Situațiile financiare anuale consolidate

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 5206
Mărime: 42.07KB (arhivat)
Publicat de: Elena V.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marioara Avram
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea din Craiova, Craiova

Extras din curs

Introducere

Consolidarea conturilor reprezintă o operațiune care are ca scop exprimarea situației și arezultatelor unei societăți ținând cont de legăturile financiare și economice ale acesteia cu altesocietăți din cadrul unui perimetru de consolidare din cadrul unui grup de societăți.

Conform prevederilor din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, o societate-mamă trebuie să întocmească atât situații financiare anuale pentru propria activitate, cât și situații financiare anuale consolidate.

Obiectivul situațiilor financiare consolidate este de a prezenta poziția financiară, performanțele și evoluția poziției financiare referitoare la unitățile cuprinse în grupul de societăți, ca și cum ar fi vorba de o singură societate. Subiectul consolidării îl constituie societățile din cadrul grupului, iar obiectul consolidării situațiile lor financiare anuale.

Consolidarea situațiilor financiare este o tehnică de inginerie a contabilității financiare, care are ca finalitate producerea de informații necesare utilizatorilor externi. Ea este și un instrument de gestiune, deoarece permite să se clarifice relațiile complexe între filiale și societatea-mamă și să se compare rezultatele obținute cu obiectivele fixate.

Situațiile financiare consolidate asigură agregarea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a veniturilor și cheltuielilor pentru a furniza o imagine globală și fidelă agrupului de societăți.

Elaborarea situațiilor financiare anuale consolidate

O societate-mamă are obligația să întocmească atât situații financiare anuale consolidate, cât și un raport consolidat al administratorilor dacă aceasta face parte dintr-un grup de societăți și îndeplinește una dintre următoarele condiții:

deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților într-o altă entitate (filială);

este acționar sau asociat al unei entități și majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere ale entității în cauză (filială) care au îndeplinit aceste funcții în cursul exercițiului financiar, în cursul exercițiului financiar precedent și până în momentul întocmirii situațiilor financiare anuale consolidate, au fost numiți doar ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot;

este acționar sau asociat al unei filiale și deține singur controlul asupra majorității drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților acelei filiale, ca urmare a unui acord încheiat cu alți acționari sau asociați;

este acționar sau asociat al unei filiale și are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra acelei filiale, în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, dacă legislația aplicabilă filialei permite astfel de contracte sau clauze;

societatea-mamă deține puterea de a exercita sau exercita efectiv, o influență dominantă sau control asupra unei filiale;

este acționar sau asociat al unei filiale și are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere ale acelei filiale;

societatea-mamă și filiala sunt conduse pe o bază unificată de către societatea-mamă.

O societate este legată cu o altă societate dacă:

în mod direct sau indirect, prin intermediul unei sau mai multe societăți controlează sau este controlată de cealaltă societate ori se află sub controlul comun al celeilalte societăți (aceasta include societățile-mamă, filialele sau filialele membre), are un interes în respectiva societate, care îi oferă influență semnificativă asupra acesteia sau deține controlul comun asupra celeilalte societăți;

înfățișează o întreprindere asociată a celeilalte societăți;

înfățișează o asociere în participație în care cealaltă societate este asociat;

înfățișează un membru al personalului-cheie din conducere al societății sau al societății-mamă a acesteia;

înfățișează o societate care este controlată, controlată în comun sau influențată semnificativ ori pentru care puterea semnificativă de vot într-o asemenea societate este dată, direct sau indirect, de orice persoană menționată anterior;

societatea înfățișează un plan de beneficii postangajare pentru beneficiar angajaților celeilalte societăți sau al oricărei societăți care este societate legată cu cealaltă societate.

Societatea-mamă și filialele sale sunt organizate într-unul din următoarele tipuri de societăți:

societăți comerciale:

- societate în nume colectiv;

- societate în comandită simplă;

- societate pe acțiuni;

- societate în comandită pe acțiuni;

- societate cu răspundere limitată;

societăți/companii naționale;

alte societăți care, potrivit legilor speciale, pot deține participații în capitalul altor societăți.

Bibliografie

1. Legea Contabilității nr.82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, ParteaI, Nr.454 din 18.06.2008, actualizată prin OUG nr.37 din 13.04.2011, publicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, Nr.285 din 22.04.2011

2. OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cudirectivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.766 bis din 10.11.2009

3. Avram , M., Contabilitatea financiară a firmei, Ed. Universitaria, Craiova, 2009;

4. https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/;

5. https://static.anaf.ro/;

6. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_3055_2009.pdf;

7. https://www.cabinetexpert.ro/2009-11-27/conditii-pentru-intocmirea-situatiilor-financiare-anuale-consolidate-conform-ordin-3055.html;

8. https://www.studocu.com/ro/document/universitatea-spiru-haret/managemaent-financiar-contabil/133991563-situatii-financiare-consolidate-doc/10261017.

Preview document

Situațiile financiare anuale consolidate - Pagina 1
Situațiile financiare anuale consolidate - Pagina 2
Situațiile financiare anuale consolidate - Pagina 3
Situațiile financiare anuale consolidate - Pagina 4
Situațiile financiare anuale consolidate - Pagina 5
Situațiile financiare anuale consolidate - Pagina 6
Situațiile financiare anuale consolidate - Pagina 7
Situațiile financiare anuale consolidate - Pagina 8
Situațiile financiare anuale consolidate - Pagina 9
Situațiile financiare anuale consolidate - Pagina 10
Situațiile financiare anuale consolidate - Pagina 11
Situațiile financiare anuale consolidate - Pagina 12
Situațiile financiare anuale consolidate - Pagina 13
Situațiile financiare anuale consolidate - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Situatiile financiare anuale consolidate.docx

Alții au mai descărcat și

Aplicarea pentru Prima Dată a IFRS

INTRODUCERE La ora actuală România se află în faţa unor procese economice, politice, sociale, culturale ireversibile şi de mare interes pentru...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Conturile internaționale

BALANȚA DE PLĂȚI EXTERNE Balanța de plăți externe reprezintă un tablou statistic sub formă contabilă care înregistrează sistematic ansamblul...

Finanțe

CAPITOLUL 1 ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND FINANȚELE PUBLICE 1.1. CONCEPTUL DESPRE FINANȚELE PUBLICE 1.2.FINANȚELE CA ȘTIINȚĂ ȘI...

Finanțe

Echilibrul financiar al intreprinderii Indicatorii care analizeaza echilibrul financiar: 1) Fondul de rulment (FR); 2) Necesar de fond de...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Finanțe și Bugete Publice

Noţiuni introductive 1.1. Geneză, concept, ştiintă 1.1.1. Geneza finantelor Comuna primitiva nu a cunoscut conceptul de stat. În această...

Finanțarea Afacerilor

Unitatea de învățare 1-3: MEDIUL FINANCIAR AL COMPANIEI În contextul actual, capitalul reprezintă principalul factor de producție, dezvoltarea...

Te-ar putea interesa și

Particularități ale Întocmirii Publicării și Auditării Situațiilor Financiare Consolidate în Marea Britanie

Cap I Conturile consolidate 1.1.Aspecte privind grupurile de societăţi Grupurile de societăţi reprezintă un ansamblu constituit din mai multe...

Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale

INTRODUCERE Am ales si tratat cu plãcere si cu mult interes tema de licentã: ,,Reflectarea în contabilitatea bancarã a imobilizãrilor corporale si...

Situații Financiare Consolidate

Introducere În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice...

Forme comunitare de organizare a activităților economice

Capitolul I – Aspecte generale 1. Notiuni introductive 1.1. Notiunea de societate comerciala din punct de vedere comunitar In conceptia...

Studiu de caz privind întocmirea și prezentarea bilanțului contabil consolidat

Capitolul I : Date teoretice privind intocmirea si prezentarea situatiile financiare consolidate 1. Definitia procesului de consolidare...

Analiza și evoluția legii contabilității 82-1991

INTRODUCERE Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor. Ea s-a născut odată cu economia de subsistență a comunei primitive,...

Necesitatea normalizării contabilității consolidate

CAPITOLUL I Introducere Societǎţile contemporane evolueazǎ într-un mediu economic dinamic impus de accentuarea competivitǎţii economice tehnico...

Cadru general al auditului financiar, terminologia folosită în audit

Introducere Audit vine de la cuvântul italian "audire", a asculta; cuvânt de origine latinã, transformat în timp de practica anglosaxonã,...

Ai nevoie de altceva?