Organizare și Legislate în Domeniul Muncii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 10536
Mărime: 52.76KB (arhivat)
Publicat de: Codin Păduraru
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: oana mocirt
inspirat dupa codul muncii

Cuprins

 1. 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE
 2. DEFINIŢIE.
 3. 2. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ
 4. 2.1. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
 5. 2.2. EXECUTAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
 6. 2.3. MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
 7. 2.4. SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
 8. 2.5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
 9. 2.5.1. ÎNCETAREA DE DREPT
 10. 2.5.2. CONCEDIEREA
 11. 2.5.3. DEMISIA
 12. 2.6. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATĂ DETERMINATĂ
 13. 2.7. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ CU TIMP PARŢIAL
 14. 3. TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ
 15. 3.1. TIMPUL DE MUNCĂ
 16. 3.1.1. MUNCA SUPLIMENTARĂ
 17. 3.1.2. MUNCA DE NOAPTE
 18. 3.2. REPAUSURI PERIODICE
 19. 3.2.1. PAUZA DE MASĂ ŞI REPAUSUL
 20. 3.2.2. REPAUSUL ZILNIC ŞI SĂPTĂMÂNAL
 21. 3.2.3. SĂRBĂTORILE LEGALE
 22. 3.3. CONCEDIILE
 23. 3.3.1. CONCEDIUL DE ODIHNĂ ANUAL
 24. 3.3.2. CONCEDIUL PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ
 25. 4. SALARIZAREA
 26. 5. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
 27. 6. FORMAREA PROFESIONALĂ
 28. 7. CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCĂ
 29. 8. REGULAMENTUL INTERN

Extras din curs

1. Noţiuni Introductive

Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit şi nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea, orice persoană fiind liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze. În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii, angajatorii şi orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă. Salariaţii care prestează o muncă beneficiază de condiţii adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare, fiindu-le recunoscute dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.

Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe, iar pentru o bună desfăşurare a acestora, participanţii la raporturile de muncă se vor informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă.

Raporturile de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii sunt reglementate de Codul Muncii. Dispoziţiile cuprinse în cod se aplică: cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România; cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă şi care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepţia cazului în care legislaţia statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă; cetăţenilor străini sau apatrizi încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României; persoanelor care au dobândit statutul de refugiat şi se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României, în condiţiile legii; ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă; angajatorilor, persoane fizice şi juridice; organizaţiilor sindicale şi patronale.

2. Contractul individual de muncă

2.1. Încheierea contractului individual de muncă

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă. Contractul individual de muncă se încheie de regulă pe durată nedeterminată, însă există şi condiţii expres prevăzute de lege când se poate încheia şi pe durată determinată.

O persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă şi poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat la împlinirea vârstei de 16 ani. Încadrarea în muncă se poate face şi la împlinirea vârstei de 15 ani, însă numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională. Pentru locurile de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, stabilite prin hotărâre a Guvernului, încadrarea în muncă se poate face numai după împlinirea vârstei de 18 ani.

Angajatorul este persoana fizică (cu capacitate deplină de exerciţiu) sau juridică (din momentul dobândirii personalităţii juridice) ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă.

Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, obligatorie pentru valabilitatea sa şi în limba română. Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă şi tot anterior începerii activităţii se înmânează un exemplar şi salariatului.

Tot anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice, obligaţie ce se consideră îndeplinită la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adiţional, după caz. Informarea se face cu privire la cel puţin următoarele elemente enunţate mai jos:

→ identitatea părţilor;

→ locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;

→ sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;

→ funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului;

→ criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;

→ riscurile specifice postului;

→ data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;

→ în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;

→ durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;

→ condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;

→ salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;

→ durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;

→ indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului;

→ durata perioadei de probă.

La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părţi poate fi asistată de terţi în baza unui contract de confidenţialitate , conform propriei opţiuni.

În cazul în care persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, urmează să îşi desfăşoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligaţia de a-i comunica în timp util, înainte de plecare, şi informaţii referitoare la:

→ durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate;

→ moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi modalităţile de plată;

→ prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii în străinătate;

→ condiţiile de climă;

→ reglementările principale din legislaţia muncii din acea ţară;

→ obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa personală;

→ condiţiile de repatriere a lucrătorului, după caz.

Preview document

Organizare și Legislate în Domeniul Muncii - Pagina 1
Organizare și Legislate în Domeniul Muncii - Pagina 2
Organizare și Legislate în Domeniul Muncii - Pagina 3
Organizare și Legislate în Domeniul Muncii - Pagina 4
Organizare și Legislate în Domeniul Muncii - Pagina 5
Organizare și Legislate în Domeniul Muncii - Pagina 6
Organizare și Legislate în Domeniul Muncii - Pagina 7
Organizare și Legislate în Domeniul Muncii - Pagina 8
Organizare și Legislate în Domeniul Muncii - Pagina 9
Organizare și Legislate în Domeniul Muncii - Pagina 10
Organizare și Legislate în Domeniul Muncii - Pagina 11
Organizare și Legislate în Domeniul Muncii - Pagina 12
Organizare și Legislate în Domeniul Muncii - Pagina 13
Organizare și Legislate în Domeniul Muncii - Pagina 14
Organizare și Legislate în Domeniul Muncii - Pagina 15
Organizare și Legislate în Domeniul Muncii - Pagina 16
Organizare și Legislate în Domeniul Muncii - Pagina 17
Organizare și Legislate în Domeniul Muncii - Pagina 18
Organizare și Legislate în Domeniul Muncii - Pagina 19
Organizare și Legislate în Domeniul Muncii - Pagina 20
Organizare și Legislate în Domeniul Muncii - Pagina 21
Organizare și Legislate în Domeniul Muncii - Pagina 22

Conținut arhivă zip

 • Organizare si Legislate in Domeniul Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România

INTRODUCERE ,,Munca este legea lumii moderne; temeiul unui stat este munca; Bogăția unui popor nu stă în bani ci, iarăși, în muncă; Fiecare ,...

Contractul Colectiv de Muncă

INTRODUCERE „Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneşi...temeiul unui stat e munca... bogaţia unui popor nu stă în bani, ci...

Încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Contractele de muncă speciale reglementate de codul muncii

INTRODUCERE Codul muncii reprezintă un reper major în buna desfăşurare a relaţiilor de muncă stabilite între un angajator şi salariaţii săi....

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

INTRODUCERE 1. Motivaţia alegerii temei Răspunderea disciplinară este o instituţie de mare importanţă în dreptul Muncii. Ideea de răspundere,...

Acte necesare pentru încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1 Acte necesare la incheierea contractului individual de munca In vederea incheierii contractului individual de munca , persoana care...

Te-ar putea interesa și

Drepturile Copilului

INTRODUCERE După istoricul francez Phillippe Aries întelegerea copilăriei, cel putin până la vârsta de 7 ani, ca stadiu distinct al evolutiei...

Piața muncii în România - instituții, politici, evoluții

INTRODUCERE Politica si strategia Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale vizeaza – în principal – cresterea gradului de ocupare a populatiei...

Dreptul european al muncii - organizații și norme juridice

1.1. Noțiunea dreptului internațional al muncii Dreptul internaţional al muncii reprezintă totalitatea normelor elaborate de organismele...

Șomajul - Cauză a Vulnerabilității Familiei

Introducere Actualitatea temei investigate. Tranziţia la relaţiile de piaţă, însoţită de declinul economic, a acutizat situaţia socială a...

Politica Socială a Uniunii Europene

Capitolul I 1.1. Concepte de baza privind politica socială Politica socială a UE este formată dintr-un set de politici complementare, ce s-au...

Aplicație informatică privind asistarea operațiilor unei agenții de recrutare de personal

Introducere Dacă secolul XX se spune pe drept cuvânt ca a aparţinut tehnologizării, culminând în ultimii ani cu informatizarea şi dezvoltarea...

Globalizarea și condițiile de muncă în țările în curs de dezvoltare. studiu de caz Indonezia

INTRODUCERE Globalizarea , definită ca desfinţarea barierelor din calea comerţului migraţiei şi investiţiilor peste hoatare. , afectează direct...

Studiu Aplicativ Privind Eficientizarea Activității unei Instituții Publice

I. Organizarea și funcționalitatea 1.1 Prezentarea generală a instituției Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Iaşi funcţionează în...

Ai nevoie de altceva?