Dreptul Material al UE

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 409 în total
Cuvinte : 101049
Mărime: 441.50KB (arhivat)
Publicat de: Raluca T.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Carmen Palacean

Cuprins

 1. TEMA I - COMUNITĂŢILE EUROPENE ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ. EVOLUŢIE ISTORICĂ
 2. 1.1. Consideraţii generale
 3. 1.2. Izvoarele dreptului comunitar (al Uniunii Europene) şi implicit ale dreptului comunitar al afacerilor
 4. 1.3. Particularităţile dreptului comunitar (al Uniunii Euro-pene) în raport de sistemele naţionale de drept
 5. 1.4. Etapizarea mişcărilor europene care au dus la for-marea şi apariţia Comunităţilor Europene şi a Uniunii Eu-ropene
 6. 1.5. Scurt istoric al înfiinţării şi funcţionării Comunităţilor Europene şi a Uniunii Europene
 7. 1.6. Explicaţii privind termenii uzitaţi
 8. 1.7. TEMĂ
 9. 1.8. Întrebări, exerciţii, aplicaţii
 10. 1.9. Rezolvaţi următoarele teste grilă
 11. 1.10. Bibliografie
 12. TEMA II - LIBERA CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR
 13. 2.1. Precizări prealabile
 14. 2.2. Legislaţia relevantă privind libera circulaţie a mărfurilor
 15. 2.2.1. Surse primare
 16. 2.2.2. Legislaţia secundară
 17. 2.2.3. Jurisprudenţă selectivă
 18. 2.3. Uniunea vamală şi barierele fiscale. Tariful vamal comun
 19. 2.4. Interzicerea taxelor vamale şi a taxelor cu efect echivalent la nivelul Uniunii Europene
 20. 2.5. Interzicerea restricţiilor cantitative şi a măsurilor cu efect echivalent la nivelul Uniunii Europene
 21. 2.6. Impozitul intern
 22. 2.7. Excepţii de la principiul liberei circulaţii a mărfurilor
 23. 2.7.1. Excepţiile reglementate de art. 36 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
 24. 2.7.2. Excepţiile jurisprudenţiale
 25. 2.7.3. Condiţiile în care pot să fie invocate excepţiile le-gale sau jurisprudenţiale
 26. 2.8. Regula raţiunii. Excepţiile prevăzute în art. 36 din TFUE
 27. 2.9. Clauze de salvgardare
 28. 2.10. Imputarea acţiunilor privaţilor
 29. 2.11. Monopolurile de stat cu caracter comercial
 30. 2.12. Explicaţii privind termenii uzitaţi
 31. 2.13. TEMĂ
 32. 2.14. Întrebări, exerciţii, aplicaţii
 33. 2.15. Rezolvaţi următoarele teste grilă
 34. 2.16. Bibliografie
 35. TEMA III - LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR
 36. 3.1. Precizări prealabile
 37. 3.2. Reglementarea cetăţeniei europene
 38. 3.3. Legislaţia relevantă privind libera circulaţie a persoanelor
 39. 3.3.1. Legislaţie primară
 40. 3.3.2. Legislaţie secundară
 41. 3.3.3. Jurisprudenţă selectivă
 42. 3.4. Libera circulaţie a lucrătorilor
 43. 3.4.1. Consideraţii generale
 44. 3.4.2. Conceptul de lucrători
 45. 3.4.3. Dreptul de şedere conferit lucrătorilor şi familiilor acestora
 46. 3.4.3.1. Introducere
 47. 3.4.3.2. Dreptul de ieşire, intrare şi şedere
 48. 3.4.3.3. Dreptul de şedere pentru o perioadă mai mare de trei luni
 49. 3.4.3.4. Eliberarea permiselor de şedere şi valabili-tatea acestora
 50. 3.4.3.5. Păstrarea dreptului de şedere
 51. 3.4.3.6. Dreptul de şedere permanentă
 52. 3.5. Interzicerea discriminării
 53. 3.6. Excepţii de la principiul liberei circulaţii a persoanelor
 54. 3.6.1. Excepţiile prevăzute de Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi în cadrul dreptului derivat
 55. 3.6.2. Excepţiile jurisprudenţiale
 56. 3.7. Libertatea de stabilire
 57. 3.7.1. Reglementare
 58. 3.7.2. Dreptul de stabilire şi activitatea sportivă
 59. 3.7.3. Dreptul de stabilire şi calificările profesionale
 60. 3.7.4. Dreptul de stabilire şi persoanele juridice
 61. 3.8. Interzicerea discriminărilor
 62. 3.9. Excepţii de la principiul dreptului de stabilire
 63. 3.10. Clauze de salvgardare
 64. 3.11. Explicaţii privind termenii uzitaţi
 65. 3.12. TEMĂ
 66. 3.13. Întrebări, exerciţii, aplicaţii
 67. 3.14. Rezolvaţi următoarele teste grilă
 68. 3.15. Bibliografie
 69. TEMA IV - LIBERA CIRCULAŢIE A CAPITALURILOR
 70. 4.1. Reglementare
 71. 4.2. Noţiunile de “capitaluri” şi de “plăţi”
 72. 4.3. Excepţii de la principiul liberei circulaţii a capitalurilor şi plăţilor
 73. 4.4. Clauze de salvgardare
 74. 4.5. Explicaţii privind termenii uzitaţi
 75. 4.6. TEMĂ
 76. 4.7. Întrebări, exerciţii, aplicaţii
 77. 4.8. Rezolvaţi următoarele teste grilă
 78. 4.9. Bibliografie
 79. TEMA V - LIBERA CIRCULAŢIE A SERVICIILOR
 80. 5.1. Reglementare
 81. 5.2. Conceptul de “serviciu”
 82. 5.3. Efectul direct al prevederilor Tratatului FUE în materia ser-viciilor
 83. 5.4. Raporturile dintre libertatea de stabilire a persoanelor şi libera circulaţie a serviciilor
 84. 5.5. Libertatea de a beneficia de servicii
 85. 5.6. Libertatea de a presta servicii şi derogările aferente aces-teia, conform reglementărilor Directivei 2006/123/CE
 86. 5.7. Interzicerea discriminării
 87. 5.8. Excepţii de la principiul liberei circulaţii a serviciilor
 88. 5.9. Explicaţii privind termenii uzitaţi
 89. 5.10. TEMĂ
 90. 5.11. Întrebări, exerciţii, aplicaţii
 91. 5.12. Rezolvaţi următoarele teste grilă
 92. 5.13. Bibliografie
 93. BIBLIOGRAFIE
 94. ANEXA I - TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ (extrase)
 95. ANEXA II - TRATATUL PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE (extrase)

Extras din curs

I. OBIECTIVELE CURSULUI

I.1. Sub raport didactic

Dreptul comunitar reprezintă o ramură nouă a dreptului, desprinsă din dreptul internaţional public; este o ramură de drept autonomă care nu se identifică cu dreptul internaţional public, dar nici nu face parte din dreptul intern, ci apare ca un drept de sine stătător “sui generis”.

Dreptul comunitar este format din norme juridice adoptate la nivelul Uniunii Europene, care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiilor Uniunii, precum şi unele activităţi eco-nomice, în domenii în care statele membre ale Uniunii Euro-pene şi-au limitat suveranitatea.

Pe măsura consolidării dreptului comunitar ca ramură de drept de sine stătătoare, distinctă faţă de dreptul internaţional public şi faţă de dreptul naţional, problemele specifice fiecărei ramuri de drept au condus la apariţia unui obiect distinct, spe-cializat pe ramuri, în cadrul sistemului de drept comunitar. Astfel, din sistemul dreptului comunitar se desprind ramuri noi de drept, pe domenii specifice, cum ar fi: dreptul comunitar al mediului, dreptul comunitar al afacerilor, dreptul comunitar vamal, comercial, bancar, fiscal, al asigurării, transporturilor etc.

Dreptul comunitar al afacerilor, reprezintă o ramură de drept, parte integrantă a dreptului Uniunii Europene, şi poate fi definit ca fiind un ansamblu de principii şi norme juridice cu-prinse în tratatele Comunităţilor europene şi ale Uniunii Euro-pene, precum şi în actele Uniunii adoptate de instituţiile competente: regulamente, directive, decizii, etc., care reglementează domeniul afacerilor.

Admiterea României în Uniunea Europeană ca membru cu drepturi depline impune cu necesitate cunoaşterea mecanismelor de decizie europeană, a drepturilor şi obligaţiilor stabilite de normele Uniunii.

Prin aderarea României şi a Bulgariei la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007 s-a încheiat cel de al cincilea val al extinderii Uniunii, iniţiat la 1 mai 2004, prin aderarea celor opt state din Europa Centrală şi de Est, alături de Cipru şi de Malta. Astfel, de la 1 ianuarie 2007, Uniunea Europeană este o comunitate ce reuneşte 27 de state membre şi o populaţie de 492,8 milioane de locuitori şi care are 23 de limbi oficiale. Începând cu 1 ianuarie 2007, cetăţenii români care călătoresc în afara teritoriului naţional beneficiază, atât pe teritoriul statelor membre ale Uniunii, cât şi pe teritoriul statelor terţe, de drepturile conferite de tratatele Uniunii Europene, tuturor cetăţenilor europeni. Potrivit Tratatului de Aderare, României îi revin o serie de poziţii în instituţiile comunitare, iar cetăţenii români au posibilitatea de a lucra în cadrul instituţiilor europene.

Studiul dreptului comunitar al afacerilor este de mare ac-tualitate şi prezintă interes nu numai pentru specialiştii sau studenţii în drept, el priveşte un public mult mai larg, informaţiile prezentate fiind necesare şi edificatoare pentru toţi cei care deţin calitatea de cetăţeni europeni.

Noţiunile prezentate privesc aspecte ale vieţii cetăţenilor din Uniunea Europeană, influenţa celor patru libertăţi funda-mentale: libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a ser-viciilor şi capitalurilor fiind covârşitoare pentru fiecare dintre noi.

I.2. Sub raport metodologic

Cursul este structurat pe teme de larg interes ştiinţific şi aplicativ, cum sunt:

• evoluţia istorică a Comunităţilor Europene şi a Uniu-nii Europene;

• prezentarea generală a libertăţilor fundamentale ale Uniunii Europene;

• libera circulaţie a mărfurilor;

• libera circulaţie a persoanelor în comunitatea euro-peană;

• libera circulaţie a capitalurilor şi libera circulaţie a serviciilor.

Însuşirea cunoştiinţelor de drept comunitar al afacerilor se face pe baza prelegerilor şi a seminariilor, a pregătirii şi dezbaterii unor referate şi a parcurgerii şi înţelegerii jurispru-denţei comunitare.

Interesul pentru studiul dreptului comunitar al afacerilor are atât conotaţii teoretice, cât şi practice, România fiind stat membru al U.E.

Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene consti-tuie astăzi unul din reperele de neignorat ale dreptului, parte integrantă a acquis-ului comunitar. Cunoaşterea lor devine o necesitate pentru orice cetăţean european şi o obligaţie pentru un student al facultăţii de drept.

Sigur că prelegerile nu pot înlocui studiul individual, pregătirea temeinică, sistematică şi programată.

Preview document

Dreptul Material al UE - Pagina 1
Dreptul Material al UE - Pagina 2
Dreptul Material al UE - Pagina 3
Dreptul Material al UE - Pagina 4
Dreptul Material al UE - Pagina 5
Dreptul Material al UE - Pagina 6
Dreptul Material al UE - Pagina 7
Dreptul Material al UE - Pagina 8
Dreptul Material al UE - Pagina 9
Dreptul Material al UE - Pagina 10
Dreptul Material al UE - Pagina 11
Dreptul Material al UE - Pagina 12
Dreptul Material al UE - Pagina 13
Dreptul Material al UE - Pagina 14
Dreptul Material al UE - Pagina 15
Dreptul Material al UE - Pagina 16
Dreptul Material al UE - Pagina 17
Dreptul Material al UE - Pagina 18
Dreptul Material al UE - Pagina 19
Dreptul Material al UE - Pagina 20
Dreptul Material al UE - Pagina 21
Dreptul Material al UE - Pagina 22
Dreptul Material al UE - Pagina 23
Dreptul Material al UE - Pagina 24
Dreptul Material al UE - Pagina 25
Dreptul Material al UE - Pagina 26
Dreptul Material al UE - Pagina 27
Dreptul Material al UE - Pagina 28
Dreptul Material al UE - Pagina 29
Dreptul Material al UE - Pagina 30
Dreptul Material al UE - Pagina 31
Dreptul Material al UE - Pagina 32
Dreptul Material al UE - Pagina 33
Dreptul Material al UE - Pagina 34
Dreptul Material al UE - Pagina 35
Dreptul Material al UE - Pagina 36
Dreptul Material al UE - Pagina 37
Dreptul Material al UE - Pagina 38
Dreptul Material al UE - Pagina 39
Dreptul Material al UE - Pagina 40
Dreptul Material al UE - Pagina 41
Dreptul Material al UE - Pagina 42
Dreptul Material al UE - Pagina 43
Dreptul Material al UE - Pagina 44
Dreptul Material al UE - Pagina 45
Dreptul Material al UE - Pagina 46
Dreptul Material al UE - Pagina 47
Dreptul Material al UE - Pagina 48
Dreptul Material al UE - Pagina 49
Dreptul Material al UE - Pagina 50
Dreptul Material al UE - Pagina 51
Dreptul Material al UE - Pagina 52
Dreptul Material al UE - Pagina 53
Dreptul Material al UE - Pagina 54
Dreptul Material al UE - Pagina 55
Dreptul Material al UE - Pagina 56
Dreptul Material al UE - Pagina 57
Dreptul Material al UE - Pagina 58
Dreptul Material al UE - Pagina 59
Dreptul Material al UE - Pagina 60
Dreptul Material al UE - Pagina 61
Dreptul Material al UE - Pagina 62
Dreptul Material al UE - Pagina 63
Dreptul Material al UE - Pagina 64
Dreptul Material al UE - Pagina 65
Dreptul Material al UE - Pagina 66
Dreptul Material al UE - Pagina 67
Dreptul Material al UE - Pagina 68
Dreptul Material al UE - Pagina 69
Dreptul Material al UE - Pagina 70
Dreptul Material al UE - Pagina 71
Dreptul Material al UE - Pagina 72
Dreptul Material al UE - Pagina 73
Dreptul Material al UE - Pagina 74
Dreptul Material al UE - Pagina 75
Dreptul Material al UE - Pagina 76
Dreptul Material al UE - Pagina 77
Dreptul Material al UE - Pagina 78
Dreptul Material al UE - Pagina 79
Dreptul Material al UE - Pagina 80
Dreptul Material al UE - Pagina 81
Dreptul Material al UE - Pagina 82
Dreptul Material al UE - Pagina 83
Dreptul Material al UE - Pagina 84
Dreptul Material al UE - Pagina 85
Dreptul Material al UE - Pagina 86
Dreptul Material al UE - Pagina 87
Dreptul Material al UE - Pagina 88
Dreptul Material al UE - Pagina 89
Dreptul Material al UE - Pagina 90
Dreptul Material al UE - Pagina 91
Dreptul Material al UE - Pagina 92
Dreptul Material al UE - Pagina 93
Dreptul Material al UE - Pagina 94
Dreptul Material al UE - Pagina 95
Dreptul Material al UE - Pagina 96
Dreptul Material al UE - Pagina 97
Dreptul Material al UE - Pagina 98
Dreptul Material al UE - Pagina 99
Dreptul Material al UE - Pagina 100
Dreptul Material al UE - Pagina 101
Dreptul Material al UE - Pagina 102
Dreptul Material al UE - Pagina 103
Dreptul Material al UE - Pagina 104
Dreptul Material al UE - Pagina 105
Dreptul Material al UE - Pagina 106
Dreptul Material al UE - Pagina 107
Dreptul Material al UE - Pagina 108
Dreptul Material al UE - Pagina 109
Dreptul Material al UE - Pagina 110
Dreptul Material al UE - Pagina 111
Dreptul Material al UE - Pagina 112
Dreptul Material al UE - Pagina 113
Dreptul Material al UE - Pagina 114
Dreptul Material al UE - Pagina 115
Dreptul Material al UE - Pagina 116
Dreptul Material al UE - Pagina 117
Dreptul Material al UE - Pagina 118
Dreptul Material al UE - Pagina 119
Dreptul Material al UE - Pagina 120
Dreptul Material al UE - Pagina 121
Dreptul Material al UE - Pagina 122
Dreptul Material al UE - Pagina 123
Dreptul Material al UE - Pagina 124
Dreptul Material al UE - Pagina 125
Dreptul Material al UE - Pagina 126
Dreptul Material al UE - Pagina 127
Dreptul Material al UE - Pagina 128
Dreptul Material al UE - Pagina 129
Dreptul Material al UE - Pagina 130
Dreptul Material al UE - Pagina 131
Dreptul Material al UE - Pagina 132
Dreptul Material al UE - Pagina 133
Dreptul Material al UE - Pagina 134
Dreptul Material al UE - Pagina 135
Dreptul Material al UE - Pagina 136
Dreptul Material al UE - Pagina 137
Dreptul Material al UE - Pagina 138
Dreptul Material al UE - Pagina 139
Dreptul Material al UE - Pagina 140
Dreptul Material al UE - Pagina 141
Dreptul Material al UE - Pagina 142
Dreptul Material al UE - Pagina 143
Dreptul Material al UE - Pagina 144
Dreptul Material al UE - Pagina 145
Dreptul Material al UE - Pagina 146
Dreptul Material al UE - Pagina 147
Dreptul Material al UE - Pagina 148
Dreptul Material al UE - Pagina 149
Dreptul Material al UE - Pagina 150
Dreptul Material al UE - Pagina 151
Dreptul Material al UE - Pagina 152
Dreptul Material al UE - Pagina 153
Dreptul Material al UE - Pagina 154
Dreptul Material al UE - Pagina 155
Dreptul Material al UE - Pagina 156
Dreptul Material al UE - Pagina 157
Dreptul Material al UE - Pagina 158
Dreptul Material al UE - Pagina 159
Dreptul Material al UE - Pagina 160
Dreptul Material al UE - Pagina 161
Dreptul Material al UE - Pagina 162
Dreptul Material al UE - Pagina 163
Dreptul Material al UE - Pagina 164
Dreptul Material al UE - Pagina 165
Dreptul Material al UE - Pagina 166
Dreptul Material al UE - Pagina 167
Dreptul Material al UE - Pagina 168
Dreptul Material al UE - Pagina 169
Dreptul Material al UE - Pagina 170
Dreptul Material al UE - Pagina 171
Dreptul Material al UE - Pagina 172
Dreptul Material al UE - Pagina 173
Dreptul Material al UE - Pagina 174
Dreptul Material al UE - Pagina 175
Dreptul Material al UE - Pagina 176
Dreptul Material al UE - Pagina 177
Dreptul Material al UE - Pagina 178
Dreptul Material al UE - Pagina 179
Dreptul Material al UE - Pagina 180
Dreptul Material al UE - Pagina 181
Dreptul Material al UE - Pagina 182
Dreptul Material al UE - Pagina 183
Dreptul Material al UE - Pagina 184
Dreptul Material al UE - Pagina 185
Dreptul Material al UE - Pagina 186
Dreptul Material al UE - Pagina 187
Dreptul Material al UE - Pagina 188
Dreptul Material al UE - Pagina 189
Dreptul Material al UE - Pagina 190
Dreptul Material al UE - Pagina 191
Dreptul Material al UE - Pagina 192
Dreptul Material al UE - Pagina 193
Dreptul Material al UE - Pagina 194
Dreptul Material al UE - Pagina 195
Dreptul Material al UE - Pagina 196
Dreptul Material al UE - Pagina 197
Dreptul Material al UE - Pagina 198
Dreptul Material al UE - Pagina 199
Dreptul Material al UE - Pagina 200
Dreptul Material al UE - Pagina 201
Dreptul Material al UE - Pagina 202
Dreptul Material al UE - Pagina 203
Dreptul Material al UE - Pagina 204
Dreptul Material al UE - Pagina 205
Dreptul Material al UE - Pagina 206
Dreptul Material al UE - Pagina 207
Dreptul Material al UE - Pagina 208
Dreptul Material al UE - Pagina 209
Dreptul Material al UE - Pagina 210
Dreptul Material al UE - Pagina 211
Dreptul Material al UE - Pagina 212
Dreptul Material al UE - Pagina 213
Dreptul Material al UE - Pagina 214
Dreptul Material al UE - Pagina 215
Dreptul Material al UE - Pagina 216
Dreptul Material al UE - Pagina 217
Dreptul Material al UE - Pagina 218
Dreptul Material al UE - Pagina 219
Dreptul Material al UE - Pagina 220
Dreptul Material al UE - Pagina 221
Dreptul Material al UE - Pagina 222
Dreptul Material al UE - Pagina 223
Dreptul Material al UE - Pagina 224
Dreptul Material al UE - Pagina 225
Dreptul Material al UE - Pagina 226
Dreptul Material al UE - Pagina 227
Dreptul Material al UE - Pagina 228
Dreptul Material al UE - Pagina 229
Dreptul Material al UE - Pagina 230
Dreptul Material al UE - Pagina 231
Dreptul Material al UE - Pagina 232
Dreptul Material al UE - Pagina 233
Dreptul Material al UE - Pagina 234
Dreptul Material al UE - Pagina 235
Dreptul Material al UE - Pagina 236
Dreptul Material al UE - Pagina 237
Dreptul Material al UE - Pagina 238
Dreptul Material al UE - Pagina 239
Dreptul Material al UE - Pagina 240
Dreptul Material al UE - Pagina 241
Dreptul Material al UE - Pagina 242
Dreptul Material al UE - Pagina 243
Dreptul Material al UE - Pagina 244
Dreptul Material al UE - Pagina 245
Dreptul Material al UE - Pagina 246
Dreptul Material al UE - Pagina 247
Dreptul Material al UE - Pagina 248
Dreptul Material al UE - Pagina 249
Dreptul Material al UE - Pagina 250
Dreptul Material al UE - Pagina 251
Dreptul Material al UE - Pagina 252
Dreptul Material al UE - Pagina 253
Dreptul Material al UE - Pagina 254
Dreptul Material al UE - Pagina 255
Dreptul Material al UE - Pagina 256
Dreptul Material al UE - Pagina 257
Dreptul Material al UE - Pagina 258
Dreptul Material al UE - Pagina 259
Dreptul Material al UE - Pagina 260
Dreptul Material al UE - Pagina 261
Dreptul Material al UE - Pagina 262
Dreptul Material al UE - Pagina 263
Dreptul Material al UE - Pagina 264
Dreptul Material al UE - Pagina 265
Dreptul Material al UE - Pagina 266
Dreptul Material al UE - Pagina 267
Dreptul Material al UE - Pagina 268
Dreptul Material al UE - Pagina 269
Dreptul Material al UE - Pagina 270
Dreptul Material al UE - Pagina 271
Dreptul Material al UE - Pagina 272
Dreptul Material al UE - Pagina 273
Dreptul Material al UE - Pagina 274
Dreptul Material al UE - Pagina 275
Dreptul Material al UE - Pagina 276
Dreptul Material al UE - Pagina 277
Dreptul Material al UE - Pagina 278
Dreptul Material al UE - Pagina 279
Dreptul Material al UE - Pagina 280
Dreptul Material al UE - Pagina 281
Dreptul Material al UE - Pagina 282
Dreptul Material al UE - Pagina 283
Dreptul Material al UE - Pagina 284
Dreptul Material al UE - Pagina 285
Dreptul Material al UE - Pagina 286
Dreptul Material al UE - Pagina 287
Dreptul Material al UE - Pagina 288
Dreptul Material al UE - Pagina 289
Dreptul Material al UE - Pagina 290
Dreptul Material al UE - Pagina 291
Dreptul Material al UE - Pagina 292
Dreptul Material al UE - Pagina 293
Dreptul Material al UE - Pagina 294
Dreptul Material al UE - Pagina 295
Dreptul Material al UE - Pagina 296
Dreptul Material al UE - Pagina 297
Dreptul Material al UE - Pagina 298
Dreptul Material al UE - Pagina 299
Dreptul Material al UE - Pagina 300
Dreptul Material al UE - Pagina 301
Dreptul Material al UE - Pagina 302
Dreptul Material al UE - Pagina 303
Dreptul Material al UE - Pagina 304
Dreptul Material al UE - Pagina 305
Dreptul Material al UE - Pagina 306
Dreptul Material al UE - Pagina 307
Dreptul Material al UE - Pagina 308
Dreptul Material al UE - Pagina 309
Dreptul Material al UE - Pagina 310
Dreptul Material al UE - Pagina 311
Dreptul Material al UE - Pagina 312
Dreptul Material al UE - Pagina 313
Dreptul Material al UE - Pagina 314
Dreptul Material al UE - Pagina 315
Dreptul Material al UE - Pagina 316
Dreptul Material al UE - Pagina 317
Dreptul Material al UE - Pagina 318
Dreptul Material al UE - Pagina 319
Dreptul Material al UE - Pagina 320
Dreptul Material al UE - Pagina 321
Dreptul Material al UE - Pagina 322
Dreptul Material al UE - Pagina 323
Dreptul Material al UE - Pagina 324
Dreptul Material al UE - Pagina 325
Dreptul Material al UE - Pagina 326
Dreptul Material al UE - Pagina 327
Dreptul Material al UE - Pagina 328
Dreptul Material al UE - Pagina 329
Dreptul Material al UE - Pagina 330
Dreptul Material al UE - Pagina 331
Dreptul Material al UE - Pagina 332
Dreptul Material al UE - Pagina 333
Dreptul Material al UE - Pagina 334
Dreptul Material al UE - Pagina 335
Dreptul Material al UE - Pagina 336
Dreptul Material al UE - Pagina 337
Dreptul Material al UE - Pagina 338
Dreptul Material al UE - Pagina 339
Dreptul Material al UE - Pagina 340
Dreptul Material al UE - Pagina 341
Dreptul Material al UE - Pagina 342
Dreptul Material al UE - Pagina 343
Dreptul Material al UE - Pagina 344
Dreptul Material al UE - Pagina 345
Dreptul Material al UE - Pagina 346
Dreptul Material al UE - Pagina 347
Dreptul Material al UE - Pagina 348
Dreptul Material al UE - Pagina 349
Dreptul Material al UE - Pagina 350
Dreptul Material al UE - Pagina 351
Dreptul Material al UE - Pagina 352
Dreptul Material al UE - Pagina 353
Dreptul Material al UE - Pagina 354
Dreptul Material al UE - Pagina 355
Dreptul Material al UE - Pagina 356
Dreptul Material al UE - Pagina 357
Dreptul Material al UE - Pagina 358
Dreptul Material al UE - Pagina 359
Dreptul Material al UE - Pagina 360
Dreptul Material al UE - Pagina 361
Dreptul Material al UE - Pagina 362
Dreptul Material al UE - Pagina 363
Dreptul Material al UE - Pagina 364
Dreptul Material al UE - Pagina 365
Dreptul Material al UE - Pagina 366
Dreptul Material al UE - Pagina 367
Dreptul Material al UE - Pagina 368
Dreptul Material al UE - Pagina 369
Dreptul Material al UE - Pagina 370
Dreptul Material al UE - Pagina 371
Dreptul Material al UE - Pagina 372
Dreptul Material al UE - Pagina 373
Dreptul Material al UE - Pagina 374
Dreptul Material al UE - Pagina 375
Dreptul Material al UE - Pagina 376
Dreptul Material al UE - Pagina 377
Dreptul Material al UE - Pagina 378
Dreptul Material al UE - Pagina 379
Dreptul Material al UE - Pagina 380
Dreptul Material al UE - Pagina 381
Dreptul Material al UE - Pagina 382
Dreptul Material al UE - Pagina 383
Dreptul Material al UE - Pagina 384
Dreptul Material al UE - Pagina 385
Dreptul Material al UE - Pagina 386
Dreptul Material al UE - Pagina 387
Dreptul Material al UE - Pagina 388
Dreptul Material al UE - Pagina 389
Dreptul Material al UE - Pagina 390
Dreptul Material al UE - Pagina 391
Dreptul Material al UE - Pagina 392
Dreptul Material al UE - Pagina 393
Dreptul Material al UE - Pagina 394
Dreptul Material al UE - Pagina 395
Dreptul Material al UE - Pagina 396
Dreptul Material al UE - Pagina 397
Dreptul Material al UE - Pagina 398
Dreptul Material al UE - Pagina 399
Dreptul Material al UE - Pagina 400
Dreptul Material al UE - Pagina 401
Dreptul Material al UE - Pagina 402
Dreptul Material al UE - Pagina 403
Dreptul Material al UE - Pagina 404
Dreptul Material al UE - Pagina 405
Dreptul Material al UE - Pagina 406
Dreptul Material al UE - Pagina 407
Dreptul Material al UE - Pagina 408
Dreptul Material al UE - Pagina 409

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Material al UE.doc

Alții au mai descărcat și

Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente

CAPITOLUL I – CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1. 1. – Scurt istoric al uniunii Europene Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Euro - moneda unică europeană

CAPITOLUL I – EURO, MONEDA EUROPEANĂ Secţiunea 1 - Naşterea Euro 1.1. Cum a apărut ideea unei monede europene unice? Cooperarea monetară în...

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR Uniunea Europeană este construită într-un sistem instituțional unic în lume. Prin izvoare ale...

Izvoarele Dreptului European

1. Izvoarele dreptului european: noţiune, clasificare Teoria dreptului, ca şi legislaţia formală, face deosebire între ceea ce reprezintă forma...

Principiile Dreptului European

1. Principiile dreptului comunitar. Aspecte introductive Principiile generale ale dreptului european se impun, în primul rand, datorita...

Procedură încheierii tratatelor internaționale

PROCEDURA PRIVIND INCHEIEREA TRATATELOR INTERNATIONALE 1. INTRODUCERE Tratatele reprezinta expresia acordului dintre state cu privire la...

Relațiile României cu piața comună și cu Uniunea Europeană

INTRODUCERE Percepţia românească a Europei a fost şi în trecut şi, mai ales, în epoca actuală, foarte diferenţiată, foarte diversificată. Pentru...

Drept Social și European

1. Aspecte generale Libera circulaţie a persoanelor şi a serviciilor reprezintă mai mult decât simplul obiectiv comercial urmărit prin Tratatul de...

Te-ar putea interesa și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Principiul Libertății Mărilor

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE CU PRIVIRE LA DREPTUL MĂRII Problema libertăţii mărilor este comentată în cel puţin două locuri: în primul rând, în...

Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative

CAPITOLUL I ACTELE DE DREPT ADMINISTRATIV. REGIMUL JURIDIC APLICABIL l. Noţiunea de act juridic de drept administrativ Legislaţia, practica...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Răspunderea materială, formă a răspunderii din dreptul muncii

CAPITOLUL I Răspunderea materială formă a răspunderii din dreptul muncii. 1.1. Răspunderea materială: trăsături specifice, relaţia cu alte forme...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

1. Noţiunea şi elementele caracteristice ale izvoarelor dreptului internaţional public Caracterul specific şi elementele distinctive ale Dreptului...

Izvoarele Dreptului Administrativ

I. Drept administrativ Dreptul administrativ se plasează, ca ramură de drept, în cadrul dreptului public. Ca ramura a dreptului public, dreptul...

Excepțiile procesuale

I.Notiuni generale. 1.1.Exceptiile de drept material si exceptiile procesuale Notiunea de exceptie este asociata in legislatia noastra atat unor...

Ai nevoie de altceva?