Analiză economico-financiară

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 16540
Mărime: 404.92KB (arhivat)
Publicat de: Tereza Șerban
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.Dr. Caruntu Constantin

Cuprins

 1. Capitolul I Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare
 2. 1.1. Fundamente teoretice
 3. 1.1.1. Tipuri de analiză economico-financiară
 4. 1.1.2. Utilizatorii rezultatelor analizei economico-financiare
 5. 1.1.3. Obiectivele analizei economico-financiare
 6. 1.1.4. Conţinutul procesului de analiză economico-financiară
 7. 1.1.5. Funcţiile analizei economico-financiare în mecanismul managerial
 8. 1.2. Metodologia analizei economico-financiare
 9. 1.2.1. Metode şi tehnici ale analizei economico-financiare
 10. 1.2.1.1.Diviziunea şi descompunerea rezultatelor
 11. 1.2.1.2.Comparaţia
 12. 1.2.1.3. Metoda analizei cost-beneficiu (ABC)
 13. 1.2.2. Etapele activităţii practice de analiză economico-financiară
 14. Capitolul II Analiza diagnostic a activităţii de producţie şi comercializare
 15. 2.1. Analiza diagnostic a cifrei de afaceri
 16. 2.1.1. Aspecte generale privind cifra de afaceri
 17. 2.1.2. Analiza dinamică şi structurală a cifrei de afaceri
 18. 2.1.2.1. Analiza dinamică a cifrei de afaceri
 19. 2.1.2.2. Analiza structurală a cifrei de afaceri
 20. 2.1.3. Analiza diagnostic de tip factorial a cifrei de afaceri
 21. 2.2. Analiza diagnostic a valorii adăugate
 22. 2.2.1. Aspecte generale privind valoarea adăugată
 23. 2.2.2. Analiza diagnostic de tip factorial a valorii adăugate
 24. 2.3. Analiza diagnostic a calităţii produselor şi serviciilor
 25. 2.3.1. Analiza nivelului tehnic calitativ al produselor nedivizibile pe calităţi
 26. 2.3.2. Analiza calităţii produselor divizibile pe calităţi
 27. Capitolul III Analiza diagnostic a cheltuielilor firmei
 28. 3.1. Analiza diagnostic de tip factorial a cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri şi reflectarea acestora în principalii indicatori ai performanţei economico-financiare a firmei
 29. 3.2. Analiza diagnostic de tip factorial a cheltuielilor variabile la 1000 lei cifră de afaceri şi reflectarea acestora în principalii indicatori ai performanţei economico-financiare a firmei
 30. 3.3. Analiza diagnostic de tip factorial a cheltuielilor fixe la 1000 lei venituri din exploatare şi respectiv cifră de afaceri şi reflectarea acestora în principalele performanţe economico-financiare
 31. 3.4. Analiza diagnostic de tip factorial a cheltuielilor cu dobânzile bancare
 32. Capitolul IV Analiza diagnostic a rentabilităţii firmei
 33. 4.1. Analiza diagnostic a profitului din exploatare
 34. 4.2. Analiza diagnostic a profitului aferent cifrei de afaceri
 35. 4.3. Analiza diagnostic de tip factorial a ratei rentabilităţii comerciale
 36. 4.4. Analiza diagnostic a ratei rentabilităţii resurselor consumate
 37. Capitolul V Analiza situaţiei financiar-patrimoniale a firmei
 38. 5.1. Bilanţul contabil-sursa informaţională de bază a analizei situaţiei financiare
 39. 5.2. Analiza structurii activului
 40. 5.3. Analiza structurii pasivului
 41. Capitolul VI Analiza gestiunii resurselor umane
 42. 6.1.Analiza asigurării cu resurse umane din punct de vedere cantitativ şi calitativ
 43. 6.2. Analiza eficienţei utilizării resurselor umane pe baza profitului pe un salariat
 44. Capitolul VII Analiza gestiunii resurselor materiale
 45. 7.1.Analiza utilizării timpului de lucru al echipamentelor industriale
 46. 7.2.Analiza randamentului echipamentelor industriale
 47. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

Capitolul I: Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare

1.1. Fundamente teoretice

1.1.1. Tipuri de analiză economico-financiară

Diversitatea activităţilor desfăşurate de către o firmă şi varietatea situaţiilor prin care aceasta trece, privind conţinutul, nivelul şi caracteristicile performanţelor economico-financiare ale acesteia presupun necesitatea utilizării mai multor tipuri de analiză, care pot fi structurate după mai multe criterii astfel:

1.După raportul dintre momentul în care se efectuează analiza şi momentul desfăşurării fenomenului: a) analiză post - factum, postoperativă sau analiza realizării obiectivelor; b) analiza previzională sau prospectivă.

- Analiza post-factum, postoperativă sau analiza realizării obiectivelor presupune cercetarea rezultatelor unei activităţi potrivit relaţiilor cauzale, relevarea modului de executare a obiectivelor autoprogramate. Chiar şi simplul motiv de a cunoaşte dacă fenomenul produs s-a încadrat sau nu în limitele normale presupune analiza lui după ce a avut loc. Analiza post-factum presupune cercetarea unor fenomene încheiate, a modului de realizare a unor obiective pe baza descompunerii în elemente şi a stabilirii factorilor.

- Analiza previzională sau prospectivă presupune determinarea evoluţiei viitoare a unui fenomen economic pe baza cercetării elementelor şi factorilor care-l determină. Ea este utilizată de către centrele de decizie economică pentru stabilirea obiectivelor ce se au în vedere a fi atinse într-o perioadă viitoare.

2.Din punct de vedere al urmăririi însuşirilor esenţiale sau al determinărilor cantitative ale fenomenelor: a)analiză calitativă; b)analiză cantitativă.

- Analiză calitativă urmăreşte esenţa fenomenului, însuşirile sale de bază, factorii care sunt de aceeaşi natură cu fenomenul şi îl determină. Potrivit principiului descompunerii se trece de la o analiză mai puţin profundă către alta mai profundă (metoda „top-down”). Rolul analizei calitative îl constituie elaborarea de modele în care sunt prinse elementele esenţiale ale fenomenului.

- Analiza cantitativă presupune cercetarea fenomenului prin determinări cantitative exprimate prin mărimi fizice (greutate, grad, suprafaţă, volum, număr, durată etc.). În analiza cantitativă determinarea modificării fenomenelor şi măsurarea influenţei factorilor se realizează tot mai mult prin aplicaţiile metodelor matematice moderne.

3.După nivelul la care se desfăşoară analiza: a) analiză microeconomică; b)analiză mezoeconomică; c)analiză macroeconomică; d) analiză mondoeconomică.

- Analiza microeconomică este aceea care se desfăşoară la nivelul agentului economic, respectiv la nivelul firmei (societăţi, regii, corporaţii, holdinguri etc.). Analiza microeconomică studiază comportamentul individual sau al întreprinderilor în activitatea economică şi rezultatele obţinute, relevă factorii care determină orientarea în investirea capitalului său, în utilizarea resurselor, în crearea şi fabricarea produselor, în asigurarea eficienţei economico-financiare etc.

- Analiza mezoeconomică studiază fenomenele şi procesele la nivelul sectorului sau al ramurii de activitate în scopul evidenţierii poziţiei firmei pe piaţă, a capacităţii concurenţiale a acesteia şi pune accent deosebit pe condiţiile de piaţă, evoluţia acesteia dar şi corespondenţa dintre resurse şi nevoi pe orizontala unui întreg sector productiv şi/sau prestator de servicii.

- Analiza macroeconomică studiază fenomenele la nivelul economiei naţionale (conjunctura internă, legislaţie şi reglementări, factori demografici, factori de cultură şi credinţă, nivel şi dezvoltare, probleme sociale, factori climaterici etc.), operând preponderent cu mărimi globale sau agregate ca de exemplu: produsul naţional brut, rata medie a rentabilităţii pe sector de activitate etc. Acest tip de analiză măsoară rezultatul muncii întregii economii şi încearcă să fixeze traiectorii de evoluţie macroeconomică, în raport cu una sau mai multe obiective stabilite.

- Analiza mondoeconomică devine din ce în ce mai importantă conform unor studii actuale dar şi de perspectivă care vor arăta care sunt tendinţele şi dimensiunile internaţionalizării, globalizării şi mondializării. Utilizarea acestei analize în aceste condiţii presupune utilizarea unor indicatori ce trebuie adaptaţi la scară mondială lucru ce determină împrumuturi metodologice importante din diverse domenii.

4.După modul de urmărire în timp a fenomenelor:

a) analiză statică; b) analiza dinamică.

- Analiza statică studiază fenomenele, elementele şi factorii care le influenţează la un moment dat, punând în evidenţă pe baza relaţiilor existente între acestea, o anumită poziţie a fenomenului supus analizei. Noţiunea de static nu este legată de natura fenomenului, ci de modul de efectuare al analizei deoarece fenomenele economice prin natura lor nu pot fi statice.

- Analiza dinamică este legată de variabila timp cercetând fenomenele şi procesele economice în mişcarea şi evoluţia lor şi relevează poziţia lor în diferire momente ale evoluţiei lor. Pe baza analizei dinamice se stabilesc factorii care au determinat aceste schimbări, precum şi tendinţele evoluţiei lor viitoare.

5.În funcţie de orizontul de timp pe care se cercetează fenomenul:

a) analize pe termen scurt; b)analize pe termen mediu ; c) analize pe termen lung.

- Analiza pe termen scurt priveşte o perioadă de până la 1 an (zile, săptămâni, decade, luni, trimestre, semestre) şi operează preponderent cu modele de tip determinist. Acest tip de analiză serveşte managementului firmei pentru conducerea operativă a activităţii pe o perioadă de timp de până la 1 an.

- Analiza pe termen mediu se întinde pe o perioadă între 1-3 ani şi combină modele de tip determinist cu cele de tip stocastic, determinând pe baza unei riguroase analize a obiectului analizei, posibile căi de realizare pe termen mediu ale acestuia.

- Analiza pe termen lung depăşeşte perioada 1-3 ani şi utilizează modele de tip statistic sau stocastic. În ţările dezvoltate cu economie de piaţă analiza macroeconomică pe termen lung operează cu modele în care intervalul de timp analizat este de 3-5 ani.

Preview document

Analiză economico-financiară - Pagina 1
Analiză economico-financiară - Pagina 2
Analiză economico-financiară - Pagina 3
Analiză economico-financiară - Pagina 4
Analiză economico-financiară - Pagina 5
Analiză economico-financiară - Pagina 6
Analiză economico-financiară - Pagina 7
Analiză economico-financiară - Pagina 8
Analiză economico-financiară - Pagina 9
Analiză economico-financiară - Pagina 10
Analiză economico-financiară - Pagina 11
Analiză economico-financiară - Pagina 12
Analiză economico-financiară - Pagina 13
Analiză economico-financiară - Pagina 14
Analiză economico-financiară - Pagina 15
Analiză economico-financiară - Pagina 16
Analiză economico-financiară - Pagina 17
Analiză economico-financiară - Pagina 18
Analiză economico-financiară - Pagina 19
Analiză economico-financiară - Pagina 20
Analiză economico-financiară - Pagina 21
Analiză economico-financiară - Pagina 22
Analiză economico-financiară - Pagina 23
Analiză economico-financiară - Pagina 24
Analiză economico-financiară - Pagina 25
Analiză economico-financiară - Pagina 26
Analiză economico-financiară - Pagina 27
Analiză economico-financiară - Pagina 28
Analiză economico-financiară - Pagina 29
Analiză economico-financiară - Pagina 30
Analiză economico-financiară - Pagina 31
Analiză economico-financiară - Pagina 32
Analiză economico-financiară - Pagina 33
Analiză economico-financiară - Pagina 34
Analiză economico-financiară - Pagina 35
Analiză economico-financiară - Pagina 36
Analiză economico-financiară - Pagina 37
Analiză economico-financiară - Pagina 38
Analiză economico-financiară - Pagina 39
Analiză economico-financiară - Pagina 40
Analiză economico-financiară - Pagina 41
Analiză economico-financiară - Pagina 42
Analiză economico-financiară - Pagina 43
Analiză economico-financiară - Pagina 44
Analiză economico-financiară - Pagina 45
Analiză economico-financiară - Pagina 46
Analiză economico-financiară - Pagina 47
Analiză economico-financiară - Pagina 48
Analiză economico-financiară - Pagina 49
Analiză economico-financiară - Pagina 50
Analiză economico-financiară - Pagina 51
Analiză economico-financiară - Pagina 52
Analiză economico-financiară - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Analiza Economico-Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL

INTRODUCERE Astăzi concurenţa are un rol foarte important în viaţa de zi cu zi, fie că este vorba de planul economic, social, politic sau...

Analiza rentabilității la SC Stimel SA

INTRODUCERE Ţelul întreprinderilor în perioada actuala nu este numai acela de a supravieţui, ci şi să desfăşoare o activitate rentabila, o...

Rentabilitatea, un indicator al eficienței economice

RENTABILITATEA -INDICATOR AL EFICIENTEI ECONOMICE- In anii care au urmat revolutiei din 1989, economia romaneasca a parcurs un intens si dificil...

Diagnosticul rentabilității și riscului

Introducere În această lucrare am urmărit realizarea unei analize economico-financiare a companiei Antibiotice Iaşi în vederea identificării...

Analiza economico-financiară a unei întreprinderi

Introducere:Consideratii generale Diagnosticul economico-financiar reprezinta un instrument managerial ,care permite formularea unor judecati de...

Analiza Rezultatelor la SC Rovimcon SA

INTRODUCERE Orice activitate economica pentru a fi viabilă şi pentru a se dezvolta trebuie să genereze rezultate la un nivel care să-i...

Proiect Managementul Financiar Contabil

Cap 1. Managementul şi funcţiile sale 1.1 Conceptul de management Conceptul de management are semnificaţii multiple atât în teorie cât şi în...

Performanța non-financiară de la teorie la practică pe exemplul ELECTROARGEȘ SA

INTRODUCERE În ultimii ani, in literatura de specialitate, raportarea non-financiară a devenit un subiect de interes, extrem de dezbătut de către...

Te-ar putea interesa și

Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL

INTRODUCERE Într-o perioadă în care se vehiculează tot mai mult termenul de criză financiară, analiza impactului acesteia și consecințele...

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii

Introducere Prin această lucrare mi-am propus să pun în evidenţă importanţa noilor tehnologii informaţionale în efectruare de analize...

Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii

Cap 1. Analiza economico-financiară. 1.1. Necesitatea analizei economico-financiare. Prefacerile care au loc afectează toate sectoarele de...

Analiză Economico-Financiară

CAPITOLUL I . CONCEPTUL ŞI IMPORTANŢA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1 Concept. Definiţie Analiza este acea operaţiune logică de descompunere...

Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară

INTRODUCERE Informaţia economică reprezintă un element indispensabil al progresului fiind prezent în toate domeniile de activitate. Informaţia...

Analiza economico-financiară a SC Lormar SA

Capitolul 1. Introducere în analiza economico – financiară 1.1. Conținutul aplicativ și metodologic al analizei activității economico – financiare...

Analiza economico-financiară a unei întreprinderi

Introducere:Consideratii generale Diagnosticul economico-financiar reprezinta un instrument managerial ,care permite formularea unor judecati de...

Ai nevoie de altceva?