Controlului administrativ

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 20109
Mărime: 71.88KB (arhivat)
Publicat de: Mihai A.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. ARGUMENT 4
 2. CAPITOLUL 1. NECESITATEA ,IMPORTAȚA ȘI FUNCȚIILE CONTROLULUI ADMINISTRATIV 7
 3. Secțiunea 1. 1.1.Necesitatea controlului administrativ 7
 4. Secțiunea 2. 1.2.Importanța controlului administrativ 7
 5. Secțiunea 3. 1.3.Funcțiile controlului administrativ 8
 6. CAPITOLUL 2. EFICIENȚA ȘI ELEMENTELE CONTROLULUI ADMINISTRATIV 10
 7. Secțiunea 1. 2.1.Eficiența controlului administrativ 10
 8. Secțiunea 2. 2.2. Elementele componente ale controlului administrativ 14
 9. CAPITOLUL 3. FORMELE CONTROLULUI ADMINISTRATIV ȘI CATEGORIILE ORGANELOR DE CONTROL 16
 10. Secțiunea 1. 3.1.Criteriile de exercitare a controlului administrativ 16
 11. Secțiunea 2. 3.2.Forme și metode de control 17
 12. Secțiunea 3. 3.3.Categoriile organelor de control 19
 13. Secțiunea 4. 3.4. Controlul ierarhic 21
 14. CAPITOLUL 4. CONTROLUL JURISDICTIONAL EXERCITAT PRIN ACTIUNILE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV CONFORM LEGII 554/2004 25
 15. Secțiunea 1. 4.1. Noțiunea, conținutul, caracteristicile și competențele contenciosului administrativ conform Legii 554/2004 25
 16. Secțiunea 1.1 4.1.1.Conținutul contenciosului administrativ român reglementat de Legea 554/2004 27
 17. Secțiunea 1.2. 4.1.2.Caracteristicile reglementării contenciosului administrativ din Legea 554/2004 30
 18. Secțiunea 1.3. 4.1.3.Competențe în contenciosul administrativ 32
 19. Secțiunea 2. 4.2.Instanțele de contencios administrativ potrivit Legii 554/2004 33
 20. Secțiunea 2.1. 4.2.1.Competența materială a tribunalelor județene și al municipiului București ca instanțe de contencios administrativ 35
 21. Secțiunea 2.2. 4.2.2.Competența materială a curților de apel ca instanțe de contencios administrativ 37
 22. Secțiunea 2.3. 4.2.3.Competența teritorială a instanțelor de contencios administrativ 38
 23. Secțiunea 3. 4.3.Procedura contenciosului administrativ 39
 24. Secțiunea 4.3.1. Acțiunea administrativă prealabilă 39
 25. Secțiunea 3.2. 4.3.2.Formularea acțiunii și probele folosite în fața instanței de contencios administrativ 43
 26. CONCLUZII 47
 27. BIBLIOGRAFIE 54
 28. LEGISLAȚIE 55

Extras din licență

ARGUMENT

Dreptul administrativ, ca ramură a dreptului public, este strâns legat de noțiune administrației publice. Această legătură de cauzalitate ne obligă înainte de toate, să cercetăm și să definim noțiunea de administrație publică.

Termenul de administrație își are izvorul „din latinescul administrare care înseamnă a servi și este în legătură cu cuvântul magister, care îl desemnează pe stăpân, căruia i se subordonează servitorul și pe care acesta trebuie să-l slujească ”.

În condițiile sistemului nostru administrativ, complexitatea relațiilor sociale care apar în administrația publică, implică existența unor numeroase norme juridice diferențiate prin obiectul lor de reglementare, care sunt grupate în diferite ramuri ale sistemului de drept.

Sistemul dreptului este format din totalitatea normelor juridice care reglementează raporturi juridice sociale. Aceste norme juridice sunt instituite sau sancționate de către stat și sunt garantate prin forța sa de constrângere pentru majoritatea membrilor colectivității.

Dreptul administrativ, ca ramură a dreptului și disciplină științifică, s-a format având ca principal fundament, cercetarea normelor de drept referitoare la organizarea și funcționarea administrației publice. „Vechea doctrină juridică definea dreptul administrativ ca disciplină științifică care își propune cercetarea normelor de drept după care se conduce administrația de stat” .

Romulus Ionescu definea dreptul administrativ ca fiind: „totalitatea acelor norme juridice care reglementează relațiile sociale ce formează obiectul administrației de stat, activitate îndeplinită conform normelor juridice de organele administrației se stat” .

Profesorul Alexandru Negoiță definește dreptul administrativ ca fiind: „un grup de norme juridice care, datorită particularităților pe care le prezintă, formează o ramură distinctă de drept, în cadrul sistemului dreptului” .

Datorită faptului că dreptul administrativ reglementează unele raporturi sociale care ar putea face obiectul și altor forme de activitate a statului, cum ar fi de exemplu soluționarea actelor administrative jurisdicționale care prin procedura lor pot face și obiectul activității justiției putem defini dreptul administrativ ca fiind: ansamblul de norme juridice specifice care reglementează raporturile sociale dintre administrația publică și cetățean, dintre relațiile de subordonare sau colaborare dintre organele administrației publice, care fac obiectul administrației publice administrației publice, activitate care este realizată conform normelor juridice de către organele administrației publice.

Pentru a putea cerceta obiectul dreptului administrativ este necesar să subliniem rolul deosebit pe care l-a avut și îl va avea în continuare știința dreptului administrativ în cunoașterea fenomenului administrativ și al administrației publice.

Noțiunea de administrație cuprinde o sferă mult mai largă decât aceea pe care va trebui să o definim și aceasta pentru că administrația publică este o activitate de organizare a executării și a executării în concret a legii și a celorlalte acte juridice ale administrației publice. Administrația publică reprezintă un gen de administrație distinctă de administrația particulară. Va fi necesar să ne folosim de noțiunea generală, care scoate în evidență trăsăturile comune tuturor genurilor de administrație, care să ne ofere criteriile de deosebire între administrația publică și cea particulară, astfel încât să putem cerceta particularitățile diferitelor specii ale celor două genuri de administrație.

Noțiunea care poate clarifica și prin care putem să distingem cele două forme de administrare o reprezintă noțiunea de fapt administrativ pe care o regăsim în știința administrației.

În opinia noastră pentru definirea noțiunii de administrație publică este necesar să avem în vedere sarcinile pe care le au de îndeplinit și scopurile de atins organele administrației publice. Acest lucru este deosebit de important pentru a înțelege modul funcționare al sistemului organelor administrației publice prin care se exercită puterea executivă. Prin aceasta se evidențiază multitudinea sarcinilor pe care le are de îndeplinit administrația publică.

Principalele sarcini care revin organelor administrației publice sunt:

1) În domeniul asigurării suveranității interne și externe a statului, prin instituțiile specializate în acest scop (M.A.E., M.Ap.N., M.A.I. etc.).

2) În domeniul economic pentru asigurarea coordonării politicii economice și financiare.

3) În domeniul social pentru:

- ocrotirea sănătății;

- construcția de locuințe și amenajarea teritoriului;

- apărarea și ocrotirea intereselor categoriilor sociale;

- protecția socială a persoanelor și zonelor defavorizate;

- protecția familiei și a copilului etc.

4) În domeniul educației și culturii:

- învățământul general, profesional și universitar;

- activități cultural-educative;

- conservarea patrimoniului artistic și istoric;

- protecția mediului înconjurător și a resurselor naturale etc.

Pentru satisfacerea tuturor acestor nevoi materiale și spirituale ale cetățenilor sunt create o serie de instituții aflate în structura administrației de stat, prin intermediul cărora se realizează cele mai diverse activități cu caracter de execuție și prestație.

Acțiunile administrației publice sunt extrem de numeroase și de variate, pentru că intervin în toate domeniile vieții sociale, ele acționând fie prin prescripții pe care administrația le adresează celor administrați pe baza și în executarea legii, fie prin activități de prestație prin serviciile publice organizate.

Această activitate este realizată de către administrația de stat prin emiterea de acte normative, acționând în baza și în executarea în concret a legii, potrivit specializării sale în diferite ramuri sau domenii de activitate fără să creeze valori politice noi, altele decât cele formulate prin lege.

Putem defini administrația publică ca fiind „activitatea desfășurată de către totalitatea organelor și instituțiilor administrației unui stat, prin care se organizează aplicarea în concret a legii, prin acte juridice normative și individuale, prin executarea de fapte administrative și operațiuni materiale, printr-o formă rațională și eficientă în utilizarea resurselor umane, materiale și financiare în interesul general al populației, a celor administrați”.

Bibliografie

CURSURI ȘI TRATATE DE DREPT ADMINISTRATIV

1. A. Negoiță - Contenciosul administrativ român și elemente de drept administrativ. Ed. Lumina 1992

2. A. Negoiță - Drept Administrativ. Ed. Silvy, 1996

3. A. Negoiță - Drept administrativ și știința administrației, Ed. Atheneum, 1991

4. A. Teodorescu - Tratat de Drept administrativ român, vol.I și vol.II.

5. B. Stanciu - Drept administrativ, Ed Sitech, Craiova, 2009

6. C. Voinescu - Drept administrativ, Partea generală, București,1992

7. I. Alexandru - Structuri, mecanisme și instituții administrative

8. I.Muraru - Legalitatea actelor administrative, Ed. Politică, colectiv București 1995

9. I.Muraru - Legalitatea actelor administrative, Ed. Politică, colectiv București 1995

10.V. Prisăcaru - Tratat de drept administrativ român, partea Generală, București 1993

11.V. Prisăcaru - Contenciosul administrativ român, Editura All, București, 1992

12.M. Preda - Drept administrativ, București, Ed Lumina Lex

LEGISLAȚIE

 Constituția României - 2003;

 Constituția României - 1991;

 Codul civil român

 Codul de procedură civilă român

 Legea nr.554/2004

 Legea nr. 29/1990- Contenciosul Administrativ;

 Legea nr. 59/1993 - Cu modificările și completările Legii nr.29/1990;

 Legea nr. 215/2001 - Legea administrației publice locale;

 Legea nr. 188 din 8 decembrie1999 privind statutul funcționarilor publici cu modificările O.U.G. nr. 82 din 28 iunie 2000;

 Legea nr. 92/1990 - Pentru alegerea Guvernului și Președintelui României;

Preview document

Controlului administrativ - Pagina 1
Controlului administrativ - Pagina 2
Controlului administrativ - Pagina 3
Controlului administrativ - Pagina 4
Controlului administrativ - Pagina 5
Controlului administrativ - Pagina 6
Controlului administrativ - Pagina 7
Controlului administrativ - Pagina 8
Controlului administrativ - Pagina 9
Controlului administrativ - Pagina 10
Controlului administrativ - Pagina 11
Controlului administrativ - Pagina 12
Controlului administrativ - Pagina 13
Controlului administrativ - Pagina 14
Controlului administrativ - Pagina 15
Controlului administrativ - Pagina 16
Controlului administrativ - Pagina 17
Controlului administrativ - Pagina 18
Controlului administrativ - Pagina 19
Controlului administrativ - Pagina 20
Controlului administrativ - Pagina 21
Controlului administrativ - Pagina 22
Controlului administrativ - Pagina 23
Controlului administrativ - Pagina 24
Controlului administrativ - Pagina 25
Controlului administrativ - Pagina 26
Controlului administrativ - Pagina 27
Controlului administrativ - Pagina 28
Controlului administrativ - Pagina 29
Controlului administrativ - Pagina 30
Controlului administrativ - Pagina 31
Controlului administrativ - Pagina 32
Controlului administrativ - Pagina 33
Controlului administrativ - Pagina 34
Controlului administrativ - Pagina 35
Controlului administrativ - Pagina 36
Controlului administrativ - Pagina 37
Controlului administrativ - Pagina 38
Controlului administrativ - Pagina 39
Controlului administrativ - Pagina 40
Controlului administrativ - Pagina 41
Controlului administrativ - Pagina 42
Controlului administrativ - Pagina 43
Controlului administrativ - Pagina 44
Controlului administrativ - Pagina 45
Controlului administrativ - Pagina 46
Controlului administrativ - Pagina 47
Controlului administrativ - Pagina 48
Controlului administrativ - Pagina 49
Controlului administrativ - Pagina 50
Controlului administrativ - Pagina 51
Controlului administrativ - Pagina 52
Controlului administrativ - Pagina 53
Controlului administrativ - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • Controlului administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Politici publice 2019

Termenul de administrație provine de la latinescul “administer” - a sluji, a duce la îndeplinire o misiune comandată. Dicționarul explicativ al...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Te-ar putea interesa și

Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale

INTRODUCERE Am ales aceasta tema întrucât utilitatea unei astfel de abordari a fenomenului militar din perspectiva stiintelor juridice este...

Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice

INTRODUCERE În condiţiile actuale complexe ale proceselor sociale, în efortul de edificare a unui stat de drept real democratic se impune o...

Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice

Introducere ,,Eu iau decizii. Poate nu sunt perfecte, dar este mult mai bine sa iei decizii imperfecte decit sa cauti in permanenta deciziile...

Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale

ÎNTRODUCERE În democrație, după Alain, cel care controlează joacă un rol fundamental: ”Unde se află democrația dacă nu în acea a patra putere pe...

Controlul asupra Activității Administrației Publice - Aspecte Teoretice Privind Modelele de Decizie în Administrație

INTRODUCERE Viaţa socială a pus dintotdeauna multiple probleme, îndeosebi de ordin administrativ. Nevoia a dus la apariţia funcţiei publice şi a...

Controlul Actelor de Comandament cu Caracter Militar

Tulburata de activitate, alterata uneori de pasiuni sau deformata uneori de unele convingeri intuitive, gândirea umana nu s-a dovedit capabila sa...

Controlul Administrativ

Controlul administrativ Administraţia publică, ca activitate indispensabilă în procesul realizării valorilor politice, are menirea de a realiza...

Formele de Control asupra Administrației Publice

Introducere Dincolo de aspectele de natură formal-organizatorică şi de localizarea este structură intermediară între puterea politică şi...

Ai nevoie de altceva?