Efectele Actului Juridic Civil

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3455
Mărime: 18.88KB (arhivat)
Publicat de: Zaharia Iacob
Puncte necesare: 0

Extras din curs

§ 1. Noţiune şi principii

Noţiune

Reamintim că actul juridic civil este manifestarea de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice.

Efectele actului juridic civil constau în naşterea, modificarea sau stingerea, după caz, a unor drepturi şi obligaţii civile corelative.

Codul civil conţine o reglementare cu caracter general a efectelor convenţiilor (art. 969-985), dar şi dispoziţii speciale referitoare la efectele diferitelor acte juridice, cum ar fi cele consacrate contractelor de vânzare-cumpărare (art. 1294-1404); loca¬ţiune (art. 1410-1490); mandat (art. 1532-1559); comodat (art. 1560-1575) etc.

În ce priveşte Noul Cod Civil, acesta consacră la nivel general efectele convenţiilor prin dispoziţiile art. 1270-1294.

Principii

Principiile efectelor actului juridic civil sunt regulile de drept civil care arată cum şi faţă de cine se produc aceste efecte.

Acestea sunt în număr de trei:

- principiul forţei obligatorii a actelor juridice civile (pacta sunt servanda);

- principiul irevocabilităţii actului juridic civil;

- principiul relativităţii efectelor actului juridic civil (res inter alios acta aliis

neque nocere, neque prodesse potest).

Fiecare dintre aceste principii cunoaşte unele excepţii.

§2. Principiul forţei obligatorii

Noţiune

Principiul forţei obligatorii este regula de drept conform căreia actul juridic civil încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale se impune autorului sau auto¬rilor săi cu aceeaşi putere ca şi legea. Altfel spus, dispoziţiile actului juridic civil sunt obligatorii, iar nu facultative.

Acest principiu este o consecinţă a teoriei autonomiei de voinţă, care animă Codul nostru civil şi îşi are temeiul în prevederile art. 969 Cod civil conform cărora "Convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante", respectiv în art. 1270 Noul Cod Civ., unde se dispune: „Contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante. Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părţilor ori din cauze autorizate de lege. Contractul trebuie executat cu bună-credinţă.”

O expresie a forţei obligatorii a actului juridic o reprezintă şi posibilitatea ca acesta să fie modificat numai prin acordul părţilor.

Forţa obligatorie a actului juridic civil depăşeşte însă cadrul strict al raporturilor dintre părţi şi se impune atât legiuitorului, căruia nu-i este permis decât în cazuri excepţionale să intervină asupra conţinutului acestuia, cât şi judecătorului care, chemat fiind să soluţioneze un litigiu între părţi, este obligat să-i respecte clauzele şi să impună respectarea lor prin hotărârea pe care o va da.

Excepţii

Excepţiile de la principiul forţei obligatorii reprezintă acele cazuri în care efectele actului juridic se produc în alt mod decât cel convenit de părţi în cuprinsul clauzelor sale. Aceste modificări involuntare ale efectelor actului juridic civil pot viza atât restrângerea forţei obligatorii, cât şi extinderea acesteia.

a. Restrângerea forţei obligatorii

Restrângerea forţei obligatorii a actului juridic civil are loc în cazurile expres prevăzute de lege şi se materializează prin înce¬tarea acestuia înainte de termen, datorită dispariţiei unui element al său. În literatura juridică s-a arătat că se includ în această categorie:

- moartea, interdicţia, insolvabilitatea sau falimentul mandantului ori a mandata¬rului atrag încetarea contractului de mandat [art. 1552 pct. 3 C.civ.; art. 2030, alin. 1, lit. c Noul C. civ.];

- pieirea totală sau considerabilă a lucrului conduce la încetarea contractului de locaţiune [art. 1439 alin. (1) C.civ.; art. 1818 alin. 1 Noul C. civ.];

-împrumutul de folosinţă încetează la moartea comodatarului, dacă încheierea contractului s-a făcut în considerarea persoanei acestuia [art. 1563 alin. (2) C.civ.,]

- moartea sau punerea sub interdicţie a debitorului duce la încetarea oricărui contract intuitu personae

- încetarea contractului de concesiune datorită dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau ca urmare a renunţării concesionarului la contract, datorată imposibilităţii obiective de a exploata bunul concesionat (art. 57 din Ordo¬nanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006).

Tot astfel, posibilitatea recunoscută de lege judecătorului de a interveni în unele contracte legal încheiate diminuează forţa lor obligatorie.

Cu titlu de exemplu, avem în vedere situaţii precum:

- interpretarea contractului de către judecător poate conduce uneori la rezultate neprevăzute în realitate de ambele părţi, mai ales atunci când judecătorul recurge la noţiunile de echitate, bună-credinţă, bune moravuri;

- judecătorul este abilitat, îndeosebi în materia protecţiei consuma¬torilor să înlăture din contracte clauzele abuzive (Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori)

Preview document

Efectele Actului Juridic Civil - Pagina 1
Efectele Actului Juridic Civil - Pagina 2
Efectele Actului Juridic Civil - Pagina 3
Efectele Actului Juridic Civil - Pagina 4
Efectele Actului Juridic Civil - Pagina 5
Efectele Actului Juridic Civil - Pagina 6
Efectele Actului Juridic Civil - Pagina 7
Efectele Actului Juridic Civil - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Efectele Actului Juridic Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTELE SINALAGMATICE I.1 Definirea contractului sinalagmatic Între contract, pe de o parte, şi...

Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ

I. Consideraţii introductive Diversificarea relaţiilor sociale şi economice şi creşterea economică adaugă noi tipuri de conflicte. Există o...

Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Introducere „Binefacerea cea mai mare pentru oameni este să dea şi să trăiască sub legi civile bune, ele îmblânzesc puterea şi o ajută să se facă...

Contractele

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGAŢIILE CIVILE SECŢIUNEA I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. SCURT ISTORIC Teoria generală a...

Transmiterea Drepturilor de Creanță

1.1. Scurt istoric al instituţiei Studiul obligaţiilor civile prezintă o importanţa considerabilă, atât din punct de vedere teoretic, cât si din...

Constituția de la 1866

Pentru incetarea luptelor politice interne si pentru obtinerea independentei si unirii depline poporul roman si-a dorit aducerea unui principe...

Drept Economic

TITLUL I. Elemente de teoria generala a dreptului Precizari prealabile privitoare la obiectul disciplinei de drept economic Sistemul dreptului...

Drept Internațional Privat

1.Elementul de extraneitate 2. Raporturi juridice cu un element de extraneitate Raporturile juridice dintre persoanele fizice, juridice...

Te-ar putea interesa și

Modalitățile Actului Juridic Civil

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Actul juridic civil în sistemul izvoarelor drepturilor subiective civile În doctrina noastră s-a...

Nulitatea. rezoluția și rezilierea - sancțiuni de drept civil

Introducere În decursul timpului, concepţia despre nulitatea actului juridic civil a cunoscut o anumită evoluţie. În dreptul român nulitatea...

Contractul Civil

Contractul civil 1. Introducere Contractul civil este acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane realizat in scopul de a crea, modifica...

Efectele Actului Juridic Civil

Noţiuni generale I. Noţiunea de efecte ale actului juridic civil Actul juridic este manifestarea de voinţă făcută în scopul de o produce efecte...

Principiul Relativității Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Definiţia efectelor actului juridic civil Prin efectele...

Modalitățile actului juridic civil

Modalitățile actului juridic civil 1. Noțiuni introductive Dreptul este definit ca fiind totalitatea normelor care reglementează acțiunile omului...

Efectele Actului Juridic Civil

Actul juridic civil Notiunea actului juridic civil Izvoarele raportului juridic civil cuprind, pe langa evenimentele juridice (fapte care se...

Efectele Nulității Actului Juridic Civil

EFECTELE NULITĂŢII ACTULUI JURIDIC CIVIL 1. Definiţia actului juridic civil Legiuitorul nu a găsit de cuviinţă să consacre prevederi legale...

Ai nevoie de altceva?