Imparțialitatea organelor judiciare

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 28112
Mărime: 95.23KB (arhivat)
Publicat de: Raluca N.
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Capitolul I. Noțiunea de proces echitabil 4
 3. 1. Dreptul la un proces echitabil 4
 4. 2. Organele de urmărire penală 9
 5. 3. Instanța judecătorească 15
 6. Capitolul II. Imparțialitatea organelor judiciare 27
 7. 1. Noțiunea de imparțialitate 27
 8. 2. Imparțialitatea organelor judiciare - fundamentul unui proces echitabil 28
 9. 3. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materie de imparțialitate 32
 10. Capitolul III. Remedii procesuale ce au ca obiectiv garantarea imparțialității organelor judiciare penale 42
 11. 1. Incompatibilitatea 42
 12. 1.1 Incompatibilitatea judecătorului 42
 13. 1.2 Incompatibilitatea procurorului 51
 14. 2. Strămutarea judecării cauzelor penale 53
 15. 3. Desemnarea unei alte instanțe pentru judecarea cauzei 57
 16. Concluzii 59
 17. Bibliografie 61

Extras din licență

Introducere

Noțiunea de proces echitabil s-a impus în doctrina și legislația română după aderarea țării noastre la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în urma jurisprudenței CEDO. Înainte de acest moment, doctrina noastră analiza unele aspecte ale dreptului la un proces echitabil, însă nu le dădea acestora sensul pe care îl are în prezent acest concept, care de altfel nici nu era utilizat ca atare. De aici decurge probabil și confuzia privitoare la acest concept, din art. 8 Cod procedură penală .

Astfel cum vom observa pe parcursul primei părți a capitolului întâi al prezentei teze, principiul caracterului echitabil al procesului penal este consacrat în mod explicit prin art. 8 Cod procedură penală. Chiar dacă prevederile Codului de procedură penală anterior nu prevedeau în mod expres acest principiu, este totuși de remarcat că doctrina l-a avut, de mai multă vreme în vedere ca principiu fundamental în procesul penal, acesta decurgând în mod firesc din prevederile art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, art. 21 alin. (3) din Constituția României și art. 10 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară .

Potrivit prevederilor art. 8 din Codul de procedură, așa cum vom observa și pe parcursul părții a doua a primului capitol din prezenta teză, organele judiciare au obligația de a desfășura urmărirea penală și judecata cu respectarea garanțiilor procesuale și a drepturilor părților și ale subiecților procesuali, în așa fel încât să fie constatate la timp și în mod complet faptele ce constituie infracțiuni, nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, iar orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită conform prevederilor legale, întrun termen rezonabil.

Capitolul doi analizează conceptul de imparțialitate care se constituie ca un principiu director al procesului penal, desemnând în același timp o serie de garanții procesuale și fiind prezervată în existența sa prin norme variabile de la un sistem de drept la altul.

Cel de-al treilea capitol al tezei este dedicat remediilor procesuale ce au ca obiectiv garantarea imparțialității organelor judiciare penale, și anume incompatibilitatea, care reprezintă situația în care se află un reprezentant al organului judiciar cu privire la soluționarea unei cauze penale, datortiă suspiciunilor în legătură cu imparțialitatea sa, și constitutie un impediment în participarea la rezolvarea acelei cauze; strămutarea care așa cum vom observa reprezintă măsura dispusă pentru a se asigura buna desfășurarea a procesului penal și respectarea dreptului la un proces echitabil, constând în trecerea unei cauze penale de la instanța de judecată sesizată cu aceasta la o altă instanță egală în grad, în situația în care nu există garanții de imparțialitate, cu referire la judecarea cauzei, în privința niciunuia dintre judecătorii instanței sesizate.

Capitolul I. Noțiunea de proces echitabil

1. Dreptul la un proces echitabil

Conceptul de „proces echitabil” își are originea în sistemele de drept adversiale (fair trial), de unde a fost preluat de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Ulterior, el s-a impus și în sistemele drept continentale, fiind în prezent unul dintre cele mai importante concepte ale procesului penal din toate statele democratice. Trebuie subliniată originea sa adversială deoarece în cadrul acestor sisteme procedura de judecată are un rol mai important decât în sistemele de factură inchizitorială, accentul fiind pus pe corectitudinea confruntării între acuzare și apărare și pe rolul judecătorului de arbitraj asta confruntare. Evident că în sistemul Convenției europene a drepturilor omului dreptul la un proces echitabil a dobândit un conținut autonom față de cel din sistemele procesuale adversiale, sens impus de specificul Convenției de a garanta drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor din state cu sisteme procesuale diferite. Această precizare este importantă deoarece există tentația doctrinei de a extinde de conținutul dreptului la un proces echitabil, garantat de Convenția europeană a drepturilor omului la cel pe care îl are acest concept în sistemele adversiale, preluându-se, în mod forțat uneori, reguli statuate de instanțele anglo-saxone. Or, am văzut că fundamentul teoretic al sistemelor procesuale continentale este diferit de cel din sistemele adversiale fapt ce atrage în unele cazuri o incompatibilitate a regulilor procesuale din cele două sisteme. Din aceste motive Convenția europeană a drepturilor omului garantează doar un nivel minimal al drepturilor pe care le presupune un proces echitabil, lăsând statele membre să își dezvolte mai departe sistemele procesuale în raport cu fundamentele și cu tradițiile specifice fiecărui stat.

În ceea ce privește necesitatea de a include printre principiile fundamentale ale procesului penal român și unul referitor la dreptul părților la un proces echitabil, opiniile exprimate în literatura de specialitate nu au fost convergente. Astfel că pentru o opinie, „se consideră că trebuie tratat în cadrul principiilor fundamentale și dreptul la un proces echitabil” în timp într-o altă opinie „se consideră că nu este justificată constituirea acestei reglementări internaționale întrun principiu distinct specific procesului penal chiar dacă din economia reglementării rezultă că textul, referindu-se la judecarea în mod echitabil a acuzatului are în vedere și celelalte faze ale procesului penal respectiv urmărirea penală și executarea hotărârilor penale” . Se susține că, pe de o parte, că „acest principiu se regăsește în mod explicit în alte principii, cum sunt prezumția de nevinovăție, apărarea, egalitatea armelora durata rezonabilă etc.” , și pe de altă parte că „echitatea este un principiu comun tuturor ramurilor de drept nefiind specific doar procesului penal pentru a se constitui într-un principiu fundamental al acestuia” .

Bibliografie

A. LITERATURĂ DE SPECIALITATE

1. Chiriță Radu, Dreptul la un proces echitabil, Ed. Universul Juridic, București, 2016

2. Cochinescu N., Introducere în deontologia judiciară, în Revista Dreptul nr. 4/1995

3. Cochinescu N., Organizarea puterii pudecătorești în România,Ed. Lumina Lex, București, 1997

4. Cochinescu N., Totul despre Ministerul Public, Ed. Lumina Lex, București, 2000

5. Commaret D.N., Une juste distance ou reflexions sur l'impartialite du magistrat, în revista Recueil Dalloz, 1998

6. Crișu Anastasiu, Drept procesual penal. Partea generală, ediția a 3-a ,Ed. Hamangiu, București, 2018

7. Dănileț V. Cristi, Independența și imparțialitatea justiției din perspectivă europeană, articol disponibil pe http://www.humanistica.ro, <accesat la 13 mai 2019>

8. Dongoroz Vintilă, Explicațiile teoretice al codului de procedură penală român, Ed. C.H.Beck, București, 2003

9. Dongoroz Vintilă, S.Kahane, C.Bulai (colectiv), Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea generală, Ed. Academiei, București, 1975, vol. I

10. Dongoroz, V., Kahane, S., Antoniu, G., Bulai, C., Iliescu, N., Stănoiu, R., Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român, vol. I, (II) Ed. Academiei, București, 1975

11. Ernst Markel, Judicial independence in a nutshell, în revista „Euroiustitia” a Asociației Europene a Magistraților vol. 5, Issue 1, Ljubljana - Slovenia, martie 2001

12. Gentimir A., Imparțialitatea instanțelor judecătorești în lumina CEDO, în Revista Dreptul nr. 11/2014

13. Gheorghe D., Administrarea și aprecierea probelor în procesul penal, Pro lege nr. 2/2006.

14. Ghigheci Cristinel, Principiile procesului penal în noul Cod de procedură penală, Ed. Universul Juridic, București, 2014

15. Ghigheci Cristinel, Principiile procesului penal în noul Cod de procedură penală, Ed. Universul Juridic, București, 2014

16. Herlea Al., Studii de istorie a dreptului, Ed. Dacia, 1997, Cluj-Napoca

17. Iordache Magdalena, Camera preliminară în noul Cod de procedură penală, Ed. Universul Juridic, București, 2014

18. Micu Bogdan, Procedură penală, Ed. Hamangiu, București, 2014

19. Moldovan C., Considerații privind garanțiile generale ale dreptului la un proces echitabil în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, în Analele Științifice al Universității „Al.I.Cuza, Tomul LI, Științe juridice, 2005

20. Neagu Ion, Damaschin M., Iugan A.Viorel, Codul de procedură penală adnotat. Include legislație și jurisprudență, Ed. Universul Juridic, București, 2018

21. Neagu Ion, Damaschin M., Mapa de seminar. Drept procesual penal. Partea generală. Ediția a II-a revizuită și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2018

22. Neagu Ion, Lucia Moldovan, Drept procesual penal. Îndreptar de practică judiciară, București, Ed. didactică și pedagogică, 1982

23. Neagu Ion, Tratat de procedură penală. Partea specială, Ed. Universul Juridic, București, 2010

24. Neagu Ion,Tratat de procedură penală. Partea specială, Ed. Universul Juridic, București, 2010

25. Paraschiv C.Silvia, Fișe de procedură penală pentru admiterea în magistratură și avocatură, ediția III-a, revăzută și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2018

26. Pușcașu Voicu, Ghigheci Cristinel, Proceduri penal. Volumul I, Ed. Universul Juridic, București, 2017

27. Răileanu R.P., Elemente de noutate în desfășurarea procesului penal aduse prin Noul Cod de procedură penală - Legea nr. 135/2010, Școala Națională de grefieri, București, 2013

28. Renucci J.F, Droit européen des droits de l`homme, Edition LGDJ, Paris, 2000

29. Szabo I. Alina, Drept procesual penal. Partea generală., Ed. Pro Universitaria, București, 2018

30. Theodoru Gh, L.Moldovan, Drept procesual penal roman, E.D.P. București, 1998

31. Theodoru Grigore Gh., Drept procesual penal, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1979

32. Theodoru Grigore Gh., Drept procesual penal, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1979

33. Udroiu Mihail, Fișe de procedură penală. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2017,

34. Udroiu Mihail, Fișe de procedură penală. Partea generală, Ediția a III-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2018

35. Udroiu Mihail, Procedură penală. Partea generală. Ediția 5, Ed. C.H.Beck, București, 2018

36. Udroiu Mihail, Procedură penală. Partea specială. Ed. C.H.Beck, București, 2014

37. Udroiu Mihail, Procedură penală. Partea specială. Ediția 5, Ed. C.H.Beck, București, 2018

38. Voinea-Moțoc Iulia, Independența și imparțialitatea justiției în Convenția Europeană a Drepturilor omului, în „Revista română de Drepturile Omului”, nr. 10/1995

39. Volonciu Nicolae, Andreea S. Uzlău, R. Moroșan (colectiv), op.cit., Ed. Hamangiu, București, 2014

40. Zarafiu Andrei, Procedură penală, Ed. C.H.Beck, București, 2014

...

Preview document

Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 1
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 2
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 3
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 4
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 5
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 6
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 7
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 8
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 9
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 10
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 11
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 12
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 13
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 14
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 15
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 16
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 17
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 18
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 19
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 20
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 21
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 22
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 23
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 24
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 25
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 26
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 27
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 28
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 29
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 30
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 31
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 32
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 33
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 34
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 35
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 36
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 37
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 38
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 39
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 40
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 41
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 42
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 43
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 44
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 45
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 46
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 47
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 48
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 49
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 50
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 51
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 52
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 53
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 54
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 55
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 56
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 57
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 58
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 59
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 60
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 61
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 62
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 63
Imparțialitatea organelor judiciare - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Impartialitatea organelor judiciare.doc

Te-ar putea interesa și

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Asigurarea dreptului omului în penitenciar

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va...

Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie

Introducere Motivul care a stat la baza alegerii acestei teme de licență se regăsește în importanța cercetării criminalistice la fața locului în...

Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova

INTRODUCERE Problema înfăptuiri justiţiei după declanşarea procesului penal a constituit pentru mine o preocupare mai veche, hotărîtoare în...

Principiile Organizării Judecătorești

Sistemul judiciar, reprezintă în orice stat democratic o componentă esenţială a civilizaţiei şi progresului social, constituie o importantă...

Principiile înfăptuirii justiției

INTRODUCERE Autoritatea judecătorească înfăptuiește justiția în scopul apărării și realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale...

Incompatibilități

1.Consideraţii preliminare Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei şi de procurori în...

Analiza comparativă sector public-sector privat. Justiție

Capitolul I. INTRODUCERE 1.1. Definirea noţiunii de justiţie Justiţia este un contract de oportunitate în care se intră pentru a preveni ca...

Ai nevoie de altceva?