Protecția internațională a drepturilor omului

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 155 în total
Cuvinte : 114106
Mărime: 596.38KB (arhivat)
Publicat de: Iulia C.
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Unitatea de învățare I. Drepturile omului în sistemul Organizației Națiunilor Unite
 2. Capitolul 1. Carta Organizației Națiunilor Unite
 3. Capitolul 2. Documente adoptate de Organizația Națiunilor Unite
 4. Secțiunea 1. Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948)
 5. Secțiunea a 2-a. Pactele internaționale cu privire la drepturile omului
 6. - 1. Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice
 7. 1.1. Drepturile civile și politice garantate
 8. 1.2. Mecanismul de control
 9. - 2. Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale
 10. Secțiunea a 3-a. Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială
 11. Secțiunea a 4-a. Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante
 12. Secțiunea a 5-a. Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei
 13. Secțiunea a 6-a. Convenția cu privire la drepturile copilului
 14. Capitolul 3. Mecanisme și proceduri de protecție a drepturilor omului sub egida ECOSOC
 15. Capitolul 4. Alte documente relevante adoptate de O.N.U.
 16. Secțiunea 1. Pactul Global al Națiunilor Unite
 17. Secțiunea a 2-a. Principiile directoare ale Organizației Națiunilor Unite privind întreprinderile și drepturile omului
 18. Secțiunea a 3-a. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă
 19. Secțiunea a 4-a. Deosebiri între procedura prevăzută de Rezoluția 1503 și Procedura prevăzută în Protocolul facultativ la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice
 20. Unitatea de învățare II. Organizația Internațională a Muncii (O.I.M.)
 21. Capitolul 1. Organizația Internațională a Muncii (O.I.M.)
 22. Secțiunea 1. Istoric; domenii de activitate
 23. Secțiunea a 2-a. Structura O.I.M.
 24. Secțiunea a 3-a. Normele internaționale în domeniul muncii
 25. Secțiunea a 4-a. Codul internațional al muncii - conținut
 26. - 1. Drepturile fundamentale ale omului
 27. 1.1. Libertatea sindicală
 28. 1.2. Interzicerea muncii forțate
 29. 1.3. Egalitatea de șanse și tratament
 30. 1.4. Alte convenții fundamentale
 31. 1.5. Convențiile de guvernare
 32. - 2. Alte domenii de reglementare a convențiilor O.I.M.
 33. 2.1. Securitatea angajării
 34. 2.2. Relații profesionale
 35. 2.3. Condiții de muncă
 36. 2.4. Ocupare
 37. 2.5. Politica socială
 38. 2.6. Administrația muncii
 39. 2.7. Relații profesionale
 40. 2.8. Securitate socială
 41. 2.9. Munca femeilor
 42. 2.10. Munca copiilor și adolescenților
 43. 2.11. Alte categorii de lucrători
 44. Secțiunea a 5-a. Mecanisme de control
 45. - 1. Controlul regulat
 46. - 2. Proceduri speciale
 47. - 3. Protecția libertății sindicale și a drepturilor sindicale
 48. Unitatea de învățare III. Consiliul Europei
 49. Capitolul 3. Consiliul Europei
 50. Secțiunea 1. Noțiuni introductive
 51. - 1. Obiective, scopuri
 52. - 2. Structura
 53. - 3. Activitatea normativă
 54. Secțiunea a 2-a. Convenția europeană a drepturilor omului (1950)
 55. - 1. Caracteristici generale
 56. - 2. Drepturi și libertăți garantate
 57. 2.1. Convenția din 1950
 58. 2.2. Drepturi prevăzute de Protocolul nr. 1 (20 martie 1953)
 59. 2.3. Drepturi prevăzute de Protocolul nr. 4 (16 septembrie 1963)
 60. 2.4. Protocolul nr. 6 (28 aprilie 1983)
 61. 2.5. Drepturi prevăzute de Protocolul nr. 7 (22 noiembrie 1984)
 62. 2.6. Protocolul 12 la Convenția europeană a drepturilor omului (4 noiembrie 2000)
 63. 2.7. Protocolul nr. 13 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea în toate circumstanțele (3 mai 2002)
 64. - 3. Condiții de exercitare
 65. 3.1. Nediscriminarea
 66. 3.2. Restrângerea exercițiului unor drepturi
 67. 3.3. Derogări în caz de război sau alt pericol public
 68. - 4. Mecanismul de protecție a drepturilor omului instituit de Convenția europeană a drepturilor omului
 69. 4.1. Organizarea Curții Europene a Drepturilor Omului
 70. 4.2. Procedura în fața Curții
 71. Secțiunea a 3-a. Carta socială europeană (1961) și Carta socială europeană revizuită (1996)
 72. - 1. Caracteristici generale
 73. - 2. Conținut
 74. - 3. Mecanismul de control
 75. - 4. Domeniu de aplicare
 76. - 5. Jurisprudența
 77. Secțiunea a 4-a. Alte convenții ale Consiliului Europei
 78. - 1. Convenția pentru prevenirea torturii și a pedepselor și tratamentelor inumane sau degradante
 79. - 2. Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale
 80. - 3. Convenția europeană privind lupta împotriva traficului de ființe umane
 81. - 4. Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice
 82. - 5. Comisarul drepturilor omului
 83. Unitatea de învățare IV. Uniunea Europeană
 84. Capitolul 4. Uniunea Europeană
 85. Secțiunea 1. Uniunea Europeană - repere istorice
 86. Secțiunea a 2-a. Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene (2000)
 87. Secțiunea a 3-a. Libera circulație a persoanelor și a forței de muncă
 88. - 1. Domeniu de aplicare
 89. - 2. Conținutul material
 90. 2.1. Dreptul de intrare și de ședere
 91. 2.2. Liberul acces la angajare și egalitatea de tratament
 92. 2.3. Dreptul de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după desfășurarea unei activități salariate în acel stat
 93. 2.4. Restricții ale dreptului de intrare și dreptului de ședere pe motive de ordine publică, securitate publică și sănătate publică
 94. Secțiunea a 4-a. Egalitatea de șanse și nediscriminarea
 95. - 1. Principiul egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de angajare și de muncă
 96. - 2. Egalitatea de tratament în sistemele profesionale de securitate socială
 97. - 3. Egalitatea de tratament în ceea ce privește accesul la încadrare în muncă, la formare și la promovare profesională și condițiile de muncă
 98. Secțiunea a 5-a. Dreptul la un proces echitabil în cadrul procedurilor penale
 99. - 1. Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale
 100. - 2. Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale
 101. - 3. Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale
 102. - 4. Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului
 103. - 5. Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate
 104. - 6. Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare
 105. - 7. Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale

Extras din curs

Unitatea de învățare I.

Drepturile omului

în sistemul Organizației Națiunilor Unite

Titlul unității

Cuprinsul unității

Obiectivele învățării

Conținutul unității (sinteze teoretice, exemple)

Sarcini de învățare

Bibliografie

Cuprinsul unității

Organizația Națiunilor Unite are un rol deosebit de important în ceea ce privește promovarea internațională a drepturilor, pe de o parte prin adoptarea unor documente esențiale în materie, iar, pe de altă parte, prin numeroasele organe principale și subsidiare de control structurate în cadrul ei.

În cuprinsul acestui capitol sunt prezentate documente fundamentale adoptate în cadrul Organizației Națiunilor Unite, cum sunt Carta O.N.U., Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactele internaționale cu privire la drepturile omului din 1966, convențiile privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, ori cea cu privire la drepturile copilului. Cu această ocazie, se trec în revistă prevederile esențiale ale acestor documente, precum și mecanismele de control instituite de acestea.

De asemenea, sunt prezentate mecanismele și procedurile de protecție a drepturilor omului dezvoltate sub egida Consiliului Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC).

Obiectivele învățării

A identifica și a înțelege specificul organismelor create și al normelor adoptate la nivelul Organizației Națiunilor Unite. Înțelegerea raporturilor standardelor universale în materia drepturilor omului în raport cu cele regionale

Conținutul unității

Capitolul 1. Carta Organizației Națiunilor Unite

Documentul constitutiv al organizației, Carta O.N.U., adoptată la 26 iunie 1945 la San Francisco, analizează drepturile omului și libertățile fundamentale într-o serie de dispoziții. Astfel, în Preambul, popoarele Națiunilor Unite își afirmă hotărârea de „a proclama din nou încrederea lor în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea și valoarea persoanei umane, în egalitatea drepturilor între bărbați și femei, ca și între națiuni, mari sau mici”.

Voința de a dezvolta și încuraja respectul drepturilor omului și libertățile fundamentale și de a facilita exercitarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale este afirmată sub diverse forme și în mai multe rânduri: de exemplu, în articolul unu, care tratează scopurile și principiile Națiunilor Unite; în art. 13, referitor la funcțiile și puterile Adunării Generale; în art. 62 cu privire la Consiliul Economic și Social. Articolul 8 prevede că „nici o restricție nu va fi impusă de către Organizație accesului bărbaților și femeilor, în condiții egale, la toate funcțiile în organele sale principale și subsidiare”. În art. 56, toți membrii O.N.U. se angajează să acționeze atât în comun, cât și separat, în cooperare cu Organizația, în vederea realizării scopurilor enunțate în art. 55, în special „respectarea universală și efectivă a drepturilor omului și libertăților fundamentale pentru toți, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie.”

Aceste dispoziții au determinat o serie de importante consecințe referitoare la promovarea internațională a drepturilor omului, printre care amintim:

a) Carta a „internaționalizat” protecția drepturilor omului. Aderând la Cartă, care este un tratat multilateral, statele părți recunosc că drepturile omului care sunt invocate în ea devin de acum o materie internațională și că, în consecință, aceste drepturi nu țin numai de competența lor exclusivă. Acest principiu a fost frecvent contestat de unele state în timpul primilor ani de funcționare a O.N.U., dar astăzi nu există nicio îndoială în această privință. Totuși, aceasta nu înseamnă că orice violare a drepturilor omului de către un stat membru al O.N.U. devine automat o problemă internațională.

b) Obligația statelor membre O.N.U. de a coopera cu aceasta în promovarea drepturilor omului și libertăților fundamentale a permis Organizației să dispună de baza juridică necesară pentru a realiza sarcina de a defini și codifica aceste drepturi (pactele și alte instrumente internaționale cu vocație universală).

c) S-a reușit, de-a lungul anilor, să se clarifice întinderea obligației statelor de a „favoriza” drepturile omului, dând acestui termen o interpretare suficient de precisă și suficient de largă pentru a permite crearea de instituții în baza Cartei, care trebuie să asigure respectul drepturilor omului de către guverne.

Carta O.N.U. a acordat un rol important Adunării Generale, care, prin numeroasele sale rezoluții, a contribuit într-o măsură importantă la afirmarea și dezvoltarea drepturilor omului. Totodată, ea inițiază studii și elaborează recomandări, în scopul „de a promova cooperarea internațională în domeniile economic, social, cultural, al învățământului și sănătății și de a sprijini înfăptuirea drepturilor omului și libertăților fundamentale pentru toți fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie”.

După anul 1948, data adoptării Declarației Universale a Drepturilor Omului, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat numeroase declarații sau convenții privind teme din domeniul drepturilor omului.

Majoritatea problemelor privind drepturile omului sunt trimise de către Adunarea Generală către Comisia a III-a care se ocupă de problemele sociale, umanitare și culturale. Comisia a treia se ocupă cu problemele sociale legate de problemele umanitare sau ale drepturilor omului care afectează populația din întreaga lume.

Comisia a treia se ocupă cu problemele importante privind dezvoltarea socială, cum ar fi promovarea femeilor, protecția copiilor, populațiile indigene, tratamentul refugiaților, protecția libertăților fundamentale prin eliminarea discriminării rasiale și dreptul la autodeterminare.

De asemenea, Comisia se ocupă cu probleme legate de tineret, familie, îmbătrânire, persoanele cu handicap, de prevenire a criminalității, de justiție penală sau de controlul internațional de droguri.

În anul 1993, Adunarea Generală a creat, prin Rezoluția 48/141 postul de Înalt Comisar al Națiunilor Unite pentru drepturile omului. Acesta este reprezentantul oficial al O.N.U. pentru problemele referitoare la drepturile omului și raportează direct Secretarului General al O.N.U.

Înaltul Comisar se străduiește să conducă mișcarea internațională în favoarea drepturilor omului. El face în mod regulat declarații publice și lansează apeluri în cazul crizelor ce afectează drepturile omului. De asemenea, el călătorește deseori pentru a se asigura că mesajul drepturilor omului este înțeles în toate zonele globului. În paralel, Înaltul Comisar dialoghează și cooperează într-o manieră constructivă cu guvernele pentru a întări protecția drepturilor omului la nivel național. În plus, Înaltul Comisar colaborează cu un evantai tot mai larg, printre care organizațiile neguvernamentale, instituțiile universitare și sectorul privat, în scopul difuzării într-o manieră cât mai largă a angajamentelor în materia drepturilor omului.

În baza art. 62 al Cartei O.N.U., Consiliul Economic și Social (ECOSOC) poate face „recomandări în scopul promovării respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale pentru toți”. De asemenea, conform art. 68, Consiliul poate înființa comisii în domeniile economic și social și pentru protecția drepturilor omului.

ECOSOC poate, de asemenea, să pregătească proiecte de convenții pentru a le supune Adunării Generale și să convoace conferințe internaționale consacrate problemelor referitoare la drepturile omului.

În aplicarea art. 68 al Cartei O.N.U., conform căruia el „va înființa comisii pentru problemele economice și sociale și pentru promovarea drepturilor omului”, Consiliul Economic și Social a creat Comisia (din anul 2006 Consiliul) drepturilor omului și Comisia pentru condiția femeii.

Articolul 64 abilitează Consiliul să convină cu membrii Națiunilor Unite și cu instituțiile specializate spre a obține rapoarte privind măsurile luate în executarea propriilor sale recomandări și a recomandărilor Adunării Generale în probleme de competența Consiliului.

Mai amintim că de-a lungul timpului ECOSOC a constituit o serie de comitete speciale, a numit sau a autorizat Secretarul General al O.N.U. să numească raportori speciali sau comitete de experți în probleme de actualitate din domeniul drepturilor omului.

Consiliul, care este compus din 54 de membri, ține, în mod normal, o sesiune organizatorică și două sesiuni regulate în fiecare an. Problemele privind drepturile omului sunt, de obicei, transmise Comitetului al doilea al Consiliului (comitetul social) în care sunt reprezentați toți cei 54 de membri, deși unele probleme sunt dezbătute în plen. Rapoartele Comitetului social, care conțin rezoluții și decizii, sunt supuse Consiliului spre examinare și decizie în cadrul unor ședințe plenare.

Preview document

Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 1
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 2
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 3
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 4
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 5
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 6
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 7
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 8
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 9
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 10
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 11
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 12
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 13
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 14
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 15
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 16
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 17
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 18
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 19
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 20
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 21
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 22
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 23
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 24
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 25
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 26
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 27
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 28
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 29
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 30
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 31
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 32
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 33
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 34
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 35
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 36
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 37
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 38
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 39
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 40
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 41
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 42
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 43
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 44
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 45
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 46
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 47
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 48
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 49
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 50
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 51
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 52
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 53
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 54
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 55
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 56
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 57
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 58
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 59
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 60
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 61
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 62
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 63
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 64
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 65
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 66
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 67
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 68
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 69
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 70
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 71
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 72
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 73
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 74
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 75
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 76
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 77
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 78
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 79
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 80
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 81
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 82
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 83
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 84
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 85
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 86
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 87
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 88
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 89
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 90
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 91
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 92
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 93
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 94
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 95
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 96
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 97
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 98
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 99
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 100
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 101
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 102
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 103
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 104
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 105
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 106
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 107
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 108
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 109
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 110
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 111
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 112
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 113
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 114
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 115
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 116
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 117
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 118
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 119
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 120
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 121
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 122
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 123
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 124
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 125
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 126
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 127
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 128
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 129
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 130
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 131
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 132
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 133
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 134
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 135
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 136
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 137
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 138
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 139
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 140
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 141
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 142
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 143
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 144
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 145
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 146
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 147
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 148
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 149
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 150
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 151
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 152
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 153
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 154
Protecția internațională a drepturilor omului - Pagina 155

Conținut arhivă zip

 • Protectia internationala a drepturilor omului.docx

Alții au mai descărcat și

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia)

INTRODUCERE Termenul de “eutanasie” provine din limba greaca veche (eu -buna, thanatos -moarte) şi este menţionat iniţial în scrierile filozofului...

Termene și sancțiuni procedurale

Introducere Una dintre problemele semnificative ale dreptului procesual civil o reprezinta cunoasterea termenelor în care trebuie exercitate...

Carta Internațională a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Alegerea unei teme cum este Carta Internaţională a Drepturilor Omului mi se pare a fi firească în contextul actual, aici referindu-mă...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Plata nedatorată

INTRODUCERE Toate raporturile juridice stabilite între două sau mai multe persoane reprezintă o totalitate de drepturi personale, noțiunea...

Dreptul la Viață și Implicațiile Penale ale Acestuia în Concepția Convenției Europene a Drepturilor Omului

I. Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi locul ei în ansamblul documentelor şi reglementărilor...

Te-ar putea interesa și

Protecția internațională a drepturilor omului - libertatea individuală și siguranța persoanei

Libertatea individuala si siguranta persoanei In art. 9 din Pactul International cu privire la drepturile civile si politice la care Romania a...

Protecția drepturilor omului în sistemul internațional - pactele internaționale privind drepturile omului

CAPITOLUL I EDUCAȚIA PENTRU DREPTURILE OMULUI 1.1. Motto-uri Motto 1 : "... pentru a exista un stat de drept nu este suficient să se institue...

Protecția Internațională a Drepturilor Omului

1. Introducere În cadrul drepturilor omului, noţiunea de demnitate este esenţială, deoarece apare ca “principiu matriceal” prin excelenţă, ce...

Protecția internațională a drepturilor omului

Uniunea Europeana respecta si promoveaza principiile universale asa cum sunt remarcate in Declaratia Universala a drepturilor omului , Conventie...

Drepturile Omului

INTRODUCERE Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Înscrise în tratatul său fondator,...

Protecția Internațională a Drepturilor Omului

Natura drepturilor omului Preambulul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, adoptat pe 10 decembrie 1948, arată că “recunoaşterea demnităţii...

Protecția internațională a drepturilor omului - dreptul la viață

1. Noţiuni introductive Curtea Europeană pentru Drepturile Omului sau C.E.D.O. există pentru a apăra dreptul la viaţă, la proces echitabil, la...

Protecția Internațională a Drepturilor Omului

1. NOŢIUNEA PROTECŢIEI INTERNAŢIONALE A DREPTURILOR OMULUI Drepturile omului, sub aspect internaţional, sunt drepturile subiective individuale,...

Ai nevoie de altceva?