Domeniul public

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 27769
Mărime: 106.92KB (arhivat)
Publicat de: Ovi O.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I. Proprietatea publică și dreptul de proprietate 5
 3. 1.1. Noțiunea, conținutul și caracterele dreptului de proprietate 5
 4. 1.1.1. Considerații generale 5
 5. 1.1.2. Noțiune, definirea termenului 6
 6. 1.1.3. Scurt istoric 7
 7. 1.1.4. Conținutul juridic al dreptului de proprietate 10
 8. 1.1.5. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate 11
 9. 1.2. Formele dreptului de proprietate 12
 10. 1.3. Dreptul de proprietate publică 14
 11. 1.3.1. Considerații generale 14
 12. 1.3.2. Sediul materiei dreptului de proprietate publică 14
 13. 1.3.3. Noțiunea și caracterele juridice ale dreptului de proprietate publică 15
 14. 1.3.4. Dobândirea dreptului de proprietate publică 17
 15. 1.3.5. Exercitarea dreptului de proprietate publică 18
 16. 1.3.6. Stingerea dreptului de proprietate publică 26
 17. Capitolul II. Delimitarea regimului juridic al domeniului public 28
 18. 2.1. Titularii dreptului de proprietate publică și delimitarea bunurilor care le aparțin 28
 19. 2.2. Sfera bunurilor care aparțin proprietății publice 31
 20. 2.2.1. Domeniul public al statului 33
 21. 2.2.2. Domeniul public județean 35
 22. 2.2.3. Domeniul public local al comunelor, orașelor și municipiilor 36
 23. Capitolul III. Domeniul public, obiect al dreptului de proprietate publică 39
 24. 3.1. Domeniul public și domeniul privat al proprietății publice 39
 25. 3.1.1. Domeniul public 39
 26. 3.1.2. Domeniul privat 41
 27. 3.2. Corelația proprietate publică - domeniu public. Delimitarea proprietății publice 43
 28. Capitolul IV. Circulația bunurilor din domeniul public în domeniul privat și invers 53
 29. 4.1. Studiu de caz. Imobil preluat în mod ilegal de stat și intrat prin licitație publică în patrimoniul unei organizații cooperatiste. Cerere de restituire în natură. 57
 30. Concluzii 61
 31. Bibliografie 63

Extras din licență

INTRODUCERE

Proprietatea l-a însoțit pe om din zorile civilizației. El este singura ființă care, dotată cu rațiune, a pus stăpânire nu numai pe mediul său natural, ci și pe celelalte ființe. Asupra a tot ce-l înconjoară, asupra a tot ce descoperă s-a declarat stăpân și aplică sau cere aplicarea față de alți semeni a normelor sociale prin intermediul puterii, la început a comunităților obștești, mai apoi a statului.

În diferitele stadii ale dezvoltării societății omenești a existat preocuparea de a justifica instituția proprietății, toate curentele, toate concepțiile au rămas unanime în a susține importanța și necesitatea ei.

Proprietatea este privită în dubla ei accepțiune: economică și juridică. Privită ca o categorie economică proprietatea a existat de-a lungul societății omenești, producerea și procurarea de bunuri necesare traiului este o premisă indispensabilă pentru viața socială și, ca atare, proprietatea este strâns legată de sfera producției de bunuri materiale și de culegerea roadelor acestei activități.

Proprietatea este apreciată ca fiind o categorie economică, spre deosebire de care, dreptul de proprietate este o categorie juridică și se distinge prin apropriere, însușire a unui bun, iar titularul este îndreptățit să-și exercite prerogativele dreptului său prin putere proprie și în interes propriu, respectând limitele impuse de lege, cu îndreptățirea de a pretinde tuturor celorlalți de a se abține de la orice acte care să fie de natură a stânjeni acest drept.

Sensul juridic este îmbinat cu cel economic, pentru că totalitatea relațiilor economice dintre oameni sunt în același timp și relații juridice, pe care aceștia le au între ei în legătură cu bunurile.

În ambele sale accepțiuni, proprietatea creează accesul suprem al omului la aproprierea bunurilor naturale sau a celor care sunt rezultatul activității umane desfășurate în sfera producției de bunuri materiale și spirituale. Această însușire operează fie individual, fie colectiv.

Deși termenul de „domeniu public” a apărut relativ târziu, în secolul al XIX-lea, creație a doctrinei juridice franceze, încă din antichitate, dreptul roman stabilea o categorie de bunuri care nu puteau forma obiectul proprietății private, fiind considerate că aparțin colectivității (res extra patrimonium), în această categorie intrând aerul, apele, drumurile, porturile, teatrele, piețele, templele, mormintele, porțile și zidurile cetăților. Acest lucru denotă importanța proprietății publice, preocuparea asupra acesteia încă din cele mai vechi timpuri și totodată motivul pentru care am considerat a fi interesantă o lucrare în care să fie delimitat regimul juridic al acesteia.

Prevederile Constituției, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia stabilesc conceptul actual de domeniu public, cui aparține proprietatea publică, bunurile care fac parte din domeniul public, precum și caracteristicile acestuia.

Domeniul public cuprinde totalitatea bunurilor care constituie obiectul dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, bunuri care, potrivit legii ori prin natura sau destinația lor, sunt de uz sau interes public. Sunt bunuri de uz public bunurile de folosință generală, adică acele bunuri care pot fi folosite în același timp de toți membrii societății (drumurile și parcurile publice ș.a.).

Bunurile de interes public sunt bunurile destinate funcționării serviciilor publice (instalații, echipamente ș.a.) sau cele care, prin importanța social - economică, valoarea culturală sau istorică (colecțiile de artă, muzeele ș. a.) fac parte din avuția națională și servesc intereselor generale ale societății sau ale colectivităților locale. Astfel, domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute în Constituție, iar după cum reiese din prevederile constituționale, subiectele dreptului de proprietate publică sunt statul sau unitățile administrativ-teritoriale.

Lucrarea de față este structurată pe patru capitole. Primele trei acoperă partea teoretică, începând cu dreptul de proprietate în general, continuând cu o clasificare a dreptului de proprietate și o dezvoltare succintă a dreptului de proprietate publică, și încheind cu o corelație între domeniul public și proprietatea publică. Ultimul capitol pune în practică o parte din teoria amintită în capitolele anterioare referindu-se la modul de trecere a bunurilor dintr-un tip de proprietate în alta și analizarea unui studiu de caz cu un asemenea conținut.

CAPITOLUL I.

PROPRIETATEA PUBLICĂ ȘI DREPTUL DE PROPRIETATE

1.1. Noțiunea, conținutul și caracterele dreptului de proprietate

1.1.1. Considerații generale

Dintre toate drepturile care fac parte din conținutul patrimoniului, dreptul de proprietate este de departe cel mai important. El este cel care-i oferă independență economică oricărui subiect de drept, dar și temeiul pe care se constituie desmembrămintele dreptului de proprietate privată și celelalte drepturi reale principale. Pe de altă parte, se poate spune că multe dintre drepturile de creanță nici nu ar putea exista fără dreptul de proprietate, luând naștere tocmai pentru a-1 pune în valoare. Am în vedere, spre exemplu, drepturile de creanță care se nasc în temeiul actelor juridice translative de proprietate sau împrumutul bunu rilor consumptibile, cum ar fi cel care are ca obiect o sumă de bani, care și el este translativ de proprietate.

Proprietatea nu putea rămâne în afara sferei de reglementare a dreptului, pentru că ea reprezintă premisa oricărei activități econo mice, adică premisa funcționării motorului oricărei societăți, iar finalitatea dreptului este tocmai aceea de a organiza și asigura funcționarea societății.

Înainte de a fi un drept, proprietatea este însă o realitate socială și economică. Această realitate a fost cunoscută încă din fazele incipiente ale organizării societății omenești. „A avea” și „al meu” nu sunt doar expresii, ci și moduri de raportare a individului sau a comunității din care acesta face parte față de bunuri și ele s-au născut înaintea constituirii unei autorități interesate și capabile să stabilească reguli general obligatorii, susceptibile de a fi impuse cu forța față de oricine.

Importanța dreptului de proprietate pentru indivizi și pentru societate a condus și la includerea în cuprinsul reglementărilor internaționale consacrate drepturilor omului a unor prevederi menite să protejeze dreptul de proprietate privată.

Proprietatea, ca realitate economică și socială, a constituit astfel premisa nașterii dreptului de proprietate, a devenit un astfel de drept de îndată ce a intrat în atenția autorității statale și a făcut obiectul reglementarilor edictate de acesta.

Bibliografie

1. Adam I., Drept civil. Drepturile reale, Editura AII Beck, București, 2002;

2. Adam I., Proprietatea publică și privată asupra imobilelor în România, Editura All Beck, București, 2000;

3. Adam I., Legea nr. 10/2001. Regimul juridic apli cabil imobilelor preluate abuziv, Editura AII Beck, București, 2001;

4. Baias F., Dumitrache B., Nicolae M., Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv, voi. I, Editura Rosetti, București, 2001;

5. Beleiu G., Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Casa de editură și presă „Șansa” S.R.L., București, 1998;

6. Bîrsan C., Drepturi reale principale, Editura All Beck, București, 2001;

7. Brezoianu D., Drept administrativ român, Editura All Beck, București, 2004;

8. Chelaru E., Administrarea domeniului public și a domeniului privat, Editura All Beck, Bucuresti 2005;

9. Chelaru E., Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck , București, 2000;

10. Chelaru E., Impactul revizuirii Constituției asupra regimului juridic al proprietății, în „Dreptul” nr. 8/2001;

11. Chelaru E, Măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr. 10/2001, în „Dreptul” nr. 10/2001;

12. Chelaru E., Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 - Comentată și adnotată, Editura AII Beck, București, 2001;

13. Costin M.N., Marile instituții ale dreptului civil român, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982;

14. Curierul Judiciar nr. 2/2002;

15. Dogaru I., Drept civil-Teoria generală a drepturilor reale, Editura CH Beck, Bucuresti, 2003;

16. Filipescu I., Filipescu A., Drept civil. Dreptul de proprietate și alte drepturi reale, Editura Actami, Bucuresti, 2000;

17. Filipescu I.P., Domeniul public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, Dreptul nr. 5- 6/1994;

18. Giurgiu L., Domeniul public, Editura Tehnică, București,1997;

19. Giurgiu L., Segărceanu A., Zaharie C.G., Drept administrativ,ediția a III-a, Editura Sylvi, București, 2002;

20. Hamangiu C., Georgean N., Codul Civil Adnotat, Editura SOCEC & CO. S.A.R., București, 1999;

21. Iorgovan A., Tratat de drept administrativ, vol II, ediția a III-a, Editura All Beck, București, 2002;

22. Iorgovan A., Tratat de drept administrativ, vol. II, Editura Nemira, Bucuresti 1996;

23. Înalta Curte de Casație și Justiție, Jurisprudența secției civile pe anul 2005, Editura Hamangiu, București, 2006;

24. Micescu I., Curs de drept civil, Editura AII Beck, București, 2000;

25. Nicolae M., Considerații asupra Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, în Dreptul nr. 6/1999;

26. Pop L., Curs de drept civil, Editura All Beck, București, 2006;

27. Pop L., Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Universul Juridic, București, 2006;

28. Pop L., Dreptul de proprietate și dezmembrămintele sale, Editura Lumina Lex, București, 2001;

29. Prisăcaru V., Tratat de drept administrativ român, Editura Lumina Lex, București, 2002;

30. Revista de drept public, nr.1/1999;

31. Revista Dreptul, anul XVIII, Seria a III-a, Nr. 3 ,Editura C.H. Beck, 2007;

32. Revista Dreptul, anul XVIII, Seria a III-a, Nr. 4 ,Editura C.H. Beck, 2007;

33. Rizoiu R., Unele considerații asupra condiției juridice a domeniului public și criteriilor de domenialitate, Dreptul nr. 9/2001;

34. Sabău I., Drept civil - drepturi reale, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2002;

35. Sebeni A., Noțiunea contractului de concesiune și încheierea acestuia, în Dreptul nr. 8/1999;

36. Stoica V., Drepturile reale principale, Editura Humanitas, București, 2004;

37. Tofan D.A.,Corelația proprietate publică-domeniu public potrivit Constituției și legislatiei în vigoare, în Juridica, nr. 1, 2001;

38. Ungureanu O., Drepturi Reale, Ediția a II-a,Ed. Rosetti, Bucuresti,2003;

39. Vedinaș V., Considerații asupra legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Analele Universității București, 1999;

40. *** Constituția României, adoptată la 8 decembrie 1991 și revizuită prin Legea nr. 429/2003, republicată;

...

Preview document

Domeniul public - Pagina 1
Domeniul public - Pagina 2
Domeniul public - Pagina 3
Domeniul public - Pagina 4
Domeniul public - Pagina 5
Domeniul public - Pagina 6
Domeniul public - Pagina 7
Domeniul public - Pagina 8
Domeniul public - Pagina 9
Domeniul public - Pagina 10
Domeniul public - Pagina 11
Domeniul public - Pagina 12
Domeniul public - Pagina 13
Domeniul public - Pagina 14
Domeniul public - Pagina 15
Domeniul public - Pagina 16
Domeniul public - Pagina 17
Domeniul public - Pagina 18
Domeniul public - Pagina 19
Domeniul public - Pagina 20
Domeniul public - Pagina 21
Domeniul public - Pagina 22
Domeniul public - Pagina 23
Domeniul public - Pagina 24
Domeniul public - Pagina 25
Domeniul public - Pagina 26
Domeniul public - Pagina 27
Domeniul public - Pagina 28
Domeniul public - Pagina 29
Domeniul public - Pagina 30
Domeniul public - Pagina 31
Domeniul public - Pagina 32
Domeniul public - Pagina 33
Domeniul public - Pagina 34
Domeniul public - Pagina 35
Domeniul public - Pagina 36
Domeniul public - Pagina 37
Domeniul public - Pagina 38
Domeniul public - Pagina 39
Domeniul public - Pagina 40
Domeniul public - Pagina 41
Domeniul public - Pagina 42
Domeniul public - Pagina 43
Domeniul public - Pagina 44
Domeniul public - Pagina 45
Domeniul public - Pagina 46
Domeniul public - Pagina 47
Domeniul public - Pagina 48
Domeniul public - Pagina 49
Domeniul public - Pagina 50
Domeniul public - Pagina 51
Domeniul public - Pagina 52
Domeniul public - Pagina 53
Domeniul public - Pagina 54
Domeniul public - Pagina 55
Domeniul public - Pagina 56
Domeniul public - Pagina 57
Domeniul public - Pagina 58
Domeniul public - Pagina 59
Domeniul public - Pagina 60
Domeniul public - Pagina 61
Domeniul public - Pagina 62
Domeniul public - Pagina 63
Domeniul public - Pagina 64
Domeniul public - Pagina 65
Domeniul public - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Domeniul public.doc

Alții au mai descărcat și

Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă

INTRODUCERE În legătură cu punerea sub interdicție și curatela în lumina noului Cod civil, principala modificare și cea mai ușor de sesizat, adusă...

Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene

INTRODUCERE În cadrul lucrării de licen.ă ,,STRUCTURA .I ROLUL ORGANELOR LOCALE ALE ADMINISTRA.IEI PUBLICE: TENDIN.E EUROPENE" am tratat evolu.ia...

Analiza mijloacelor de administrare eficientă a bunurilor ce aparțin statului și unităților

În dreptul românesc, încă de la începutul secolului al XIX-lea, apar primele acte juridice care fac referire la noțiunea de proprietate publică, și...

Domeniul public

1. Conceptul de domeniu. Categoria de domeniu, în special cea de domeniu public, are o istorie îndelungată, ea primind de-a lungul timpului...

Cum este reglementata telemunca în legislația romana

Legea nr. 81/2018 definește telemunca drept forma de organizare prin care salariatul își îndeplinește, în mod regulat și voluntar, atribuțiile...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Te-ar putea interesa și

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Regimul juridic al proprietății

Introducere Proprietatea l-a însotit pe om din zorile civilizatiei. El este singura fiinta care, dotata cu ratiune, a pus stapânire nu numai pe...

Domeniul Public și Domeniul Privat al Statului ca Obiecte ale Dreptului de Proprietate Funciara

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare, intitulată “Domeniul public şi domeniul privat al statului ca obiecte ale dreptului de proprietate funciara”...

Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public

Capitolul I: Conceptul de Administraţie Publică în România şi unele state europene. Administraţia Publică la daci. Sfera de cuprindere a noţunii de...

Regimul Juridic al Terenurilor

Introducere Punctul de plecare al lucrării de faţă îl constituie momentul în care am realizat că foarte multe persoane din rândul celor mai bogaţi...

Regimul Juridic al Domeniului Public

CAPITOLUL I ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA NOŢIUNII DE DOMENIALITATE PUBLICĂ Secţiunea I Consideraţii de ordin general Domenialitatea - ca regim juridic...

Proprietatea Publica. Domeniul Public

Înainte de a fi un drept, proprietatea este o realitate socială şi economică. Asumarea caliăţii de stăpân al unui lucru, dispunerea de acesta după...

Modalități de Utilizare a Bunurilor Domeniului Public

Introducere Existenţa domeniului public şi a domeniului privat, a domeniului administrativ în general, capătă sens doar în momentul şi în măsura...

Ai nevoie de altceva?