Autoritatea executivă a administrației publice locale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 19961
Mărime: 107.97KB (arhivat)
Publicat de: Romanenco M.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Saitali Natalia

Cuprins

 1. INTRODUCERE.3
 2. CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE AUTORITATEA EXECUTIVĂ A ADMINITRAŢIEI PUBLICE LOCALE.5
 3. 1.1. Primarul şi preşedintele de raion, statutul de persoana cu funcţie publică.5
 4. 1.2. Modul de constituire a organelor Adminitraţiei Publice Locale.11
 5. 1.3. Rolul organelor Adminitraţiei Publice Locale.20
 6. CAPITOLUL II. COMPETENŢA ADMINITRAŢIEI PUBLICE LOCALE.23
 7. 2.1. Noţiuni generale privind competenţele administraţiei publice locale.23
 8. 2.2. Drepturile şi obligaţiile alesului local .29
 9. 2.3. Răspunderea juridică a alesului local în Republica Moldova.32
 10. 2.4. Exercitarea mandatului de către alesul local în Republica Moldova.37
 11. CAPITOLUL III. APARATUL DE LUCRU AL ORGANELOR EXECUTIVE ALE ADMINITRAŢIEI PUBLICE LOCALE.41
 12. 3.1 Primaria.41
 13. 3.2 Aparatul de lucru al preşedintelui de raion.42
 14. CONCLUZIE.48
 15. BIBLIOGRAFIE.49

Extras din licență

INTRODUCERE

Deşi în decursul ultimilor ani în Republica Moldova au fost întreprinse mai multe măsuri pentru a îndeplini cerinţele Consiliului Europei în domeniul descentralizării şi consolidării autonomiei locale, rezultate semnificative în vederea adaptării sistemului Administraţiei Publice Locale la standardele europene de administraţie publică locală întârzie să se producă.

Până în prezent, autorităţile locale activează într-un mediu excesiv de politizat, cu capacităţii administrative, care în acest moment sunt extrem de reduse, fapt care se reflectă în neproporţionalitatea între atribuţiile legale şi resursele financiare alocate pentru exercitarea lor.

Reformele administrativ-teritoriale din ultimii ani au completat funcţiile organelor de administrare publică locală din Republica Moldova cu noi competenţe şi responsabilităţi, cele mai multe din acestea fiind dificil de implementat din cauza lipsei de mijloace băneşti prevăzute în bugetele locale ale acestor autorităţi. Cu toate acestea, capacitatea administrativă este esenţială prin evaluarea funcţionării structurii şi organizării autorităţilor administraţiei publice locale în vederea exercitării competenţelor stabilite conform legislaţiei în vigoare.

Nu putem să nu menţionăm că, de fapt, simpla creştere sau descreştere a capacităţii administrative a autorităţilor locale depinde într-o măsură substanţială de modul în care este organizată şi realizată activitatea acestor organe, dar şi de calitatea personalului şi de atitudinea acestuia referitor la realizarea atribuţiilor sale.

În acest sens, dezvoltarea capacităţii administraţiilor publice locale este strâns legată, pe lângă alte aspecte, şi de creşterea nivelului de pregătire a funcţionarilor publici care deservesc aceste instituţii publice locale.

În ţările cu tradiţii democratice, rapor conferite de lege, autorităţile administraţiei publice locale de diferite niveluri sunt asigurate cu condiţii pentru o cooperare eficientă şi reciproc avantajoasă. Astfel, autorităţile locale sunt consultate de către autorităţile centrale atunci când, prin acţiunile luate de către acestea din urmă, sunt afectate interesele din sfera lor de competenţă sau interesele individuale.

De asemenea, competenţele cu care sunt investite autorităţile administraţiei publice locale sunt depline şi nu pot fi limitate de autoritatea publică ierarhic superioară, decât în condiţiile legii.

Cu toate acestea, în Republica Moldova dependenţa într-o măsură mai mare sau mai mică de transferurile de la bugetul de stat este specifică majorităţii APL din ţară. Această stare de lucruri relevă gradul scăzut de autonomie al administraţiei publice locale, precum şi capacitatea redusă de a răspunde necesităţilor cetăţenilor la nivel local.

Deja este o practică prin care guvernul determină priorităţile pentru investiţii în infrastructură, educaţie şi sănătate, iar administraţia publică locală rămâne un observator pasiv al acestui proces

Prin prisma celor invocate, relevăm că una dintre temele prioritare ale tuturor guvernărilor de la declararea independenţei până în prezent a constituit-o reformarea administraţiei publice locale, un accent important fiind pus pe componenţa structurii şi organizării acestora.

Dat fiind faptul că autorităţile locale din RM funcţionează în condiţii de austeritate şi persistă neadecvarea resurselor financiare la competenţele lor, subiectul care ne propunem sa-l examinăm este foarte actual şi face obiectul a numeroase dezbateri în societate.

Actualitatea studiului este determinată de insuficienţa resursele financiare şi/sau umane necesare sau de alte capacităţi pentru exercitarea competenţelor atribuite autorităţilor locale; ingerinţa politicului, autorităţilor centrale în sfera de activitate a administraţiei publice locale; lipsa unei delimitări clare ale competenţelor autorităţilor locale; impunerea de către Guvern a numărului limită de state de personal autorităţilor locale etc.

De asemenea, se conturează tot mai accentuat insuficienţa cooperării între diferite paliere ale administraţiei publice, fapt care stimulează apariţia consecinţelor negative în planul onorării responsabilităţilor de către autorităţile locale.

În cadrul analizei date, autorii şi-au propus să analizeze unele aspecte care vizează eficienţa structurii administraţiei publice locale din Republica Moldova şi să evidenţieze particularităţile de exercitare a competenţelor acestora.

În special, sunt puse în discuţie astfel de aspecte precum: corelarea între competenţele legale şi capacităţile funcţionale ale APL, proporţionalitatea între atribuţiile legale şi resursele financiare alocate pentru exercitarea lor, impedimentele în exercitarea dreptului la auto organizare a autorităţilor publice locale de nivelul I şi II.

Pentru comparaţie, este prezentată experienţa altor ţări în exercitarea competenţelor la nivel local, care poate fi preluată şi adaptată specificului Republicii Moldova pentru a se dovedi eficientă sistemului nostru de administrare publică.

CAPITOLUL II CONSIDERAŢII GENERALE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE AUTORITATEA EXECUTIVĂ A ADMINITRAŢIEI PUBLICE LOCALE

1.1 Primarul şi Preşedintele de raion, statutul de persoana cu funcţie publică.

Termenul primar este de origine latină (primarius) şi semnifică prima persoană, cel dintâi, cel care este înaintea tuturor prin însemnătate, rang sau calitate. Pentru administraţia publică locală din Republica Moldova instituţia primarului devine tradiţională.

Fiind reglementată de legislaţia proprie şi influenţată de legislaţia ţărilor din componenţa căreia face parte teritoriul actual al Republicii Moldova, instituţia primarului a avut diverse denumiri şi a fost dotată cu diverse atribuţii.

În Moldova istorică, încă din secolul XIV, funcţia primarului în oraşe o îndeplineau şoltuzul sau voitul şi pârgarii. Aceştia repartizau între orăşeni, după averea fiecăruia, dările stabilite global – cisla – asupra oraşului. Şoltuzul avea atribuţii de poliţie în oraş, răspunderea de asigurarea liniştii publice şi putea să-i reţină şi să-i amendeze pe cei care tulburau liniştea publică. Şoltuzul şi pârgarii aveau şi funcţii judecătoreşti în anumite pricini. Ei ţineau catastiful târgului, în care se întabulau toate actele juridice, translative, de proprietate, privitoare la bunurile imobiliare din vatra şi hotarul oraşului. În satele libere funcţia primarului era îndeplinită de vătăman. Acesta avea atribuţii limitate şi urmăreau ca ţăranii să nu fie impuşi să plătească mai mult decât se cuvenea.

După adoptarea legii comunale din 1864, a fost înfiinţată pentru prima dată instituţia primarului. În această lege se vorbea despre primar ca organ executiv ales de către alegătorii comunei şi confirmat de către perfect.

Primarul avea o calitate dublă de şef al administraţiei locale şi de reprezentant al Guvernului în comună. În această calitate primarul era responsabil de administrarea şi apărarea proprietăţii comunale, de elaborarea bugetului local, de controlul aparatului administrativ al comunei etc.

În perioada în care teritoriul actual al Republicii Moldova s-a aflat sub administrarea Imperiului Rus, funcţiile primarului erau îndeplinite de starostele satului, care avea atribuţii largi în ceea ce priveşte administrarea treburilor publice ale satului, îndeplinirea funcţiei poliţineşti, de ocrotire a ordinii publice etc.

Bibliografie

Acte normative.

1. Constituţia Republicii Moldova, MOLDPRES, Chişinău, 2004.

2. Legea privind administraţia publică locală, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 49, 18 martie 2003.

3. Carta Europeană ”Exerciţiul autonom al puterii locale”,

4. Legea privind statutul alesului local, Ghidul funcţionarului public L.A.D.O., Chişinău 2000.

5. Legea Republicii Moldova cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ- teritoriale, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 124-125 din 11.11.1999.

6. Hotărîrea guvernului Republicii Moldova cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor) nr.688 din 10.16.2003.

7. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor) nr. 688 din 10.06.2003.Monitorul Oficial nr. 116-120 / 710 din 13.06.2003.

Literatura de specialitate.

8. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Biblioteca juridică, Nemira, 1996, vol. II;

9. Alexandru Ioan, Administraţia publică, LUMINA LEX, Bucureşti, 2001.

10. Cobăneanu Sergiu, Noţiunea şi conţinutul ştiinţific al principiului constituţional al autonomiei administraţiei publice locale , Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, seria “Ştiinţe socio-umane” volumul 1. Chişinău –2000.

11. Cobăneanu Sergiu, Grigore Rusu , Administraţia publică locală a Republicii Moldova în acte oficiale, Chişinău –2000.

12. Deliu T. “Administraţia publică locală”. A.A.P., Chişinău, 1998.

13. Deliu T. “Gestionarea şedinţelor în A.P.L.” A.A.P., Chişinău, 2000.

14. Didencu V. “Democraţie şi administraţie publică locală” A.A.P., Chişinău, 1998.

15. Orlov M. “Drept Administrativ” Epigraf, Chişinău, 2001.

16. Platon M., Roşca S., Roman A., Popescu T. “Istoria administraţiei publice din Moldova”. A.A.P. Chişinău, 1999.

17. Popa V., Munteanu I., Mocanu V., “De la centralism spre descentralizare”, Cartier, Chişinău, 1998.

18. Sîmboteanu A. “Administraţia publică centrală”. A.A.P., Chişinău 1998.

19. Sîmboteanu A. “Reforma administraţiei publice în Republica Moldova”, MUSEM, Chişinău. 2001

20. Popa V. Raport general privind situaţia autonomiei locale în Republica Moldova. Chişi-nău: Editura I.D.I.S. „Viitorul”, 2004.

21. Popa V., Furdui V. Raport general privind situaţia autonomiei locale în Republica Moldo-va. Chişinău: Editura I.D.I.S. „Viitorul”, 2004

Preview document

Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 1
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 2
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 3
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 4
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 5
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 6
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 7
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 8
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 9
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 10
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 11
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 12
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 13
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 14
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 15
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 16
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 17
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 18
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 19
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 20
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 21
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 22
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 23
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 24
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 25
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 26
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 27
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 28
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 29
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 30
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 31
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 32
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 33
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 34
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 35
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 36
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 37
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 38
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 39
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 40
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 41
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 42
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 43
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 44
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 45
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 46
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 47
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 48
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 49
Autoritatea executivă a administrației publice locale - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Autoritatea Executiva a Administratiei Publice Locale.doc

Alții au mai descărcat și

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Primarul

INTRODUCERE Administraţia publică locală este elementul principal în rezolvarea problemelor de interes local, jucînd un rol – cheie în dezvoltarea...

Rolul autorităților administrației publice locale

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Domeniile cercetate sunt susţinute pe principiul de egalitate în faţa legii, pe dreptate socială şi...

Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova

Scopul lucrării: - analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova. Obiective: - Idendtificarea cadrului legal ce reglementează...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Administrația Publică Județeană și Locală

5.1. Principiile de organizare si functionare ale administratiei publice locale Administratia publica, ca si componenta a sistemului de organizare...

Drept Administrativ

CAPITOLUL 1 STATUL SI ADMINISTRATIA PUBLICA 1. Elementele constitutive ale statului Statul reprezinta o colectivitate umana, stabilita într-un...

Te-ar putea interesa și

Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent

Notiuni introductive privind administratia publica: Constitutia României din anul 1991, revizuita si republicata, în art. 120 si 121 se refera la...

Administratorul public în sistemul public românesc

Administraţia publică, în orice societate, fie ea clasică, fie modernă, reprezintă în esenţă un instrument al statului indispensabil în atingerea...

Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia

INTRODUCERE Transformările intervenite după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc...

Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016

INTRODUCERE Am ales să abordez tema „Statutul funcționarului public din România” deoarece am vrut să demonstrez că funcționarul public reprezintă...

Primarul

INTRODUCERE Administraţia publică locală este elementul principal în rezolvarea problemelor de interes local, jucînd un rol – cheie în dezvoltarea...

Actul Administrativ

1. Terminologie. Considerații cu caracter istoric După cum aflăm din doctrina interbelică, noțiunea de act provine de la latinescul actum,...

Funcția publică în administrația publică

CAPITOLUL 1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 1.1. CADRUL LEGAL ŞI PRINCIPIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Administraţia publică în unităţile...

Contenciosul

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Ai nevoie de altceva?