Contractul de vânzare

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 45065
Mărime: 171.59KB (arhivat)
Publicat de: Mihai Diaconu
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I. Capacitatea juridică a părţilor contractante 5
 3. Secțiunea I. Capacitatea de a contracta 5
 4. 1. Capacitatea de a contracta - regula 5
 5. Secţiunea a II-a. Incapacitatea de a contracta – excepția 7
 6. 1. Incapacitatea de a cumpăra 9
 7. 1.1 Incapacitatea de a cumpăra drepturi litigioase a persoanelor care participă la înfăptuirea justiţiei 9
 8. 1.2 Incapacitatea de a cumpăra a mandatarilor şi administratorilor 13
 9. 1.3 Incapacitatea cetăţenilor străini şi apatrizilor de a dobândi terenuri în România 14
 10. Capitolul II. Consimțământul părților 22
 11. Secțiunea I. Valabilitatea consimţământului 22
 12. 1. Consimțământul – definiție, condiții de valabilitate a consimțamântului 22
 13. 2. Viciile de consimţământ 26
 14. 2.1 Eroarea – generalităţi 26
 15. 2.1.1 Eroarea nescuzabilă 28
 16. 2.1.2 Eroarea asumată și eroarea de calcul 28
 17. 2.1.3 Invocarea erorii cu bună-credință și adaptarea contractului 29
 18. 2.2 Dolul – generalități 29
 19. 2.2.1 Dolul comis de un terţ 31
 20. 2.3 Violența - generalități 31
 21. 2.3.1 Amenințarea cu exercitarea unui drept și starea de necesitate 32
 22. 2.3.2 Violența savârșită de un terț 33
 23. 2.4 Leziunea – generalități 33
 24. Secțiunea a II-a. Contracte anticipative vânzării-cumpărarii 35
 25. 1. Pactul de opțiune privind contractul de vânzare 35
 26. 2. Promisiunea unilaterală de vânzare 36
 27. 3. Promisiunea unilaterală de cumpărare 40
 28. 4. Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare 41
 29. Secțiunea a III-a. Formele dreptului de prioritate la cumpărare 43
 30. 1. Pactul de preferință 43
 31. 2. Dreptul de preempțiune 44
 32. 2.1 Reglementări cu caracter general ale dreptului de preempţiune instituite prin noul Cod civil si noul Cod de procedură civilă 44
 33. 2.2 Dreptul de preempţiune în cazul vânzării-cumpărării de terenuri agricole situate în extravilan 48
 34. 2.3 Dreptul de preempţiune la cumpărarea terenurilor din fondul forestier 51
 35. 2.4 Dreptul de preempţiune la cumpărarea terenurilor arendate 54
 36. 2.5 Dreptul de preempţiune al chiriaşului la cumpararea locuinţei si dreptul de preempţiune instituit prin Legea nr.10/2001 54
 37. 2.6 Discuții privind existența unui drept de preempțiune al chiriașului 57
 38. Capitolul III. Obiectul contractului de vânzare 58
 39. Secţiunea I. Noţiunea de obiect al contractului şi obiect al obligaţiei 58
 40. Secţiunea a II-a. Lucrul vândut – condiții 59
 41. 1. Să fie un lucru 59
 42. 2. Lucrul vândut să fie posibil 59
 43. 3. Lucrul vândut să existe sau să poată exista în viitor 60
 44. 4. Lucrul vândut să se afle în circuitul civil 62
 45. 4.1 Regula 62
 46. 4.2 Limitări ale principiului liberei circulaţii a lucrurilor 62
 47. 4.3 Excepţii ale principiului liberei circulaţii a lucrurilor 62
 48. 4.3.1 Inalienabilitatea legală 63
 49. 4.3.2 Inalienabilitatea convențională 65
 50. 5. Lucrul vândut să fie determinat sau determinabil 67
 51. 6. Lucrul vândut să fie în proprietatea vânzătorului. Vânzarea bunului altuia 68
 52. Secțiunea a III-a. Prețul 72
 53. 1. Noțiunea de preț 72
 54. 2. Condiţiile preţului 73
 55. 2.1 Prețul trebuie să fie stabilit în bani 73
 56. 2.2 Prețul să fie determinat sau determinabil 73
 57. 2.3 Prețul trebuie să fie real și serios 76
 58. Secțiunea a IV-a. Instrumente internaționale și preț 78
 59. Capitoul IV. Cauza contractului de vânzare 80
 60. Secţiunea I: Evoluția noțiunii de cauză în materia contractelor 80
 61. Secțiunea a II-a. Cauza – noțiune și condiții 81
 62. Secțiunea a III-a. Proba cauzei 83
 63. Concluzii 85
 64. Bibliografie 89

Extras din licență

Introducere

Lucrarea de față își propune să trateze ca temă de licență ,,Condițiile de fond ale contractului de vânzare” deoarece evoluția vânzării ca și instituție juridică a fost una spectaculoasă, devenind în scurtă vreme elemental central al circuitului civil. În prezent contractul de vânzare s-a răspândit atât de mult încât, aproape zilnic, fiecare dintre noi încheiem un astfel de contract pentru satisfacerea propriilor nevoi economice și sociale, vânzarea fiind considerată cel mai adecvat instrument de circulație a banilor și valorilor. Astfel, necesitatea abordării temei s-a impus din nevoia de cunoștere a condițiilor în care poate fi încheiat un astfel de contract, evitându-se în acet mod intervenția sancțiunilor civile specifice nerespectării condițiilor de validitate.

Din perspectivă metodologică, lucrarea de licență intitulată ,,Condițiile de fond ale contractului de vânzare” cuprinde 90 de pagini, conţinând o parte introductivă, patru capitole și o parte aferentă concluziilor. Cele patru capitole care alcătuiesc structura lucrării de licență au permis realizarea unei analize a condițiilor de fond specifice contractului de vânzare în contextul adoptării Legii nr. 287/2011. Accentul lucrării de licență este pus pe elementele de noutate aduse de actuala reglementare, controversele existente la nivelul doctrine și jurisprudenței privitoare la condițiile de validitate ale contractului de vânzare, precum și pe prezentarea principalelor aspecte ce țin de tema aleasă.

Perspectiva cronologică fost consacrată cunoașterii evoluției istorice a condițiilor de fond a contractului de vânzare începând cu dispozițiile C. civ. din 1864 și ajungând la textele Noului cod civil.

Perspectiva pozitivistă a fost gândită să analizeze cadrul normativ actual în materia contractului de vânzare în general, și a condițiilor de fond ale acestuia, în special.

Primul capitol „Capacitatea juridică a părților contractante” a avut ca obiectiv analiza capacității persoanelor fizice și juridice de a încheia în mod valabil un contract de vânzare, precum și incapacitățile speciale de a vinde și/sau de a cumpăra reglementate de legiuitor, fiind accentuate și excepțiile de la aceste limitări ale capacității contractuale.

Cel de-al doilea capitol intitulat „Consimțământul părților contractante” a avut ca obiectiv principal cunoaşterea şi analiza conceptelor juridice cu privire la consimțământ și viciile acestuia pe de o parte, dar și o analiză succcintă a contractelor anticipative vânzării cumpărării și a formelor de prioritate la vânzare. Acest capitol scoate în evidență legătura dintre consimțământ și voința juridică, corelația dintre voința internă și voința declarată, precum și condițiile de valabilitate ale consimțămantului, încearcând să releve specificul formării și mai ales manifestării de voință pentru încheierea vânzării.

Capitolul al III-lea, intitulat „Obiectul contractului de vânzare” a atins problema distincției existente în actuala reglementare între obiectul contractului şi obiectul obligaţiei, cu referiri și la opiniile exprimate sub imperiul C. civ. din 1864. Plecând de la obligațiile specifice vânzătorului (transferul dreptului vândut) și cumparătorului (plata prețului), cerințele de validitate nu privesc atât aceste prestații, cât obiectele lor, care reprezintă obiecte derivate ale obligațiilor esențiale, lucrarea tratând în cadrul acestui capitol aspectele esențiale cu privire la lucrul vândut și prețul plătit.

Capitolul al IV-lea, intitulat „Cauza contractului de vânzare” şi-a plasat ca obiectiv central problematica valabilității și probei cauzei ca element esențial al vânzării. Având în vedere scopul propus, au fost identificate controversele existente cu privire la condițiile de valabilitate ale cauzei, precum și modul în care se realizează proba acesteia. De asemenea, au fost analizate și opiniile care au fost promovate de-a lungul timpului cu privire la evoluția cauzei în materia contractelor, accentul fiind pus pe principalele curente conturate la nivel european.

Studiul ce face obiectul lucrării de licență se finalizează cu concluziile ce reiterează elementele principale studiate, observaţiile şi constatările ce au rezultat din studiu, dar şi propunerile de lege ferenda.

Capitolul I. Capacitatea juridică a părţilor contractante

Secțiunea I. Capacitatea de a contracta

1. Capacitatea de a contracta - regula

În doctrină , contractul este considerat a fi rezultatul cadrului normelor individuale, el fiind din această perspectivă, în acord cu interesele părţilor contractante, reflectând echilibrul intereselor părţilor. În acest context se justifică afirmaţia filozofului Fouillee ,,Qui det contractuel, dit juste” .

Capacitatea de a încheia un act juridic civil reprezintă aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi şi obligaţii prin încheierea actelor juridice civile . Capacitatea de a contracta poate fi definită ca fiind o parte a capacităţii civile (de folosinţă sau de exerciţiu) constând în aptitudinea persoanei fizice sau juridice de a încheia, personal sau prin reprezentare contracte civile .

Potrivit art. 28 C. civ. , capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor, astfel încât orice persoană are capacitate de folosinţă şi, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, capacitate de exerciţiu. Capacitatea de folosinţă este definită prin art. 34 C. civ. ca aptitudinea persoanei de a avea drepturi şi obligaţii, regula fiind aceea potrivit căreia, capacitatea de folosinţă începe la naşterea persoanei şi încetează odată cu moartea. Capacitatea de exerciţiu este definită de art. 37 C. civ. ca aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile, ea fiind strâns legată de dezvoltarea fizică şi psihică a persoanei fizice . Noutatea în materia capacităţii rezidă în posibilitatea dobândirii capacităţii de exerciţiu anticipate, astfel că potrivit art. 40 C. civ. ,,pentru motive temeinice, instanţa de tutelă poate recunoaşte minorului care a împlinit vârsta de 16 ani capacitatea deplină de exerciţiu. În acest scop, vor fi ascultaţi şi părinţii sau tutorele minorului, luându-se, când este cazul, şi avizul consiliului de familie”. De asemenea, în concordanţă cu art. 1.180 C. civ. poate contracta orice persoană care nu este declarată incapabilă prin lege, iar, în materia contractului de vânzare, dispoziţiile art. 1.652 C. civ. precizează că pot cumpăra şi vinde toţi cei cărora nu le este interzis prin lege.

Bibliografie

I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII

1. Adam, I., Drept civil. Obligațiile. Contractul, Ed. C. H. Beck, București, 2011.

2. Alexandresco, D., Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român, Tomul al 8-lea, Partea I, Vânzarea, Ed. Socec, Bucureşti, 1925.

3. Alexandresco, D., Principiile dreptului civil român, vol. IV, Ed. Socec, București, 1926.

4. Baias, Fl. A., Chelaru, E., Constantinovici, R., Macovei, I., Noul cod civil – Comentariu pe articole, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012.

5. Beleiu, Gh., Drept civil român. Introducere în drept civil. Subiectele dreptului civil, Ed. Șansa, București, 1993.

6. Belu Magdo, M. L., Contractul de vânzare în noul Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014.

7. Boroi, G., Drept civil. Partea generală. Persoanele, ed. a IV-a, Ed. Hamangiu, București, 2010.

8. Boroi, G., Anghelescu, C. A., Curs de drept civil. Partea generală, conform noului Cod civil, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012.

9. Boroi, G., Stanciulescu, L., Drept civil. Curs selectiv pentru licenţă. Teste grilă, ed. a 3-a revăzută şi actualizată, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2006.

10. Chirică, D., Drept civil. Contracte speciale, Ed. Lumina Lex, București, 1997.

11. Chirică, D., Tratat de drept civil. Contracte special. Volumul I. Vânzarea și schimbul, Ed. C. H. Beck, București, 2008.

12. Cojocaru, A., Contracte civile, Ed. Lumina Lex, București, 2008.

13. Constantin, M., Mureșan, M., Ursa, V., Dicționar de drept civil, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1980.

14. Constantinescu, M., Muraru, I., Iorgovan, A., Revizuirea Constituţiei României. Explicaţii şi comentarii, Ed. Rosseti, Bucureşti, 2003.

15. Cosma, D., Teoria generală a actului juridic, Ed. Științifică, București, 1969.

16. Deak, Fr., Mihai, M., Popescu, R., Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vol. I Vânzarea-cumpărarea şi schimbul, ed. a IV-a actualizată de L. Mihai şi R. Popescu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006.

17. Dincă, R., Contracte civile speciale în noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013.

18. Dogaru, I., Drăghici, P., Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Ed. All Beck, București, 2002.

19. Ghestin, J., Traite de droit civil, la formation du contract, L.G.D.J., Paris, 1993.

20. Hamangiu, C., Rosetti-Bălănescu, I., Băicoianu, Al., Tratat de drept civil, vol. II, Ed. Națională, București, 1929.

21. Ionașcu, A.(coord), Principiul asigurării respectării legalității și a regulilor de conviețuire socială în domeniul actelor juridice prin lărgirea conținutului noțiunii de cauză, în contribuția practicii judecătorești la dezvoltarea principiilor dreptului civil român, vol. I, Ed. Academiei, București, 1973.

22. Ionescu, I., Antecontractul de vânzare-cumpărare, Ed. Hamangiu, București, 2012.

23. Leș, I., Noul cod de procedură civilă. Comentarii pe articole, Ed. C. H. Beck, București, 2013.

24. Macovei, C., Contracte civile, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2006.

25. Macovei, D., Cadariu, I. E., Drept civil. Contracte, Ed. Junimea, Iași, 2004.

26. Malaurie, Ph., Aynés, L., Yves-Gautier, P., Drept civil : contracte speciale, trad. D. Dănișor, Ed. Wolters Kluwer, București, 2009.

27. Moţiu, F., Contracte speciale în noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011.

28. Moţiu, F., Contracte speciale, ed. a V-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

29. Nicolae, M., Prescripția exctinctivă, Ed. Rosetti, București, 2004.

30. Noul Cod Civil. Comentarii, doctrina, jurisprudenta (colectiv), vol. III, Ed. Hamangiu, 2012.

...

Preview document

Contractul de vânzare - Pagina 1
Contractul de vânzare - Pagina 2
Contractul de vânzare - Pagina 3
Contractul de vânzare - Pagina 4
Contractul de vânzare - Pagina 5
Contractul de vânzare - Pagina 6
Contractul de vânzare - Pagina 7
Contractul de vânzare - Pagina 8
Contractul de vânzare - Pagina 9
Contractul de vânzare - Pagina 10
Contractul de vânzare - Pagina 11
Contractul de vânzare - Pagina 12
Contractul de vânzare - Pagina 13
Contractul de vânzare - Pagina 14
Contractul de vânzare - Pagina 15
Contractul de vânzare - Pagina 16
Contractul de vânzare - Pagina 17
Contractul de vânzare - Pagina 18
Contractul de vânzare - Pagina 19
Contractul de vânzare - Pagina 20
Contractul de vânzare - Pagina 21
Contractul de vânzare - Pagina 22
Contractul de vânzare - Pagina 23
Contractul de vânzare - Pagina 24
Contractul de vânzare - Pagina 25
Contractul de vânzare - Pagina 26
Contractul de vânzare - Pagina 27
Contractul de vânzare - Pagina 28
Contractul de vânzare - Pagina 29
Contractul de vânzare - Pagina 30
Contractul de vânzare - Pagina 31
Contractul de vânzare - Pagina 32
Contractul de vânzare - Pagina 33
Contractul de vânzare - Pagina 34
Contractul de vânzare - Pagina 35
Contractul de vânzare - Pagina 36
Contractul de vânzare - Pagina 37
Contractul de vânzare - Pagina 38
Contractul de vânzare - Pagina 39
Contractul de vânzare - Pagina 40
Contractul de vânzare - Pagina 41
Contractul de vânzare - Pagina 42
Contractul de vânzare - Pagina 43
Contractul de vânzare - Pagina 44
Contractul de vânzare - Pagina 45
Contractul de vânzare - Pagina 46
Contractul de vânzare - Pagina 47
Contractul de vânzare - Pagina 48
Contractul de vânzare - Pagina 49
Contractul de vânzare - Pagina 50
Contractul de vânzare - Pagina 51
Contractul de vânzare - Pagina 52
Contractul de vânzare - Pagina 53
Contractul de vânzare - Pagina 54
Contractul de vânzare - Pagina 55
Contractul de vânzare - Pagina 56
Contractul de vânzare - Pagina 57
Contractul de vânzare - Pagina 58
Contractul de vânzare - Pagina 59
Contractul de vânzare - Pagina 60
Contractul de vânzare - Pagina 61
Contractul de vânzare - Pagina 62
Contractul de vânzare - Pagina 63
Contractul de vânzare - Pagina 64
Contractul de vânzare - Pagina 65
Contractul de vânzare - Pagina 66
Contractul de vânzare - Pagina 67
Contractul de vânzare - Pagina 68
Contractul de vânzare - Pagina 69
Contractul de vânzare - Pagina 70
Contractul de vânzare - Pagina 71
Contractul de vânzare - Pagina 72
Contractul de vânzare - Pagina 73
Contractul de vânzare - Pagina 74
Contractul de vânzare - Pagina 75
Contractul de vânzare - Pagina 76
Contractul de vânzare - Pagina 77
Contractul de vânzare - Pagina 78
Contractul de vânzare - Pagina 79
Contractul de vânzare - Pagina 80
Contractul de vânzare - Pagina 81
Contractul de vânzare - Pagina 82
Contractul de vânzare - Pagina 83
Contractul de vânzare - Pagina 84
Contractul de vânzare - Pagina 85
Contractul de vânzare - Pagina 86
Contractul de vânzare - Pagina 87
Contractul de vânzare - Pagina 88
Contractul de vânzare - Pagina 89
Contractul de vânzare - Pagina 90
Contractul de vânzare - Pagina 91
Contractul de vânzare - Pagina 92
Contractul de vânzare - Pagina 93
Contractul de vânzare - Pagina 94
Contractul de vânzare - Pagina 95
Contractul de vânzare - Pagina 96
Contractul de vânzare - Pagina 97
Contractul de vânzare - Pagina 98
Contractul de vânzare - Pagina 99
Contractul de vânzare - Pagina 100
Contractul de vânzare - Pagina 101

Conținut arhivă zip

 • Contractul de vanzare.doc

Alții au mai descărcat și

Promisiunea de vânzare-cumpărare

INTRODUCERE Contractul reprezintă una dintre cele mai importante instituţii ale dreptului civil, constituind principalul instrument juridic prin...

Contractul de leasing

INTRODUCERE Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituita prin dispoziţii declarative...

Condițiile de Validitate a Contractului de Locațiune

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE LOCAŢIUNE SECŢIUNEA I Noţiune, reglementare, caractere juridice şi delimitare de alte instituţii juridice...

Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare

CAPITOLUL 1 1.1. Obligaţiile contractuale ale contractului de vânzare Potrivit art. 1294 Cod civil, „vinderea este o convenţie prin care două...

Rezoluțiune și reziliere

Introducere În această lucrare, s-a încercat cercetarea fenomenului inegalității dintre venituri în societățile umane și bunăstarea populatiei....

Nulitatea căsătoriei

Capitolul 1 Consideratii generale privind nulitatea casatoriei Casatoria este - uniunea liber consimtita dintre "un barbat si o femeie, realizata...

Dreptul la protejarea imaginii

DREPTUL LA PROTEJAREA IMAGINII Imaginea unei persoane reprezintă unul dintre atributele principale ale personalitații, fapt care îi dezvăluie...

Contractul de Închiriere a Locuintei

CAPITOLUL I NOTIUNEA, SEDIUL MATERIEI SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A LOCUINTEI 1.1 Notiunea contractului de închiriere...

Te-ar putea interesa și

Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare

CAPITOLUL 1 1.1. Obligaţiile contractuale ale contractului de vânzare Potrivit art. 1294 Cod civil, „vinderea este o convenţie prin care două...

Contractul de vânzare-cumpărare Comercial - Regimul Juridic

INTRODUCERE Scopul şi obiectivele tezei. Prezenta lucrare cuprinde rezultatele unei cercetări aprofundate a aspectelor de ordin teoretic...

Contractul de vânzare cumpărare în comertul international

CAPITOLUL I CONTRACTELE COMERCIALE ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE 1.1.CONTRACTE COMERCIALE INTERNAȚIONALE - DELIMITARI CONCEPTUALE Concepții...

Contractul de vânzare cumpărare comercială

Trecerea la economia de piaţă, după revoluţia din 1989, a dus la redescoperirea Codului comercial, care s-a trezit la o nouă viaţă, devenind...

Aspecte teoretice și practice privind contractul de vânzare - cumpărare comercială

Capitolul I NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VANZARE – CUMPARARE COMERCIALA 1. Importanta contractului de vanzarea-cumpararea comerciala Contractul de...

Contractul de vânzare-cumpărare

Cap. I. Contractul de vânzare-cumpărare 1.1. Originea contractului de vânzare-cumpărare Vânzarea-cumpărarea îşi are originile în schimb (troc)....

Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Contract de vânzare-cumpărare comercială

CAP 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE COMERCIALA IMPORTANTA CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA CARACTERIZARE GENERALA:...

Ai nevoie de altceva?