Teme Dreptul Afacerilor

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 13 fișiere: doc
Pagini : 190 în total
Cuvinte : 124297
Mărime: 500.35KB (arhivat)
Publicat de: Corvin Rădulescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciobanu Natalia

Extras din curs

1. Concepţii privind dreptul public şi dreptul privat.

Drept – este o totalitate de norme de conduită în societate, care au fost edictate sau sancţionate de stat şi a căror respectare este asigurată, în ultimă instanţă prin forţa de constrângere a statului.

Normele juridice care alcătuiesc dreptul sunt interdependente, aparţin unui organism unitar. Ele nu pot fi nici înţelese, nici interpretate fără luarea în considerare a întregului sistem căruia îi aparţin. În pofida unităţii sale, dreptul obiectiv cunoaşte, o serie de diviziuni.

O primă diviziune a dreptului îl împarte în drept intern şi drept internaţional.

Dreptul intern cunoaşte împărţirea în drept public şi drept privat

Dreptul public se ocupă de constituirea statului şi a puterilor publice şi de raporturile dintre stat şi particulari în general. În raporturile cu cetăţenii săi, statul îşi exercită puterea suverană; acestea sunt – raporturile de subordonare.

- Spre ex., raportul juridic dintre stat şi un contribuabil este un raport juridic fiscal, aparţinând dreptului public. Statul, prin organismele sale, este cel care fixează şi percepe impozitul care urmează a fi plătit şi tot el stabileşte sancţiunile aplicabile în caz de neplată.

Principalele subdiviziuni ale dreptul public sunt: dreptul constituţional, dreptul administrativ, drept penal etc.

Dreptul privat se ocupă de actele particularilor care nu pun în discuţie decât interesele individuale; el este dreptul persoanelor private (persoane fizice şi persoane juridice de drept privat). Raporturile de drept privat sunt raporturi de egalitate juridică, în sensul că nici una dintre părţi nu îşi poate impune voinţa juridică celeilalte. Statul poate însă participa şi el la asemenea raporturi juridice, atunci când acţionează nu în virtutea puterii sale suverane, ci ca persoană juridică.

- Spre exemplu, un minister poate încheia un contract de prestări-servicii cu o echipă de zugravi, care se angajează ca, în schimbul unei remuneraţii, să zugrăvească o anumită clădire a ministerului. Cu toate că la acest raport juridic participă şi statul, acesta este un raport juridic de drept privat, în care părţile sunt pe picior de egalitate juridică.

Dreptul privat cuprinde în principal dreptul civil, dreptul comercial, dreptul familiei etc.

Dreptul civil constituie ramura cea mai importantă a dreptului privat şi are ca domeniu acele acte pe care le poate face orice cetăţean, indiferent de profesiunea sa. S-a spus că dreptul civil este dreptul privat general; el cârmuieşte cele mai însemnate raporturi şi acte juridice ale persoanelor particulare, Toate celelalte ramuri ale dreptului privat se ocupă numai de anumite raporturi juridice speciale; sunt deci, drepturi private speciale.

Fiecare diviziune a dreptului intern se subîmparte în ramuri de drept. Cu toate acestea, din ce în ce mai multe ramuri de drept se găsesc la intersecţia dintre cele două diviziuni, cuprinzând atât norme de ordine publică menite să răspundă unui interes general, al întregii comunităţi, cât şi norme de drept privat, ce răspund unor interese.

2. Caracteristica generală a dreptului civil. Elemente pentru definirea dreptului civil.

Ce este dreptul civil? Acest termen desemnează acea parte a dreptului care reglementează relaţiile patrimoniale şi unele relaţii nepatrimoniale. Termenul „Drept civil" a apărut de demult. El a fost cunoscut Dreptului Roman şi provine din latinescul „JUS CIVILE", ce însemnă „dreptul cetăţenilor romani” (Zivil recht, droit civil, civil low). Ulterior a căpătat o largă răspândire. Actualmente acest termen e cunoscut tuturor sistemelor de drept.

În literatura de specialitate au fost formulate mai multe definiţii ale dreptului civil.

Într-o primă accepţiune, prin drept civil se desemnează un element al conţinutului raportului juridic civil, adică posibilitatea subiectului activ de a avea o numită conduită, de a pretinde subiectului pasiv o conduită corespunzătoare, iar în caz de nevoie de a recurge la forţa coercitivă a statutului. Aceasta defineşte dreptul subiectiv civil.

În a doua accepţiune prin drept civil se desemnează o ramură de drept, adică un ansamblu de norme juridice. Aceasta formează sensul dreptului civil ca drept obiectiv.

Definiţia dreptului civil: - reprezintă o totalitate de norme juridice care reglementează pe baza egalităţii juridice a participanţilor relaţiile patrimoniale şi unele relaţii personal nepatrimoniale.

Principiile dreptului civil.

Orice sistem de drept este guvernat de anumite principii fundamentale, deci de idei călăuzitoare, reguli de bază comune tuturor ramurilor de drept.

Principii fundamentale ale dreptului reprezintă idei de bază ce sunt consacrate de legea fundamentală şi alte legi. Ele sunt aplicabile tuturor ramurilor de drept. Aceste principii sunt:

- principiul democraţiei,

- egalităţii în faţa legii,

- separării puterii în stat.

Dreptul civil ca şi alte ramuri ale dreptului, atât din ţară cît şi de peste hotare, are principiile sale, care caracterizează sistema raporturilor juridice civile. Principiile dreptului civil au o vocaţie generală pentru întreaga ramură de drept civil. Aceste principii pătrund în toată legislaţia civilă şi de ele ne conducem permanent. Principiile date ne ajută în cazul apariţiei lacunelor în lege. Toate principiile dreptului civil se împart în:

 Principii generale ale dreptului civil,

 Principii ale unor institute de drept civil.

Principii generale ale dreptului civil. Principiile date sunt idei călăuzitoare pentru întreaga legislaţie civilă. În această categorie se includ:

- Principiul protecţiei proprietăţii,

- Principiul inviolabilităţii proprietăţii,

- Principiul egalităţii în faţa legii civile,

- Principiul îmbinării intereselor generale cu cele personale,

- Principiul inadmisibilităţii intervenţiei în viaţa privată,

- Principiul garantării şi ocrotirii drepturilor subiective civile.

Principii ale unor institute de drept civil se aplică fie numai într-o instituţie a dreptului civil, fie în două sau mai multe instituţii de drept civil, având o vocaţie mai redusă. La aceste principii se atribuie:

- Principiul consensualităţii privind forma actului juridic civil,

- Principiul chemării la moştenire în ordinea claselor de moştenitori legali,

- Principiul ocrotirii bunei credinţe,

- Principiul libertăţii contractului, principiul forţei obligatorii a contractului

Caracteristica principiilor dreptului civil:

Principiul inviolabilităţii proprietăţii. Acest principiu este consacrat în Constituţia RM şi dezvoltat de normele dreptului civil. Normele constituţionale se referă la protecţia proprietăţii private: dreptul de proprietate privată este garantat, proprietatea privată este ocrotită indiferent de titular. În baza normelor civile nimeni nu poate fi privat de proprietate decât numai în baza unei hotărâri judecătoreşti. Art.316 al Codului Civil al RM reglementează Garantarea dreptului de proprietate, prin care proprietatea este inviolabilă iar dreptul de proprietate este garantat. Nimeni nu poate fi silit de a ceda proprietatea sa decât numai pentru o cauză de utilitate publică şi cu o dreaptă şi prealabilă despăgubire. Autoritatea publică în caz de lucrări de interes general poate folosi solul oricărui proprietar cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune. Despăgubirile se determină de comun acord cu proprietarul, iar în caz de divergenţe, prin hotărâre judecătorească. În articolul dat se reglementează confiscarea bunurilor. Se confiscă numai bunurile dobândite pe cale ilicită sau care au fost folosite pentru săvârşirea infracţiunii. Aceleaşi efecte survin şi în cazul utilizării bunurilor sau dobândirii bunurilor prin contravenţii administrative. O persoană poate fi expropriată şi în cazul rechiziţiei ce reprezintă luarea forţată contra plată a bunurilor proprietarului în caz de calamităţi naturale, epidemii, epizootii etc.

Principiul libertăţii contractului. Subiectele de drept civil singure hotărăsc de a încheia sau nu contractul. Art. 667 al CC al RM reglementează libertatea contractului, prin care părţile pot încheia în mod liber, în limitele normelor imperative de drept contracte şi pot stabili conţinutul lor. Excepţie fac cazurile de încheiere forţată (art.667 alin.2, 3). Părţile pot încheia contracte prevăzute de Codul Civil precum şi neprevăzute dar care nu contravin legislaţiei civile.

Principiul inadmisibilităţii intervenţiei în viaţa privată. Normele constituţionale prevăd inviolabilitatea vieţii private, a corespondenţei, tainei personale.

Principiul libertăţii exercitării drepturilor civile. Acest principiu este reglementat de art.9 al CC al RM: subiectele dreptului civil trebuie să-şi exercite drepturile cu bună-credinţă, conform legii, contractului, ordinii publice şi bunelor moravuri.

Principiul garantării şi apărării drepturilor subiective civile. Acest principiu este consacrat în art.10 al CC: apărarea juridică a drepturilor civile, art.11 al CC: metodele de apărare a drepturilor civile.

Actele internaţionale de asemenea consacră acest principiu. Art.26 al Pactului Internaţional privind drepturile civile şi politice ale omului din 16 decembrie 1966, în vigoare din 23 martie 1976, dispune „toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au dreptul la o ocrotire egală din partea legii”, pantru RM în vigoare din 11 inie 1991.

Principiul forţei obligatorii (pacta sunt servanta - contractul trebuie respectat). Contractul încheiat trebuie respectat, executat conform condiţiilor.

Preview document

Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 1
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 2
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 3
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 4
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 5
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 6
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 7
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 8
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 9
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 10
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 11
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 12
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 13
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 14
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 15
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 16
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 17
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 18
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 19
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 20
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 21
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 22
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 23
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 24
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 25
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 26
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 27
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 28
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 29
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 30
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 31
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 32
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 33
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 34
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 35
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 36
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 37
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 38
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 39
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 40
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 41
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 42
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 43
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 44
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 45
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 46
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 47
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 48
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 49
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 50
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 51
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 52
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 53
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 54
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 55
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 56
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 57
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 58
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 59
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 60
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 61
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 62
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 63
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 64
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 65
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 66
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 67
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 68
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 69
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 70
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 71
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 72
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 73
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 74
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 75
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 76
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 77
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 78
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 79
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 80
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 81
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 82
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 83
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 84
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 85
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 86
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 87
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 88
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 89
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 90
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 91
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 92
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 93
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 94
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 95
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 96
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 97
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 98
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 99
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 100
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 101
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 102
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 103
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 104
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 105
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 106
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 107
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 108
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 109
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 110
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 111
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 112
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 113
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 114
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 115
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 116
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 117
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 118
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 119
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 120
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 121
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 122
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 123
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 124
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 125
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 126
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 127
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 128
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 129
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 130
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 131
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 132
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 133
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 134
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 135
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 136
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 137
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 138
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 139
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 140
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 141
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 142
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 143
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 144
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 145
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 146
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 147
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 148
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 149
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 150
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 151
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 152
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 153
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 154
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 155
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 156
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 157
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 158
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 159
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 160
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 161
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 162
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 163
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 164
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 165
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 166
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 167
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 168
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 169
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 170
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 171
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 172
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 173
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 174
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 175
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 176
Teme Dreptul Afacerilor - Pagina 177

Conținut arhivă zip

 • TEMA 1.doc
 • Tema 12 - Cooperativele.doc
 • Tema 12 DAF.doc
 • tema 2 cu moificari 2010.doc
 • TEMA 3.doc
 • TEMA 4.doc
 • TEMA 5.doc
 • Tema 6, 7 DAF.doc
 • TEMA 7 MOD.doc
 • TEMA 8 SA.doc
 • Tema 8 soc comerc persoane juridice.doc
 • Tema 9 DAF.doc
 • Tema4.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Contracte Speciale

CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE 1. Contractul de vânzare-cumparare comerciala 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE COMERCIALA. Întrucât...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Încheierea contractului de comerț internațional

Contractul se incheie atunci cand oferta se suprapune cu acceptarea. In cazul oricarui contract, una dintre parti ofera celuilalte posibilitatea de...

Drept Comercial Maritim

SECTIUNEA I NOTIUNEA SI OBIECTUL DREPTULUI COMERCIAL MARITIM în definirea notiunii de Drept Comercial Maritim numerosi autori si sustinatori ai...

Drept Comercial Român

DREPT COMERCIAL ROMÂN Capitolul 1 Noţiuni introductive privind dreptul comercial 1. 1. Precizări prealabile Din punct de vedere economic,...

Te-ar putea interesa și

Clasa Managerială

Interesul asupra acestei teme de cercetare a fost provocat de analiza Indexului de încredere în profesii publicat de GfK1. Urmarind rapoartele...

Elemente de Teoria Cercetării Științifice

CAPITOLUL I. Elemente de teoria cercetării ştiinţifice I. 1. Managementul şi principiile cercetării ştiinţifice Managementul este o condiţie...

Analiza factorilor care influențează cifra de afaceri a SC Galmopan SA Galați în perioada ianuarie 2006 - martie 2007

Pentru realizarea acestui proiect am ales să analizez indicatorii economici ai societății comerciale Galmopan S.A. societate a cărui principal...

Dreptul Material al UE

I. OBIECTIVELE CURSULUI I.1. Sub raport didactic Dreptul comunitar reprezintă o ramură nouă a dreptului, desprinsă din dreptul internaţional...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Dreptul Afacerilor

LECłIA 1. Consideratii generale Definitia si însemnătatea dreptului afacerilor Pasul 1. Definitii Dreptul afacerilor desemnează activităti...

Drept Comercial

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL AFACERILOR Cuprins: Obiectiv general Obiective operationale Tema I. Notiunea si utilitatea dreptului...

Administrarea întreprinderilor de comerț, turism, servicii - curs 4

Curs 4 Administrarea întreprinderilor de comert, turism, servicii Tema 3: Guvernul si afacerile 3.1 Impozite si taxe 3.2. Politica concurentei...

Ai nevoie de altceva?