Comunicarea didactică în învățământul preșcolar

Licență
9.7/10 (8 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 12908
Mărime: 4.37MB (arhivat)
Publicat de: Romanenco M.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Axentii I
R. Moldova
UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU” DIN CAHUL Facultatea de Filologie şi Istorie Catedra de Pedagogie şi Psihologie

Cuprins

 1. INTRODUCERE.3
 2. 1. FUNDAMENTE EPISTEMOLOGICE PRIVIND COMUNICAREA DIDACTICĂ ÎN GRĂDINIȚA DE COPII .6
 3. 1.1. Comunicarea didactică factor important de dezvoltare a copilului.6
 4. 1.2. Bariere și blocaje în comunicarea didactică a educatorului în cadrul activităților cu copiii de vârsta preşcolari.13
 5. 1.3.Concluzii la capitolul 1.19
 6. 2. REPERE PRAXIOLOGICE DE REALIZAREA COMUNICĂRII DIDACTICE CU COPIII DE LA 3 LA 6/7 ANI .21
 7. 2.1. Abordări curriculare axate pe tendințele de schimbare la nivelul învățămîntului preșcolar.21
 8. 2.2. Modalități de realizare a comunicării în gradinița de copii. .22
 9. 2.3. Formarea la preșcolari a competenţelor comunicative prin intermediul metodelor interactive.24
 10. 2.4. Concluzii la capitolul 2.27
 11. 3. EXPERIMENTUL PEDAGOGIC DE DEZVOLTĂRII COMPETENŢELOR COMUNICATIVE A COPIILOR DE VÎRSTĂ PREȘCOLARĂ .28
 12. 3.1. Metodologia cercetării .28
 13. 3.2. Eşantionul cercetării.28
 14. 3.3. Metodele experimentului pedagogic de constatare şi instrumetarul utilizat.29
 15. 3.4. Analiza și interpretarea rezultatelor.31
 16. 3.5. Concluzii la capitolul 3.32
 17. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI.34
 18. BIBLIOGRAFIA.36
 19. ANEXE.38

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea şi gradul de cercetare a temei. Volumul imens de informaţie de care dispune azi omenirea şi ritmul alert în care aceasta sporeşte pun cu acuitate în faţa şcolii sarcina formării unor capacităţi pentru ca educaţii – copii şi tineri – să devină apţi de autoinformare şi autoformare permanente.

Întregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţilor la preșcolari este reglementat de educator prin comunicare. Urmărind fixarea comportamentelor dezirabile ale preșcolarilor şi modificarea celor indezirabile, prin comunicare educatorul vizează, în acelaşi timp şi cu precădere, formarea capacităţilor comunicative ale educaţilor.

Dar pentru a putea forma, educatorii trebuie ei însăşi formaţi. În special, pentru a forma la copii competenţe comunicative, educatorii trebuie să posede asemenea competenţe, iar procesul de comunicare cu copiii este el însuşi mijlocul de formare la aceştia a competenţelor de comunicare. Prin urmare problema competenţelor comunicaţionale îi priveşte deopotrivă pe educatori şi pe educaţi, fie că e vorba de perfecţionare în cazul primilor, fie că e vorba de formare-dezvoltare în cazul celorlalţi.

Pornind de la aceste consideraţii, ne-am propus să aprofundăm unele aspecte mai puţin cercetate ale comunicării şi învăţării şi efectele lor asupra formării competenţelor comunicative ale copiilor de vîrstă preșcoalră la nivelul învățămîntului preșcolar. Ne-am oprit asupra acestei perioade de preșcolaritate pentru că la absolvirea învățământului preșcolar, copiii trebuie să stăpânească principalele instrumente ale muncii intelectuale, să poată utiliza competenţele lor comunicaţionale în diferite situaţii concrete de învăţare şi în relaţiile interumane.

De-a lungul timpul specialiștii au elaborat mai multe teorii asupra conceptului de comunicare dintre care aceștia sunt: Abric Jean-Claude, Cosmovici Andrei, Iacob Luminița, Sălăvăstru Dorina, Belibova Silvia, Gherguț A, Ceobanu C, Maria Savu-Cristescu, Niculescu Rodica Mariana, Lupu Daciana Angelica, Truța E., Șoitu Laurențiu, Cemortan S., etc.

Pe parcursul cercetării problema a fost abordată din perspectivă mai puţin studiată şi anume: modalităţi de creştere a eficienţei formativ-comunicaţionale asupra copiilor prin exerciţii și compoziţie şi rolul relaţiilor de comunicare educator-educat şi inter-copii în ameliorarea statutelor deficitare şi în formarea competenţei comunicaţionale.

Scopul cercetării: fundamentarea teoretică și experimentală de dezvoltare a comunicării copiilor de vîrstă preșcolară.

Ipoteza cercetării: Comunicarea didactică poate deveni un model eficient de formare a competenţelor comunicative la preșcolari dacă:

1. educatorul va practica un stil comunicaţional adecvat situaţiei educative

concrete şi particularităţilor de vârstă/individuale ale copiilor;

2. vor fi stabilite interconexiuni dintre tipul şi structura comunicării didactice,

relaţiile comunicative „educator-educat”, „educat-educator”, grupul social şi competenţele

comunicative ale preșclarilor;

3. vor fi formate capacităţi intelectuale privind achiziţiile lingvistice şi încurajarea

folosirii limbii române în diferite situaţii.

Obiectivele cercetării:

- definirea comunicării didactice ca factor al formării competenţelor comunicative

la preșcolari;

- determinarea reperelor psihopedagogice de formare a competenţelor comunicative la preşcolari și stabilirea barierelor și blocajelor în comunicarea copiilor la vârsta preşcolară;

- relevarea rolului metodelor interactive, a modalității de dezvoltare competenţelor comunicative axate pe tendințele de producerea schimbării calității învățământului preșcolar;

- organizarea şi desfăşurarea experimentului pedagogic de constatare cu scopul de a diagnostica și evidenția momentele dificile în comunicarea educatorului cu copiii.

- interpretarea statistică pedagogică a rezultatelor experimentului pedagogic.

Epistemologia cercetării a inclus conceptele esenţiale oferite de pedagogie, psihologia învăţării şi comunicării, taxonomia obiectivelor educaţionale, lingvistică, teoria educaţiei didactică etc. Suportul teoretico-științific și metodologic al cercetării conceptuale elaborate de: Abric Jean-Claude, Cosmovici Andrei, Iacob Luminița, Sălăvăstru Dorina, Belibova Silvia, Gherguț A, Ceobanu C, Maria Savu-Cristescu, Niculescu Rodica Mariana, Lupu Daciana Angelica, Truța E., Șoitu Laurențiu, Cemortan S., etc.

Metodologia cercetării: metode teoretice – documentarea științifică; metodele – analitică și discriptivă; metode experimentale - experimentul pedagogic; ancheta pe bază de chestionar: observare, analiza cantitativă și calitativă a rezultatelor experimentului.

Eșantionul cercetării. Experimentul pedagogic, etapă de constatare, a inclus un eșantion aleatoriu de 22 de copii de vârstă preşcolari - din grupa pregătitoare din or.Cahul, grădinița nr.14, gr.1 Buburuza, dintre care 8 fete și 14 băieți.

Valoarea teoretică a cercetării este determinată de: stabilirea fundamentelor teoretice și metodologice cu privire la comunicarea didactică la nivelul copiilor preșcolari, identificarea factorilor, nivelurilor și etapelor procesului didactic, modalităților și metodelor interactive de promovare a învățămîntului preșcolar etc.

Valoarea practică a cercetării rezultă din realizarea obiectivelor cercetării, din informațiile pe care ni le poate oferi literatura de specialitate. Teza poate servi la aplicarea în grădinițele de copii de catre educatori a conceptelor practice descrise prin realizarea unui proces educațional optim dându-se importanță deosebită comunicării didactice.

Bibliografie

1. Axentii I. A., Axentii V. Ghid de perfectare a tezelor de licență și master. Ediția a II-a, revăzută și completată. Cahul: Tipog.” Centrografic SRL”, 2014.

2. Abric J.C. Psihologia comunicării. Iași: Editura Polirom, 2002.

3. Belibova S. Teza de doctor în științe pedagogice. Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficiențe multiple. Chișinău 2015.

4. Borțeanu S. Curriculum pentru învățămîntul preșcolar. București: Ed.DPH, 2009.

5. Cemortan S. Valenţele educaţiei preşcolare. Chişinău: Stelpart, 2005.

6. Cemortan S. Curriculumul preşcolar. Educaţia şi instruirea copiilor în instituţiile de diferite tipuri. Chişinău: Ed. Lyceum, 1996.

7. Cerghit I., Popescu R., T.I., E., Vlasceanu I. București: Didactica. E.D.P., 1998.

8. Certo Samuel C. Managmentul modern. București: Editura Teora. 2002.

9. Ciobanu O. Comunicare didactică. București: Centrul Editorial Poligrafic ASE, 2003.

10. Cosmovici A., Iacob L. Psihologie școlară. Iași: Editura Polirom, 1998.

11. Cucoș C. Pedagogie. Iași: Polirom. 2002.

12. Cucoş C., Butnaru S., Boncu Ş. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. Iaşi: Polirom, 2008,

13. Dicţionar explicativ al limbii române. Bucureşti: Editura Univers Pedagogic, 1998

14. Ezechil L. Comunicarea educațională în context școlar. București: Editura Didactică și Pedagogică. 2002.

15. Frăţilă I. Psihologia generală şi educaţională. Bucureşti: EDP, 1993.

16. Gherguț A., Ceobanu C., Diac G. și al.,. Iași: Ed. Universității Al. I. Cuza, 2010,

17. Iacob L. Comunicarea în context educativ și didactic. În: Didactica Pro, 2004, nr. 2(24).

18. Savu-Cristescu M., Merima P. Comunicarea educationala-suport de curs.

19. Marin V. Comunicarea în administrația publică, București: Fundația”Dacia”. 2002.

20. Niculescu R.M., Lupu D. A. Pedagogia preșcolară și a școlarității mici. 2007.

21. Popovici D. Dezvoltarea comunicării la copii cu deficiențe mintale. București: Pro Humanitate, 2000.

22. Preda V. Metoda proiectelor în vîrste timpurii. București: Editura Miniped, 2002.

23. Sălăvăstru D. Psihologia educației. Iași: Editura Polirom, 2004.

24. Sălăvăstru D. Comunicare şi dezvoltare personală", Universitatea “Ion Creangă", Chişinău, 2002

25. Stanton N. Comunicarea. București: Editura Știința și Tehnica, 1998.

26. Truța E. Blocaje și deblocaje în relația profesor-elev. vol.I. Ed.Petru Maior. 2002.

27. Truța E., Mardar S. Relația profesori-elevi: blocaje și deblocaje. București: Aramis, 2007.

28. Sillamy N. Dicționar de psihologie. București: Univers Enciclopedic. 2000.

29. Șoitu L. Pedagogia comunicării. Editura Didactică și Pedagogică. București 1997.

30. Voinea M., Dicționar de sociologie. București: Ed.Babei, 1988

31. Voicu M., Rusu C. ABC-ul comunicării managerial. Brăila: Editura Danubius, 1998.

32. Zlate M. Introducere în psihologie. Iași: Polirom, 2000.

33. www. didactic.ro

Preview document

Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 1
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 2
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 3
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 4
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 5
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 6
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 7
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 8
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 9
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 10
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 11
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 12
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 13
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 14
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 15
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 16
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 17
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 18
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 19
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 20
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 21
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 22
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 23
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 24
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 25
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 26
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 27
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 28
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 29
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 30
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 31
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 32
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 33
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 34
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 35
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 36
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 37
Comunicarea didactică în învățământul preșcolar - Pagina 38

Conținut arhivă zip

 • Comunicarea didactica in invatamantul prescolar.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar

MOTTO: „Legenda Meştereului Manole ne dezvăluie esenţa creaţiei. Creaţia este legea însăşi a vieţii spirituale a omului, atacul creaţiei este...

Dezvoltarea Competențelor de Comunicare a Școlarilor Mici prin Intermediul Lecturii

Introducere ,,Cultura unui om se formează, în primul rând, prin lectură. De aceea, din frageda copilărie, e bine să iubim cartea, să o citim,...

Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar

ARGUMENT “Limba este întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Balga) Nu numai în dezvoltarea istorică a omului, dar și în dezvoltarea...

Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului

INTRODUCERE ,,Limba este lăcaşul de adăpost al Fiinţei, să-i construim, cu grijă şi responsabilitate, lăcaşul de adăpost cel mai îngrijit cu...

Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță

ARGUMENT Educaţia se realizează în instituţii formative, grădiniţe şi şcoli. De mici, copiii pornesc în viaţă cu un bagaj de cunoştinţe asimilate...

Relația joc - învățare în învățământul preșcolar

Orice tânăr, trecut prin grădiniţă / şcoală, poartă amprenta formatorului, a generaţiei care l-a educat şi l-a pregătit pentru viaţă. Această...

Educația preșcolară - premisă a dezvoltării psiho-fizice a copilului

ARGUMENT Ca primă etapă a sistemului de învăţământ, grădiniţa de copii are o importanţă covârşitoare în formarea personalităţii tinerei generaţii...

Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic

Învățământul actual înclină balanța de la informativ spre formativ, de la cantitate spre calitatea cunoștințelor, permite școlii pregătirea și...

Te-ar putea interesa și

Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate

INTRODUCERE Consideraţii generale ‘‘Cât se poate privi în zare, peste timp, nu există decât cerere de oameni pregătiTi Si mai ales bine echipaTi...

Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar

ARGUMENT “Limba este întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Balga) Nu numai în dezvoltarea istorică a omului, dar și în dezvoltarea...

Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului

INTRODUCERE ,,Limba este lăcaşul de adăpost al Fiinţei, să-i construim, cu grijă şi responsabilitate, lăcaşul de adăpost cel mai îngrijit cu...

Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie

ARGUMENT De-a lungul istoriei educația a înregistrat numeroase schimbări, unele însemnate, în scopul apropierii protagoniștilor acesteia- copiii,...

Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil

ARGUMENT Motto: „Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian, nu vă face pianist.” Mihail Levine Pentru a fi un...

Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului

ARGUMENT Vârsta preșcolară este o etapă hotărâtoare în stimularea și optimizarea deprinderilor de comunicare și a capacităților cognitive. În...

Relația joc - învățare în învățământul preșcolar

Orice tânăr, trecut prin grădiniţă / şcoală, poartă amprenta formatorului, a generaţiei care l-a educat şi l-a pregătit pentru viaţă. Această...

Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome

INTRODUCERE Ina Zoon, în lucrarea sa, ,, La periferia societǎţii. Romii şi serviciile publice în România" afirma cǎ: “Istoria ultimului secol şi...

Ai nevoie de altceva?