Drept constituțional

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 130 în total
Cuvinte : 53886
Mărime: 252.81KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marius Balan
Curs pe subiecte de examen, Anul I, sem. I

Extras din curs

Subiect (1) Noţiune de Constituţie.

I. TEORIA GENERALĂ A CONSTITUŢIEI

1.NOTIUNEA DE CONSTITUTIE

Sub aspect etimologic, noţiunea de constituţie este legată de verbul latin

constituo (= a statornici, a aşeza cu temei).

În Roma antică, împăraţii adoptau aşa numitele constituţii imperiale (edict, decret, mandat sau rescript), formal subordonate legilor (adoptate de adunările poporului) şi actelor Senatului. În fapt însă, prin renunţarea la convocarea adunărilor poporului şi în urma subordonării absolute a Senatului faţă de puterea imperială, constituţiile adoptate de împăraţi au ajuns (începând din prima jumătate a secolului I după Hristos) principalele surse formale ale dreptului roman imperial. Acest fapt a ocazionat asocierea semnificaţiei de "lege fundamentală" cuvântului "constituţie".

La începutul evului mediu, termenul "constituţie" era utilizat cu precădere în limbajul ecleziastic pentru a desemna anumite reguli monastice. Ulterior, începând cu primele secole ale epocii moderne, prin "constituţie" se înţelegea alcătuirea ori structura politico-juridică a unei entităţi politice ori a unui anumit stat. În acest sens, orice stat avea o constituţie.

"Constituţia" cuprindea regulile fundamentale privind organizarea politică a statului; forma de guvernământ; atribuţiile şi prerogativele şefului statului; magistraturile în acel stat, precum şi atribuţiile magistraţilor; statutul locuitorilor, supuşilor ori cetăţenilor; regimul proprietăţii şi al moştenirii etc. Normele respective nu se găseau însă - de cele mai multe ori - consemnate într-un act normativ scris, şi, cu atât mai puţin, într-un unic act legislativ.

În secolul XVIII se impune ideea adoptării unui act legislativ de către reprezentanţa naţională - ceea ce atestă impunerea concepţiei suveranităţii naţionale sau populare - act care să consacre relaţiile fundamentale în stat. Un asemenea act ar fi reprezentat o limitare considerabilă a prerogativelor monarhului - ale cărui puteri şi atribuţii se bazau pe tradiţie şi nu pe acte scrise - constituind totodată un puternic instrument favorabil intereselor stării a III-a (= burgheziei), aflată în ascensiune pe plan social şi politic. Consacrarea expresă (şi limitativă) a întinderii atribuţiilor puterii centrale constituia totodată şi o garanţie a libertăţii colective şi individuale a celor guvernaţi, în condiţiile apariţiei statului modern, caracterizat prin adoptarea frecventă de acte normative ce modifică dreptul existent (şi, odată cu acesta, garanţiile vechilor libertăţi), prin armată permanentă, un corp de funcţionari publici şi prin extinderea fără precedent a funcţiilor şi atribuţiilor statale, ceea ce implica şi o creştere substanţială a sarcinilor fiscale ale populaţiei.

Noile raporturi politice şi juridice impun pe de o parte delimitarea mai strictă a prerogativelor statului - a cărui atotputernicie din ce în ce mai vădită îl pune în conflict cu drepturile şi interesele individuale - dar şi legitimarea acestor prerogative până nu demult inacceptabil de largi printr-o manifestare expresă a celor voinţei guvemaţi.

Ca atare alături de vechiul concept material al noţiunii de constituţie (care ia în considerare conţinutul şi importanţa relaţiilor reglementate) apare un concept formal: constituţia este legea fundamentală adoptată de către o adunare reprezentativă (parlament, reprezentanţă naţională, convenţie naţională, adunare constituantă), printr-o procedură specială, diferită de cea uzitată în cazul legilor ordinare, având forţă juridică superioară acestora. Forţa juridică superioară a constituţiei (şi implicit a garanţiei drepturilor fundamentale conţinute în aceasta) reprezenta un eficient mijloc de apărare contra pericolelor atotputerniciei statale.

Ideii moderne de constituţie i se asociază şi principiul separaţiei puterilor. În concepţia Franţei revoluţionare, formulată în art. 16 al Declaraţiei drepturilor omului şi cetăţeanului din 26 august 1789, "orice societate în care garanţia drepturilor şi a libertăţilor nu este înfăptuită, şi nici separaţia puterilor în stat nu este realizată, nu are constituţie".

Evident, ideea consacrării într-o lege fundamentală adoptată de către o adunare reprezentativă a unor reguli fundamentale privind organizarea statului precum şi limitele puterii acestuia are mai mult decât simple consecinţe de ordin tehnic şi nu se reduce la un aspect formal. Deşi ideea limitării puterii autorităţii este la fel de veche ca şi statul, iar existenţa unor drepturi aparţinând celor guvernaţi, opozabile deţinătorilor puterii poate fi constatată din cele mai vechi timpuri, îmbinarea acestor idei, încadrarea lor într-o concepţie sistematică şi formularea lor în scris constituie evenimente de natură să transforme profund societatea şi statul. Legile scrise, accesibile în principiu cunoaşterii şi înţelegerii oricui constituiau o garanţie a drepturilor supuşilor sau cetăţenilor.

O reglementare scrisă clară, raţională şi sistematică permitea instituirea unei ordini juridice inteligibile, suple şi dinamice, în care individul să poată anticipa consecinţele actelor sale, să poată prevedea rezultatul judecăţii în caz de litigiu şi să depindă mai puţin de bunăvoinţa, înţelegerea sau capriciul unui magistrat ori demnitar.

Apariţia şi impunerea unei economii dominate de valorile pieţii şi a unei societăţi orientată spre evoluţie şi deschidere vor încuraja tendinţa de a aplica în domeniul dreptului public reguli şi instituţii specifice dreptului privat. Noţiunea de "contract social" este un exemplu în acest sens.

Claritatea şi previzibilitatea normelor de drept public sunt asigurate într-o măsură considerabilă în cazul în care legii fundamentale scrise i se conferă o forţă juridică superioară oricărei alte reglementări, scrise sau cutumiare.

Supremaţia normelor constituţionale, implicând abrogarea oricăror cutume sau legiuiri mai vechi incompatibile cu dispoziţiile acesteia precum şi lipsirea de efect a oricărui act normativ ulterior care contravine dispoziţiilor respective, este o componentă esenţială a noţiunii moderne de constituţie.

Din acest motiv, criteriul formal al definirii acesteia are un rol atât de important în societatea modernă. Criteriul formal nu epuizează însă conţinutul noţiunii de constituţie.

O analiză istorică sau sociologică a evoluţiei statelor poate evidenţia oricând faptul că anumite reglementări (privitoare, de exemplu, la contracte, comerţ, proprietate, moştenire sau la sistemul fiscal) au avut consecinţe mult mai durabile şi mai profunde asupra evoluţiei acestor state decât anumite norme constituţionale. În consecinţă, în definirea constituţiei ar trebui luat în considerare şi criteriul material.

Sub aspect formal, o constituţie este o lege fundamentală, intitulată de regulă chiar "constituţie", adoptată de o adunare special constituită - adunarea constituantă - conform unei proceduri speciale, deosebite de cea a adoptării legilor ordinare, şi care are o forţă juridică superioară celorlalte legi.

Sub aspect material, constituţia include toate reglementările, indiferent de sursa lor formală, referitoare la:

Preview document

Drept constituțional - Pagina 1
Drept constituțional - Pagina 2
Drept constituțional - Pagina 3
Drept constituțional - Pagina 4
Drept constituțional - Pagina 5
Drept constituțional - Pagina 6
Drept constituțional - Pagina 7
Drept constituțional - Pagina 8
Drept constituțional - Pagina 9
Drept constituțional - Pagina 10
Drept constituțional - Pagina 11
Drept constituțional - Pagina 12
Drept constituțional - Pagina 13
Drept constituțional - Pagina 14
Drept constituțional - Pagina 15
Drept constituțional - Pagina 16
Drept constituțional - Pagina 17
Drept constituțional - Pagina 18
Drept constituțional - Pagina 19
Drept constituțional - Pagina 20
Drept constituțional - Pagina 21
Drept constituțional - Pagina 22
Drept constituțional - Pagina 23
Drept constituțional - Pagina 24
Drept constituțional - Pagina 25
Drept constituțional - Pagina 26
Drept constituțional - Pagina 27
Drept constituțional - Pagina 28
Drept constituțional - Pagina 29
Drept constituțional - Pagina 30
Drept constituțional - Pagina 31
Drept constituțional - Pagina 32
Drept constituțional - Pagina 33
Drept constituțional - Pagina 34
Drept constituțional - Pagina 35
Drept constituțional - Pagina 36
Drept constituțional - Pagina 37
Drept constituțional - Pagina 38
Drept constituțional - Pagina 39
Drept constituțional - Pagina 40
Drept constituțional - Pagina 41
Drept constituțional - Pagina 42
Drept constituțional - Pagina 43
Drept constituțional - Pagina 44
Drept constituțional - Pagina 45
Drept constituțional - Pagina 46
Drept constituțional - Pagina 47
Drept constituțional - Pagina 48
Drept constituțional - Pagina 49
Drept constituțional - Pagina 50
Drept constituțional - Pagina 51
Drept constituțional - Pagina 52
Drept constituțional - Pagina 53
Drept constituțional - Pagina 54
Drept constituțional - Pagina 55
Drept constituțional - Pagina 56
Drept constituțional - Pagina 57
Drept constituțional - Pagina 58
Drept constituțional - Pagina 59
Drept constituțional - Pagina 60
Drept constituțional - Pagina 61
Drept constituțional - Pagina 62
Drept constituțional - Pagina 63
Drept constituțional - Pagina 64
Drept constituțional - Pagina 65
Drept constituțional - Pagina 66
Drept constituțional - Pagina 67
Drept constituțional - Pagina 68
Drept constituțional - Pagina 69
Drept constituțional - Pagina 70
Drept constituțional - Pagina 71
Drept constituțional - Pagina 72
Drept constituțional - Pagina 73
Drept constituțional - Pagina 74
Drept constituțional - Pagina 75
Drept constituțional - Pagina 76
Drept constituțional - Pagina 77
Drept constituțional - Pagina 78
Drept constituțional - Pagina 79
Drept constituțional - Pagina 80
Drept constituțional - Pagina 81
Drept constituțional - Pagina 82
Drept constituțional - Pagina 83
Drept constituțional - Pagina 84
Drept constituțional - Pagina 85
Drept constituțional - Pagina 86
Drept constituțional - Pagina 87
Drept constituțional - Pagina 88
Drept constituțional - Pagina 89
Drept constituțional - Pagina 90
Drept constituțional - Pagina 91
Drept constituțional - Pagina 92
Drept constituțional - Pagina 93
Drept constituțional - Pagina 94
Drept constituțional - Pagina 95
Drept constituțional - Pagina 96
Drept constituțional - Pagina 97
Drept constituțional - Pagina 98
Drept constituțional - Pagina 99
Drept constituțional - Pagina 100
Drept constituțional - Pagina 101
Drept constituțional - Pagina 102
Drept constituțional - Pagina 103
Drept constituțional - Pagina 104
Drept constituțional - Pagina 105
Drept constituțional - Pagina 106
Drept constituțional - Pagina 107
Drept constituțional - Pagina 108
Drept constituțional - Pagina 109
Drept constituțional - Pagina 110
Drept constituțional - Pagina 111
Drept constituțional - Pagina 112
Drept constituțional - Pagina 113
Drept constituțional - Pagina 114
Drept constituțional - Pagina 115
Drept constituțional - Pagina 116
Drept constituțional - Pagina 117
Drept constituțional - Pagina 118
Drept constituțional - Pagina 119
Drept constituțional - Pagina 120
Drept constituțional - Pagina 121
Drept constituțional - Pagina 122
Drept constituțional - Pagina 123
Drept constituțional - Pagina 124
Drept constituțional - Pagina 125
Drept constituțional - Pagina 126
Drept constituțional - Pagina 127
Drept constituțional - Pagina 128

Conținut arhivă zip

  • Drept Constitutional.doc

Alții au mai descărcat și

Drept constituțional și instituții publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Infracțiunea - instituție fundamentală a dreptului penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Societatea de astăzi înregistrează, la nivel mondial, o dinamică economică, financiară și socială esențială pentru...

Revizuirea constituției

1. Definirea constitutiei In toate sistemele constitutionale constitutia s-a impus ca lege fundamentala, adoptata de o adunare constituanta,...

Prezentarea Generală a Constituției din 1991

Evenimentele premergătoare adoptării Constituţiei din 1991 Revoluţia română din 1989 a constat într-o serie de proteste, lupte de stradă şi...

Drepturile și Libertățile Fundamentale în Constituția României

Analiza dispoziţiilor Constituţiei adoptată prin referendum la 8 decembrie 1991, din punctul de vedere al compatibilităţii lor cu criteriile...

Garantarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale în Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Prin Constituţia României, în forma sa revizuită, adoptată prin referendum naţional în anul 2003, cetăţenii au drepturi şi libertăţi civile,...

Drept constituțional

1. Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept? a. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii b. reguli...

Te-ar putea interesa și

Drept constituțional și instituții publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Supremația Constituției

Capitolul I. Teoria Constituţiei Constituţia, ca lege fundamentală a statului, reprezintă izvorul juridic al dreptului constituţional. Ea stă la...

Partidele politice - principalii pioni ai exercițiului puterii

Introducere Relația popor - putere politică- stat - putere de stat are nu doar un caracter simbolic ci și unul juridic deoarece raporturile...

Dreptul Constituțional

Introducere Ramura principală a dreptului este dreptul constituţional care prin normele sale consacră şi ocroteşte cele mai importante valori...

Definiția dreptului constituțional

Aparitia disciplinei de drept constitutional Notiunea de „drept constitutional” a aparut la sfarsitul secolului al XVIII-lea, dupa ce curentul...

Drept constituțional - suport de curs

Drept Constitutional – Curs 1 Dreptul constitutional reprezinta acea ramura a dreptului formata din norme juridice care reglementeaza relatiile...

Drept Constituțional

Capitolul I. Locul dreptului constitutional în sistemul de drept Sectiunea 1. Sistemul dreptului. Nimeni nu poate spune exact când si în ce...

Dreptul constituțional

1.Notiunea Dreptului constitutional. Subiectii DC Dreptul constitutional este ramura de drept care este formată din normele juridice care...

Ai nevoie de altceva?