Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene

Licență
8/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 17907
Mărime: 698.77KB (arhivat)
Publicat de: Jean Angel R.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Dr. Cigu Elena
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Administrație Publică

Cuprins

 1. INTRODUCERE .. 4
 2. CAPITOLUL I . 6
 3. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ .. 6
 4. 1.1 Cadrul de manifestarea al administrației publice: definiție, istoric .. 6
 5. 1.2 Principiile de organizare ale administrației publice ... 9
 6. CAPITOLUL II .. 13
 7. DESCENTRALIZAREA ÎN EUROPA . 13
 8. 2.1 Administrația publică locală în Europa . 13
 9. 2.2 Evoluția administrație publice locale în România 20
 10. CAPITOLUL III 31
 11. TENDINȚE EUROPENE ÎN DESIGNUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE . 31
 12. 3.1.2 Organizarea administrației publice locale în Italia . 39
 13. 3.1.3 Particularitățile sistemului finlandez al administrației publice locale ... 42
 14. 3.2. Analiză comparativă între administrația locală a celor patru state: asemănări și deosebiri .. 44
 15. Concluzii . 48
 16. BIBLIOGRAFIE 51

Extras din licență

INTRODUCERE

În cadrul lucrării de licen.ă ,,STRUCTURA .I ROLUL ORGANELOR LOCALE ALE ADMINISTRA.IEI PUBLICE: TENDIN.E EUROPENE" am tratat evolu.ia descentralizării administra.iei publice locale în Europa cât .i tendin.ele Europene in designul administra.iei publice locale.

În primul capitol al prezentei lucrări am ini.iat cititorul prin explicarea no.iunilor generale privind administra.ia publică locală, astfel am ajuns să conturăm obiectul acesteia, prin administra.ie publică intelegem ,, valorilor politice care exprimă interesele generale ale societății organizate în stat și care sunt formulate în legi de către organele puterii legiuitoare, precum și executarea hotărârilor judecătorești, date în temeiul legii”. Privind administra.ia publică drept o activitate organizatorică, reiese pozi.ia sa de interpus între planul conducerii politice și planul în care se realizează valorile politice, deciziile politice.

În capitolul al doilea este evidentiată evolu.ia descentralzării administra.iei în Europa, în contextul in care Uniunea Europeana este formată din mai multe state autonome, cu regim de guvernare .i organizare diferit. Se impunea ca evolu.ia organizării administra.iei locale în Europa să nu vizeze numai unele dintre state ci să se muleze pe toate formele de guvernare. Astfel, la stabilit că în toate statele membre unitățile administrativ-teritoriale să aibă statut propriu ce exercită multiple atribuții expresie a autonomiei locale și a descentralizării având o natură administrativă, stabilite conform legii, și garantată constituțional.

Exercitarea atribuțiilor organelor reprezentative ale comunităților locale are la bază unele principii: administrarea liberă, prin consilii alese, în condițiile prevăzute de lege, interdicția exercitării tutelei administrative a unei colectivități locale asupra alteia, transferul de competență sau putere normativă de la nivel central spre nivel local pentru exercitarea corespunzătoare a sferei de atribuții transmise în acest mod, transferarea de bunuri, persoane și servicii în competența locală însoțită de compensarea financiară pe baza cheltuielilor suportate de stat la data transmiterii acestora.

În capitolul al treilea am realizat o paralelă dintre organizarea administra.iei publice în Spania, Italia, Finlanda .i România. Esen.a acestui capitol este analiza comparativă între administrația locală a celor patru state. De.i un popor asemănător ca .i origini am descoperit că Spania .i Italia, sunt total diferite din punct de vedere a organizării administra.iei publice.

În timp ce Spania este numită .ara ,, autonomiilor", Italia este un stat regional însa regiunile formeaza un întreg, nu au autonomie. Finlanda în schimb are un sistem cu un singur

nivel de administra.ie locală, fiind stat unitar. Pe lânga difere.ele enumerate, am găsit și o serie de asemănări, cea mai importantă o considerăm ca fiind exercitarea supravegherii statului asupra administra.iei prin forme și modalități care nu presupun subordonarea sau substituirea în locul autorităților de bază, pentru soluționarea problemelor de interes local.

CAPITOLUL I

NOÞIUNI GENERALE PRIVIND ADMINISTRAÞIA PUBLICÃ

1.1 Cadrul de manifestarea al administrației publice: definiție, istoric

Administrația publică are ca obiect realizarea ,,valorilor politice care exprimă interesele generale ale societății organizate în stat și care sunt formulate în legi de către organele puterii legiuitoare, precum și executarea hotărârilor judecătorești, date în temeiul legii”1. Privind administra.ia publică drept o activitate organizatorică, reiese pozi.ia sa de interpus între planul conducerii politice și planul în care se realizează valorile politice, deciziile politice. În limbajul curent noțiunea de administrație are mai multe accepțiuni, respectiv a administra înseamnă , a organiza, a conduce, a dirija activități publice și particulare. Revenind la no.iunea de administra.ie publică spunem că, in condi.iile în care este un reprezentant necontenit al statului, atât în interior cât și în exterior, trebuie să fie omniprezentă, continuă, promtă .i energică ,,Administrația publică, în statul de drept, reprezintă principala pârghie prin care se realizează valorile stabilite la nivelul palierului politic"2. Administrația înglobează activită.i raționale și eficiente de utilizare a resurselor umane, materiale și financiare cu scopul de a obține rezultate maxime cu eforturi minime.

Multiplicarea .i diversificarea sarcinilor administra.iei publice a impus perfec.ionări în structura .i activitatea sa, prin utilizarea unor metode si tehnici moderne care să ducă la eficientizarea activita.ii organelor administra.iei publice. ,,Doctrina consideră că în conținutul complex al administrației se cuprind imperativele: a prevedea, a organiza, a conduce, a coordona, a controla" 3

Recomandările politice venite din partea Comitetului Regiunilor al Uniunii Europene sunt legate de faptul că administrațiile locale și regionale funcționale și descentralizarea eficientă ar trebui să se bazeze pe principiile subsidiarității, proporționalității și guvernanței pe mai multe niveluri. în acela.i timp, Comitetului Regiunilor al că organele locale al administra.iei publice trebuie sa fie alese în mod democratic, .i să își asume responsabilitatea față de cetățenii lor. Prin articolul 10 TUE, articolul 20 alineatul (2) TFUE și articolul 40 din Carta drepturilor fundamentale ale UE se face recunoașterea indirectă a democrației locale și regionale prin tratatele UE, ceea ce demonstrează că UE, indiferent de neutralitatea sa principială față de structura instituțională a statelor membre, consideră că democrația locală și regională reprezintă un fundament al propriei sale legitimități.

Bibliografie

1. Emanuel Albu, Administrația ministerială în România, Edit. All Beck, București, 2004

2. Corneliu Bîrsan, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole

Vol.I. Drepturi și libertăți, Edit. All Beck, București, 2005 și vol.II. Procedura în fața

Curții . Executarea hotărârilor, Edit. C.H.Beck, București, 2006

3. Constantin Brânzan, Avocatul Poporului, Editura Juridică, București, 2002

4. Mihai Constantinescu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu,

Constituția României revizuită- comentarii și explicații, Edit.All Beck, 2004

5. ALEXANDRU Ioan - Administrație publică - Teorii. Realități. Perspective; editura Lumina Lex; București, 1999

6. BUCHANAN James, TULLOCK Gordon. - Calculul consensului. Fundamente logice ale democrației constituționale; ed. EXPERT; București

7. FILIP,Gh; ONOFREI Mihaela - Elemente de știința administrației; editura Junimea ;Iași; 2004

8. FILIP,Gh; ONOFREI Mihaela - Sisteme administrative comparate ; editura Sedcom Libris ; Iași ; 2001

9. IANCU Aurel - Tratat de economie. Știința economică și interferențele ei; volumul I; Editura Economică; București

10. IORGOVAN Antonie. - Drept administrativ; Editura “Actami”;

11. ONOFREI Mihaela - Administrație publică.Fundamente științifice și bune practici; Editura Universității “Al.I.Cu Cotea, F., Drept comunitar european, București: Editura Wolters Kluver, 2009. 3. Craig, P., de Burca, G., Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudență și doctrină, Ediția a IV-a, București: Editura Hamangiu, 2009. za”;Iași; 2007 12. Coman-Kund Liviu, Administrația publică de nivel intermediar în dreptul comparat și în dreptul românesc, Editura Didactică și pedagogică, București, 2005

13. Manda Cezar Corneliu, Controlul administrativ în spațiul juridic european, Editura Lumina Lex, București, 2005

14. Manda Cezar Corneliu, Controlul administrativ în spațiul juridic european, Editura Lumina Lex, București, 2005 15. Liviu Coman-Kund- Administrația publică de nivel intermediar în dreptul comparat și în dreptul românesc, Ed.Didactică și pedagogică, București, 2005,

16. Manda Cezar Corneliu, Controlul administrativ în spațiul juridic european, Editura Lumina Lex, București, 2005

52

Tratate

1.Carta europeana a autonomiei locale

2.Tratate ale Consiliului Europei - Texte esențiale - Les editions du Conseil de

l’Europe, 2002

3.Tratatul de Instituire a unei Constituții pentru Europa, Institutul European din

România, ed-a 2-a revizuită București, 2005

Preview document

Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 1
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 2
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 3
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 4
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 5
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 6
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 7
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 8
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 9
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 10
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 11
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 12
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 13
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 14
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 15
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 16
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 17
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 18
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 19
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 20
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 21
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 22
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 23
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 24
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 25
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 26
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 27
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 28
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 29
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 30
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 31
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 32
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 33
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 34
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 35
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 36
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 37
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 38
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 39
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 40
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 41
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 42
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 43
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 44
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 45
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 46
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 47
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 48
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 49
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 50
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 51
Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Structura si rolul organelor locale ale administratiei publice - tendinte europene.pdf

Alții au mai descărcat și

Domeniul public

INTRODUCERE Proprietatea l-a însoțit pe om din zorile civilizației. El este singura ființă care, dotată cu rațiune, a pus stăpânire nu numai pe...

Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă

INTRODUCERE În legătură cu punerea sub interdicție și curatela în lumina noului Cod civil, principala modificare și cea mai ușor de sesizat, adusă...

Reforma administrație publice

INTRODUCERE Tranziţia la economia de piaţă, destrămarea fostului sistem administrativ şi alte fenomene care au derulat o dată cu obţinerea...

Salarizarea - Analiză comparativă între salariul funcționarului public român și cel european

1. Introducere 1.1 Noțiuni generale Salarizarea este unul dintre instrumentele fundamentale pentru gestionarea resurselor umane, care ar trebui...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Te-ar putea interesa și

Serviciile Publice Finanțate de la Buget

INTRODUCERE Încă de la apariţia primelor comunităţi umane, oamenii au avut nevoi dintre cele mai diversificate. Recunoscute de colectivitate ca...

Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA UNITARĂ A IMPOZITĂRII VENITURILOR ÎN ŢARA NOASTRĂ 1.1. NECESITATEA ELABORĂRII REGISTRULUI TAXELOR FISCALE ŞI...

Campanie de Relații Publice

Campanie Relatii Publice Universitatea Naţională De Educaţie Fizică şi Sport Din BucuresStatutul organizaţiei Universitatea Naţională de Educaţie...

Ai nevoie de altceva?