Rezoluțiune și reziliere

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 19117
Mărime: 675.09KB (arhivat)
Publicat de: Rosu V.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I. Noțiuni generale despre rezoluțiune și reziliere
 3. 1. Originile istorice ale rezoluțiunii . 5
 4. 2. Definiția rezoluțiunii și rezilierii . 8
 5. 3. Precizări terminologice a rezoluțiunii și rezilierii 14
 6. 4. Fundamentul rezoluțiunii și rezilierii . 22
 7. 5. Natura juridică a rezoluțiunii și rezilierii ... 27
 8. CAPITOLUL II. Esența și efectele rezoluțiunii și rezilierii
 9. 1. Condițiile existenței rezoluțiunii și rezilierii . 30
 10. 2. Pactele compromisorii ... 41
 11. 3. Acțiunea în rezoluțiune și reziliere 50
 12. 4. Efectele între părți .. 54
 13. 5. Efectele față de terți ... 57
 14. 6. Rezoluțiunea sau rezilierea fără efecte .. 58
 15. CAPITOLUL III. Revocarea în contractele cu consumatorii
 16. 1. Precizări terminologice a revocării în contractele cu consumatorii ... 59
 17. 2. Natura juridică a revocării în contractele cu consumatorii 60
 18. 3. Perspectivele extinderii instituției revocării ... 63
 19. 4. Condițiile valabilității revocării în contractele cu consumatorii 64
 20. 5. Acțiunea în vederea stabilirii dreptului la restituire și revocare 66
 21. 6. Efectele revocării în contractele cu consumatorii .. 68
 22. CONCLUZIE 70
 23. BIBLIOGAFIE . 72

Extras din licență

Introducere

În această lucrare, s-a încercat cercetarea fenomenului inegalității dintre venituri în societățile umane și bunăstarea populatiei.

Inegalitatea poate fi constatată între diferite venituri ale unor grupuri sociale, între regiunile aceleiași țări și, desigur, între țări diferite. Tendințele de distribuție a venitului își pun amprenta asupra bunăstării sociale. În condițiile actuale de dezvoltare social-economică a Republicii Moldova, pot fi evidențiate următoarele tendințe: aprofundarea inegalității în redistribuirea veniturilor; nivelul relativ jos a veniturilor celei mai mari părți a populației; concentrarea veniturilor în mâinile unei neînsemnate părți a populației etc.Ca urmare a acestei diferențieri, are loc scăderea, în ansamblu, a nivelului de trai al populației.

Cercetarea căilor de formare și distribuție a veniturilor disponibile ale populației capătă o deosebită importanță și valoare în perioada actuală, când Republica Moldova, stat independent și suveran, parcurge etape dificile, legate de transformările intervenite în relațiile economice și sociale.

Studierea căilor de formare și distribuire a veniturilor în societate prin realizarea cercetării respective, oferă posibilitatea elaborării și argumentării științifice a modelului corespunzător al politicii sociale a statului privind asistența socială a populației în condițiile dificile în care se află Republica Moldova în prezent.

În economiile mixte, statul joacă un rol-cheie în implementarea opiniilor exprimate de societate cu privire la distribuția veniturilor. Una dintre funcțiile statului este redistribuirea venitului și a averii prin politica fiscală și cheltuieli. Cercetarea în cauză ne oferă posibilitatea să analizăm actualul sistem de impozitare a veniturilor persoanelor fizice din Republica Moldova, să-l comparăm cu sistemele din alte țări și să propunem unele recomandări de îmbunătățire a sistemului existent de impozitare a veniturilor populației.

Scopul și sarcinile lucrării îl constituie elaborarea anumitor recomandări în vederea creșterii bunăstării și nivelului de trai în societate. Realizarea scopului propus condiționează următoarele sarcini ale cercetării:

- cercetarea cauzelor și metodelor de evaluare a inegalității în venituri;

- studierea în dinamică a impactului transformărilor sociale și economice în Republica Moldova asupra creșterii bunăstării populației;

- analiza dinamicii și modificării nivelului veniturilor și cheltuielilor populației, în perioada tranziției Republicii Moldova la economia de piață în raport cu unele țări din Europa Centrală și de Est și țările CSI;

- evidențierea principalelor tendințe ale inegalității veniturilor și ale sărăciei în Republica Moldova;

Obiectul de cercetare îl constituie veniturile populației, în special căile de formare și de distribuire a veniturilor disponibile și bunăstarea populației în Republica Moldova. La descrierea lucrării, s-a ținut cont de conținutul programelor naționale și internaționale de dezvoltare economico-socială, legi, decizii guvernamentale, tezele conferințelor naționale și internaționale.

În capitolul I - Bunăstarea garant al societății- acest capitol examinează tipuri de state ale bunăstării în funcție de care putem grupa majoritatea țărilor europene.

În capitolul II - Tendințele dezvoltării economice și dinamica veniturilor disponibile ale populației în Republica Moldova - este efectuată o analiză complexă a veniturilor și cheltuielilor populației, folosind diverse modalități de evaluare, cu scopul reliefării principalelor tendințe ale inegalității veniturilor și sărăciei în Republica Moldova. În baza tendințelor evidențiate, au fost fixate obiectivele și limitele cercetării. Pentru demonstrarea complexității obiectului de studiu, a fost scoasă în evidență dependența directă dintre dezvoltarea economică a țării și creșterea bunăstării populației.

În capitolul III - Căile de reducere a inegalităților în venituri și combaterea sărăciei în Republica Moldova- sunt elaborate și argumentate unele propuneri și recomandări cu privire la perfecționarea sistemului de salarizare și dezvoltarea pieței muncii în Republica Moldova.

Bibliografie

1. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare a venitului global al unei persoane (familii), nr. 1084 din 04.10.2004. Monitorul Oficial Nr. 186 din 15.10.2004.

2. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, nr.743 din 11.06.2002. Monitorul Oficial Nr. 079 din 20.06.2002.

3. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la prognozarea cheltuielilor pentru perioada 2007-2009, nr.813 din 11.07.2006. Monitorul Oficial Nr. 124 din 08.08.2006.

4. Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, nr. 461-IV din 22.02.2006. Monitorul Oficial Nr. 35-38 din 03.03.2006.

5. Legea bugetului de stat pe anul 2007. Monitorul Oficial Nr. 189-192 (1970-1973) din 15.12.2006.

6. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007. Monitorul Oficial Nr. 203-206 (1984- 1987) din 31.12.2006.

7. Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative, Nr. 111 din 27.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 064 din 11.05.2007.

8. Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2002-2006 / Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova , Chișinău, Ed. Statistica.

9. Bârcă, A., Veniturile salariale și nivelul de trai al populației, Revista Economica, V.4,1999, p. 44-49.

10. Buletin Statistic privind nivelul de trai al populației, / Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, Chișinău, 2006, 50 p.

11. Capsîzu, V., Alegerea socială și problemele reformei sectorului public în R. Moldova/ Analele științifice ale USM, vol. II, USM, Chișinău, 2004.

12. Cojuhari, A., Veniturile disponibile ale populației și utilizarea lor, Conferința Științifică Internațională „Ștefan Lupașcu-2000” Academia de Economie și Drept, Chișinău, 2001.

13. Danii, T., Evoluția situației social-demografice în Republica Moldova în perioada de tranziție. Ameliorarea sănătății și modului de viață al populației. Materialele conferinței practico-științifice republicane din noiembrie 2002, AȘM, Ed. Paragon, Chișinău, 2003.

14. Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2006 / Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, Chișinău, 2007.

15. Filip, N., Inflația și nivelul de trai al populației în condițiile economiei de piață, Revista Economică, V. 2, Chișinău, 2003, p.36-42.

16. Gagauz, O., Influența șomajului asupra calității vieții familiei, Revista Economie și Sociologie, Chișinău, 2002, p. 75-84.

17. Grădinaru, G., Aplicarea analizei componentelor principale în studiul calității vieții, Revista Studii și cercetări de calcul economic și cibernetică economică, V. 3, Chișinău, 2002, p. 99-105.

18. Grosu, A., Republica Moldova în pragul foamei, Revista Adevărul economic, V.5, Chișinău, 2000, p.27.

19. Guțu, I., Republica Moldova: economia în tranziție, Ed. Litera, Chișinău, 1998.

20. Manole, T. Impozitele ca factor al securității economice, Conferința Științifică Internațională „Ștefan Lupașcu-2000” Academia de Economie și Drept, Chișinău, 2001.

...

Preview document

Rezoluțiune și reziliere - Pagina 1
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 2
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 3
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 4
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 5
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 6
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 7
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 8
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 9
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 10
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 11
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 12
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 13
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 14
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 15
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 16
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 17
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 18
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 19
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 20
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 21
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 22
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 23
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 24
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 25
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 26
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 27
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 28
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 29
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 30
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 31
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 32
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 33
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 34
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 35
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 36
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 37
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 38
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 39
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 40
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 41
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 42
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 43
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 44
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 45
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 46
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 47
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 48
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 49
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 50
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 51
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 52
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 53
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 54
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 55
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 56
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 57
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 58
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 59
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 60
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 61
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 62
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 63
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 64
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 65
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 66
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 67
Rezoluțiune și reziliere - Pagina 68

Conținut arhivă zip

 • Rezolutiune si reziliere.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de vânzare

Introducere Lucrarea de față își propune să trateze ca temă de licență ,,Condițiile de fond ale contractului de vânzare” deoarece evoluția...

Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE LOCAŢIUNE SECŢIUNEA I Noţiune, reglementare, caractere juridice şi delimitare de alte instituţii juridice...

Contractul de Închiriere a Locuintei

CAPITOLUL I NOTIUNEA, SEDIUL MATERIEI SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A LOCUINTEI 1.1 Notiunea contractului de închiriere...

Caracteristica contractului de locațiune

Odată cu dezvoltarea mai complexă cu o avansare destul de considerabilă a relațiilor socio-economice în secolul în care ne aflăm se observă o...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Efectele Contractelor de Comerț Internațional

INTRODUCERE Piata comerciala si schimburile comerciale ce se desfasoara în cadrul acesteia reprezinta, din punctul meu de vedere cel mai de pret...

Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 1. ORIGINILE NOȚIUNILOR DE REZOLUȚIUNE ȘI REZILIERE După cum este bine cunoscut, noțiunile fundamentale...

Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile

INTRODUCERE Ordonarea comportamentului uman printr-un sistem de reguli menit în ultima instanţă să asigure cadrul necesar realizării şi ocrotirii...

Rezoluțiunea și Rezilierea Contractelor - Efecte Special al Contractelor Sinalagmatice

Efectele contractului civil Efectul imediat al contractului îl constituie nasterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile

REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI Definitie: In cadrul constractului sinalagmatic, daca o parte refuza executa-rea contractului, cealalta parte poate,...

Rezoluțiunea și rezilierea contractelor

Rezolutiunea si rezilierea contractului Prin rezolutiune se întelege desfiintarea, pe cale judiciara sau conventionala, a contractului...

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

1. INTRODUCERE Doctina si jurisprudenta din domeniul dreptului civil considera contractul cel mai important act juridic civil , totodata,...

Ai nevoie de altceva?