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 16
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 17
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 18
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 19
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 20
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 21
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 22
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 23
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 24
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 25
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 26
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 27
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 28
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 29
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 30
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 31
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 32
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 33
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 34
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 35
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 36
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 37
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 38
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 39
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 40
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 41
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 42
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 43
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 44
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 45
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 46
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 47
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 48
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 49
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 50
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 51
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 52
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 53
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 54
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 55
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 56
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 57
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 58
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 59
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 60
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 61
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 62
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 63
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 64
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 65
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 66
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 67
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 68
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 69
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 70
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 71
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 72
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 73
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 74
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 75
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 76
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 77
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 78
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 79
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 80
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 81
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 82
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 83
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 84
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 85
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 86
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 87
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 88
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 89
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 90
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 91
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 92
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 93
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 94
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 95
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 96
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 97
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 98
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 99
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 100
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 101
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 102
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 103
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 104
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 105
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 106
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 107
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 108
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 109
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 110
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 111
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 112
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 113
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 114
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 115
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 116
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 117
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 118
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 119
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 120
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 121
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 122
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 123
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 124
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 125
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 126
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 127
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 128
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 129
Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice - Pagina 130

Conținut arhivă zip

 • Imbunatatirea calitatii energiei electrice intr-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrica neconventionala la sistemul de distributie a energiei electrice.doc

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile

Capitolul I.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice din resurse neconvenţionale 1.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea...

Surse Regenerabile de Energie

GENERALITĂŢI În sectorul energetic din majoritatea statelor europene s-au produs transformări majore determinate de necesitatea creşterii...

Energetică

Scopul reţelei de transport este să conecteze centralele şi centrele de sarcină pentru a alimenta sarcina cu o fiabilitate cerută şi eficienţă...

Analiză asupra funcționării unei microrețele

Introducere Conceptul de "microgrid", în traducere ad literam înseamnă microrețea electrică. Aceste microrețele cu comandă automată există de mai...

Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea

Consumatorii complecşi (CC), sunt definiţi ca acele porţiuni de sistem care nu sunt reprezentate explicit la nivelul sistemului, şi care pot fi...

Studiul măsurătorilor unui sistem de monitorizare a calității energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Calitatea energiei electrice este unul dintre obiectivele importante ale operatorilor de distribuție și de transport a...

Transformatoarele de Putere

I. INTRODUCERE Întrucât rolul transformatoarelor de putere în sistemul electroenergetic naţional este deosebit de important, considerăm că...

Producerea și utilizarea biogazului pentru obținerea de energie

1.1.Energie regenerativă - 35 Miliarde Euro-Biogaz Al doilea raport al UE postaderare, din cadrul mecanismului de verificare şi cooperare cu...

Ai nevoie de altceva?