Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale

Disertație
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 17819
Mărime: 133.71KB (arhivat)
Publicat de: Susana Anton
Puncte necesare: 13
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. CUPRINS:
 2. CAPITOLUL I - STADIUL CUNOAȘTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE ...
 3. 1.1. Aria de definiție și aplicabilitate a imobilizărilor corporale. ... ..
 4. 1.1.1. Definiții și concepte cheie ... ..
 5. 1.1.2. Aria de aplicabilitate .
 6. 1.2. Referențialul contabil. Standarde și reglementări contabile în domeniu (cu deosebire OMFP 3055/2009) .
 7. 1.3. Sinteză din literatura de specialitate .. .
 8. 1.4. Recunoașterea și evaluarea activelor imobilizate ..
 9. 1.4.1. Recunoașterea activelor imobilizate .. ...
 10. 1.4.2. Evaluarea activelor imobilizate .. ...
 11. 1.4.3. Evaluarea initițală a imobilizarilor corporale
 12. 1.4.4. Evaluarea ulterioară recunoașterii inițiale ...
 13. 1.5. Tratamente și practici contabile specifice . ...
 14. 1.5.1. Contabilitatea amortizării imobilizărilor . ..
 15. 1.5.2. Studiu de caz .
 16. 1.5.2.1. Caracteristicile firmei S.C. RAFO S.A. ONEȘTI .. . ..
 17. 1.5.2.2. Tratamentul contabil al imobilizărilor corporale ..
 18. 1.6. Interpretări și analize financiare .
 19. CAPITOLUL II - CONTRIBUȚII PERSONALE. PROIECT DE PERFECȚIONARE ȘI APROFUNDARE ...
 20. 2.1. Formularea de politici și opțiuni contabile pentru sporirea relevanței și credibilității informației .
 21. 2.2. Aplicarea pentru prima dată a unui IFRS/IAS. Politici contabile adoptate . .
 22. 2.3. Schimbarea politicilor contabile. De la politici contabile agresive la politici contabile prudențiale și invers
 23. BIBLIOGRAFIE .
 24. ANEXE .
 25. ANEXA 1 - Bilanț 2008 . ...
 26. ANEXA 2 - Cont de profit și pierdere 2008 .
 27. ANEXA 3 - Bilanț 2007 . ...
 28. ANEXA 4 - Cont de profit și pierdere 2007 .
 29. ANEXA 5 - Bilanț 2006 . ..
 30. ANEXA 6 - Cont de profit și pierdere 2006 .

Extras din disertație

Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante (definiția, aria de aplicabilitate, recunoașterea și evaluarea imobilizărilor corporale conform OMFP 3055/2009), precum și aspecte specifice imobilizărilor corporale (amortizarea imobilizărilor, metode de amortizare, durata de viață, valoarea reziduală utilă, tratamente contabile, reevaluări, interpretări și analize financiare anuale).

1.1. Aria de definiție și aplicabilitate a imobilizărilor corporale

Reglementările contabile din Romania definesc activele imobilizate ca acele active ale unei întreprinderi destinate utilizării pe o perioada indelungată în activitatea acesteia.

IAS 16 “Imobilizări corporale” are ca obiectiv descrierea tratamentului contabil pentru imobilizările corporale iar, in cadrul acestuia, identificarea momentului de recunoaștere a acestor active, a valorii lor contabile și a amortizării aferente.

1.1.1. Definiții și concepte cheie

Imobilizări corporale sunt acele active care sunt deținute de o întreprindere pentru a fi utilizate în producția de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terților, sau pentru a fi folosite în scopuri administrative și pot fi utilizate pe parcursul mai multor perioade.

Se poate constata că majoritatea activelor necorporale satisfac, de asemenea, această definiție. Această problema poate să apară în contabilitatea franceză (sau românească) deoarece, în engleza, titlul normei ("Property, plant and equipment") face imposibilă orice confuzie cu activele necorporale (intangibles).

Identificarea elementelor ce răspund definiției imobilizărilor corporale este uneori delicată, mai ales atunci când este vorba despre active complexe. Fiecare element trebuie sa fie contabilizat în mod separat amortizat pe durata sa de utilizare.

Într-un ansamblu imobiliar, clădirile și terenurile trebuie să fie evaluate și contabilizate separat, deoarece durata de utilizare a terenurilor este nelimitată și, ca atare numai clădirile trebuie să fie amortizate.

Piesele de schimb destinate reparării echipamentelor aflate în stare de utilizare reprezintă o problemă a dificultăților de clasificare. Deși sunt considerate adesea furnituri în stoc, piesele de schimb constituie imobilizări, în situația în care durata prevăzută de amortizare a acestora depașește un an. Aceeași identificare este conferită și pieselor care nu pot să fie utilizate decât pentru un echipament special și care, în această calitate, trebuie sa fie amortizate în același ritm ca și echipamentul.

Amortizarea este alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durată de viață utilă.

Valoarea amortizabilă este costul activului sau o altă valoare substituită costului în situațiile financiare, din care s-a scăzut valoarea reziduală.

Durata de viată utilă reprezintă perioada pe parcursul căreia se estimează că întreprinderea va utiliza activul supus amortizării sau numărul unităților produse sau a unor unități similare ce se estimează că vor fi obținute de întreprindere prin folosirea activului respectiv.

Costul reprezintă suma plătită în numerar sau echivalente de numerar, ori valoarea justă a altor contraprestații efectuate pentru achiziționarea unui activ, la data achiziției sau construcției acestuia.

Valoarea reziduală reprezintă valoarea netă pe care o întreprindere estimează ca o va obține pentru un activ la sfârșitul duratei de viată utilă a acestuia, după deducerea prealabilă a costurilor de cesiune previzionate.

Valoarea justă reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie între două parți aflate în cunoștință de cauză, în cadrul unei tranzacții cu prețul determinat obiectiv.

Pierderea din depreciere reprezintă diferența dintre valoarea contabilă și valoarea recuperabilă.

Valoarea contabilă reprezintă valoarea la care un activ este recunoascut în bilanț după scăderea amortizării cumulate până la acea dată, precum și a pierderilor cumulate din depreciere.

1.1.2. Aria de aplicabilitate

IAS 16 “Imobilizări corporale” trebuie să fie aplicat pentru contabilizarea imobilizărilor corporale, exceptând situația în care o altă normă contabilă internațională impune sau autorizează o prelucrare contabilă diferită. Norma nu se aplică elementelor următoare:

- pădurilor și resurselor naturale ce se reînnoiesc prin ele însele;

- resurselor ce nu se reînnoiesc: concesiuni miniere, prospecțiuni și extracții de minereuri, de petrol, de gaze naturale și alte resurse similare.

- activelor biologice aferente activităților agricole;

În anumite cazuri, normele contabile internaționale autorizează ca valoarea contabilă a imobilizărilor corporale să fie inițial constatată conform unei abordări diferite de cea care este prescrisă în IAS 16 “Imobilizări corporale”. De exemplu, norma IAS 22 "Grupările de întreprinderi" prevede ca imobilizările corporale achiziționate în cadrul unei grupări de înterprinderi să fie evaluate inițial la valoarea justă, chiar și atunci când aceasta este mai mare decât costul lor. Norma IAS 25 "Contabilizarea plasamentelor" autorizează o întreprindere să trateze imobilele de plasament ca imobilizări corporale, conform prezentei norme, sau ca plasamente pe termen lung, conform normei IAS 25.

IAS 16 “Imobilizări corporale” nu tratează aspecte legate de aplicarea unui sistem complet ce reflectă efectele variațiilor de prețuri. Totuși, întreprinderile ce aplică un astfel de sistem sunt obligate să se conformeze ansamblului aspectelor prezentei norme, cu excepția celor relative la evaluarea imobilizărilor corporale posterioare contabilizării lor inițiale.

Acest standard trebuie aplicat în contabilitatea imobilizărilor corporale, exceptând cazul în care un alt IAS prevede sau permite o abordare contabilă diferită.

1.2. Referențial contabil. Standarde și reglementări contabile în domeniu. (cu deosebire OMFP 3055/2009)

Romania aplică reglementările contabile armonizate cu Directiva a-IV-a a Comunitaților Economice Europene aprobate prin ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009.

Bibliografie

1. Duțescu A, Ghid pentru înțelegerea și aplicarea Standardelor

Internaționale de Contabilitate, Editat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, București 2001.

2. Feleagă, N., Ionașcu, I., Tratat de contabilitate, vol I, Editura Economică,

București, 1998 și vol II, Editura Economică, București, 1999.

3. Ionescu C, Mihai M, Solomon M, -Standarde Internaționale de

contabilitate- Ghid parctic, Editura Irecson, Bucuresti 2003

4. Mitea Neluța, Amortizarea imobilizărilor corporale, Tribuna Economică,

2007

5. Ristea Mihai, Contabilitatea între fiscal și gestionar, Editura Tribuna

Economică, București 1998

6. Ristea Mihai, Metode și politici contabile de întreprindere, Editura tribuna

Economică, București 2000.

7. Ristea Mihai, Opțiuni și metode contabile de întreprindere, Editor Tribuna

Economică, București 2001.

8. Ristea Mihai, Contabilitate aprofundată, Ed a II-a revizuită și adugită,

Editura Universitară, București 2001.

9. Ristea Mihai, Contabilitatea financiara a intreprinderii- Editura Tribuna

Universitara, Bucureși 2004.

10. Ristea Mihai, Contabilitate financiară, Editura Universitară, București

2005

11. Toma Marin, Ghid pentru intelegerea si aplicarea IAS 16 : Imobilizari

corporale, CECCAR.

12. Van Greuning, Hennie; Koen, Marius, Standarde Internationale de

contabilitate: ghid practice = International accounting standards: a practical guide, Ediția bilingvă Română-Engleză, Editura IRECSON, București, 2007.

13. IASB Standarde Internaționale de Raportare Financiară, Editura

CECCAR, București 2005

14. IASC, Standardele Internaționale de Contabilitate, traducere din limba

engleză, Editura Economică, București 2001.

15. Ministerul Finanțelor; Ghid practic de aplicare a Standardelor

Internaționale de Contabilitate, Partea I, Editura Economică, București 2001.

- ** http://www.de-contabilitate.ro/

- ** http://www.mfinante.ro/

- ** http://ro.wikipedia.org

Preview document

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 1
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 2
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 3
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 4
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 5
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 6
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 7
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 8
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 9
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 10
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 11
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 12
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 13
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 14
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 15
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 16
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 17
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 18
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 19
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 20
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 21
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 22
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 23
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 24
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 25
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 26
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 27
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 28
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 29
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 30
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 31
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 32
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 33
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 34
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 35
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 36
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 37
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 38
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 39
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 40
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 41
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 42
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 43
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 44
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 45
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 46
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 47
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 48
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 49
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 50
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 51
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 52
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 53
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 54
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 55
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 56
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 57
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 58
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 59
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 60
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 61
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 62
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 63
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 64
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 65
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 66
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 67
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 68
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 69
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 70
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 71
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Politici si tratamente contabile privind evaluarea initiala si ulterioara a imobilizarilor corporale.doc

Alții au mai descărcat și

Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale

1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem...

Contabilitatea Imobilizărilor

CAPITOLUL .I.PREZENTAREA GENERALA A S.C. MEVA S.A 1.1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C.MEVA S.A. este aşezată în lundul drumului european E 70, pe...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA COMERŢULUI EXTERIOR NECESITATE ŞI SPECIFICITATE 1.1.COMERŢUL EXTERIOR – DEFINIRE, FUNDAMENTARE, ROL Comerţul...

Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale

Introducere Lucrarea „Politici şi opţiuni contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu normele...

Transportul Internațional

I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT 1.1. Importata economico-sociala a activitatii de transport Obiectul activitatii de...

Contabilitatea și fiscalitatea amortizării imobilizărilor corporale

CAPITOLUL 1 ELEMENTE INTRODUCTIVE 1.1 Scurt istoric al contabilității Apariția și evoluția contabilității, ca știință, domeniu al practicii,...

Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16)

INTRODUCERE Standardul Internațional de Contabilitate care face referire la problematica imobilizărilor corporale se intitulează IAS 16”...

Te-ar putea interesa și

Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale

1.1 Definiţii si clasificări: 1.1.1 Definiţii: Imobilizările corporale, denumite şi active fixe tangibile reprezintă bunuri materiale ce au o...

Auditul imobilizărilor corporale în cadrul firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara

CAPITOLUL 1 Prezentarea Societăţii Naţionale Radiocomunicaţii SA - Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara 1.1. Scurt istoric S.N. Radiocomunicaţii...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale CAPITOLUL I – STADIUL CUNOAŞTERII IN DOMENIU...

SC Mobexpert SRL

CAPITOLUL I I.1. PREZENTARE GENERALA Agentul economic 1. Denumirea agentului economic. SC MOBEXPERT SRL 2. Forma juridică Societate cu...

Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale

Introducere Lucrarea „Politici şi opţiuni contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu normele...

Politici și opțiuni referitoare la evaluarea și contabilizarea imobilizărilor - IAS 16

1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie. Obiectivul normei IAS 16”Imobilizări corporale” este de a prescrie...

Ai nevoie de altceva?