Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 37006
Mărime: 177.73KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 11
Facultatea de Teologie Ortodoxa
Universitatea din Pitesti, Pitesti

Cuprins

 1. I. INTRODUCERE 3
 2. II. TEMEIURI SCRIPTURISTICE ȘI PATRISTICE DESPRE PREZENȚA ȘI LUCRAREA LUI DUMNEZEU DIN CREAȚIE 11
 3. III. ÎNVĂȚĂTURA PATRISTICĂ DESPRE ENERGIILE NECREATE 20
 4. A. IMPORTANȚA ABORDĂRILOR MINTE-TRUP 21
 5. B. „RUGĂCIUNEA INIMII” SAU „RUGĂCIUNEA LUI IISUS” 22
 6. C. PSIHOLOGIA MISTICILOR 24
 7. D. SEMNE ALE EXTAZULUI RELIGIOS 30
 8. E. TEOLOGIA CATAFATICĂ ȘI APOFATICĂ 31
 9. IV. DISPUTA PALAMITĂ. ABORDARE ISTORICĂ ȘI DOGMATICĂ 33
 10. A. VIAȚA ȘI NEVOINȚELE PĂRINTELUI GRIGORIE PALAMA 33
 11. B. DISPUTA PALAMITĂ DIN PUNCT DE VEDERE DOGMATIC 43
 12. V. ÎNVĂȚĂTURA SF GROGORIE PALAMA DESPRE ENERGIILE NECREATE 48
 13. VI. IMPORTANȚA ÎNVĂȚĂTURII PALAMITE DESPRE ENERGIILE NECREATE ÎN SPIRITUALITATEA POPOARELOR ORTODOXE 54
 14. A. MIȘCAREA ISIHASTĂ 54
 15. B. MIȘCAREA FILOCALICĂ 56
 16. C. MIȘCAREA ISIHASTĂ DIN ROMÂNIA ȘI DEZVOLTAREA ACESTEIA SUB INFLUENȚA SCRIERILOR PALAMITE 57
 17. VII. Concluzii 72
 18. VIII. BIBLIOGRAFIE 77

Extras din disertație

I. INTRODUCERE

Cu toate că Sfântul Grigorie a trăit în secolul al XlV-lea, el are încă multe de spus vremurilor noastre, întrucât, așa cum știm, aceleași curente filosofice, teologice și chiar sociale care prevalau pe vremea sa, predomină și acum. Secolul al XlV-lea are trăsături comune cu secolul al XXI-lea. De aceea, discuțiile ce au avut loc între Sfântul Grigorie Palama și filosofii acelor vremi sunt de un mare interes și acum. Sfântul Grigorie are foarte multe lucruri pe care omul contemporan le poate învăța de la el. Suntem în măsură să stabilim marea importanță a învățăturilor Sfântului Grigorie Palama pentru triumful adevăratei credințe, pentru ortodoxie.

Sfântul Grigorie ne-a arătat în învățăturile sale că Profeții și Apostolii se situau deasupra filosofilor, că mijlocul pentru a obține cunoașterea lui Dumnezeu nu este rațiunea, ci inima în sensul ei pe deplin biblic: și anume că Dumnezeu nu se descoperă rațiunii umane, ci se revelează inimii sale și că adevărata cale de cunoaștere a lui Dumnezeu este cea isihastă, care este descrisă în Sfintele Scripturi și a fost experiată de către toți sfinții. Deci el a arătat foarte limpede că modul de viață monahal, adică metoda rugăciunii, pe care aceștia o urmau, conduce la adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu.

Experiența isihastă a întâlnirii cu Hristos în lumină prin rugaciunea inimii a fost provocată de critica făcută de călugarul Varlaam, venit din Occident să-i dea o fundamentare teologică. Exponentul ei, prin care și-a realizat această fundamentare, a fost sfântul Grigorie Palama. Acest lucru a fost, pe de o parte, un bine, căci fără această fundamentare, experiența isihastă nu și-ar fi asigurat, poate, o continuitate sau ar fi fost expusă la interpretări bizare. Dar critica inspirată de o gândire scolastică intelectualistă - care, cu înfocarea oricărei mișcări nou-născute, afirmă cu unilateralitate simplistă unitatea lui Dumnezeu, fără o înțelegere pentru experiența reală a Lui și pentru înțelegerea mai suplă și mai complexă a lui Dumnezeu pe care ea o necesită - a făcut și pe apărătorul teologic al acestei experiențe să formuleze doctrina despre Dumnezeu implicată în această experiență , într-un mod care li se părea adversarilor că nu se conciliază cu unitatea lui Dumnezeu, ai cărei susținători ei se socoteau.

Caracterul fundamental al experienței creștine se totalizează într-un singur cuvânt care fixează în tradiția răsăriteană cursul și finalitatea vieții creștine: îndumnezeirea. Doctrina patristică a îndumnezeirii omu lui implică doctrina palamită despre distincția reală în Dumnezeu între fi ința (ousia) și puterile (dynameis) sau energiile (energia) dumnezeiești. A. Halleux observă : "Fiind totodată căugar și preot, teolog și mistic, Palama a putut situa doctrina ființei și a energiilor în interiorul unei sinteze bi blice și personaliste, hristologice și sacramentale, evitând astfel să-și în chidă teologia în categoriile unei sistematizări filozofice, lucru care îi con-ferea acesteia o raționalitate mai înaltă".

Părintele Du mitru Stăniloae caracterizează doctrina răsăriteană a Sfântului Grigorie Palama drept o "concepție teologică abisală. Dumnezeu în ființă e un adânc nepătruns, necomunicabil, neschimbabil, iar din acest adânc emană puteri și lucrări în care nu se scurge însăși ființa, aceste lucrări sunt ne numarate precum și abisul ființei este fără sfârșit, ele fiind altceva decât ființa".

Sfinții părinți au rămas permanent fideli concepției că Dumnezeu rămâne incognoscibil prin natura Sa și în ființa Sa; această opinie a fost exprimată de părinții Capadocieni și de Sfântul Ioan Gură de Aur în Omi liile sale. Urmând tradiția răsăriteană Sfântul Grigorie Palama zice: "Într-adevăr, ceea ce nu poate fi văzut de nimeni, fie acela Moise sau Pavel, cel ce s-a înălțat până la al treilea cer, sau chiar mai presus de Pavel și învrednicit de starea și demnitatea îngerească sau arhanghelească - ce poate fi altceva decat ființa lui Dumnezeu, care nu iese din sine, nu se manifestă și nu se poate vedea nicidecum de nimeni?" . Nici îngerii, deci, nu văd ființa lui Dumnezeu. Dacă în ceea ce constituie natura Lui, Dumnezeu este absolut inaccesibil, atunci cum vom fi după cuvântul Sfântului Petru : "Părtași la dumnezeiasca fire ?"

Sfântul Grigorie Palama afirmă că expresia "Partași firii dumnezeiești" are un caracter antinomic, care o înrudește cu dogma Sfintei Treimi. Noi nu putem să par ticipăm nici la firea și nici la ipostasurile Treimii și totuși suntem chemați să participăm la natura dumnezeiască.

Sfântul Grigorie Palama a fost o piatră de poticnire atât în timpul său, în înfruntarea dintre ortodoxie și tradiția și teologia occidentală, cât și în vremea noastră, când reprezintă încă un motiv de dezacord între teologii ortodocși, pe de o parte, care îl consideră “luminator al ortodoxiei, întăritor al evlaviei și învățător” și teologii occidentali, pe de altă parte, pentru care acesta e vrednic a fi socotit de-a dreptul eretic.

Aceasta valorizare diferită a lui Palama din partea ortodocșilor și a teologiei vestice nu e greu de înțeles, căci prin teologia lui devine evidentă pentru toți dimensiunea legăturii organice ce caracterizează teologia ortodoxă și spiritualitatea specific ortodoxă, dar și prăpastia adâncă ce o desparte de tradiția și modul de a face teologie în occident.

Bibliografie

1 Hierotheos Mitropolit de Nafpaktos - Sfantul Grigorie Palama Aghioritull, ed. Bunavestire Bacau, 2000

2 Filocalia Sfintelor Nevointe ale Desavarsirii 7, Ed. Humanitas

3 Cunoașterea apofatică în gândirea Părintelui Stăniloae, 226 p. Editura “Libra”,București, 2002.

4 Troparul Sf. Grigorie Palama din Duminica a doua a postului Pastilor, Triod, ed. a VII-a, EIBMBOR, 1970

5 Gh. Mantzaridis, Invatatura despre indumnezeirea omului la Sf Grigorie Palama, in Palamicele, Tesalonic, ed. Pournara, 1973

6 Anestis Keselopoulos, Patimi si virtuti in teologia Sf. Grigorie Palama, Atena, 1982

7 Sf. Grigorie Palama, Pentru cei ce se linistesc cu evlavie,3,1,22-24, in Panaiotis Hristou, Opere complete Grigorie Palama, vol. 1, Tesalonic, 1962

8 Gh. Martzelos, Firea si lucrarile lui Dumnezeu la Sf. Vasilie cel Mare.Cercetare istorico-dogmatica asupra invataturii Bisericii Ortodoxe despre fire si energii in Dumnezeu, Tesalonic, 1984

9 Sf. Grigorie Palama, Teofanii, PG 150, 936C, Sf. Maxim Marturisitorul, Ambigua, PSB 80, EIBMBOR,1983; trad. pr. prof. D.Staniloae

10 Universitatea Bucuresti, Scoala Doctorala a Facultatii de Teologie Ortodoxa „Patriarhul Justinian”Bucuresti - Teza de doctorat „Fiinta lui Dumnezeu si energiile necreate in teologia Sfantului Grigorie Palama si importanta actuala”, coordonator Pr. Prof. Dr. Stefan Sandu, Propunator Cocirlea Mihaita

11 R. Dr.. Marin D. CiuIei, Antropologie patristica ,1999, Ed. Sirona

12 Sf. Grigorie Palama, Antireticul III catre Akindin, 6,ed.cit.,op. Cit.,

13 Tomul Aghioritic, la J. Meyendorff, Sfântul Grigorie Palamas

14 Ilie Ecdicul, Culegere din sentințele înțelepților strădalnici, Filocalia, vol.4, p.287; în Teologia Dogmatică si Simbolică, vol.2

15 Sf. Grigore Palama, Apologia mai extinsă, la D. Stăniloae, Teologia Morală , vol.3

16 Sf. Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, la J. Meyendorff, Sfântul Grigorie Palamas ,Prezenta si lucrarea Cuvantului lui Dumnezeu in Vechiul Testament :Pr Dumitru Staniloae

17 Pr. prof. Dumitru Stăni loae, Teologia Dogmatică Or to do xă, vol. 2, EIBMO, Bu cu rești, 2010

18 Sf. Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, la I. Bria, Tratat de Teologie Dogmatică și Ecumenică

19 Sf. Grigore Palama, Apologia mai extinsă, la D. Stăniloae, Teologia Morală , vol.3

20 Sf. Dionisie Areopagitul, Opere complete, trad. pr. Dumitru Stăniloae, Ed. Paideia, București 1996.

21 Sf. Grigorie Palama, 150 de Capete despre cunoștința naturală, despre cunoașterea lui Dumnezeu, despre viața morală și despre făptuire, trad. pr. Dumitru Stăniloae în Filocalia românească, vol. 7, EIBMBOR, București 1977

22 Sf. Grigorie Palama, Teofanii, PG 150, 936C, Sf. Maxim Marturisitorul, Ambigua, PSB 80, Eibmbor,1983; trad. pr. prof. D.Staniloae

23 D. Stăniloae, Teologia Morală ,vol.3

24 Sf. Grigorie Palama, Despre împărtășirea dumnezeiască și îndumnezeitoare; sau despre simplitatea dumnezeiască și mai presus de fire, trad. pr. Dumitru Stăniloae în Filocalia românească, vol. 7, Eibmbor, București 1977

25 Teologia Dogmatică și Simbolică, vol.2

...

Preview document

Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 1
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 2
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 3
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 4
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 5
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 6
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 7
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 8
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 9
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 10
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 11
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 12
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 13
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 14
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 15
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 16
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 17
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 18
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 19
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 20
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 21
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 22
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 23
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 24
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 25
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 26
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 27
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 28
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 29
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 30
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 31
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 32
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 33
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 34
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 35
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 36
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 37
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 38
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 39
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 40
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 41
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 42
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 43
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 44
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 45
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 46
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 47
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 48
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 49
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 50
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 51
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 52
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 53
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 54
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 55
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 56
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 57
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 58
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 59
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 60
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 61
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 62
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 63
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 64
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 65
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 66
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 67
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 68
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 69
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 70
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 71
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 72
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 73
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 74
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 75
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 76
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 77
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 78
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 79
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 80
Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • Invatatura sfantului grigorie palama despre energiile necreate - disputa palamita.doc

Alții au mai descărcat și

Sfânta Liturghie - Taina Comuniunii

INTRODUCERE Prin Sfânta Liturghie se realizează cea mai vie legătură duhovnicească a Domnului Iisus Hristos cu Biserica Sa, cea mai bogată...

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

INTRODUCERE Întreaga tradiţie teologică creştină a recunoscut, începând cu veacul al VII-lea, personalitatea Sfântului Maxim Mărturisitorul (580...

Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi

Introducere Biserica, ca Trup al lui Hristos, în ziua de astăzi, este tot mai bolnăvicioasă din cauza faptului că mădularele din care ea este...

Cultul Maicii Domnului în Vechiul și Noul Testament

„Biserica a considerat-o întotdeauna pe Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu, căci numai astfel se poate mărturisi că Cel ce S-a născut din ea nu...

Paisianismul - curent de reînnoire spirituală

Introducere În această lucrare de licenţă mi-am propus să arăt valoarea rugăciunii lui Iisus, felul cum este ea percepută de cuviosul Paisie...

Învierea morților după epistolele pauline

Argument După un studiu de patru ani la Seminarul Teologic Ortodox ’’ Veniamin Costachi ,, , cu binecuvântarea Parintelui Vasile Păvăleanu, de a...

Sfântul Maslu

Introducere: Menirea ontologică a omului este unirea cu Arhetipul său care este Hristos Domnul, Logosul Întrupat. În starea paradisiacă Adam, avea...

Despre frica de Dumnezeu

INTRODUCERE În lucrarea de față îmi propun să prezint tema anunțată în titlu printr-o abordare în două direcții: prezentarea unor elemente de...

Te-ar putea interesa și

Macarie Egipteanul

INTRODUCERE 1. Intenţii În spiritualitatea Răsăritului Creştin, de o cinste şi de o autoritate de prim rang s-au bucurat şi însă se mai bucură...

Raportul dintre cosmogonia mozaică și cosmogonia popoarelor antice

I.a. Superioritatea concepţiei mozaice despre lume fata de cele păgâne. Una dintre problemele fundamentale ale tuturor religiilor şi ale tuturor...

Receptarea învățăturii palamite ca energie necreată și experiența ei în viață bisericească din Țările Române în secolele XIV-XVIII

dumnezeiesc-aspecte epistemologice Revelaţia lui Dumnezeu-Treime: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, ocupă centralitatea întregii teologii a Bisericii....

Asistență Socială în Creștinism

Pentru a vorbi despre felul în care s-a dezvoltat sistemul de asistenţă socială în creştinism, trebuie, mai întâi, să apreciem faptul că exponenţii...

Ai nevoie de altceva?