Audit Financiar-Contabil

Curs
7.5/10 (13 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 150 în total
Cuvinte : 48510
Mărime: 221.49KB (arhivat)
Publicat de: Radu Irimia
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Afanase
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

 1. CAPITOLUL I AUDITUL FINANCIAR CONTABIL DEFINIRE, ROL, OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI
 2. 5
 3. 1.1. Auditul –Notiuni introductive 5
 4. 1.2. Rolul şi obiectivele auditului financiar-contabil
 5. 5
 6. 1.3. Obiectivele auditului financiar-contabil 11
 7. 1.4. Profesia de auditor financiar 17
 8. CAPITOLUL II ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT FINANCIAR-CONTABIL ŞI RESPONSABILITĂŢILE ACESTUIA
 9. 21
 10. 2.1. Camera Auditorilor din România; organizare, atribuţii şi răspunderi
 11. 21
 12. 2.2. Obţinerea calităţii de auditori financiari 25
 13. CAPITOLUL III PLANIFICAREA AUDITULUI 32
 14. 3.1. Notiuni introductive 32
 15. 3.2. Etapele cunoaşterii activităţii entităţii 33
 16. 3.2.1. Elaborarea unui plan pentru obţinerea informaţiilor privind activităţile entităţii
 17. 33
 18. 3.2.2. Descrierea metodelor de colectare a informaţiilor
 19. 34
 20. 3.2.3. Descrierea activităţii entităţii şi a modului în care se vor utiliza informaţiile colectate
 21. 35
 22. 3.3. Cadrul general al auditului 35
 23. 3.3.1. Obiectivele auditului 35
 24. 3.3.2. Abordarea auditului 36
 25. 3.3.3. Resurse umane şi de timp necesare 36
 26. 3.3.4. Informaţii privind persoanele de contact din cadrul entităţilor auditate
 27. 36
 28. 3.3.5. Verificarea şi supervizarea planului de audit
 29. 36
 30. 3.4. Elaborarea programelor detaliate de audit 37
 31. 3.4.1. Definirea programului de audit 37
 32. 3.4.2. Conţinutul şi formatul programelor de audit
 33. 37
 34. 3.4.3. Sursele de informaţii pentru întocmirea programelor de audit
 35. 38
 36. 3.4.3.1. Evaluarea riscului şi stabilirea materialităţii
 37. 38
 38. 3.4.3.2. Tipul de abordare a auditului 38
 39. 3.4.4. Procedurile de audit 39
 40. 3.4.4.1. Testele de control 39
 41. 3.4.4.2. Procedurile de fond 39
 42. CAPITOLUL IV STABILIREA MATERIALITĂŢII 41
 43. 4.1. Conceptul de materialitate 41
 44. 4.2. Materialitatea prin valoare 41
 45. 4.3. Materialitatea prin natură 42
 46. 4.4. Materialitatea prin context 42
 47. 4.5. Relaţia dintre materialitate şi riscul de audit
 48. 43
 49. CAPITOLUL V RISCURI ÎN AUDIT 45
 50. 5.1. Notiuni introductive 45
 51. 5.2. Riscul de audit, definire, componenţa, modalităţi de stabilire
 52. 46
 53. 5.2.1. Modelul riscului de audit 47
 54. 5.3. Riscul inerent 47
 55. 5.3.1. Evaluarea riscului inerent 48
 56. 5.4. Riscul de control 49
 57. 5.4.1. Evaluarea riscului de control 50
 58. 5.5. Riscul de nedetectare 50
 59. 5.5.1. Definire 50
 60. CAPITOLUL VI STABILIREA OBIECTIVELOR ŞI A ARIEI DE APLICABILITATE A AUDITULUI FINANCIAR
 61. 52
 62. 6.1. Definirea obiectivelor auditului financiar 52
 63. 6.1.1. Aserţiunile managementului cu privire la situaţiile financiare
 64. 53
 65. CAPITOLUL VII ABORDAREA AUDITULUI 56
 66. 7.1. Conceptul de abordare a auditului 56
 67. 7.2. Tipuri de abordare a auditului 56
 68. 7.2.1. Abordarea bazată pe sistem (A.B.S.) 56
 69. 7.2.2. Sistemul de control intern 57
 70. 7.2.3. Caracteristicile sistemului de control intern
 71. 58
 72. 7.2.4. Metodologia de evaluare a sistemului de control intern
 73. 59
 74. 7.3. Abordarea bazată pe proceduri de fond 61
 75. 7.3.1. Factorii care determină adoptarea abordării
 76. 61
 77. 7.3.2. Testele detaliilor tranzacţiilor şi soldurilor conturilor
 78. 62
 79. 7.3.3. Procedurile analitice 63
 80. 7.3.4. Documentarea probelor de audit 63
 81. CAPITOLUL VIII PROCESUL DE EŞANTIONARE ÎN AUDIT 64
 82. 8.1. Notiuni introductive 64
 83. 8.2. Eşantionarea statistică şi nestatistică 65
 84. 8.3. Metodele de selectare a eşantioanelor 65
 85. 8.4. Etapele eşantionării 66
 86. 8.4.1. Planificarea şi proiectarea eşantioanelor 67
 87. 8.4.2. Determinarea dimensiunii eşantionului 68
 88. 8.4.3. Evaluarea rezultatelor 69
 89. CAPITOLUL IX PROBE ŞI TESTE DE AUDIT 70
 90. 9.1. Noţiuni introductive 70
 91. 9.1.1. Tipuri de probe de audit 70
 92. 9.1.2. Cerinţele probelor de audit 71
 93. 9.1.3. Criterii de evaluare a probelor de audit 72
 94. 9.2. Nivelul de încredere al probelor de audit 73
 95. 9.3. Tehnici de obţinere a probelor de audit 74
 96. 9.4. Procedurile analitice 74
 97. 9.5. Procedurile analitice utilizate ca proceduri de fond
 98. 77
 99. 9.6. Tipuri de proceduri analitice 80
 100. CAPITOLUL X CONCLUZIILE AUDITULUI ŞI RAPORTAREA
 101. 84
 102. 10.1. Notiuni introductive 84
 103. 10.2. Cerinţele raportului de audit 84
 104. 10.3. Forma şi conţinutul raportului de audit 86
 105. 10.4. Opinia de audit 90
 106. CAPITOLUL XI OBIECTIVELE AUDITULUI FINANCIAR URMĂRITE ÎN CADRUL ENTITĂŢILOR PUBLICE
 107. 93
 108. TESTE GRILĂ 100

Extras din curs

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI

1.1. Auditul –Notiuni introductive

Auditul, respectiv examinarea de către o persoană independentă şi competentă a fidelităţii reprezentarilor contabile şi financiare, a constituit şi constituie cheia de boltă pentru probitatea şi credibilitatea tranzacţiilor economice.

Activitatea de audit reprezintă o examinare profesională a unei informaţii, în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente, prin raportarea la un criteriu sau standard de calitate .

Denumirea de audit îşi are originea din latinescul „audiere”, care înseamnă a asculta, a audia, iar verbul englezesc „to audit” este tradus prin a controla, a verifica, a inspecta.

De fapt, termenul „audit” de conotaţie anglo-saxonă, acoperă în esenţă aceeaşi idee ca şi termenii de revizie, verificare sau control, dar lui i se asociază adesea conceptele de calitate, de rigoare, modernism, calificare .

Organizaţiile economice şi sociale au produs întotdeauna informaţii contabil financiare. Nevoia de a verifica aceste informaţii implică un control al conturilor, o revizuire a acestora, o examinare critică efectuată de persoane de specialitate independente.

Realizarea oricărei misiuni de audit la organizaţiile economice, implică existenţa unor reguli precise, formalizate, cunoscute şi acceptate de emiţătorii şi receptorii informaţiei supuse auditului.

Aceste reguli sunt definite la nivel general naţional sau internaţional. Se ajunge la noţiunea de normă, care permite aprecierea calităţii unui audit în raport cu un sistem de referinţă .

1.2. Rolul şi obiectivele auditului financiar-contabil

Perspectiva aderării României la Uniunea Europeană a impus în mod inevitabil armonizarea reglementărilor legale ale contabilităţii cu principiile şi normele dreptului contabil practicate de statele membre ale Uniunii Europene, urmărindu-se o cât mai bună armonizare cu prevederile Directivelor Europene şi ale Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Audit.

În acest context, dezvoltarea unui sistem contabil şi de audit financiar compatibil pe plan european şi internaţional, aplicarea corectă a acestuia în practică, dă rigoarea atât de necesară economiilor în tranziţie şi conduce la creşterea încrederii investitorilor interni şi internaţionali, dar şi a instituţiilor de credit, de asigurare-reasigurare şi a pieţei de capital în general, prin protecţia pe care informaţia contabilă construită şi auditată corespunzător o oferă.

Auditul financiar are rolul de a :

▬ verifica respectarea cadrului conceptual al contabilităţii (postulate, principii, norme şi reguli de evaluare) general acceptate, a procedurilor interne stabilite de managementul agentului economic (audit intern şi statutar).

Procedura reprezintă o înlănţuire logică de operaţiuni cu scopul de a atinge un anumit obiectiv.

▬ verificarea şi certificarea reflectării corecte în contabilitate a situaţiilor financiare, imaginea lor fidelă, clară şi completă pe întregul exerciţiu financiar. Corelarea acestor verificări cu modul de aplicare a legislaţiei contabile inclusiv a Cadrului general de armonizare a reglementărilor contabile, Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare elaborate de Fundatia Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (I.A.S.C.)

Din Standardele de Contabilitate Internaţionale şi Naţionale, se desprinde că acest organismul internaţional I.A.S.C., are următoarele obiective principale :

▬ să elaboreze în interesul public, un set unic de standarde globale de contabilitate cu o calitate ridicată, inteligibile şi cu caracter executoriu, care să solicite în situaţiile financiare şi în alte raportări financiare, informaţii calitative transparente şi comparabile, astfel încât să ajute participanţii pe pieţele de capital ale lumii, precum şi alţi utilizatori să îşi fundamenteze deciziile economice;

▬ să promoveze şi să accepte aplicarea riguroasă a acestor standarde;

▬ să găsească soluţii calitative pentru realizarea convergenţelor standardelor naţionale de contabilitate şi a standardelor internaţionale de contabilitate.

Auditul trebuie să urmărească dacă procedurile de culegere şi prelucrare a datelor sunt bine stabilite şi dacă se aplică în permanenţă. Auditul reprezintă o revedere critică pentru evaluarea unei situaţii financiar-contabile determinate.

Reprezintă o examinare efectuată de un profesionist competent şi independent în vederea exprimării unei opinii motivate asupra :

▬ Validităţii şi corectei aplicări a procedurilor interne stabilite de managementul unităţii patrimoniale.

▬ Imaginii fidele, clare şi complete a patrimoniului, a situaţiilor financiare şi a rezultatelor obţinute de entitate.

Imaginea fidelă este asociată cu prudenţa, regularitatea şi sinceritatea care caracterizează câmpul de aplicaţii nelimitat al contabilităţii.

Preview document

Audit Financiar-Contabil - Pagina 1
Audit Financiar-Contabil - Pagina 2
Audit Financiar-Contabil - Pagina 3
Audit Financiar-Contabil - Pagina 4
Audit Financiar-Contabil - Pagina 5
Audit Financiar-Contabil - Pagina 6
Audit Financiar-Contabil - Pagina 7
Audit Financiar-Contabil - Pagina 8
Audit Financiar-Contabil - Pagina 9
Audit Financiar-Contabil - Pagina 10
Audit Financiar-Contabil - Pagina 11
Audit Financiar-Contabil - Pagina 12
Audit Financiar-Contabil - Pagina 13
Audit Financiar-Contabil - Pagina 14
Audit Financiar-Contabil - Pagina 15
Audit Financiar-Contabil - Pagina 16
Audit Financiar-Contabil - Pagina 17
Audit Financiar-Contabil - Pagina 18
Audit Financiar-Contabil - Pagina 19
Audit Financiar-Contabil - Pagina 20
Audit Financiar-Contabil - Pagina 21
Audit Financiar-Contabil - Pagina 22
Audit Financiar-Contabil - Pagina 23
Audit Financiar-Contabil - Pagina 24
Audit Financiar-Contabil - Pagina 25
Audit Financiar-Contabil - Pagina 26
Audit Financiar-Contabil - Pagina 27
Audit Financiar-Contabil - Pagina 28
Audit Financiar-Contabil - Pagina 29
Audit Financiar-Contabil - Pagina 30
Audit Financiar-Contabil - Pagina 31
Audit Financiar-Contabil - Pagina 32
Audit Financiar-Contabil - Pagina 33
Audit Financiar-Contabil - Pagina 34
Audit Financiar-Contabil - Pagina 35
Audit Financiar-Contabil - Pagina 36
Audit Financiar-Contabil - Pagina 37
Audit Financiar-Contabil - Pagina 38
Audit Financiar-Contabil - Pagina 39
Audit Financiar-Contabil - Pagina 40
Audit Financiar-Contabil - Pagina 41
Audit Financiar-Contabil - Pagina 42
Audit Financiar-Contabil - Pagina 43
Audit Financiar-Contabil - Pagina 44
Audit Financiar-Contabil - Pagina 45
Audit Financiar-Contabil - Pagina 46
Audit Financiar-Contabil - Pagina 47
Audit Financiar-Contabil - Pagina 48
Audit Financiar-Contabil - Pagina 49
Audit Financiar-Contabil - Pagina 50
Audit Financiar-Contabil - Pagina 51
Audit Financiar-Contabil - Pagina 52
Audit Financiar-Contabil - Pagina 53
Audit Financiar-Contabil - Pagina 54
Audit Financiar-Contabil - Pagina 55
Audit Financiar-Contabil - Pagina 56
Audit Financiar-Contabil - Pagina 57
Audit Financiar-Contabil - Pagina 58
Audit Financiar-Contabil - Pagina 59
Audit Financiar-Contabil - Pagina 60
Audit Financiar-Contabil - Pagina 61
Audit Financiar-Contabil - Pagina 62
Audit Financiar-Contabil - Pagina 63
Audit Financiar-Contabil - Pagina 64
Audit Financiar-Contabil - Pagina 65
Audit Financiar-Contabil - Pagina 66
Audit Financiar-Contabil - Pagina 67
Audit Financiar-Contabil - Pagina 68
Audit Financiar-Contabil - Pagina 69
Audit Financiar-Contabil - Pagina 70
Audit Financiar-Contabil - Pagina 71
Audit Financiar-Contabil - Pagina 72
Audit Financiar-Contabil - Pagina 73
Audit Financiar-Contabil - Pagina 74
Audit Financiar-Contabil - Pagina 75
Audit Financiar-Contabil - Pagina 76
Audit Financiar-Contabil - Pagina 77
Audit Financiar-Contabil - Pagina 78
Audit Financiar-Contabil - Pagina 79
Audit Financiar-Contabil - Pagina 80
Audit Financiar-Contabil - Pagina 81
Audit Financiar-Contabil - Pagina 82
Audit Financiar-Contabil - Pagina 83
Audit Financiar-Contabil - Pagina 84
Audit Financiar-Contabil - Pagina 85
Audit Financiar-Contabil - Pagina 86
Audit Financiar-Contabil - Pagina 87
Audit Financiar-Contabil - Pagina 88
Audit Financiar-Contabil - Pagina 89
Audit Financiar-Contabil - Pagina 90
Audit Financiar-Contabil - Pagina 91
Audit Financiar-Contabil - Pagina 92
Audit Financiar-Contabil - Pagina 93
Audit Financiar-Contabil - Pagina 94
Audit Financiar-Contabil - Pagina 95
Audit Financiar-Contabil - Pagina 96
Audit Financiar-Contabil - Pagina 97
Audit Financiar-Contabil - Pagina 98
Audit Financiar-Contabil - Pagina 99
Audit Financiar-Contabil - Pagina 100
Audit Financiar-Contabil - Pagina 101
Audit Financiar-Contabil - Pagina 102
Audit Financiar-Contabil - Pagina 103
Audit Financiar-Contabil - Pagina 104
Audit Financiar-Contabil - Pagina 105
Audit Financiar-Contabil - Pagina 106
Audit Financiar-Contabil - Pagina 107
Audit Financiar-Contabil - Pagina 108
Audit Financiar-Contabil - Pagina 109
Audit Financiar-Contabil - Pagina 110
Audit Financiar-Contabil - Pagina 111
Audit Financiar-Contabil - Pagina 112
Audit Financiar-Contabil - Pagina 113
Audit Financiar-Contabil - Pagina 114
Audit Financiar-Contabil - Pagina 115
Audit Financiar-Contabil - Pagina 116
Audit Financiar-Contabil - Pagina 117
Audit Financiar-Contabil - Pagina 118
Audit Financiar-Contabil - Pagina 119
Audit Financiar-Contabil - Pagina 120
Audit Financiar-Contabil - Pagina 121
Audit Financiar-Contabil - Pagina 122
Audit Financiar-Contabil - Pagina 123
Audit Financiar-Contabil - Pagina 124
Audit Financiar-Contabil - Pagina 125
Audit Financiar-Contabil - Pagina 126
Audit Financiar-Contabil - Pagina 127
Audit Financiar-Contabil - Pagina 128
Audit Financiar-Contabil - Pagina 129
Audit Financiar-Contabil - Pagina 130
Audit Financiar-Contabil - Pagina 131
Audit Financiar-Contabil - Pagina 132
Audit Financiar-Contabil - Pagina 133
Audit Financiar-Contabil - Pagina 134
Audit Financiar-Contabil - Pagina 135
Audit Financiar-Contabil - Pagina 136
Audit Financiar-Contabil - Pagina 137
Audit Financiar-Contabil - Pagina 138
Audit Financiar-Contabil - Pagina 139
Audit Financiar-Contabil - Pagina 140
Audit Financiar-Contabil - Pagina 141
Audit Financiar-Contabil - Pagina 142
Audit Financiar-Contabil - Pagina 143
Audit Financiar-Contabil - Pagina 144
Audit Financiar-Contabil - Pagina 145
Audit Financiar-Contabil - Pagina 146
Audit Financiar-Contabil - Pagina 147
Audit Financiar-Contabil - Pagina 148
Audit Financiar-Contabil - Pagina 149
Audit Financiar-Contabil - Pagina 150

Conținut arhivă zip

 • Audit Financiar-Contabil.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor

Primăria Municipiului Suceava Primăria Municipiului Suceava este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice...

Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare

1.Serviciile cu caracter de asigurare Pe măsură ce societatea noastră devine mai complexă, factorii de decizie se confruntă cu o probabilitate tot...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Audit public intern în instituție publică

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA :...

Auditul Financiar - Raport de Audit Financiar

Scurt istoric al auditului Auditul a pornit de la o corectare specifică a fraudelor în documentele financiar-contabile, a continuat cu aprecierea...

Auditul Financiar

1. Conceptul de audit financiar - contabil În urmă cu patru decenii, cabinetele anglo-saxone de expertiză contabilă au popularizat pe continentul...

Te-ar putea interesa și

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL 1.1 Elemente privind istoricul şi evoluţia auditului Evoluţia auditului a fost determinată de dezvoltarea...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Auditul Financiar Contabil privind Veniturile

1.Prezentarea cadrului legislativ normativ privind veniturile --- IAS 18 --- Codul fiscal --- OMFP 1752/2005 *IAS 18 Veniturile sunt definite...

Audit financiar contabil privind imobilizările corporale

1. Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil...

Audit Financiar Contabil Privind Veniturile

ETAPA 1: Prezentarea cadrului legislativ normativ privind veniturile. • IAS 18; • Legea571/2003 Codul fiscal; • Ghidul calitatii in audit; •...

Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor

Notiunea de audit Audit vine de la cuvântul italian “audire”, a asculta; cuvânt de origine latină, transformat în timp de practica anglosaxonă,...

Audit Financiar Contabil privind Datoriile

1.Cadrul legislativ privind datoriile *Guvernul Romaniei - Regulament de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor,...

Ai nevoie de altceva?