Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România

Licență
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 139 fișiere: pdf, pptx, jpg, html, svg, lock, md, map, ico, ts, ds_store, editorconfig
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 15429
Mărime: 4.73MB (arhivat)
Publicat de: Roxana S.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. dr.ing. Petronela-Cristina Simion
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Universitatea Politehnica Bucuresti, Bucuresti
Specializare: Ingineria si managementul afacerilor

Cuprins

 1. Summary 4
 2. Introducere 6
 3. Capitolul 1. Conceptul de digitalizare . 8
 4. 1.1. Apariția conceptului de digitalizare .. 8
 5. 1.2. Soluții de digitalizare .. 10
 6. 1.3. Digitalizarea în România 13
 7. 1.4. Digitalizare în domeniul wellness și fitness ... 16
 8. Capitolul 2. Managemetul Relației cu Clienții .. 19
 9. 2.1. Evoluția de la marketingul tradițional la marketingul relațional și managementul
 10. relațiilor cu clienții 19
 11. 2.2. Niveluri ale Managementului Relației cu Clienții .. 21
 12. 2.3. Satisfacția clienților 26
 13. 2.4. Evaluarea gradului de satisfacție al clienților . 27
 14. Capitolul 3. Prezentarea companiei WORLD CLASS ... 31
 15. 3.1. Prezentarea companiei 31
 16. 3.2. Analiza evoluției numărului de clienți 34
 17. 3.3. Principalii competitori 35
 18. 3.4. Identificarea profilului tehnologic al firmei ... 38
 19. 3.5. Digitalizarea în cadrul companiei WORLD CLASS .. 39
 20. Capitolul 4. Propuneri de îmbunătățire a nivelului de digitalizare în cadrul companiei
 21. WORLD CLASS . 42
 22. 4.1. Cercetare privind evaluarea gradului de digitalizare a companiei .. 42
 23. 4.2. Îmbunătățirea gradului de digitalizare prin rezolvarea poblemei ... 45
 24. 4.3. Dezvoltarea aplicației .. 47
 25. Concluzii și contribuții 51
 26. Anexe 53
 27. Bibliografie ... 60

Extras din licență

Summary

Of the many diverse and fascinating challenges we face today, the most intense and

important is the understanding and shaping of the new technological revolution, which involves

the transformation of humanity. A revolution has begun that fundamentally changes the way we

live, work and interact. By its magnitude, complexity and implications, the fourth industrial

revolution is different from any humanity has experienced before.

The term "wellness" brings together all those aspects that induce an optimal physical,

mental and social state, and it is understandable that, being human, no trend can impose on us

how to live our lives. But they can help us discover ways to simplify our lives, re-prioritize our

goals, and improve our lifestyles so that we can move one step further toward the "good."

We chose this topic because, according to studies, both at European and global level, our

country ranks among the leading countries in terms of digitalization. Thus, in order to be able to

join developed countries, we must understand that digitalisation has become an essential element

for the structure of society. In recent years, we have seen the digital transformation in various

forms, in all areas and sectors, including the field of wellness & fitness.

This paper is divided into four chapters: the first two comprising theoretical aspects of

digitalization and customer relationship management, the last chapters representing the practical

part of the project, as well as some conclusions and contributions.

The first chapter presents theoretical notions about digitalization and its importance in

terms of developing a company. It also presents the situation of digitalization in our country, but

also what digitalization means in the field of wellness & fitness.

The second chapter brings us to the term CRM (Customer Relationship Management),

known in Romanian as Customer Relationship Management. CRM is a set of strategies, policies

and technologies designed to attract, retain and retain customers. Another extremely important

aspect presented in this chapter is customer satisfaction.

In the third chapter is presented the company, which is the subject of the case study,

WORLD CLASS. This is the dominant player on the Romanian health & fitness market, with 41

active clubs, three more clubs to be opened in 2020 and over 65,000 members.

Chapter four brings to the fore the proposals to improve the level of digitalization within

the company. The choice of the digital solution that will contribute to the improvement of the

current level being made following a research. Thus, it will be decided to develop an application

that will give members the opportunity to provide feedback.

Among the advantages of this application are: access to truthful information, preventing

negative publicity from the competitive side, benchmarks and subtle knowledge, the sense of

importance induced by the customer, measuring customer satisfaction.

Introducere

Dintre numeroasele provocări diverse și fascinante cu care ne confruntăm astăzi, cea mai

intensă și mai importantă este înțelegerea și modelarea noii revoluții tehnologice, care implică

transformarea omenirii. A început o revoluție care schimbă fundamental modul în care trăim,

lucrăm și interacționăm. Prin amploarea, complexitatea și implicațiile sale, a patra revoluție

industrială este diferită de orice omenirea a experimentat înainte.

Termenul „wellness” reunește toate acele aspecte care ne induc o stare fizică, mentală și

socială optimă, și e de înțeles faptul că, oameni fiind, nicio tendință nu ne poate impune cum să

ne trăim viața. Dar ne pot ajuta să descoperim căi prin care să ne simplificăm existența, să ne

reprioritizăm scopurile și să ne îmbunătățim stilul de viață astfel încât să avansăm încă un nivel

către „bine”.

Am ales această temă deoarece, conform studiilor realizate, atât la nivel european, cât și

la nivel global, țara noastră se clasează între statele codașe în ceea ce privește digitalizarea.

Astfel, pentru a ne putea alătura țărilor dezvoltate trebuie să înțelegem faptul că digitalizarea a

devenit un element esențial pentru structura societății. În ultimii ani, am putut observa

transformarea digitală în diferite forme, în toate domeniile și sectoarele, printre care aflându-se și

domeniul ce vizează partea de wellness & fitness.

Prezenta lucrare este împărțită în patru capitole: primele două cuprinzând aspecte

teoretice privind digitalizarea și managemetul relației cu clienții, ultimele capitole reprezentând

partea practică a proiectului, cât și o parte de concluzii și contribuții.

Primul capitol prezintă noțiuni teoretice privind digitalizarea și importanța ei în ceea ce

privește dezvoltarea unei companii. De asemenea, este prezentată situația digitalizării la nivelul

țării noastre, dar și ce înseamnă digitalizarea în domeniul wellness & fitness.

Cel de-al doilea capitol ne aduce în vedere termenul de CRM (Customer Relationship

Management), cunoscut în limba română ca Managemetul Relației cu Clienții. CRM reprezintă

un set de strategii, politici și tehnologii destinate atragerii, reținerii și fidelizării clienților. Un alt

aspect extrem de important prezentat în cadrul acestui capitol îl reprezintă satisfacția clienților.

În cadrul celui de-al treilea capitol este prezentată compania, ce face obiectul studiului

de caz, WORLD CLASS. Aceasta fiind jucătorul dominant pe piața românească de health &

fitness, cu 41 de cluburi active, alte trei cluburi care urmează sa fie deschise în 2020 și peste

65.000 de membri.

Capitolul patru aduce în prim-plan propunerile de îmbunătățire a nivelului de digitalizare

din cadrul companiei. Alegerea soluției digitale ce va contribui la îmbunătățirea nivelului actual

realizându-se în urma unei cercetări. Astfel, se va opta pentru dezvoltarea unei aplicații care să

ofere membrilor posibiliatea de a oferii feedback.

Printre avantajele acestei aplicații se numără: accesul la informații veridice, împiedicarea

publicității negative din partea competiției, benchmark-uri și cunoștinte subtile, sentimentul de

importanță indus clientului, măsurarea satisfacției clienților.

Bibliografie

Surse bibliografice din cărți

[1] Antony, Jiju; Preece, David (2002). Understanding, Managing, and Implementing Quality

Frameworks, Techniques and Cases. London, New York: Routledge

[2] Bălan, C., (2004), Marketing. Aspecte conceptuale și operaționale, Editura ASE, București,

[3] Conca, M.G.; Scarpa, A.P. (2004). Quality & Customer Satisfaction. Tools for Measuring the

Customer’s Total Experience, Goal QPC, First Edition

[4]Payne, A. (2006), Handbook of CRM. Achieving Excellence in Customer Management,

Editura Butterworth-Heinneman.

[5] Payne, A.F.T., (1995), Advances in Relationship Marketing, Editura Kogan Page, London.

[6] Zeithaml Valerie A., A. Parasuraman, L. L. Berry, (1990): „Delivering Qualiy Service:

Balancing Customer Perceptions and Expections”, The Free Press A Division of Simon &

Schuster Inc., New York, USA

Surse bibliografice din reviste

[7] Bălan Carmen - Revista de Marketing Online, Vol 1, nr.3, pag 9.

[8] Customer think guide to real CRM putting customers at the heart of your business profitably.

January 2003. Editat de Customerthink Corporation 2003

[9] Evans, J.R., Lindsay, W.M. (2005). The Management and Control of Quality. Sixth Edition.

SouthWestern, Thomson. Mason, Ohio

[10] Kondo, Y. (1998), "Hoshin kanri ‐ a participative way of quality management in Japan",

The TQM Magazine, Vol. 10 No. 6, pp. 425-431

[11] Kotler, P., (1992), „It's time for total marketing”, Business Week Advance Executive Brief

[12] Paraschivescu A.O. (2009) Satisfacția Clienților. Strategia TPV, Revista/Journal

„ECONOMICA”, Nr.1(65), pp. 88-96

61

[13] Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1988), "SERVQUAL: a multi-item scale

for measuring consumer perceptions of the service quality", Journal of Retailing, Vol. 64, No. 1,

pp. 12- 40.

[14] Păunescu, C. (2006), Model de Evaluare a Satisfacției Clienților pentru Întreprinderile Mici

și Mijlocii, Economic Interferences, Iunie, No.20, pp. 112-118;

[15] Reichheld, F. și Sasser, W.E. Jr., (1990), „Zero defections: quality comes to services”,

Harvard Business Review, September/October, pp. 105-111;

[16] Reinartz, W. și Kumar, V., (2002), „The Mismanagement of Customer

Loyalty”, Harvard Business Review, July.

[17] Schwab, K. (2016a). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum, p. 11

...

Preview document

Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 1
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 2
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 3
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 4
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 5
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 6
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 7
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 8
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 9
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 10
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 11
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 12
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 13
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 14
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 15
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 16
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 17
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 18
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 19
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 20
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 21
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 22
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 23
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 24
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 25
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 26
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 27
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 28
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 29
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 30
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 31
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 32
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 33
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 34
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 35
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 36
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 37
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 38
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 39
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 40
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 41
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 42
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 43
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 44
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 45
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 46
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 47
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 48
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 49
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 50
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 51
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 52
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 53
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 54
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 55
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 56
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 57
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 58
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 59
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 60
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 61
Îmbunătățirea nivelului de digitalizare în cadrul companiei WORLD CLASS România - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • FITNESS_APP-master
  • .vscode
   • extensions.json
  • apps
   • app-client
    • src
     • app
      • app.scss
      • app.spec.tsx
      • app.tsx
      • logo.svg
      • star.svg
     • assets
      • .gitkeep
      • aqua.jpg
      • bosu.jpg
      • ccore.jpg
      • circuittraining.jpg
      • cxwork.jpg
      • gritstrength.jpg
      • kickboxing.jpg
      • login-background.jpg
      • metabolicworkout.jpg
      • yoga.jpg
     • environments
      • environment.prod.ts
      • environment.ts
     • favicon.ico
     • index.html
     • main.tsx
     • polyfills.ts
     • styles.scss
    • .browserslistrc
    • .eslintrc
    • jest.config.js
    • tsconfig.app.json
    • tsconfig.json
    • tsconfig.spec.json
   • app-server
    • src
     • app
      • .gitkeep
      • app.controller.spec.ts
      • app.controller.ts
      • app.module.ts
      • app.service.spec.ts
      • app.service.ts
     • assets
      • .gitkeep
      • comunication.js
     • environments
      • environment.prod.ts
      • environment.ts
     • main.ts
    • .eslintrc
    • jest.config.js
    • tsconfig.app.json
    • tsconfig.json
    • tsconfig.spec.json
   • web-editor-client-e2e
    • src
     • fixtures
      • example.json
     • integration
      • app.spec.ts
     • plugins
      • index.js
     • support
      • app.po.ts
      • commands.ts
      • index.ts
    • .eslintrc
    • cypress.json
    • tsconfig.e2e.json
    • tsconfig.json
   • .gitkeep
  • dist
   • apps
    • web-editor-server
     • main.js
     • main.js.map
  • libs
   • fclass-crud
    • src
     • lib
      • fclass-crud.controller.spec.ts
      • fclass-crud.controller.ts
      • fclass-crud.model.ts
      • fclass-crud.module.ts
      • fclass-crud.service.spec.ts
      • fclass-crud.service.ts
     • index.ts
    • jest.config.js
    • README.md
    • tsconfig.json
    • tsconfig.lib.json
    • tsconfig.spec.json
    • tslint.json
   • landing-page
    • src
     • lib
      • login-modal
       • login-modal.scss
       • login-modal.spec.tsx
       • login-modal.tsx
      • signup-modal
       • signup-modal.scss
       • signup-modal.spec.tsx
       • signup-modal.tsx
      • landing-page.scss
      • landing-page.spec.tsx
      • landing-page.tsx
     • index.ts
    • .eslintrc
    • jest.config.js
    • README.md
    • tsconfig.json
    • tsconfig.lib.json
    • tsconfig.spec.json
   • main-page
    • src
     • lib
      • card
       • card.scss
       • card.spec.tsx
       • FClass.tsx
      • class-modal
       • class-modal.scss
       • class-modal.spec.tsx
       • class-modal.tsx
      • class-nav
       • class-nav.scss
       • class-nav.spec.tsx
       • class-nav.tsx
      • main-page.scss
      • main-page.spec.tsx
      • main-page.tsx
     • index.ts
    • .eslintrc
    • jest.config.js
    • README.md
    • tsconfig.json
    • tsconfig.lib.json
    • tsconfig.spec.json
   • server-auth
    • src
     • lib
      • server-auth.controller.spec.ts
      • server-auth.controller.ts
      • server-auth.model.ts
      • server-auth.module.ts
      • server-auth.service.spec.ts
      • server-auth.service.ts
     • index.ts
    • jest.config.js
    • README.md
    • tsconfig.json
    • tsconfig.lib.json
    • tsconfig.spec.json
    • tslint.json
   • .gitkeep
  • tools
   • schematics
    • .gitkeep
   • tsconfig.tools.json
  • .DS_Store
  • .editorconfig
  • .eslintrc
  • .gitignore
  • .prettierignore
  • .prettierrc
  • .vscode
  • jest.config.js
  • nx.json
  • package.json
  • README.md
  • tsconfig.json
  • tslint.json
  • workspace.json
  • yarn.lock
 • Imbunatatirea nivelului de digitalizare in cadrul companiei WORLD CLASS Romania.pdf
 • Imbunatatirea nivelului de digitalizare in cadrul companiei WORLD CLASS Romania.pptx

Alții au mai descărcat și

Importanța proiectelor publice în dezvoltarea instituțională

Capitolul I : Proiectul – elemente fundamentale 1.1. Definitie. Rol. Tipologie. Proiectul este ansamblu de procese de munca cu caracter...

EMAG - Managementul Strategic

Prezentarea companiei Denumire companie: SC DANTE INTERNATIONAL SA. Cod unic de inregistrare (CUI): 14399840 Numarul si data inregistrarii la...

Strategii de Firma. Studiu de Caz SC Confort SA

Introducere Strategiile reprezintă programul general de acţiune pe termen lung şi cuprinde desfăşurarea obiectivelor majore ale întreprinderii...

Managementul operațiunilor eMag

Capitolul 1 1.1 Istoria companiei Comertul electronic din Romania inregistreaza un ritm de dezvoltare deosebit de dinamic. Cauzele care au dus la...

Prezentarea companiei SC Dante Internațional SA

Prezentarea şi analiza organizaţională a companiei : SC DANTE INTERNATIONAL SA (eMag) 1.Introducere Compania aleasă şi analizată se numeşte SC...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?