Administrația publică locală - Reglementări privind funcționarea serviciului-cultura-sport și turism

Referat
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2492
Mărime: 23.75KB (arhivat)
Publicat de: Felix Achim Lupu
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Iulia Stoian
Facultatea de Drept "Simion Barnutiu"
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Specializare: Administrație Publică
Materie: Educație Fizica II

Extras din referat

Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Regulament de organizare şi funcţionare reglementează:

a) atribuţiile compartimentelor din aparatul de specialitate;

b) relaţiile funcţionale dintre compartimente, pe de o parte, şi relaţiile funcţionale cu alte autorităţi, instituţii, ministere etc., pe de altă parte;

c) relaţiile de conducere şi coordonare a compartimentelor din aparatul de specialitate.

Structura aparatului de specialitate al Primarului şi numărul de personal sunt stabilite în concordanţă cu specificul instituţiei, în limita mijloacelor financiare de care dispune şi cu respectarea dispoziţiilor legale.

Conform art. 115 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu Primarul, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau/si a serviciilor publice de interes local stabilite prin dispozitie a Primarului.

Funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Primarului se bucură de stabilitate în funcţie şi se supun prevederilor Statutului funcţionarului public.

Conducătorii de direcţii, servicii, birouri din aparatul de specialitate vor colabora permanent în vederea îndeplinirii, la timp şi în mod corespunzător, a atribuţiilor ce le revin din legi, hotărâri, dispoziţii, precum şi din alte acte normative.

Conducătorii de direcţii, servicii, birouri prezintă, periodic şi ori de câte ori este nevoie, în şedinţele Consiliului Local, rapoarte asupra activităţii acestora.

Odată cu prezentarea rapoartelor se vor evidenţia măsurile ce se propun a se lua în vederea îmbunătăţirii activităţii.

Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialitate pot fi , înfiinţate, restructurate sau desfiinţate prin hotărârea Consiliului Local, în funcţie de necesităţi şi de specificul activităţii, în limita mijloacelor financiare de care dispune.

Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele funcţionale din aparatul de specialitate îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul localității, potrivit competenţelor stabilite prin prezentul regulament şi prin actele normative ce reglementează activitatea din administraţia publică locală.

Directorii, şefii de servicii şi birouri, pe lângă activitatea profesională organizează, coordonează şi controlează realizarea sarcinilor de către subordonaţii din compartimentele respective în care sens îndeplinesc următoarele atribuţii:

- primesc corespondenţa repartizată de către conducerea primariei şi o transmit pe baza de semnătura personalului din subordine în vederea soluţionării, în termenul legal; - urmăresc respectarea termenelor legale şi modul de rezolvare a corespondenţei; - informează ori de câte ori este nevoie conducerea Primăriei asupra activităţii desfăşurate în cadrul compartimentului, precum şi despre problemele din activitatea instituţiilor şi agenţilor economici de interes local;

- participă la şedinţele Consiliului Local;

- asigură rezolvarea problemelor curente;

- asigură cunoaşterea şi studierea de către personalul din subordine a legislaţiei în vigoare, utilizarea eficientă a timpului de lucru, creşterea aportului fiecărui funcţionar public sau salariat, la rezolvarea cu competenţă şi de calitate a tuturor atribuţiilor încredinţate prin fişa postului, în raport de pregătirea profesională, şi cu cerinţele şi responsabilităţile postului ocupat; - urmăresc respectarea, precum şi punerea în aplicare a dispoziţiilor emise de Primar şi a hotărârilor adoptate de consiliu local; - asigură condiţiile necesare rezolvării în termen a cererilor, sesizărilor şi scrisorilor primite de la cetăţeni ; - asigură elaborarea proiectelor de hotărâri şi dispoziţii ; - elaborează rapoarte de specialitate în vederea adoptării proiectelor de hotărâri şi dispoziţii; - controlează modul în care sunt aplicate hotărârile de consiliul şi dispoziţiile emise de Primar, date în competenţă de rezolvare a serviciilor din subordine; - întocmesc fişele postului pentru personalul din subordine; - întocmesc programele de activitate ale compartimentelor pe care le conduc şi le prezintă spre aprobare şefului ierarhic superior ; - stabilesc măsurile necesare în vederea îndeplinirii în bune condiţii a obiectivelor din programele de activitate; - coordonează şi răspund de realizarea corespunzătoare a lucrărilor şi finalizarea în termenele legale a acţiunilor din programele de activitate sau dispuse de conducere; - asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul din subordine, luând măsurile ce se impun;

Preview document

Administrația publică locală - Reglementări privind funcționarea serviciului-cultura-sport și turism - Pagina 1
Administrația publică locală - Reglementări privind funcționarea serviciului-cultura-sport și turism - Pagina 2
Administrația publică locală - Reglementări privind funcționarea serviciului-cultura-sport și turism - Pagina 3
Administrația publică locală - Reglementări privind funcționarea serviciului-cultura-sport și turism - Pagina 4
Administrația publică locală - Reglementări privind funcționarea serviciului-cultura-sport și turism - Pagina 5
Administrația publică locală - Reglementări privind funcționarea serviciului-cultura-sport și turism - Pagina 6
Administrația publică locală - Reglementări privind funcționarea serviciului-cultura-sport și turism - Pagina 7
Administrația publică locală - Reglementări privind funcționarea serviciului-cultura-sport și turism - Pagina 8
Administrația publică locală - Reglementări privind funcționarea serviciului-cultura-sport și turism - Pagina 9
Administrația publică locală - Reglementări privind funcționarea serviciului-cultura-sport și turism - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Administratia publica locala - Reglementari privind functionarea serviciului-cultura-sport si turism.docx

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Ai nevoie de altceva?