Libertatea de comunicare în spațiul european

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 35178
Mărime: 182.26KB (arhivat)
Publicat de: Florian Mihai
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Demerji Ilie
R. Moldova
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA ȘCOALA MASTERALĂ DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI BUSINESS CATEDRA “DREPT PRIVAT”

Cuprins

 1. DECLARAȚIA PRIVIND PROPRIA RĂSPUNDERE.2
 2. LISTA ABREVIERILOR.4
 3. INTRODUCERE.5
 4. CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTUL COMUNICĂRII.7
 5. 1.1 Conceptele și izvoarele dreptului comunicării .7
 6. 1.2 Corelația dreptului comunicării cu alte ramuri ale dreptului.15
 7. 1.3 Principiile dreptului comunicării.18
 8. CAPITOLUL II. LIBERTATEA DE COMUNICARE ÎN SPAȚIUL EUROPEAN.25
 9. 2.1 Drepturi fundamentale ale omului care stau la baza comunicării.25
 10. 2.2 Drepturile și obligațiile persoanei și autorităților publice în dreptul comunicării.33
 11. 2.3 Drepturile și obligațiile agentului media pe plan internațional.36
 12. CAPITOLUL III. CORESPUNDEREA LEGISLAȚIEI REPUBLICII MOLDOVA PRIVIND LIBERTATEA DE EXPRIMARE CU STANDARDELE UNIUNII EUROPENE.57
 13. 3.1 Dispoziții legale privind libertatea de exprimare în Republica Moldova.57
 14. 3.2 Corespunderea cadrului legislativ al Republicii Moldova privind libertatea de exprimare cu standardele Uniunii Europene.67
 15. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI.72
 16. BIBLIOGRAFIE.75
 17. ADNOTARE (ROMÂNĂ).79
 18. ADNOTARE (ENGLEZĂ).80

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea și importanța temei. Drepturile comunicării şi libertăţile de exprimare ale omului sunt prioritare în ansamblul complex de probleme şi deziderate, ce preocupă la etapa actuală societatea. Doar prin respectarea drepturilor comunicării şi libertăţilor fundamentale ale fiecărei persoane importantele probleme contemporane îşi pot găsi o eficientă şi durabilă soluţionare.

Dreptul comunicării este respectat în măsura în care este cunoscut şi devine cunoscut în măsura în care este însuşit. Propagarea cunoştinţelor în domeniul respectării drepturilor de comunicare şi libertăţilor de exprimare ale omului reprezintă un domeniu esenţial de activitate a autorităţilor statale. A devenit o necesitate ca fiecare individ să posede cunoştinţe suficiente pentru a conştientiza datele problemei, iar ulterior a cultiva şi promova toleranţa şi respectul (faţă de) între toţi membrii societăţii.

Republica Moldova înaintează ferm pe calea promovării şi protecţiei drepturilor comunicării și libertăților de exprimare ale omului, inclusiv prin desfăşurarea procesului continuu de racordare a legislaţiei naţionale la standardele internaţionale, însă nu este suficient să proclamăm ataşamentul faţă de valorile umane, să le declarăm drept obiective majore, ci trebuie să le promovăm şi să le respectăm instituind mecanisme eficiente de realizare.

În pofida acţiunilor întreprinse în acest sens, Moldova are restanţe în domeniul respectării drepturilor și libertăților omului şi este apreciată pe plan internaţional în măsura în care reformele realizate devin eficiente.

Scopul acestei lucrări este de a informa şi educa juridic populaţia privind drepturile de comunicare şi libertăţile de exprimare ale cetăţenilor , conştientizarea necesităţii de a respecta drepturile şi libertăţile fundamentale, în corespundere cu prevederile constituţionale.

Realizarea acestui scop a implicat și realizarea unor obiective precum :

1. Determinarea evoluției teoretice și practice a libertății de comunicare și de exprimare în conformitate cu dispozițiile normative internaționale și naționale;

2. Elucidarea teoretică a noțiunii și stabilirea conținutului dreptului libertății de comunicare;

3. Stabilirea cadrului normnativ evoluțional privind libertatea de comunicare și exprimare;

4. Găsirea unor metode pentru ca informarea populației să fie obiectivă, coerentă şi amplă cu privire la drepturile comunicării și libertățile de exprimare a cetățenilor;

5. Instituirea unui dialog social eficient, prin intermediul căruia societatea civilă să obţină accesul la informaţia de interes public;

Metodologia cercetării științifice. În realizarea procesului de studiu au fost aplicare cele mai importante metode de cercetare științifică prin intermediul cărora a fost determinat sistemul de factori care influențează direct sau indirect libertatea de comunicare și de exprimare. Acești factori au ca obiect raporturile, legăturile, relații ce se stabilesc între diferite metode în procesul cunoașterii fenomenului juridic. Astfel, am folosit următoarele metode concrete de cercetare utilizate în teoria generală a dreptului, și anume : metoda istorică – cu scopul de a identifica și analiza evoluția conceptului de liberă comunicare, studiind modul în care s-a format reglementările juridice și abordările teoretice; metoda logică – în vederea interpretării normelor juridice, sistematizării legislației la nivel internațional și național; metoda comparativă – în vederea identificării mecanismelor de optimizare a legislației în domeniul libertății de comuncare.

Elementele de inovație științifică sunt determinate de faptul că această investigație abordează nu numai libertatea de comunicare și de exprimare dar și pentru asigurarea unei informări corecte a societăţii civile privind drepturile comunicării. Astfel, inovația științifică este determinată de scopul și obiectivele tezei și rezultă în faptul că această lucrare reprezintă una dintre cele mai autohtone lucrări care abordează această tematică, fiind axată mai mult pe probleme practice.

Importanța teoretică rezultă din elementele de noutate, ce constă în cercetarea complexă și diversă a libertății de comunicare cu scopul de a formula o imagine clară în care sunt integrate abordările de europenizare a RM.

Descrierea structurii și volumului tezei. Structura tezei este determinată de scopul investigației și de aria problemelor abordate, fiind constituită din introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, referințe bibliografice și adnotare.

În capitolul I intitulat „Aspecte generale cu privire la dreptul comunicării” sunt enumerate conceptele și izvoarele dreptului comunicării, definițiile, trăsăturile și structura dreptului comunicării, principiile și corelația dreptului comunicării cu alte ramuri ale dreptului.

În capitolul II – „Libertatea de comunicare în spațiul european” se redau declarațiile, constituțiile, actele normative care stau la originea drepturilor fundamentale ale omului și anume - libertatea comunicării, enumerarea și clasificarea drepturilor și obligațiilor persoanei și autorităților publice.

În capitolul III, care îl regăsim cu titlul „Corespunderea legislației Republicii Moldova privind libertatea de exprimare și defăimarea cu standardele Uniunii Europene” sunt enumerate dispozițiile legale privind libertatea de comunicare și exprimare în Republicii Moldova, hotărârile care reflectă aplicarea directă a principiilor democrației europene consfințite prin Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului în RM, suporturile juridice importante în RM cu referire la libertatea de comunicare și de exprimare.

Bibliografie

ACTE LEGISTLATIVE INTERNAȚIONALE :

1. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene proclamată de către Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la data de 7 decembrie 2000, în cadrul Consiliului European de la Nisa, publicată în Jurnalul Oficial al UE C 83

2. Constituția Franței din 1791

3. Constituția germană de la Weimar din 1919

4. Constituția Liberiei semnată în 1847

5. Constituția Regatului Belgiei din 1831

6. Constituția Statelor Unite ale Americii semnată în 1787

7. Convenția asupra Drepturilor Copilului adoptat de către Adunarea Generala a Națiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989, publicată în Jurnalul Oficial al UE C 83

8. Convenția CEE-ONU privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu, de obicei cunoscut sub numele de Convenția de la Aarhus, a fost semnat la 25 iunie 1998 în orașul danez Aarhus. Acesta a intrat în vigoare la 30 octombrie 2001, publicată în Jurnalul Oficial al UE L 386/46

9. Convenția de la Berna pentru protecția Operelor Literare și Artistice din 1886, fiind revizuită în 1971, publicată în Jurnalul Oficial al UE L 372/12

10. Convenția de la Paris Pentru Protecția Proprietății Industriale din 20 martie 1883, publicată în Jurnalul Oficial al UE L 349/83

11. Convenția din 23/11/2001 privind criminalitatea informatică Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 343 din 20/04/2004 Seria Tratatelor Europene nr. 185

12. Convenţia europeană privind televiziunea transfrontieră a fost deschisă semnării statelor membre ale Consiliului Europei şi altor state Părţi la Convenţia culturală europeană, precum şi Comunităţii Economice Europene, la Strasbourg la 5 mai 1989, a intrat în vigoare la 1 mai 1993, publicată în Jurnalul Oficial al UE L 248/15

13. Convenția pentru Protecția Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale elaborată de Consiliul Europei, semnat pe 4 noiembrie 1950 la Roma și intrat în vigoare pe 3 septembrie 1953, publicată în Jurnalul Oficial al UE C 326/391

14. Declarația de independență a Statelor Unite ale Americii ratificat de Congresul Continental în ziua de 4 iulie 1776.

15. Declarația de la Stockholm din 1972, publicată în Jurnalul Oficial al UE L 103

16. Declarația Drepturilor a statului Virginia, S.U.A.

17. Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului din Franța în 1789

18. Declarația Universală a Drepturilor Omului adoptată la 10 decembrie 1948, prin Rezoluția 217 A în cadrul celei de a III-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, publicată în Jurnalul Oficial al UE L 200/1

19. Directiva 2003/4/CE din 2003-01-28 privind accesul publicului la informaţiile privind mediul, publicată în Jurnalul Oficial al UE L 41/26

20. Directiva 89/552/CEE din 3.10.1989, publicată în Jurnalul Oficial al UE L 180/8

...

Preview document

Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 1
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 2
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 3
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 4
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 5
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 6
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 7
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 8
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 9
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 10
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 11
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 12
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 13
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 14
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 15
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 16
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 17
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 18
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 19
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 20
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 21
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 22
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 23
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 24
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 25
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 26
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 27
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 28
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 29
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 30
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 31
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 32
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 33
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 34
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 35
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 36
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 37
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 38
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 39
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 40
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 41
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 42
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 43
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 44
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 45
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 46
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 47
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 48
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 49
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 50
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 51
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 52
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 53
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 54
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 55
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 56
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 57
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 58
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 59
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 60
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 61
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 62
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 63
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 64
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 65
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 66
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 67
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 68
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 69
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 70
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 71
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 72
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 73
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 74
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 75
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 76
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 77
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 78
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 79
Libertatea de comunicare în spațiul european - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Libertatea de comunicare in spatiul european.docx

Alții au mai descărcat și

Terorism Informatic

INTRODUCERE Prin aceasta lucrare se incearca tratarea unei probleme foarte importantă pentru sistemul de securitate românesc, prin cunoştinţele...

Mijloace de protecție a informațiilor

Informaţia este un produs care, ca şi alte importante produse rezultate din activitatea umană, are valoare pentru o organizaţie şi în consecinţă,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă

1. Argument Mass-media se înfăţişează pe sine, la început de secol XXI, ca un domeniu de viaţă socială din ce în ce mai complex, concretizat în...

Teorii cu Privire la Modele de Cetățenie în Lumea Contemporană

I N T R O D U C E R E În abordarea tematicii cuprinse în titlul lucrării, s-a pornit de la faptul că cetăţenia este o paradigmă a ştiinţelor...

Regimul juridic vamal la exportul în UE

INTRODUCERE Importanța și actualitatea temei cercetate. La etapa actuală care este marcată de schimbări profunde la capitolul lege, o mare...

Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta

INTRODUCERE Uniunea Europeană (UE) este unică. Ea nu este un stat federal, ca Statele Unite ale Americii, pentru că ţările membre UE rămân naţiuni...

Securitatea Internațională și Folosirea Forței după Încetarea Războiului Rece

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Lucrarea intitulată „Securitatea internaţională şi folosirea forţei după încetarea războiului rece” este structuraă în...

Cooperarea Polițienească Internațională

Capitolul I: O trecere în revistă a cooperării polițenești 1. Scurt istoric al cooperării polițenești internaționale Fenomenul globalizării,...

Relațiile dintre Uniunea Europeană și statele din Caucazul de Sud - Georgia, Azerbaidjan și Armenia

INTRODUCERE. POLITICA EUROPEANĂ DE VECINĂTATE. Politica europeană de vecinătate (PEV) reprezintă o nouă abordare în cadrul relaţiilor dintre...

Perspectiva comparativă a mediului de afaceri între Europa și Orientul Mijlociu

Introducerea In lucrarea de fata, vom prezenta perspectivele comparative a mediului de afaceri intre Europa si Orientul Mijlociu. Aceasta va fi...

Ai nevoie de altceva?