Contabilitate financiară sinteză

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 10202
Mărime: 58.41KB (arhivat)
Publicat de: Haralamb Crăciun
Puncte necesare: 0
documentul reprezinta o sinteza a contabilitatii financiare, el fiind folosit in cadrul facultatii constantin brancoveanu pitesti

Extras din curs

Capitalurile delimiteazã sursele de finanţare cu caracter stabil ale valorilor ecomice constituite ca active ale întreprinderii.

Capitalurile proprii, provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli şi datoriile pe termen lung, formeazã la un loc capitalurile permanente ale întreprinderii, si sunt la dispoziţia întreprinderii pe o perioadã mai mare de un an.

Capitalurile proprii se constituie prin apoprtul proprietarilor, prin autofinanţare şi alte surse nerambursabile, structura acestora fiind redatã în grupele 10,12 în planul de conturi. Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli sunt fonduri constituite la închiderea exerciţiului prin autofinanţare pe seama cheltuielilor şi sunt destinate pentru acoperirea pierderilor şi cheltuielilor probabile sau exigibile în viitor certe dar nedeterminate ca volum. Componentele sunt redate în grupa 151. Datoriile pe termen lung exprimã sursele strãine puse la dispoziţia întreprinderii pe termen mediu adicã 1 – 5 ani; componentele sunt redate în grupa 16.

5 .Contabilitatea capitalului social. Capitalul social reprezintã partea principalã a capitalurilor proprii care se constituie la înfiinţarea întreprinderii ca o condiţie a existenţei şi funcţionãrii acesteia. Fiind capital investit, el reprezintã creanţe reziduale, adicã la lichidarea întreprinderii se achitã mai întâi obligaţiile faţã de creditori şi ceea ce rãmân se restituie acţionarilor. El este reprezentat de un numãr de acţiuni sau pãrţi sociale, fiecare de valoare egalã deţinute de proprietarii acestora. Întrucât capitalul social mai întâi se subscrie şi numai dupã aceea se încaseazã, îmbracã douã forme:- capital social subscris nevãrsat; - capital social subscris vãrsat.

Capitalul social se evalueazã în funcţie de valoarea niominalã care sete înscrisã pe acţiuni sau pe pãrţile sociale în calitatea lor de titluri de valoare.

Evaluarea capitalului social la valoarea nominalã impune calculul şi evidenţa distinctã a primelor de capital. Întrucât acţiunile sunt titluri de valoare negociabile în sistem de gestiune al întreprinderii, valorii nominale i se asociazã şi alte categorii de valori:

- valoarea de piaţã a acţiunii– este valoarea de vânzare – cumpãrare a acţiunilor stabilitã de regulã prin negociere la bursa de valori. Preţul de emisiune al acţiunii este preţul care trebuie plãtit de cãtre o persoanã care subscrie acţiunea. El poate fi mai >, mai < sau egal cu valoarea nominalã.

- valoarea de rentabilitate a acţiunii - e valoarea bazatã pe rezultatul financiar al întreprinderii şi îmbracã 2 forme:

• valoarea financiarã - corespunde echivalentului capitalizãrii dividendului anual obţinut pe o acţiune la o ratã medie a dobânzii pe piaţã;

• valoarea de randament – este valoarea corespunzãtoare profitului net pe o acţiune care se poate capitaliza la o ratã medie a dobânzii pe piaţã;

- valoarea patrimonialã – constã în calcularea valorii cţiunilor pornind de la bilanţ. Valoarea patrimonialã poate îmbrãca douã forme:

• valoarea matematicã contabilã – se calculeazã ca raport între activ net contabil şi numãr de acţiuni;

• valoarea de lichidare –raport între ceeace a rãmas din vânzarea fortatã a unei întrepr.şi nr.de titluri emise

7 Reducerea capitalului social :

1.rambursarea unei parţi cãtre acţionari – intervine atunci când capitalul este supraproporţionat faţã de activitaţile societãţii; când se reduc investiţiile dintr-un sector de activitate si când are loc retragerea unor acţionari, dacã AGA este de acord. Modalitãţi tehnice de reducere: fie reducerea numãrului de acţiuni, fie a valorii nomianle;

Exemplu : Societatea X îşi reduce capitalul social de 200 000 lei cu 10% (20 000). Rezolvare : avem douã operaţii contabile:

• reducerea capitalului social : 1012 = 456 20 000 ;

• rambursarea (plata) cãtre acţionari a sumei cu care se reduce capitalul social : 456 = 512 20 000

2. reducerea capitalului social prin acoperirea pierderilor – în principiu, pierderile unui exerciţiu se acoperã din rezultatul reportat şi din profitul curent. Apelarea la reducerea capitalului intervine atunci când pierderile sunt de un volum important şi nu pot fi acoperite pe altã cale. Pierderile unui exerciţiu apar ca sold debitor al 121. Daca veniturile ar fi de 100 lei iar cheltuielile de 120 lei rezultã pierderi de 20 lei.

Pierderea se contabilizeazã astfel: 117 = 121 ; 1012 = 117.

3. alte modalitati :

• rãscumpãrarea actiunilor proprii pentru a fi anulate - rãscumpãrarea se face la bursa de valori la un preţ denumit preţ de rãscumpãrare. Cu acest preţ acţiunile rãscumparate sunt evidenţiate în contul 109 “Acţiuni proprii”. Diferenţa dintre preţul de rãscumpãrare şi valoarea nominalã a acţiunilor rascumpãrate se contabilizeazã astfel: - când preţul de rãscumpãrare este mai mare decãt valoarea nominalã, minusul de valoare diminueazã rezervele întreprinderii (cont 1068) ; - când preţul de rãscumpãrare e mai<decãt valoarea nominalã,plusul de valoare majoreazã primele de capital- c. 104

Exemplu : se rãscumpãrã 100 de acţiuni la preţul de rãscumpãrare de 5 lei în condiţiile în care valoarea nominalã este de 4 lei/acţiune. Rezolvare : operaţiile contabile sunt :

o rãscumpãrarea acţiunilor : 109 = 5121 500;

o anularea acţiunilor proprii: % = 109 500

1012 400

1068 100

Dacã preţul de rãscumpãrare este de 4 lei şi valoarea nominalã de 5 lei, operaţiile ar fi:

o pentru rãscumpãrare : 109 = 5121 500

o pentru anulare :1012 = % 500

109 400

104 100

• amortizarea capitalului – constã în a rambursa acţionarilor depunerile fãcute fãrã ca prin aceasta sã se reducã capitalul social. Se modificã doar forma capitalului din capitalul social neamortizat în capital social amortizat. Rambursarea se face fie din rezervele disponibile, fie din rezultatul reportat. (512 = 1012 capital neamortizat). Operaţii privind amortizarea:

o evidenţierea reducerii rezervelor (sau a rezultatului reportat): 1068 = 456

o rambursarea cãtre acţionari a sumei amortizate: 456 = 5121

o concomitent se modificã forma capitalului: 1012/neamortizat = 1012/amortizat

Distincţia între cele 2 forme de capital are consecinţe la lichidarea societãţii. Atunci, capitalul social neamortizat care se restituie acţionarilor nu se impoziteazã.În schimb capitalul social amortizat se impoziteazã - amortizarea s-a fãcut din componente ale capitalui propriu care nu au fost impozitate

5 Constituirea capitalului social.

Se constituie la înfiinţarea întreprinderii când trebuie îndeplinite anumite condiţii stabilite prin legislaţie (legea 31/1990) prin statutul societãţii şi contractului de societate. Principalele prevederi legale privesc:

- mãrirea capitalului social; - numãr de acţionari / asociaţi; - valoarea nominalã minimã a drepturilor sociale

- felul şi structura aporturilor;- data constituirii; - datele vãrsãrii capitalului social.

Conturi specifice ptr contabilizare:101–capital,104–prime de capital,456–decontãri cu asociaţii/acţionarii privind capitalurile

Exemplu: Societatea X se constituie prin subscripţie publicã la 1.01.N (capital subscris 60 000 lei divizat în 6 000 acţiuni, valoarea nominalã 10 lei/acţiune=preţ de emisiune). Structura capitalului subscris:

- aport în numerar = 4 000 acţiuni; - aport în naturã = 2 000 acţiuni din care 1 500 acţiuni în construcţii, 500 acţiuni în mãrfuri. Încasarea aportului se face în douã tranşe:- la subscriere (1.01.N) se depune 50% din numerar şi 100% aport în naturã; - la 1.06.N se încaseazã restul de 50% din aportul în numerar. Rezolvare:

1. Subscrierea capitalului social la 1.01.N : 6 000 acţiuni x 10 lei/acţiune = 60 000 lei. 456 = 1011 60 000 lei

2. Încasarea primei transe la 1.01.N în numerar : 4000 acţiuni x 10 lei/acţiune x 50% = 20 000 lei.5121 = 456 20 000 lei

3. Evidenţiere aport în naturã adus de acţionari 100% :

% = 456 20 000 Decontãri cu asociaţii privind capitalul

212 15 000 Constructii

371 5 000 Mãrfuri

Preview document

Contabilitate financiară sinteză - Pagina 1
Contabilitate financiară sinteză - Pagina 2
Contabilitate financiară sinteză - Pagina 3
Contabilitate financiară sinteză - Pagina 4
Contabilitate financiară sinteză - Pagina 5
Contabilitate financiară sinteză - Pagina 6
Contabilitate financiară sinteză - Pagina 7
Contabilitate financiară sinteză - Pagina 8
Contabilitate financiară sinteză - Pagina 9
Contabilitate financiară sinteză - Pagina 10
Contabilitate financiară sinteză - Pagina 11
Contabilitate financiară sinteză - Pagina 12
Contabilitate financiară sinteză - Pagina 13
Contabilitate financiară sinteză - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Financiara Sinteza.doc

Alții au mai descărcat și

Bazele contabilității

I)Obiectul ,metoda si principiile contabilitatii Contabilitatea-repr o activitate specializata in evaluarea masurarea, evidentza si controlul...

Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii

Înţelegerea implicaţiilor contabilităţii în fenomenul economico-financiar necesită, în primul rând, cunoaşterea circuitului economic naţional şi a...

Fiscalitate - teste grilă

1. Cine sunt potrivit Legii nr.571/2003 privind codul fiscal ,persoanele obligate la plata impozitului pe profit: a) persoane juridice romane in...

Contabilitate financiară

Obiectul contabilitatii financiare si metoda contabilitatii intreprinderii Evaluarea contabila sau evaluarea patrimoniului – se realizeaza...

Bazele Contabilității

Însuşirea noţiunilor de bază privind TEORIA CONTABILĂ •Însuşirea principiilor şi tehnicilor de organizare şi funcţionare a contabilităţii unei...

Contabilitate

CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA CAPITALURILOR Capitalurile exprimă, sub formă bănească, obligaţiile întreprinderii faţă de cei care au participat la...

Metode de Calculație a Costurilor

Caracteristici generale Doctrina şi practica calculaţiei costurilor remarcă faptul că alegerea metodelor posibile de utilizat în determinarea...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES

1 SCOPUL SI OBIECTIVUL LUCRARII În noul sistem contabil din România contabilitatea financiara opereaza cu conceptul dualist , adica cuprinde...

Elaborarea și analiza bilanțului contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan

CAP. I. DESCRIEREA SOCIETATII COMERCIALE SI POZITIA FATA DE PIATA 1.1 ÎNFIINTARE SI STATUT JURIDIC Societatea comerciala S.C CILINDRUL S.A....

Intocmirea Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile...

Documentele de sinteză - Obiectiv fundamental al contabilității financiare

1.1.1.Scurt istoric SC “REVA” SA Simeria este cea mai veche întreprindere de profil nu doar din Transilvania, ci şi din ţară În a doua jumătate...

Elaborarea și analiza bilanțului contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon

Societatea comercială „TURIST” S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu durată...

Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil

1. BILANTUL CONTABIL MODEL PRIVIND SITUATIA PATRIMONIULUI 1.1. Bilantul contabil – baza informationala a analizei patrimoniului si a...

Ai nevoie de altceva?