Răspunderea disciplinară

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 37279
Mărime: 183.49KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. Capitolul I 3
 2. Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 3
 3. 1.1. Disciplina muncii 3
 4. 1.1.1. Noțiune 3
 5. 1.1.2. Trăsături ale disciplinei muncii 4
 6. 1.1.3. Izvoarele de drept ale disciplinei muncii 5
 7. 1.1.4. Regulamentul intern - izvor specific de drept al muncii 5
 8. 1.1.5. Practică judiciară 9
 9. 1.2. Răspunderea disciplinară - formă a răspunderii juridice 15
 10. 1.2.1. Noțiune 16
 11. 1.2.2. Formele răspunderii juridice 16
 12. 1.2.3. Definiția răspunderii disciplinare 16
 13. 1.2.4. Trăsături generale ale răspunderii disciplinare 17
 14. 1.2.5.. Trăsături specifice ale răspunderii disciplinare în cazul funcționarilor publici 18
 15. 1.3. Cumulul răspunderii disciplinare cu alte forme ale răspunderii juridice 19
 16. 1.3.1. Preliminarii 19
 17. 1.3.2. Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea pentru daune 19
 18. 1.3.3. Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea penală 20
 19. 1.3.4. Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea contravențională 23
 20. Capitolul II 24
 21. Condițiile răspunderii disciplinare 24
 22. 2.1. Abaterea disciplinară 24
 23. 2.1.1. Definiție 24
 24. 2.2. Elementele constitutive ale abaterii disciplinare 24
 25. 2.3. Obiectul abaterii disciplinare 25
 26. 2.4. Latura obiectivă 27
 27. 2.5. Latura subiectivă (vinovăția) 31
 28. 2.6. Practică judiciară 32
 29. 2.6.1. Vinovăție. Lipsa acesteia 32
 30. 2.6.2.. Lipsa vinovăției 33
 31. CAPITOLUL III 34
 32. Sancțiunile disciplinare 34
 33. 3.1. Noțiunea și clasificarea sancțiunilor disciplinare 34
 34. 3.1.1. Noțiune 34
 35. 3.1.2. Clasificare 35
 36. 3.1.3. Sancțiunile disciplinare generale 36
 37. 3.2. Sancțiuni disciplinare speciale 40
 38. 3.2.1. Reglementare 40
 39. 3.2.2. Sancțiunile disciplinare aplicabile personalului didactic 41
 40. 3.2.3. Sancțiunile disciplinare aplicabile funcționarilor publici 43
 41. 3.2.4. Sancțiunile disciplinare aplicabile funcționarilor publici parlamentari 43
 42. 3.2.5. Sancțiunile disciplinare aplicabile polițiștilor 43
 43. 3.2.6. Sancțiunile disciplinare aplicabile funcționarilor din sistemul 44
 44. 3.2.7. Sancțiunile disciplinare aplicabile cadrelor militare 44
 45. 3.2.8. Sancțiunile disciplinare aplicabile judecătorilor și procurorilor 45
 46. 3.2.9. Sancțiunile disciplinare aplicabile personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea. 45
 47. 3.2.10. Sancțiunile aplicabile personalului din serviciile de probațiune 46
 48. 3.3. Practică judiciară 46
 49. 3.3.1. Avertisment scris. Legalitate 47
 50. 3.3.2. Avertisment scris. Neobligativitatea cercetării prealabile 47
 51. 3.3.3. Personal care concură la siguranța circulației. Abateri disciplinare. Retrogradarea din funcție. Legalitate 49
 52. 3.3.4. Sancționarea disciplinară a salariatului, care, ulterior săvârșirii abaterii, a fost trecut într-o altă funcție 51
 53. 3.3.5.Sancționare disciplinară nelegală. Lipsa atribuțiilor de serviciu. Neaducerea la cunoștința salariatei a prevederilor Regulamentului de ordine interioară. Daune morale 52
 54. 3.3.6. Funcție de conducere. Dispoziție verbală. Răspundere disciplinară 55
 55. 3.4.Căile de atac împotriva sancționării disciplinare 56
 56. 3.4.1. Căile de atac potrivit dreptului comun al muncii 56
 57. 3.4.1.1. Contestația 56
 58. 3.4.1.2. Medierea 57
 59. 3.4.1.3 Competența instanțelor judecătorești privind soluționarea contestațiilor împotriva deciziilor de sancționare disciplinară 58
 60. 3.4.1.4. Înlocuirea sancțiunii disciplinare de către instanța de judecată 61
 61. 3.5.Radierea sancțiunilor disciplinare 66
 62. 3.5.1. Radierea sancțiunilor disciplinare potrivit dreptului comun al muncii' 66
 63. CAPITOLUL IV 70
 64. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A SALARIAȚILOR 70
 65. ÎN DREPTUL COMPARAT - STUDIU DE CAZ - 70
 66. 4.1 PRECIZĂRI 70
 67. 4.2 REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII DISCIPLINARE A SALARIAȚILOR ÎN BULGARIA 70
 68. 4.3. REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII DISCIPLINARE A SALARIAȚILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA 73
 69. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 78
 70. BIBLIOGRAFIE 81

Extras din licență

Capitolul I

Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară

1.1. Disciplina muncii

1.1.1. Noțiune

Disciplina muncii este o condiție obiectivă, necesară și indispen sabilă desfășurării activității fiecărui angajator. Cerința respectării unei anumite ordini, a unor reguli, care să coordoneze conduita indivizilor, pentru atingerea scopului comun, se impune cu forța evidentă valabilă pentru orice activitate umană desfășurată în colectiv.

În virtutea raportului de subordonare, angajatul trebuie să respecte nu numai obligațiile generale de muncă prevăzute în actele normative, în contractul colectiv și contractul individual de muncă, în regulamentul intern, dar și măsurile (dispozițiile) date de angajator prin decizii, ordine scrise sau verbale în exercitarea atribuțiilor sale de coordonare, îndrumare și control.

Punând în evidență importanța îndatoririi de a respecta disciplina muncii, Codul muncii o enunță în art. 39 alin. (2) lit. B) ca o obligație distinctă a salariaților, având un caracter de sinteză, deoarece însumează și rezumă, în esență, totalitatea îndatoririlor de serviciu asumate de aceștia prin încheierea contractului individual de muncă. ^Această obligație corespunde dreptului angajatorului - prevăzut la art. 40 alin. (1) lit. E) și art. 247 alin. (1) din același Cod - de a aplica sancțiuni salariaților ori de câte ori constată că aceștia săvârșesc abateri disciplinare .

În literatura juridică, disciplina muncii a fost definită ca „ordinea necesară în cadrul executării raportului social de muncă și în cadrul unui colectiv determinat, rezultată din respectarea de către cei care compun colectivul a unor reguli sau norme de conduită care asigură desfășură în condiții de eficiență a procesului muncii" .

Asemănător, s-a arătat că disciplina muncii este „starea de orc existentă în desfășurarea procesului de muncă rezultând din respecta întocmai a normelor juridice care reglementează acest proces și îndeplinirea de către toți participanții a obligaților asumate potrivit le contractelor colective de muncă și contractelor individuale de muncă"

Dintr-o altă perspectivă, „disciplina muncii este un mijloc, o premisă indispensabilă pentru înfăptuirea ordinii interioare", iar realizarea ace ordini „este un rezultat al existenței unei consecvente discipline a muncii în cadrul unei unități...". Orice neîndeplinire sau neîndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor de serviciu constituie o atingere adusă ord interioare existente în cadrul respectivei unități și, totodată, o încălcare dreptului obiectiv. Această încălcare atrage răspunderea, după c disciplinară, materială, administrativă sau penală a persoanei vinovate raport de natura și consecințele faptei ilicite comise. Ordinea interioră fiind dreptul realizat, putem trage concluzia că ea reprezintă consecința respectării disciplinei muncii în cadrul unei anumite unități . De precizat este că în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011, unitatea „persoana juridică care angajează nemijlocit forță de muncă" [art. 1 lit. k

1.1.2. Trăsături ale disciplinei muncii

Din definițiile prezentate anterior rezultă trăsăturile disciplinei muncii în primul rând, din punct de vedere juridic, ea poate fi caracteriza ca unul din principiile generale ale reglementării relațiilor de muncă.

Respectarea disciplinei muncii constituie o obligație de bază a fiecărui salariat [art. 39 alin. (2) lit. K) din Codul muncii].

În temeiul acestui principiu, disciplina muncii, ca instituție de drept pozitiv al muncii, semnifică, în mod obiectiv, un sistem de norme care reglementează comportarea angajaților în desfășurarea procesului muncii colective.

În al doilea rând, din punct de vedere subiectiv - al angajatului - disciplina muncii constituie o obligație juridică de sinteză, care însu mează și rezumă, în esență, totalitatea obligaților rezultate din existența raportului juridic de muncă. Această obligație este generală, ea nu com portă niciun fel de excepție, revenind deci fiecărui salariat. Totodată, ea este de natură contractuală, deoarece, deși este prevăzută generic în lege, ia naștere în mod concret, în sarcina unei persoane determinate, prin încadrarea acesteia în colectivul de muncă al unui angajator, ca urmare a încheierii contractului de muncă .

Obligația de a respecta disciplina muncii revine, desigur, și funcțio narilor publici, în acest sens, art. 77 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 precizează că răspunderea disciplinară intervine în cazul încălcării de către funcționarul public, cu vinovăție a îndatoririlor corespunzătoare funcției publice pe care deține și a normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege, ceea ce constituie abateri disciplinare, antrenând sancționarea specifică. „Responsabilitatea și răspunderea disciplinară a funcționarului public constituie cheia de boltă pentru o bună funcționare a serviciului public și, în final, a administrației publice" .

În al treilea rând, disciplina muncii are un caracter autonom, deosebindu-se de alte categorii ale disciplinei - contractuală, fiscală etc. deși nu se poate contesta legătura ei strânsă cu astfel de forme ale disciplinei în sensul larg al noțiunii.

Bibliografie

1. Athanasiu Alexandru , Volonciu Magda, Dima Luminița, Cazan Oana, Codul muncii. Comentarii pe articole, Vol. I, Articolele 1-107, Editura C.H.Beck, București, 2007;

2. Athanasiu Al. Dima L., Dreptul muncii, Editura All Beck, București, 2005;

3. Beligrădeanu Șerban, Principalele aspecte teoretice și practice rezultate din cuprinsul Legii nr. 40/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003- Codul muncii (II), în Revista română de dreptul muncii", nr. 3/2011 ;

4. Beligrădeanu Șerban, Inadmisibilitatea obstaculării dreptului instanței judecătorești de înlocuire a sancțiunii disciplinare, aplicată de angajator salariatului, cu o alta mai ușoară prin dispozițiile înscrise în regulamentul intern al unității, în „Dreptul” numărul 4 din 2007;

5. Beligrădeanu Șerban, Legislația muncii, comentată, Editura Lumina Lex, București, 2003;

6. Bulai Costică, Bulai Bogdan, Manual de drept penal Partea generală, Editura Universul juridic, București, 2007;

7. Burloiu Petre, Managementul resurselor umane. Tratare globală interdisciplinară. Ediția a III-a revăzută și adăugită, Editura Lumina Lex, București ,2 001;

8. Ciochină-Barbu Ioan, Dreptul muncii Specializarea Administrație Publică, Editura Junimea Iași, 2006;

9. Ciochină-Barbu Ioan, Dreptul muncii, ediție revizuită și adăugită, Editura Junimea Iași, 2007;

10. Ciochină-Barbu Ioan, „The Role of specific legislation in combating undeclared work" în Metalurgia International ,vol. XV (2010) Special Issue nr. 8;

11. Dimitriu Raluca Contractul de mediere încheiat în vederea încadrării în muncă în calitate de salariați, a cetățenilor români în străinătate în „Dreptul" nr.11/2011:

12. Ghimpu Sanda, Țiclea Alexandru, Dreptul muncii, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura All Beck, București, 2001;

13. Gîlcă C., Efectele refuzului nejustificat al salariatului de a se prezenta la cercetarea disciplinară prealabilă ,în Dreptul nr.8/2005;

14. Gîlcă C., Natura termenului de convocare la cercetarea disciplinară, în „Revista de dreptul muncii și de dreptul securității sociale”, nr. 7/2008;

15. Leș Ioan, Drept procesual civil. Curs universitar, Editura „Lumina Lex", București, 2002 ;

16. Leș Ioan, Tratat de drept procesual civil, Ediția 4, Editura C.H. Beck, București, 2008;

17. Popescu Andrei , Dreptul internațional al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2006 ;

18. O.Ținca, „Observații referitoare la concedierea disciplinară pentru abatere gravă”, în Revista Română de Dreptul Muncii nr.6 din 2008;

19. Ovidiu Șinca, Despre cercetarea disciplinară prealabilă, în „Revista română de dreptul muncii ” numărul 1/2006;

20. Țiclea Alexandru, Dreptul muncii, Curs universitar, Ed. Rosetti, 2004;

21. Ținca Ovidiu, Dreptul muncii, Editura Rosetti, București, 2004;

22. Top Dan, Tratat de Dreptul muncii, Editura Wolters Kluwer 2008;

23. Pascu Ilie, Drept penal. Partea generală, Editura Hamangiu, București, 2007;

24. Popescu Radu Răzvan, Dreptul penal al muncii, Editura Wolters Kluwer, București, 2008;

25. Țiclea Alexandru, Tratat de dreptul muncii, ediția a IV-a, Editura Universul Juridic, București, 2010;

...

Preview document

Răspunderea disciplinară - Pagina 1
Răspunderea disciplinară - Pagina 2
Răspunderea disciplinară - Pagina 3
Răspunderea disciplinară - Pagina 4
Răspunderea disciplinară - Pagina 5
Răspunderea disciplinară - Pagina 6
Răspunderea disciplinară - Pagina 7
Răspunderea disciplinară - Pagina 8
Răspunderea disciplinară - Pagina 9
Răspunderea disciplinară - Pagina 10
Răspunderea disciplinară - Pagina 11
Răspunderea disciplinară - Pagina 12
Răspunderea disciplinară - Pagina 13
Răspunderea disciplinară - Pagina 14
Răspunderea disciplinară - Pagina 15
Răspunderea disciplinară - Pagina 16
Răspunderea disciplinară - Pagina 17
Răspunderea disciplinară - Pagina 18
Răspunderea disciplinară - Pagina 19
Răspunderea disciplinară - Pagina 20
Răspunderea disciplinară - Pagina 21
Răspunderea disciplinară - Pagina 22
Răspunderea disciplinară - Pagina 23
Răspunderea disciplinară - Pagina 24
Răspunderea disciplinară - Pagina 25
Răspunderea disciplinară - Pagina 26
Răspunderea disciplinară - Pagina 27
Răspunderea disciplinară - Pagina 28
Răspunderea disciplinară - Pagina 29
Răspunderea disciplinară - Pagina 30
Răspunderea disciplinară - Pagina 31
Răspunderea disciplinară - Pagina 32
Răspunderea disciplinară - Pagina 33
Răspunderea disciplinară - Pagina 34
Răspunderea disciplinară - Pagina 35
Răspunderea disciplinară - Pagina 36
Răspunderea disciplinară - Pagina 37
Răspunderea disciplinară - Pagina 38
Răspunderea disciplinară - Pagina 39
Răspunderea disciplinară - Pagina 40
Răspunderea disciplinară - Pagina 41
Răspunderea disciplinară - Pagina 42
Răspunderea disciplinară - Pagina 43
Răspunderea disciplinară - Pagina 44
Răspunderea disciplinară - Pagina 45
Răspunderea disciplinară - Pagina 46
Răspunderea disciplinară - Pagina 47
Răspunderea disciplinară - Pagina 48
Răspunderea disciplinară - Pagina 49
Răspunderea disciplinară - Pagina 50
Răspunderea disciplinară - Pagina 51
Răspunderea disciplinară - Pagina 52
Răspunderea disciplinară - Pagina 53
Răspunderea disciplinară - Pagina 54
Răspunderea disciplinară - Pagina 55
Răspunderea disciplinară - Pagina 56
Răspunderea disciplinară - Pagina 57
Răspunderea disciplinară - Pagina 58
Răspunderea disciplinară - Pagina 59
Răspunderea disciplinară - Pagina 60
Răspunderea disciplinară - Pagina 61
Răspunderea disciplinară - Pagina 62
Răspunderea disciplinară - Pagina 63
Răspunderea disciplinară - Pagina 64
Răspunderea disciplinară - Pagina 65
Răspunderea disciplinară - Pagina 66
Răspunderea disciplinară - Pagina 67
Răspunderea disciplinară - Pagina 68
Răspunderea disciplinară - Pagina 69
Răspunderea disciplinară - Pagina 70
Răspunderea disciplinară - Pagina 71
Răspunderea disciplinară - Pagina 72
Răspunderea disciplinară - Pagina 73
Răspunderea disciplinară - Pagina 74
Răspunderea disciplinară - Pagina 75
Răspunderea disciplinară - Pagina 76
Răspunderea disciplinară - Pagina 77
Răspunderea disciplinară - Pagina 78
Răspunderea disciplinară - Pagina 79
Răspunderea disciplinară - Pagina 80
Răspunderea disciplinară - Pagina 81
Răspunderea disciplinară - Pagina 82
Răspunderea disciplinară - Pagina 83
Răspunderea disciplinară - Pagina 84
Răspunderea disciplinară - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Raspunderea disciplinara.docx

Alții au mai descărcat și

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici

CAPITOLUL 1 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR STATULUI Secţiunea 1.1 Noţiunea de administraţie publică şi caracteristicile ei. În...

Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii

INTRODUCERE Obligației salariatului de a respecta disciplina muncii îi corespunde dreptul angajatorului de a aplica sancțiuni disciplinare ori de...

Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice

INTRODUCERE Am ales ca tema pentru lucrarea de licență “Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice”, fiind o temă...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MUNCII 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII Orice activitate omenească...

Îndatoririle legale ale funcționarului public

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Pornind de la Constituţia socialistă din 1965, care consacră, pe lângă categoria de muncitori (de la oraşe şi...

Contractul colectiv de munca

Intrоducеrе Τеmɑ lucrării ɑ cоnstituit unɑ dintrе рrеоcuрărilе dоctrinеi şi рrɑcticii judiciɑrе încă dе lɑ încерuturilе lеgislɑţiеi muncii,...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

INTRODUCERE 1. Motivaţia alegerii temei Răspunderea disciplinară este o instituţie de mare importanţă în dreptul Muncii. Ideea de răspundere,...

Te-ar putea interesa și

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Răspunderea disciplinară a funcționarului pubic

INTRODUCERE Partea introductivă a proiectului va evidenția, în primul rând, modalitatea de abordare a acestuia, gândită sub forma unei cercetări...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MUNCII 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII Orice activitate omenească...

Răspunderea Disciplinară

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Definiţia, trăsăturile şi elementele definitorii ale răspunderii disciplinare „Ansamblul normelor legale...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

INTRODUCERE 1. Motivaţia alegerii temei Răspunderea disciplinară este o instituţie de mare importanţă în dreptul Muncii. Ideea de răspundere,...

Răspunderea Disciplinară a Militarilor

Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE DISCIPLINEI MILITARE 1. Noţiune. Disciplina militară este o condiţie...

Răspunderea Disciplinară a Funcționarilor Publici

Noţiunea de răspundere disciplinară Funcţionarul public, ca şi salariatul, îşi desfăşoară activitatea într-un cadru organizat şi disciplinat în...

Teoria răspunderii în administrația publică - răspunderea administrativ disciplinară - răspunderea administrativ patrimonială

1.RASPUNDEREA ADMINISTRATIVA 1.1 Consideratii generale Raspunderea juridica este acea forma a raspunderii sociale constand in complexul...

Ai nevoie de altceva?