Creativitatea

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 126 în total
Cuvinte : 41773
Mărime: 836.65KB (arhivat)
Publicat de: Bebe Pîrvu
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ZANFIR LIVIA

Extras din licență

„Creativitatea înseamnă a lua elemente cunoscute şi a le asambla în moduri unice.”

Jaques Fresco Pornind de la motto-ul menționat anterior, se poate remarca necesitatea stimulării şi dezvoltării creativității elevilor,ea fiind înţeleasă nu în sensul de a face ca toţi elevii noştri să devină artişti, ci ca ei să conştientizeze forţa care există în fiecare din ei și cu ajutorul căreia își pot modela sau remodela realitatea înconjurătoare pe baza unor cunoștințe și aptitudini însușite în prealabil. Ciclul achiziţiilor fundamentale reprezintă baza formării deprinderilor de conduită şcolară, înzestrarea elevilor cu capacităţi de bază citirea, scrierea şi cu orientarea actului comunicării spre baze logico-stiinţifice, fără elemente de teoretizare, ci prin exersare şi simulare. Dezvoltarea creativităţii copiilor reprezintă o preocupare permanentă pentru cadrele didactice înzestrate cu un acut simţ al imperativului social. Astfel, copilul provocat să creeze va deveni omul capabil să găsească soluţii şi să se adapteze într-o societate aflată în permanentă schimbare. E nevoie deci de un dascăl creativ, ingenios, plin de fantezie, bine informat care să descopere mereu noi forme de lucru, noi metode, procedee şi tehnici, noi căi de abordare a fenomenului educaţional pentru a depăşi rutina, şablonul.

Lucrarea de faţă este structurată în trei părţi: partea teoretică,metodologică şi practic-aplicativă.

Partea teoretică și cea metodologică cuprinde trei capitole și abordează aspectele psihopedagogice ale dezvoltării creativității, pornind de la definirea conceptului de creativitate și dimensiunile acestuia (Abordarea teoretică și psihologică a procesului de creativitate), continuând cu modalitățile de relaționare cu factorii stimulatori sau inhibitori ai creativității (Creativitatea și educabilitatea acesteia la elevii din ciclul primar) și terminând cu un inventar al formelor de organizare a activității, care, prin centrarea pe cultivarea capacității creative și apelând la ajutorul unor metode specifice, pot dezvolta acest aspect extrem de important al definirii personalității școlarului (Principii și metode de stimulare a creativității în mediul școlar).

Partea practică o constituie capitolul IV, cercetarea aplicativă ce vizează în mod special eficiența implementării strategiilor de stimulare a creativităţii elevilor în orele de opțional Literatură pentru copii. Cercetarea a urmărit demonstrarea faptului că utilizarea unor metode , procedee şi tehnici de stimulare a creativităţii în cadrul orelor de opțional Literatură pentru copii va determina o creştere a nivelului creativităţii elevilor

Metodele și procedeele selectate pentru implementarea cercetării au fost metode şi procedee moderne, activ participative de stimulare a creativităţii, în concordanţă cu profilul psihologic al elevilor şi cu cerinţele programei.

Motivaţia alegerii acestei teme este justificată, în primul rând, din perspectivă psiho-pedagogică astfel: avem nevoie de copii care gândesc şi au capacitatea de a prelucra informaţia primită, nu doar de simpli receptori, se impune trecerea de la stocarea informaţiei la prelucrarea logică, astfel încât aceasta să-şi găsească aplicabilitatea. Este necesară stimularea creativităţii, a imaginaţiei şi a gândirii flexibile pentru o structurare temeinică, sistematică a informaţiei, a aptitudinilor, a capacităţilor; se impune necesitatea de a forma capacitatea elevilor de a transfera logic, de la o arie curriculară la alta, conţinuturile şi de a le structura, eventual de a le ierarhiza, în funcţie de trebuinţe, de necesităţi şi de contextele situaţionale.

Astfel, dezvoltarea procesului creativ nu se realizează de la sine, ci este nevoie de acţiuni continue şi organizate de stimulare şi activare. Aceste acțiuni presupun stimularea şi satisfacerea trebuinţei de cunoaştere a elevului, ceea ce determină dezvoltarea nivelului creativ, amplificarea fexibilităţii, fluidităţii, originalităţii plastice şi verbale. Informaţiile, modelele de acţiune însuşite prin activitatea de învăţare declanşată şi susţinută energic de trebuinţa de cunoaştere, sunt supuse transformărilor creative şi generează un original cu valoare subiectivă.

CAPITOLUL I

ABORDAREA TEORETICĂ ȘI PSIHOLOGICĂ A PROCESULUI CREATIV

I.1 Creativitatea - delimitări conceptuale şi specifice Conceptul pedagogic de creativitate propune un model teoretic adaptabil la condiţiile unei experiențe educaţionale deschise autoperfecţionării permanente. În această accepţie, creativitatea defineşte: un produs creator situat cel puţin la nivel inventiv; un proces creator orientat în direcţia sesizării şi a rezolvării - problemă la nivelul gândirii divergente; o dimensiune axiologică a personalităţii care valorifică resursele globale ale sistemului psihic uman, la nivelul interacţiunii optime dintre atitudinile şi aptitudinile creative.

Bibliografie

1.Amabile T., (1997), Creativitatea ca mod de viaţă. Ghid pentru părinţi şi profesori, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.

2.Amabile, T.M.,(1996) Creativitatea ca mod de viaţă, Editura Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti.

3.Bărboi C., Boatcă S., (1995), Limba şi literatura română. Antologie de texte comentate - clasa a IX-a, Editura Cartea Şcolii, Bucureşti.

4.Bejat M. (coord.), (1981), Creativitatea în ştiinţă, tehnică şi învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

5.Bocoş, M., Catalano, H.,(2008), Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (cercetări-acţiune), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

6.Bocoş, M. (2002), Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

7.Bratu, G.,(2004), Aplicaţii ale metodelor de gândire critică în învăţământul primar, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti

8.Breban S., Gongea E., Ruiu G., (2006), Metode interactive de grup Editura Arves.

9.Cerghit I., (1997), Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

10.Chereja, F.,(2004), Dezvoltarea gândirii critice în învăţământul primar, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti.

11.Cosmovici, A., Iacob, L.,(2005), Psihologie Şcolară, Editura Polirom, Iaşi

12.Costea O. (şi colaboratorii), (1999), Literatura pentru copii, Manual pentru clasa a XIII-a, şcoli normale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

13.Cucoş C. (1998), Psihopedagogie, Editura Polirom, Iaşi.

14.Faur, F., (2010), Literatura română şi literatura pentru copii, Note de curs, Arad.

15.Fierăscu, C., Gh. Ghiţă, (1969), Dicţionar de terminologie literară, Bucureşti, Editura Ion Creangă.

16.Flueraş V, (2003), Paideia şi gândirea critică, Colecţia Ştiinţele Educaţiei, Cluj-Napoca.

17.Iftime G., (1979), Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

18.Ionescu, M., Radu, I.,(2004), Didactica modernă, ed. a II-a revizuită, Editura. Dacia, Cluj-Napoca.

19.Ionescu, M.,Chiș,V.,(2001)Didactica modernă,Editura Dacia,Cluj- Napoca

20.Landau E., (1979), Psihologia creativităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

21.Matei N.M., (1982), Educarea capacităţilor creatoare în procesul de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

22.Mărgineanu N., (2002), Psihologie şi literatură, Editura Dacia, Cluj-Napoca.

23.Mitu, F.,(2006), Metodica predării-învăţării integrate a limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti.

24.Pamfil A., (2009), Limba şi literatura română în şcoala primară, Editura Paralela 45, Piteşti.

25.Petrescu I.C., - "Şcoala activă", E.D.P.Bucureşti,1973

26.Piajet J., (1965), Psihologia inteligenţei, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.

27.Popescu-Neveanu P., (1987), Psihologie şcolară, Tipografia Universităţii, Bucureşti

28.Roco, M., (2004)-Creativitate şi inteligenţă emoţională, Ed. Polirom, Iaşi;

29.Roşca, A.,(1972), Creativitatea, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti.

30.Stoica A., (1983),Creativitatea elevilor - posibilităţi de cunoaştere şi educare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

31.Sălăvăstru D., (2004),Psihologia educaţiei, Editura POLIROM,Bucure

Preview document

Creativitatea - Pagina 1
Creativitatea - Pagina 2
Creativitatea - Pagina 3
Creativitatea - Pagina 4
Creativitatea - Pagina 5
Creativitatea - Pagina 6
Creativitatea - Pagina 7
Creativitatea - Pagina 8
Creativitatea - Pagina 9
Creativitatea - Pagina 10
Creativitatea - Pagina 11
Creativitatea - Pagina 12
Creativitatea - Pagina 13
Creativitatea - Pagina 14
Creativitatea - Pagina 15
Creativitatea - Pagina 16
Creativitatea - Pagina 17
Creativitatea - Pagina 18
Creativitatea - Pagina 19
Creativitatea - Pagina 20
Creativitatea - Pagina 21
Creativitatea - Pagina 22
Creativitatea - Pagina 23
Creativitatea - Pagina 24
Creativitatea - Pagina 25
Creativitatea - Pagina 26
Creativitatea - Pagina 27
Creativitatea - Pagina 28
Creativitatea - Pagina 29
Creativitatea - Pagina 30
Creativitatea - Pagina 31
Creativitatea - Pagina 32
Creativitatea - Pagina 33
Creativitatea - Pagina 34
Creativitatea - Pagina 35
Creativitatea - Pagina 36
Creativitatea - Pagina 37
Creativitatea - Pagina 38
Creativitatea - Pagina 39
Creativitatea - Pagina 40
Creativitatea - Pagina 41
Creativitatea - Pagina 42
Creativitatea - Pagina 43
Creativitatea - Pagina 44
Creativitatea - Pagina 45
Creativitatea - Pagina 46
Creativitatea - Pagina 47
Creativitatea - Pagina 48
Creativitatea - Pagina 49
Creativitatea - Pagina 50
Creativitatea - Pagina 51
Creativitatea - Pagina 52
Creativitatea - Pagina 53
Creativitatea - Pagina 54
Creativitatea - Pagina 55
Creativitatea - Pagina 56
Creativitatea - Pagina 57
Creativitatea - Pagina 58
Creativitatea - Pagina 59
Creativitatea - Pagina 60
Creativitatea - Pagina 61
Creativitatea - Pagina 62
Creativitatea - Pagina 63
Creativitatea - Pagina 64
Creativitatea - Pagina 65
Creativitatea - Pagina 66
Creativitatea - Pagina 67
Creativitatea - Pagina 68
Creativitatea - Pagina 69
Creativitatea - Pagina 70
Creativitatea - Pagina 71
Creativitatea - Pagina 72
Creativitatea - Pagina 73
Creativitatea - Pagina 74
Creativitatea - Pagina 75
Creativitatea - Pagina 76
Creativitatea - Pagina 77
Creativitatea - Pagina 78
Creativitatea - Pagina 79
Creativitatea - Pagina 80
Creativitatea - Pagina 81
Creativitatea - Pagina 82
Creativitatea - Pagina 83
Creativitatea - Pagina 84
Creativitatea - Pagina 85
Creativitatea - Pagina 86
Creativitatea - Pagina 87
Creativitatea - Pagina 88
Creativitatea - Pagina 89
Creativitatea - Pagina 90
Creativitatea - Pagina 91
Creativitatea - Pagina 92
Creativitatea - Pagina 93
Creativitatea - Pagina 94
Creativitatea - Pagina 95
Creativitatea - Pagina 96
Creativitatea - Pagina 97
Creativitatea - Pagina 98
Creativitatea - Pagina 99
Creativitatea - Pagina 100
Creativitatea - Pagina 101
Creativitatea - Pagina 102
Creativitatea - Pagina 103
Creativitatea - Pagina 104
Creativitatea - Pagina 105
Creativitatea - Pagina 106
Creativitatea - Pagina 107
Creativitatea - Pagina 108
Creativitatea - Pagina 109
Creativitatea - Pagina 110
Creativitatea - Pagina 111
Creativitatea - Pagina 112
Creativitatea - Pagina 113
Creativitatea - Pagina 114
Creativitatea - Pagina 115
Creativitatea - Pagina 116
Creativitatea - Pagina 117
Creativitatea - Pagina 118
Creativitatea - Pagina 119
Creativitatea - Pagina 120
Creativitatea - Pagina 121
Creativitatea - Pagina 122
Creativitatea - Pagina 123
Creativitatea - Pagina 124
Creativitatea - Pagina 125
Creativitatea - Pagina 126

Conținut arhivă zip

  • Creativitatea.docx

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN COMUNICAREA ORALĂ PRIN ACTIVITĂŢI DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARUL DE VÂRSTĂ MARE INTRODUCERE „ Să nu-i educăm...

Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III

Introducere Științele educației joacă un rol din ce în ce mai influent în viața societății contemporane, și aceasta ca un efect sine qua non al...

Strategii de stimulare a creativității școlarilor mici

ARGUMENT Fenomen multidimensional, creativitatea apare ca o activitate complexă care se finalizează într-un produs. Ea se manifestă în...

Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane

INTRODUCERE „Oamenii învăţaţi, dar fără talent propriu, adică purtătorii ştiinţei moarte, mi-i închipui ca o sală întunecată cu o uşă de intrare...

Dezvoltarea creativității în comunicarea orală prin activități de educare a limbajului la preșcolarul de vârstă mare folosind metode

I .TEMA CERCETĂRII: Dezvoltarea creativității în comunicarea orală prin activități de educare a limbajului la preșcolarul de vârstă mare folosind...

Dezvoltarea Abilității Creatoare a Preșcolarilor prin Modificarea Raportului educatoare-copil

Cap. I Importanţa teoretică şi practică a creativităţii în etapa actuală Perioada preşcolară constituie o etapă distinctă în procesul de instruire...

Eu, dansul și mișcarea

„Grația este mai importantă decât frumusețea, poate fiindcă grația e frumusețea în mișcare.” (La Fontaine) ARGUMENT: Copilăria este un tărâm...

Creativitatea

Copilul este nucleul care se formeaza sub îndrumarea parintilor si a educatorului, de aceea activitatea lui trebuie situata pe prim plan. În...

Te-ar putea interesa și

Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar

MOTTO: „Legenda Meştereului Manole ne dezvăluie esenţa creaţiei. Creaţia este legea însăşi a vieţii spirituale a omului, atacul creaţiei este...

Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice

ARGUMENT Prin activităţile practice, copilul pătrunde în lumea reală, ia contact cu materiale naturale, descoperă că există materiale care aparent...

Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III

Introducere Științele educației joacă un rol din ce în ce mai influent în viața societății contemporane, și aceasta ca un efect sine qua non al...

Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar

ARGUMENT Tema „ Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar” a pornit de la ideea că introducerea jocului...

Stimularea creativității elevilor cu deficiență mintală prin utilizarea strategiilor didactice interactive

INTRODUCERE Școlaritatea este apreciată ca vârsta ce cuprinde o importantă experiență educațională din viața unei persoane. Pe parcursul ei se...

Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane

INTRODUCERE „Oamenii învăţaţi, dar fără talent propriu, adică purtătorii ştiinţei moarte, mi-i închipui ca o sală întunecată cu o uşă de intrare...

Contabilitate creativă - scoaterea firmei din insolvență

CAPITOLUL I: Cadru teoretic privind procedura de faliment INTRODUCERE Este usor de pornit o afacere cu sediul acasa si din acest motiv, in...

Programul Europa Creativă 2014-2020 (subprogramul cultură)

I. INTRODUCERE PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ Europa Creativă este un program de finanțare al Uniunii Europene care va continua, pentru următorii 7...

Ai nevoie de altceva?