Contabilitate Aprofundată

Curs
8.9/10 (8 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 143 în total
Cuvinte : 43452
Mărime: 981.00KB (arhivat)
Publicat de: Viviana Robu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.Dr.Mihai Deju
UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU FACULTATEA DE STIINłE ECONOMICE

Cuprins

 1. Capitolul 1.
 2. CONTABILITATEA LICHIDĂRII SOCIETĂłILOR COMERCIALE
 3. 1.1.Aspecte generale privind dizolvarea si lichidarea societătilor comerciale.4
 4. 1.1.1. Cauzele dizolvării societătilor comerciale .4
 5. 1.1.2. Formele dizolvării si lichidării societătilor comerciale .5
 6. 1.1.3. Aspecte specifice procedurii insolventei .6
 7. 1.1.3.1. Procedura generală. Procedura simplificată .7
 8. 1.1.3.2. Participantii la procedura insolventei.9
 9. A. Judecătorul-sindic .9
 10. B. Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor.11
 11. C. Administratorul special. 12
 12. D. Administratorul judiciar. 12
 13. E. Lichidatorul.17
 14. 1.1.3.3. Situatia unor acte juridice si tranzactii ale societătilor comerciale aflate în procedura de insolventă .18
 15. 1.1.3.4. Etapele procedurii de insolventă .22
 16. A. Perioada de observatie.22
 17. B. Reorganizarea judiciară .27
 18. C. Falimentul.28
 19. C.1. Aspecte generale.28
 20. C.2. Măsuri premergătoare lichidării.31
 21. C.3. Lichidarea propriu-zisă.34
 22. C.4. Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării .37
 23. C.5. Închiderea procedurii.37
 24. C.6. Răspunderea membrilor organelor de conducere .40
 25. 1.2. Reflectarea contabilă a operatiilor de lichidare.42
 26. 1.3 Contabilitatea operatiilor de lichidare în viziunea normalizatorilor români.
 27. 1.3.1. Operatiunile ocazionate de lichidarea societătilor comerciale.59
 28. 1.3.2. Reflectarea în contabilitate a operatiilor privind dizolvarea si lichidarea societătilor comerciale. .: .62
 29. A. Cazul lichidării hotărâte de adunarea generală a actionarilor sau a asociatilor, în situatia în care se obtine profit din lichidare .62
 30. B. Lichidarea ca urmare a falimentului unei societăti, în situatia în care disponibilitătile bănesti rezultate în urma lichidării asigură achitarea datoriilor .69
 31. C. Lichidarea ca urmare a falimentului unei societăti comerciale în nume colectiv, în situatia în care disponibilitătile bănesti rezultate în urma lichidării nu asigură plata datoriilor . 69
 32. 1.4 Fiscalitatea operatiilor de lichidare.75
 33. Capiittollull 2.
 34. CONTABIILIITATEA OPERAłIIIILO CARE SE EFECTUEAZĂ LA RETRAGEREA SAU EXCLUDEREA ASOCIIAłIILOR DIINTR-O SOCIETATEA COMERCIIALĂ
 35. 2.1. Asspectte generale prriiviind rrettrragerrea ssau exclluderrea associattiillorr.77
 36. 2.2. Cadrul juridic al excluderii sau retragerii asociatilor si actionarilor.78
 37. 2.3. Operatiile efectuate cu ocazia excluderii sau retragerii asociatilor din cadrul societătilor comerciale .80
 38. 2.4. Reflectarea în contabilitate a operatiilor privitoare la retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societătilor comerciale.80
 39. Capitolul 3.
 40. CONTABILITATEA OPERAłIILOR PRIVIND FUZIUNEA SOCIETĂłILOR COMERCIALE
 41. 3.1.Consideratii privind aspectele economice si juridice referitoare la fuziunea societătilor comerciale.87
 42. 3.2.Aspecte financiare si contabile privind fuziunea societătilor comerciale.93
 43. 3.2.1.Evaluarea globală a societătilor intrate în fuziune.94
 44. 3.2.2.Determinarea raportului de schimb.101
 45. 3.2.3.Stabilirea numărului de actiuni sau părti sociale de emis pentru remunerarea aportului net la fuziune si a primei de fuziune. 102
 46. 3.2.4. Metode de contabilizare a operatiilor de fuziune.103
 47. 3.2.4.1. Metoda rezultatului.103
 48. 3.2.4.2. Metoda capitalizării.106
 49. 3.2.4.3. Înregistrarea operatiilor de fuziune pe bază de bilant.109
 50. 3.3. Aspecte fiscale privind fuziunea societătilor comerciale.112
 51. 3.4. Cazuri particulare privind contabilitatea operatiilor de fuziune prin contopire.120
 52. 3.4.1. Particularităti privind determinarea numărului de actiuni ce se emit pentru remunerarea aporturilor primite în cazul operatiunii de fuziune prin contopire .120
 53. 3.4.2. Reflectarea contabilă a operatiunilor de fuziune prin contopire . .120
 54. 3.5. Contabilitatea unor cazuri particulare privind fuziunea societătilor comerciale 125
 55. 3.5.1. Contabilitatea fuziuni societătilor comerciale care au capitaluri proprii negative.126
 56. 3.5.2. Contabilitatea fuziuni societătilor comerciale care au legături de capital.128
 57. Capitolul 4
 58. CONTABILITATEA DIVIZĂRII SOCIETĂłILOR COMERCIALE
 59. 4.1. Aspecte economice si juridice privind divizarea societătilor comerciale .133
 60. 4.2. Ìnregistrarea contabilă a operatiilor de divizare .138
 61. Bibliografie recomandată.143

Extras din curs

CAPITOLUL 1

CONTABILITATEA LICHIDĂRII SOCIETĂłILOR

COMERCIALE

1.1. Aspectte generalle priiviind diizollvarea sii lliichiidarea

sociiettăttiillor comerciialle

O societate comercială, asemănător fiintei umane, se naste, se dezvoltă si,

mai devreme sau mai târziu, dispare. Ca entitate economică, socială si juridică, o

societate comercială dispare în momentul dizolvării si lichidării.

Lichidarea reprezintă ansamblul de operatii economice si financiare

determinate de dizolvarea sau falimentul judiciar al unei societăti comerciale si

care au ca obiect vânzarea si încasarea elementelor de activ si plata creditorilor,

în vederea partajului activului net între asociati1.

1.1.1. Cauzele dizollvăriii sociietăttiillor comerciale

Din punct de vedere juridic2, cauzele ce pot determina dizolvarea

societătilor comerciale, pot fi:

a) cauze comune tuturor societătilor precum:

- expirarea timpului stabilit pentru durata societătii;

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societătii sau

realizarea acestuia;

- declararea nulitătii societătii;

- hotărârea adunării generale;

- hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive

temeinice, precum neîntelegerile grave dintre asociati, care împiedică

functionarea societătii;

- falimentul societătii;

- alte cauze prevăzute de actul constitutiv al societătii.

Dizolvarea societătii mai poate fi declansată la solicitarea oricărei

persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului

(art. 237 din Legea 31/90 privind societătile comerciale), în următoarele cazuri:

- societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;

1 N. Feleagă, I. Ionascu, Tratat de contabilitate financiară, vol. II, Editura Economică, Bucuresti, 1998, p. 565

2 Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale republicată în Monitorul Oficial nr. 1066/11.2004, cu

modificările si completările ulterioare, inclusiv Legea nr. 441/2006, art. 227-231 si Legea nr. 85/2006 privind

procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial nr. 359/21.01.2006.

- societatea nu a depus, în cel mult 6 luni de la expirarea termenelor

legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la

oficiul registrului comertului;

- societatea si-a încetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu

îndeplineste conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au dispărut ori nu

au domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscută;

- societatea nu si-a completat capitalul social, în conditiile legii.

b) cauze specifice societătilor pe actiuni si societătilor în comandită pe

actiuni:

- reducerea capitalului social sub minimul legal;

- diminuarea activului net, determinat ca diferentă între totalul activelor

si datoriile societătii, la mai putin de jumătate din valoarea capitalului social;

- reducerea numărului actionarilor sub minimul legal.

Societatea nu se dizolvă dacă, în termen de nouă luni de la constatarea

pierderii sau reducerii capitalului social, acesta este reîntregit sau este redus la

suma rămasă ori la minimul legal sau când societatea se transformă într-o altă

formă, la care capitalul social existent corespunde. De asemenea, dacă în termen

de nouă luni de la data constatării reducerii numărului de actionari sub minimul

legal, acest număr este completat, societatea nu se dizolvă.

c) cauze specifice societătilor în nume colectiv, societătilor cu

răspundere limitată si societătilor în comandită simplă:

- falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia

dintre asociati, când, ca urmare a acestor cauze, numărul asociatilor s-a redus la

unul singur. Face exceptie cazul când în actul constitutiv există clauză de

continuare cu mostenitori sau când asociatul rămas hotărăste continuarea

existentei societătii sub forma societătii cu răspundere limitată cu asociat unic;

- decesul unuia dintre asociatii comanditati, atunci când mostenitorii

acestuia nu preferă să rămână în societate în calitate de asociati.

Dizolvarea unei societăti este urmată, de obicei, de procedura de lichidare

a acesteia. Totusi, trebuie mentionat că dizolvarea are loc si fără lichidare, în

cazul fuziunilor sau divizărilor. De asemenea, din punct de vedere juridic,

trebuie mentionat faptul că, după dizolvare, societatea îsi conservă personalitatea

juridică în vederea efectuării operatiilor de lichidare.

1.1.2. Formele diizolvării sii llichidăriiii sociiettăttiilor comerciialle

Din punct de vedere al modului sau competentei de luare a hotărârii,

dizolvarea si lichidarea poate fi:

- conventională (benevolă);

- judiciară (fortată).

Dizolvarea si lichidarea conventională este hotărâtă de către Adunarea

generală a actionarilor pentru oricare din cauzele enumerate la paragraful

anterior. Lichidarea judiciară (fortată) are loc în situatia în care societatea

comercială ajunge în incapacitate de plată aplicându-i-se procedura insolventei

finalizată prin faliment si pronuntată de către judecătorul-sindic la cererea

asociatilor, creditorilor sau a reprezentantului masei obligatarilor.

Lichidarea judiciară (fortată) se deosebeste de lichidarea benevolă prin

următoarele aspecte:

Preview document

Contabilitate Aprofundată - Pagina 1
Contabilitate Aprofundată - Pagina 2
Contabilitate Aprofundată - Pagina 3
Contabilitate Aprofundată - Pagina 4
Contabilitate Aprofundată - Pagina 5
Contabilitate Aprofundată - Pagina 6
Contabilitate Aprofundată - Pagina 7
Contabilitate Aprofundată - Pagina 8
Contabilitate Aprofundată - Pagina 9
Contabilitate Aprofundată - Pagina 10
Contabilitate Aprofundată - Pagina 11
Contabilitate Aprofundată - Pagina 12
Contabilitate Aprofundată - Pagina 13
Contabilitate Aprofundată - Pagina 14
Contabilitate Aprofundată - Pagina 15
Contabilitate Aprofundată - Pagina 16
Contabilitate Aprofundată - Pagina 17
Contabilitate Aprofundată - Pagina 18
Contabilitate Aprofundată - Pagina 19
Contabilitate Aprofundată - Pagina 20
Contabilitate Aprofundată - Pagina 21
Contabilitate Aprofundată - Pagina 22
Contabilitate Aprofundată - Pagina 23
Contabilitate Aprofundată - Pagina 24
Contabilitate Aprofundată - Pagina 25
Contabilitate Aprofundată - Pagina 26
Contabilitate Aprofundată - Pagina 27
Contabilitate Aprofundată - Pagina 28
Contabilitate Aprofundată - Pagina 29
Contabilitate Aprofundată - Pagina 30
Contabilitate Aprofundată - Pagina 31
Contabilitate Aprofundată - Pagina 32
Contabilitate Aprofundată - Pagina 33
Contabilitate Aprofundată - Pagina 34
Contabilitate Aprofundată - Pagina 35
Contabilitate Aprofundată - Pagina 36
Contabilitate Aprofundată - Pagina 37
Contabilitate Aprofundată - Pagina 38
Contabilitate Aprofundată - Pagina 39
Contabilitate Aprofundată - Pagina 40
Contabilitate Aprofundată - Pagina 41
Contabilitate Aprofundată - Pagina 42
Contabilitate Aprofundată - Pagina 43
Contabilitate Aprofundată - Pagina 44
Contabilitate Aprofundată - Pagina 45
Contabilitate Aprofundată - Pagina 46
Contabilitate Aprofundată - Pagina 47
Contabilitate Aprofundată - Pagina 48
Contabilitate Aprofundată - Pagina 49
Contabilitate Aprofundată - Pagina 50
Contabilitate Aprofundată - Pagina 51
Contabilitate Aprofundată - Pagina 52
Contabilitate Aprofundată - Pagina 53
Contabilitate Aprofundată - Pagina 54
Contabilitate Aprofundată - Pagina 55
Contabilitate Aprofundată - Pagina 56
Contabilitate Aprofundată - Pagina 57
Contabilitate Aprofundată - Pagina 58
Contabilitate Aprofundată - Pagina 59
Contabilitate Aprofundată - Pagina 60
Contabilitate Aprofundată - Pagina 61
Contabilitate Aprofundată - Pagina 62
Contabilitate Aprofundată - Pagina 63
Contabilitate Aprofundată - Pagina 64
Contabilitate Aprofundată - Pagina 65
Contabilitate Aprofundată - Pagina 66
Contabilitate Aprofundată - Pagina 67
Contabilitate Aprofundată - Pagina 68
Contabilitate Aprofundată - Pagina 69
Contabilitate Aprofundată - Pagina 70
Contabilitate Aprofundată - Pagina 71
Contabilitate Aprofundată - Pagina 72
Contabilitate Aprofundată - Pagina 73
Contabilitate Aprofundată - Pagina 74
Contabilitate Aprofundată - Pagina 75
Contabilitate Aprofundată - Pagina 76
Contabilitate Aprofundată - Pagina 77
Contabilitate Aprofundată - Pagina 78
Contabilitate Aprofundată - Pagina 79
Contabilitate Aprofundată - Pagina 80
Contabilitate Aprofundată - Pagina 81
Contabilitate Aprofundată - Pagina 82
Contabilitate Aprofundată - Pagina 83
Contabilitate Aprofundată - Pagina 84
Contabilitate Aprofundată - Pagina 85
Contabilitate Aprofundată - Pagina 86
Contabilitate Aprofundată - Pagina 87
Contabilitate Aprofundată - Pagina 88
Contabilitate Aprofundată - Pagina 89
Contabilitate Aprofundată - Pagina 90
Contabilitate Aprofundată - Pagina 91
Contabilitate Aprofundată - Pagina 92
Contabilitate Aprofundată - Pagina 93
Contabilitate Aprofundată - Pagina 94
Contabilitate Aprofundată - Pagina 95
Contabilitate Aprofundată - Pagina 96
Contabilitate Aprofundată - Pagina 97
Contabilitate Aprofundată - Pagina 98
Contabilitate Aprofundată - Pagina 99
Contabilitate Aprofundată - Pagina 100
Contabilitate Aprofundată - Pagina 101
Contabilitate Aprofundată - Pagina 102
Contabilitate Aprofundată - Pagina 103
Contabilitate Aprofundată - Pagina 104
Contabilitate Aprofundată - Pagina 105
Contabilitate Aprofundată - Pagina 106
Contabilitate Aprofundată - Pagina 107
Contabilitate Aprofundată - Pagina 108
Contabilitate Aprofundată - Pagina 109
Contabilitate Aprofundată - Pagina 110
Contabilitate Aprofundată - Pagina 111
Contabilitate Aprofundată - Pagina 112
Contabilitate Aprofundată - Pagina 113
Contabilitate Aprofundată - Pagina 114
Contabilitate Aprofundată - Pagina 115
Contabilitate Aprofundată - Pagina 116
Contabilitate Aprofundată - Pagina 117
Contabilitate Aprofundată - Pagina 118
Contabilitate Aprofundată - Pagina 119
Contabilitate Aprofundată - Pagina 120
Contabilitate Aprofundată - Pagina 121
Contabilitate Aprofundată - Pagina 122
Contabilitate Aprofundată - Pagina 123
Contabilitate Aprofundată - Pagina 124
Contabilitate Aprofundată - Pagina 125
Contabilitate Aprofundată - Pagina 126
Contabilitate Aprofundată - Pagina 127
Contabilitate Aprofundată - Pagina 128
Contabilitate Aprofundată - Pagina 129
Contabilitate Aprofundată - Pagina 130
Contabilitate Aprofundată - Pagina 131
Contabilitate Aprofundată - Pagina 132
Contabilitate Aprofundată - Pagina 133
Contabilitate Aprofundată - Pagina 134
Contabilitate Aprofundată - Pagina 135
Contabilitate Aprofundată - Pagina 136
Contabilitate Aprofundată - Pagina 137
Contabilitate Aprofundată - Pagina 138
Contabilitate Aprofundată - Pagina 139
Contabilitate Aprofundată - Pagina 140
Contabilitate Aprofundată - Pagina 141
Contabilitate Aprofundată - Pagina 142
Contabilitate Aprofundată - Pagina 143

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Aprofundata.pdf

Alții au mai descărcat și

Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA

INTRODUCERE Fuziunea societăţilor comerciale reprezintă o necesitate în Uniunea Europeană. Pentru a face faţă concurenţei si mai ales pentru a nu...

Contabilitatea fuziunii societăților comerciale

Concept – delimitari si referinte Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990,...

Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

INTRODUCERE Evenimentele din ultimii ani au determinat multiple şi profunde mutaţii în toate sferele vieţii sociale. Având în vedere că ne...

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Fuziunea, lichidarea și divizarea unităților economice

Datele de identificare ale celor douǎ societǎţi comerciale Premisele fuziunii 1.1. Actionarii fiecareia dintre societatile implicate in fuziune...

Probleme Contabilitate Aprofundata, Lichidare, Fuziune

LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE Lichidare hotarâta de adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor, în situatia în care se obtine profit...

Politici contabile

Capitolul 1. Prezentarea societății comerciale 1.1 Denumire, înființare, capital Denumirea societății comerciale este SC ROFLANA-COM SRL....

Fuziunea Societaților Comerciale

INTRODUCERE Realităţile societăţii moderne demonstrează că afacerile întreprinzătorilor se desfăşoară într-un mediu economic şi concurenţial, care...

Te-ar putea interesa și

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Probleme Contabilitate Aprofundata, Lichidare, Fuziune

LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE Lichidare hotarâta de adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor, în situatia în care se obtine profit...

Contabilitate aprofundată - lichidarea și dizolvarea societății comerciale

Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale. Operaţiuni care se efectuează cu ocazia dizolvării şi lichidării şi contabilitatea acestora...

Contabilitate aprofundată

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un complex de cunoştinţe, la dezvoltarea căreia au contribuit un număr mare de gânditori şi practicieni...

Contabilitate aprofundată

Contabilitate aprofundata Cap 1. Normalizarea contabila Contabilitatea este supusa procesului de normalizare. Prin aceasta se garanteaza...

Contabilitate Aprofundată

CAP 1. Formarea dreptului contabil Dreptul contabil este o disciplina nouă care regrupează multe elemente vechi. El poate fi definit ca o ramură a...

Contabilitate aprofundată

Contabilitate aprofundată.Partea a IV-a Termenul de Standard Internaţional de Raportare Financiara (IFRS) include : IFRS-uri Interpretările...

Contabilitate Aprofundată

Capitolul I - Elemente de bază privind normalizarea şi reglementarea contabilă Normele contabile din România au la baza Legea Contabilităţii şi...

Ai nevoie de altceva?