Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 24363
Mărime: 380.77KB (arhivat)
Publicat de: Ramona I.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr.ec. Brabete Valeriu
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea din Craiova, Craiova

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. CAPITOLUL I 5
 3. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND TREZORERIA ENTITĂȚILOR ECONOMICE 5
 4. 1.1. Definirea conceptului de trezorerie 5
 5. 1.2. Clasificarea și conținutul economic al structurilor bilanțiere de trezorerie 6
 6. 1.3. Particularități privind evaluarea elementelor de trezorerie 8
 7. 1.4. Noțiuni generale privind sistemul de documente și instrumentele de decontare utilizate specifice operațiunilor de trezorerie 10
 8. 1.4.1. Instrumente de decontare fără numerar 10
 9. 1.4.2. Elemente privind decontările cu numerar 15
 10. 1.5. Prezentare succintă a sistemului de conturi utilizate în contabilitatea operațiunilor de trezorerie 16
 11. CAPITOLUL 2. IMPORTANȚA INFORMAȚIILOR FURNIZATE DE SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE ÎN PROCESUL DECIZIONAL 27
 12. 2.1. Rolul și importanța situației fluxurilor de trezorerie în gestiunea financiară a entității 27
 13. 2.2. Structura situației fluxurilor de trezorerie 28
 14. 2.2.1. Fluxurile de trezorerie generate de activitățile de exploatare 30
 15. 2.2.2. Fluxurile de trezorerie generate de activitățile de investiții 32
 16. 2.2.3. Fluxurile de trezorerie generate de activitățile de finanțare 33
 17. 2.3. Prezentarea generală a S.C. Top Experience S.R.L. 34
 18. 2.4. Metodologia de elaborare a situației fluxurilor de trezorerie - abordare practică 37
 19. 2.4.1. Analiza tabloului de finanțare 39
 20. 2.4.2. Analiza fluxului de numerar 44
 21. 2.5. Interpretarea informațiilor furnizate de situația fluxurilor de trezorerie 51
 22. Concluzii și propuneri 53
 23. BIBLIOGRAFIE 55

Extras din proiect

Introducere

Informația economică este prezentă în toate domeniile de activitate, reprezentând un element indispensabil al progresului. În contextul dezvoltării economiei de piață și al sporirii gradului de complexitate al acesteia, informația economică trebuie să se dezvolte corespunzător ca arie, conținut și operativitate, astfel încât să poată furniza elementele necesare luării deciziilor, să poată reflecta exact situația patrimonială a întreprinderilor și rezultatele activității economico - financiare. Valorificarea eficientă a informației economice se poate realiza doar în cadrul unui sistem informațional economic în care contabilitatea este o componentă de bază.

Activitatea contabilă are o contribuție importantă în economie prin conținutul său, care îmbină armonios teoria abstractă cu realitatea fenomenelor studiate. Aceasta furnizează un sistem de informații corelat și verificat, nelăsând loc subiectivismului și promovând rigurozitate și exactitate în reflectarea fenomenelor economico-financiare.

Importanța comunicării manageriale a crescut pe măsură ce firma și-a extins granițele, iar globalizarea tot mai accentuată a piețelor de capital impune utilizarea, în toată lumea, a unui limbaj unic în contabilitate, fapt realizat prin normalizare și armonizare.

Orice entitate economico-socială are un obiectiv fundamental care constituie motivația desfășurării întregii sale activități. În majoritatea cazurilor, obiectivul fundamental îl constituie maximizarea profitului. Pe lângă acesta, pot să mai apară și alte obiective generale, cum ar fi: supraviețuirea, creșterea economică, optimizarea relațiilor între participanții la activitatea întreprinderii.

Pentru luarea deciziilor de către echipa de conducere în scopul realizării obiectivelor entității economice, este necesară cunoașterea cu exactitate a situației unității, fie comparativ cu alte întreprinderi care activează în domeniu, fie în raport cu perioadele anterioare. Obținerea unor astfel de informații și efectuarea unor analize în acest sens face necesară analiza activității de trezorerie, ca una din principalele activități care furnizează astfel de situații.

Având în vedere importanța care îi este atribuită trezoreriei în procesul de adoptare al deciziilor, ne-am îndreptat atenția în această lucrare asupra acesteia, lucrarea fiind intitulată “Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice”.

Înainte de a aborda această temă, ne-am pus o serie de întrebări, astfel: Ce este trezoreria? Ce rol joacă aceasta în economia de piață? Cum putem structura de o manieră eficientă trezoreria și cum se poate evalua aceasta? Ce documente sunt utilizate în activitatea practică pentru reflectarea operațiunilor de trezorerie? Cum se organizează contabilitatea de trezorerie? Cum sunt reflectate în situațiile anuale operațiile de trezorerie? Care sunt situațiile ce reflectă utilizate în analiza fluxurilor de trezorerie? Care este metodologia de întocmire a situațiilor privind fluxurile de gestiune?

În încercarea de a oferi un răspuns la aceste întrebări, în cadrul lucrării de față, am structurat informația în două capitole, fiecare dintre acestea încercând să ofere informații cât mai pertinente cu privire la tema abordată. Mai mult decât atât, abordarea tuturor noțiunilor a fost realizată în cadrul societății S.C. Top Experience S.R.L., cu scopul de a surprinde aspectele practice ale temei abordate.

Primul capitol al lucrării este intitulat “Abordări teoretice privind trezoreria entităților economice” urmărește să ofere informații legate de definirea noțiunii de trezorerie, modul în care se clasifică și care este conținutul economic al posturilor bilanțiere utilizate pentru reflectarea trezoreriei, evaluarea elementelor de trezorerie, cu identificarea particularităților care intervin în acest proces, identificare documentelor și a instrumentelor care sunt utilizate la nivel de trezorerie pentru derularea operațiunilor de acest tip, prezentarea conturilor care sunt utilizate în reflectarea operațiilor de trezorerie prin prezentarea unor exemple în cadrul societății în care am efectuat practica, respectiv S.C. Top Experience S.R.L.

Cel de-al doilea capitol al lucrării este intitulat “Importanța informațiilor furnizate de situația fluxurilor de trezorerie în procesul decizional”. În cadrul acestui capitol am încercat să identificăm rolul și importanța pe care o trezorerie o joacă în viața firmei S.C. Top Experience S.R.L., care este modul de întocmire al situațiilor fluxurilor de trezorerie prin cele două metode, directă și indirectă. Totodată am încercat să identificăm modul de reflectare a fluxurilor de trezorerie aferente activității de exploatare, de investiții și de finanțare din cadrul S.C. Top Experience S.R.L.. În final am efectuat o analiză a tabloului de finanțare în cadrul S.C. Top Experience S.R.L.

Importanța lucrării “ Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice”, oferă un tablou complet și detaliat al tuturor intrărilor și ieșirilor de fonduri, al tuturor proveniențelor și utilizărilor de disponibilități și prezintă incidența asupra trezoreriei a activităților de exploatare, investiții și financiare, precum și creșterea sau diminuarea netă a informațiilor oferite de această situație permit stabilirea capacității unei entități de a genera numerar și echivalente de numerar. De asemenea, măresc gradul de comparabilitate al raportării rezultatelor din exploatare între diferite entități cu același profil, deoarece sunt eliminate efectele utilizării unor tratamente contabile diferite pentru aceleași tranzacții și evenimente.

Istoricul fluxurilor de trezorerie permite examinarea relațiilor dintre profitabilitatea și fluxul net de trezorerie al unei entități și stau la baza previziunii fluxurilor viitoare de trezorerie, deci conține informații care privesc mișcarea, variația de lichidități a entității.

Bibliografie

1 Bența, Adrian,

Bența, Mihaela,

Croitoru, Robert Tratat de contabilitate practică. Contabilitate aplicată, Editura Ch Beck, București, 2017;

2 Csaba, Nagy Contabilitate managerială, Editura Eftimie Murgu, Reșița, 2015;

3 Crăițar, Adriana Contabilitatea capitalurilor și activelor, Editura Economica, București, 2017;

4 Croitoru, Gabriel Gestiunea întreprinderii, suport de curs, Universitatea Valahia, Târgoviște, 2009;

5 Gheorghiu, Alexandru Analiza economico-financiară la nivelul microeconomic, București, Editura Economică, 2004;

6 Iacob, C.,

Simionescu, Silvia,

Manea, Delia Contabilitatea de gestiune. Instrument fundamental al activității manageriale, Editura Universitaria, Craiova, 2016;

7 Ionescu, Luiza Contabilitatea operațiunilor fiscale ale întreprinderii, Editura Universitaria Economia, București, 2015;

8 Istrate, Costel Contabilitate și raportări financiare individuale și consolidate, Editura Polirom, București, 2016;

9 Ișfănescu, A. Analiză economico-financiară, Editura ASE, București;

10 Matiș D.,

Pop A. Contabilitate financiară, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2010;

11 Mihai, Magdalena,

Brabete, Valeriu,

Drăgan, Cristian Sisteme de raportări contabile, Editura Universitaria, Craiova, 2016;

12 Ilieș, L.,

Stegerean R.,

Osoian C.,

Lungescu, D.; Managementul firmei, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005;

13 Ionașcu, Mihaela Problematica întocmirii tabloului fluxurilor de trezorerie conform Normei IAS 7. În: Gestiunea și contabilitatea firmei v. 9, nr. 2, 2006;

14 Oprițescu, Marin,

Popescu, Jenica,

Spulbăr, Cristi Monedă și credit, Editura Universitaria, Craiova;

15 Pantea, Iacob Petru;

Deaconu, Adela Pantea, Iacob Petru; Deaconu, Adela, Ghid pentru înțelegerea și aplicarea IAS 7: Situațiile fluxurilor de numerar, Editura C.E.C.C.A.R , București;

16 Simionca, Letiția Gestiunea încasărilor și plăților, În: Tribuna economică v. 18, nr. 17;

17 Ștefănescu, A. Performanța financiară a întreprinderiiîntre realitate și creativitate, Editura Economică, București, 2005;

18 Zuca, Marilena,

Munteanu, Rodica,

Vera, Nedea, Camelia,

Munteanu, Victor Audit financiar-contabil. Concepte, metodologie, reglementări, cazuri practice, Editura Universitară, București, 2016;

19 ***** Ordinul Ministrului Finanélor Publice numărul 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Monitorul Oficial nr. 963/2014;

20 ***** Hotărârea de Guvern nr 2185/2004 din 30 noiembrie 2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 15/1996 pentru întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 131/1996, cu modificările ulterioare;

21 ***** Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

22 ***** Circulara nr. 24 din 9 mai 1995, publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 148 din 13 iulie 1995 privind completarea cecului;

23 ***** Ordinul 2634 /2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 910 din 9 noiembrie 2015;

Preview document

Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 1
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 2
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 3
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 4
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 5
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 6
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 7
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 8
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 9
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 10
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 11
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 12
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 13
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 14
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 15
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 16
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 17
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 18
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 19
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 20
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 21
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 22
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 23
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 24
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 25
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 26
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 27
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 28
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 29
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 30
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 31
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 32
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 33
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 34
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 35
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 36
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 37
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 38
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 39
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 40
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 41
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 42
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 43
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 44
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 45
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 46
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 47
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 48
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 49
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 50
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 51
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 52
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 53
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 54
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 55
Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Aspecte contabile si de raportare financiara privind gestiunea trezoreriei entitatilor economice.doc

Alții au mai descărcat și

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie ca Model de Analiză a Performanțelor Întreprinderii

Varietatea si complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creeaza un amplu câmp de analiza si dezbatere pentru...

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Situația Fluxurilor de Trezorerie

Introducere Situaţia fluxurilor de trezorerie prezintă situaţia în ansamblu a ieşirilor şi a intrărilor de lichidităţi şi de echivalente de...

Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a societăţii SC “TEXTIL” SA este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni cu...

Rolul Contabilității de Gestiune pentru o Firmă

Contabilitatea de gestiune a devenit, astãzi, cea mai importantã sursã de informatii privind activitatea economicã atât la nivelul firmei cât si...

Proiect practică - contabilitatea trezoreriei

1.Prezentarea generala a S.C. “Noi Prod Com” S.R.L. Denumirea, forma juridica, sediul si durata de functionare a societatii Denumirea: SC Noi...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Trezoreriei

Introducere Operaţiunile de încasări şi plăţi cu sau fără numerar fac obiectul gestiunii trezoreriei. Gestiunea trezoreriei regrupează ansamblul...

Te-ar putea interesa și

Sistemul informațional și utilizarea contabilității de gestiune la SC Modeon SRL Onești

INTRODUCERE Componentă de bază a sistemului informaţional economic, contabilitatea are rolul de a furniza informaţii în vederea luării deciziilor...

Auditarea situaților financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei

Capitolul I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI 1.1 CONSTITUIREA S.C SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI S.C. SILVANA S.A....

Posibilități de utilizare a contabilității de gestiune la SC Carxyn SRL Suceava

INTRODUCERE Componentă de bază a sistemului informaţional economic, contabilitatea are rolul de a furniza informaţii în vederea luării deciziilor...

Analiza indicatorilor economico-financiari pe bază de bilanț

INTRODUCERE Realităţile actuale ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită asigurarea...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Organizarea și Funcționarea Societății Comerciale Minerva SRL

1.1 Scurt istoric O dată cu evoluţia aşezărilor urbane şi rurale ale judeţului Neamţ, acesta s-a făcut remarcat atât prin peisajele pitoreşti,...

Ai nevoie de altceva?