Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 32288
Mărime: 21.11MB (arhivat)
Publicat de: Sanda D.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Dr. Catalano Horațiu
Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

Cuprins

 1. ARGUMENT . 5
 2. Capitolul I. Demersul didactic în grădiniță .7
 3. I. 1. Educația preșcolară în fața provocărilor mileniului III .7
 4. I. 2. Predarea, învățarea și evaluarea, esența demersului didactic 9
 5. I. 3. Conținutul învățământului-componentă principală a procesului didactic ...12
 6. I. 3.1. Raportul dintre conținutul învățământului și strategiile procesului
 7. de instruire ..15
 8. I. 4. Proiectarea curriculară - . acțiune continuă care precede demersul didactic .16
 9. I. 5. Noi orientări și tendințe în demersul didactic din grădiniță. Abordarea
 10. integrată a conținuturilor 18
 11. I. 5.1. Activitățile integrate în grădiniță .22
 12. Capitolul II. Produsele curriculare ..24
 13. II. 1. Definire și clasificare 24
 14. II. 2. Produsele curriculare auxiliare .26
 15. II. 3. Mijloacele de învățământ- clasificare și funcții 27
 16. II. 4. Exigențe psihopedagogice în utilizarea mijloacelor de învățământ .31
 17. II. 5. Resursele curriculare de concepție proprie- locul și rolul lor in
 18. demersul didactic ...33
 19. Capitolul III. Fundamentarea practică a lucrării ..39
 20. III. 1. Tema cercetării ..39
 21. III. 2. Obiectivele cercetării .39
 22. III. 3. Tipul cercetării ..39
 23. III. 4. Ipoteza cercetării ...39
 24. III.5. Variabilele cercetării ...39
 25. III. 6. Coordonatele majore ale metodicii cercetării .40
 26. III. 7. Metodologia cercetării 41
 27. III. 8. Designul cercetării ..44
 28. III. 9. Prezentarea și interpretarea rezultatelor cercetării ..50
 29. III. 9. 1. Efectuarea de comparații între rezultatele obținute la ambele grupe în
 30. posttest ...50
 31. III. 9.2. Efectuarea de comparații între rezultatele obținute în cadrul aceleiași
 32. grupe la etapele de pretest și posttest 51
 33. III. 9. 3. Efectuarea de comparații între rezultatele înregistrate prin fișa standard
 34. de evaluare la cele două grupe în evaluarea formativă .53
 35. III.9. 4. Efectuarea de comparații între rezultatele înregistrate la cele două grupe
 36. în pretest și posttest ...56
 37. III. 9. 5. Efectuarea de comparații între rezultatele înregistrate la ambele grupe
 38. prin grila de consemnare a participării copiilor la activitate .61
 39. Concluziile cercetării 70
 40. Concluzii generale 73
 41. Bibliografie ...76
 42. Anexe 78

Extras din licență

ARGUMENT

De-a lungul istoriei educația a înregistrat numeroase schimbări, unele însemnate, în scopul apropierii protagoniștilor acesteia- copiii, de cerințele societății. În contextul actual, provocările lumii contemporane se convertesc în provocări la adresa fenomenului educațional.

Legea educației naționale, legea nr. 1 din 2011, la art. 2 alineatul (3) prevede idealul educațional al școlii românești constând în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii.

Pentru a realiza aceste prevederi se pun două întrebări majore: Ce se învață? și Cum se învață?

Pentru a răspunde acestor întrebări, educația preșcolară a beneficiat de implementarea noului curriculum pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani. În noul curriculum se regăsesc răspunsuri la întrebările mai sus menționate. În elaborarea acestui document s-a ținut cont de necesitățile copiilor din generația contemporană și de cerințele societății actuale. Aplicarea metodei proiectelor (cu teme de interes maxim pentru copii și teme de actualitate), a activităților integrate, utilizarea metodelor interactive de grup, toate aceste prevederi promovează conceptul de dezvoltare globală a copilului.

Proiectele tematice, activitățile integrate și metodele interactive de grup reprezintă atât cele mai noi cerințe ale noului curriculum pentru educația timpurie, cât și strategia eficientă de abordare a noilor generații care trebuie să fie pregătite pentru o societate mereu în schimbare și pentru solicitări intense de ordin social, economic, relațional și nu în ultimul rând profesional.

Eficientizarea strategiilor didactice interactive nu poate fi realizată fără o adecvare corespunzătoare la activitățile concrete de învățare. Corelarea strategiilor cu factorii ce dețin un rol important în orice demers didactic constituie o necesitate ce nu poate fi neglijată. În acest sens am identificat câțiva dintre aceștia, considerați relevanți pentru optimizarea procesului de predare-învățare. Alături de proiectarea activităților didactice, formele de organizare ale activităților, suportul informațional, produsele curriculare sunt și ele elemente importante care influențeză demersul didactic.

Produsele curriculare principale- planurile de învățământ, programele școlare, manualele-reprezintă documente școlare oficiale care sunt gata elaborate și sprijină cadrul didactic în desfășurarea procesului instructiv-educativ în calitate de instrumente de organizare a situațiilor de învățare. În ceea ce privește produsele curriculare auxiliare, lucrurile stau puțin diferit. Deși există o ofertă variată de resurse curriculare auxiliare nu există un rețetar în ceea ce privește organizarea demersului didactic din grădiniță și generarea experiențelor de învățare.

Atât activitățile integrate, desfășurate acum zilnic în grădiniță la ambele niveluri, cât și aplicarea metodelor interactive, solicită din partea cadrului didactic creativitate și efort de pregătire a acestor activități. Este imperios necesar ca în activitatea cu preșcolarii educatoarea să dea dovadă de flexibilitate și creativitate în abordarea situațiilor didactice, pentru a evita rutina și a acționa pentru transformarea învățământului care încă se bazează pe informație, pe reproducerea ei, într-un învățământ global, integrat și creativ, bazat pe educație, pe formare.

Citându-l pe Gaston Maialorit „orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori și, din acest punct de vedere, educația va rămâne mereu o artă: arta de adapta, la o situație precisă, indicațiile generale date de cărțile de metodologie”.

Nu întodeauna avem la îndemână sau în dotarea gradiniței resursele necesare sau potrivite tipului de activitate, metodei interactive aplicate sau nivelului copiilor, de multe ori educatoarea confecționând ea însăși aceste materiale, elaborând fișe de lucru, inventând diverse jocuri sau elaborând scenarii didactice. În grădiniță mijloacele de învățământ sunt instrumente de lucru indispensabile transmiterii de informații, asimilării de cunoștințe, formării de deprinderi, evaluării, acestea ajutând la diversificarea activităților, a strategiilor didactice și la creșterea eficienței procesului instructiv-educativ.

În urma desfașurării la grupă de activități integrate, utilizând deseori metode interactive am observat necesitatea confecționării de materiale didactice și am constatat eficiența mijloacelor didactice concepute în activizarea copiilor, în dezvoltarea abilităților de comunicare, a aptitudinilor de socializare, a gândirii critice și a dezvoltării socio-emoționale.

Aceste constatări stau la baza alegerii temei prezentei lucrări, lucrare care se dorește a fi un argument pentru demonstrarea eficienței utilizării resurselor curriculare de concepție proprie în optimizarea demersului didactic în grădiniță.

Bibliografie

1. Bocoș, M.,Catalano, H.,Someșan, E., Avram, I. (2009), Pedagogia învățământului preșcolar,Instrumente didactice, Colecția Pedagogia, Cluj Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană.

2. Bocoș, M. ,Jucan, D., (2008), Teoria și metodologia instruirii. Teoria și meodologia evaluării, Repere și instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Ediția a III-a, Pitești, Editura Paralela 45.

3. Bocoș, M. ,Jucan, D., (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculum-ului, Repere și instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Pitești, Editura Paralela 45.

4. Brănișteanu, R. ,Chira, E. (2011), Paradigme ale integrării curriculare în grădiniță, Pitești, Editura Delta Cart Educațional.

5. Crețu, T. (2008), „Relația dintre autoritate/dirijare și independență/autonomie în procesul de educație a copiilor!, în Revista învățământului preșcolar, nr. 3/4, București, Editura Coresi.

6. Cucoș, C. (2006), Pedagogie, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Iași, Editura Polirom.

7. Cucoș, C.( coord) (1998), Psihopedagogie- pentru examene de definitivare și grade didactic, Editura Polirom, Iași;

8. Culea, L. (2009), Aplicarea noului curriculum pentru educație timpurie - o provocare?, Pitești, Editura Diana.

9. Culea, L., Sesovici, A., Grama, F., Pletea, M., Ionescu, D., Anghel, N. (2008), Activitatea integrată din grădiniță, Ghid pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, București, Editura Didactica Publishing House.

10. Gheorghieș, N. (2011), „Copilul- Singurul lucru care contează”, în Învățământul preșcolar în mileniul III, nr. 9/10, Craiova, Editura Reprograph.

11. Glava, A., Glava, C. (2002), Introducere în pedagogia preșcolară, Cluj- Napoca, Editura Dacia.

12. Glava, A., Pocol, M., Tătaru L.(coord.) (2009), Educația timpurie - Ghid metodologic pentru aplicarea curriculumului școlar, Pitești, Editura Paralela 45.

13. Ionescu, M. (coord.), Radu, I. (coord.), Bocoș, M., Chiș, V., Ferenczi, I., Lăscuș, V., Preda, V. (2004), Didactica modernă, Cluj- Napoca, Editura Dacia.

14. Joita, E.( 1994), Didactica aplicată , Editura Gheorghe Alexandru, Craiova ;

15. M.E.C.T. (2008), Curriculum pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, București.

16. Nicola, I. (2003), Tratat de pedagogie preșcolară, București, Editura Aramis.

17. Păun, E., Iucu, R. (2002), Educația preșcolară în România, Iași, Editura Polirom

18. Preda, V. ( coord.) ( 2009), Metodica activităților instructiv educative în grădinița de copii, Editura Gheorghe- Cârțu Alexandru, Craiova;

19. Pushkin,D. ( 2001), Cookbook Classrooms; Cognitive Capitulatio in Weaver, J.; Morris, M.; Appelbaum, P., ( Post)modern science ( education): propositions and alternative paths, Peter Lang Publishing, Inc., New York;

20. Radu, I., Ezechil, L. (2006), Didactica- Teoria instruirii, Pitești, Editura Paralela 45.

21. Revista Învățământului Preșcolar numărul 1-2 /2010; 1-2 /2011, Editura Arlequin, București;

22. Sălăvăstru, D. ( 2005), Pshihologia educației-proiectul pentru învățământul rural, București;

23. Stan, C. Pedagogia comunicării- suport de curs, anul II , P.I.P.P.;

24. Viniciu, G. Rază de soare- culegere de texte literare pentru preșcolari, Editura Didactică și Pedagogică, București;

25. Vrânceanu, M. (2010), 1001 idei pentru educație timpurie de calitate- Ghid pentru educatori , Chișinău, Editura Pro Didactica.

Preview document

Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 1
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 2
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 3
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 4
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 5
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 6
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 7
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 8
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 9
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 10
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 11
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 12
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 13
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 14
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 15
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 16
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 17
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 18
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 19
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 20
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 21
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 22
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 23
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 24
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 25
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 26
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 27
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 28
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 29
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 30
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 31
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 32
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 33
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 34
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 35
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 36
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 37
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 38
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 39
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 40
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 41
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 42
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 43
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 44
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 45
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 46
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 47
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 48
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 49
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 50
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 51
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 52
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 53
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 54
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 55
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 56
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 57
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 58
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 59
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 60
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 61
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 62
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 63
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 64
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 65
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 66
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 67
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 68
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 69
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 70
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 71
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 72
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 73
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 74
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 75
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 76
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 77
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 78
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 79
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 80
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 81
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 82
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 83
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 84
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 85
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 86
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 87
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 88
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 89
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 90
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 91
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 92
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 93
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 94
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 95
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 96
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 97
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 98
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 99
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 100
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 101
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 102
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 103
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 104
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 105
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 106
Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie - Pagina 107

Conținut arhivă zip

 • Optimizarea demersului didactic in gradinita prin utilizarea resurselor curriculare de conceptie proprie.doc

Alții au mai descărcat și

Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari

IMPLICATII PSIHOPEDAGOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC IN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PRESCOLARI ARGUMENT Prin natura ei, limba este un sistem de semne...

Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți

Introducere Omul este o fiinţă complexă, iar nevoia de a comunica, de a transmite sau de a primi semnale, mesaje (informaţii, idei, sentimente)...

Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional

INTRODUCERE Abordarea acestei lucrări, prin aspectele teoretice, metodele de abordare și practică, își propune să evidențieze complexitatea...

Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar

Argument MOTTO: Matematica va fi limba latină a viitorului, obligatorie pentru toți oamenii de știință. Tocmai pentru că matematica permite...

Formarea priceperilor și deprinderilor practice în învățământul preșcolar

ARGUMENT PSIHOPEDAGOGIC Vârsta preşcolară este fără îndoială temelia educativă a întregii vieţi . Datorită vârstei mici educaţia capătă la...

Cercetare - curriculumul școlar

1. Obiective si ipoteze Activitatea de predare, la fel ca şi cea de învăţare sunt fundamentale în dezvoltarea viitoare a elevilor. După Anca Dragu...

Modalități concrete de realizare a activităților liber alese

ARGUMENT " Jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții . Jocul este singura atmosferă în care ființa poate să respire și, în...

Învățarea în grădiniță - orientări contemporane privind teoria și practica învățării în grădinița de copii

Stiintele educatiei si psihologia au parcurs in ultimele decenii pasi importanti in descifrarea mecanismelor cognitive, in decriparea modului cum...

Ai nevoie de altceva?