Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 139 în total
Cuvinte : 43189
Mărime: 113.82KB (arhivat)
Publicat de: Livia Roșu
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu I. Motica
Facultatea de Drept si Stiinte Administrative
Universitatea de Vest, Timisoara

Cuprins

 1. I. Considerații introductive 1
 2. 1. Originile noțiunilor de rezoluțiune si reziliere ... 1
 3. 2. Sensul noțiunilor de rezoluțiune și reziliere ... 2
 4. II. Fundamentul și natura juridică a rezoluțiunii și rezilierii .. 6
 5. 1. Fundamentul rezoluțiunii și rezilierii . 6
 6. 2. Natura juridică a rezoluțiunii și rezilierii ... 8
 7. III. Domeniul de aplicare a rezoluțiunii și a rezilierii ... 13
 8. 1. Regula . . . 13
 9. 2. Excepții . 15
 10. IV. Condițiile rezoluțiunii și ale rezilierii . 23
 11. 1. Neexecutarea obligațiilor contractuale . 23
 12. 2. Vinovăția .. 64
 13. V. Acțiunea în rezoluțiune sau în reziliere .. . 68
 14. 1. Apărarea drepturilor de creanța născute din contracte sinalagmatice ... 68
 15. 2. Dreptul de opțiune al creditorului . 69
 16. 3. Aspecte procesuale 71
 17. VI. Pactele comisorii exprese . . 76
 18. VII. Efectele rezoluțiunii și ale rezilierii 102
 19. 1. Momentul în care operează . 102
 20. 2. Efectele între părți .. 105
 21. 3. Efectele față de terți . 107
 22. VIII. Aspecte de drept comparat . 113
 23. 1. Rezoluțiunea în dreptul german . 113
 24. 2. Rezoluțiunea în dreptul grec 115
 25. 3. Rezoluțiunea în dreptul austriac . 116
 26. 4. Rezoluțiunea în dreptul italian 117
 27. 5. Rezoluțiunea în dreptul olandez . 118
 28. 6. Rezoluțiunea în dreptul englez ... 118
 29. 7. Rezoluțiunea în dreptul american ... 119
 30. 8. Rezoluțiunea în dreptul canadian ... 120
 31. 9. Rezoluțiunea în dreptul danez 120
 32. 10. Rezoluțiunea în dreptul israelian 121
 33. 11. Rezoluțiunea în dreptul elvețian . 122
 34. 12. Rezoluțiunea în dreptul spaniol .. 122
 35. 13. Rezoluțiunea în dreptul bulgar ... 123
 36. 14. Rezoluțiunea în proiectul Codului civil român 123
 37. IX. Concluzii ... 129
 38. Bibliografie .. .. .. 133

Extras din licență

CAPITOLUL I

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE

1. ORIGINILE NOȚIUNILOR DE REZOLUȚIUNE ȘI REZILIERE

După cum este bine cunoscut, noțiunile fundamentale ale dreptului civil modern se întemeiază pe noțiunile dreptului privat roman. La început, în dreptul roman, contractele nu erau încheiate prin simplul acord de voințe ci prin îndeplinirea unor formalități sacramentale, iar desfacerea contractelor astfel încheiate nu era posibilă pe cale judecătorească sau prin voința părților, fiind necesară îndeplinirea unei formalități inverse celei prin care a fost încheiat contractul. În cadrul acestor contracte obligațiile părților erau autonome, iar doar spre perioada de sfârșit a Republicii aceste contracte s-au modificat în favoarea interdependenței obligațiilor reciproce ale părților contractante, astfel se renunța la formalismul încheierii convențiilor .

După producerea acestei modificări, în cazul contractelor de vânzare-cumpărare, sau emptio-venditio, s-a dat naștere unei obligații de garanție pentru viciile ascunse, care dădea dreptul cumpărătorului păgubit de a cere fie desființarea contractului, în termen de 6 luni, fie reducerea prețului proporțional cu micșorarea valorii lucrului vândut. Tot în cadrul acestui contract părțile puteau să includă și un pact comisoriu, o condiție rezolutorie expresă, prin care se stipula că, în cazul în care debitorul nu își îndeplinea obligațiile asumate prin convenție,contractul se desființa de drept. Având în vedere că proprietatea lucrului nu trecea la cealaltă persoană decât după plătirea prețului, această condiție rezolutorie a fost introdusă pentru a nu lega pe vânzător, pe termen nedefinit, de cumpărător. În ultima etapă de dezvoltare, în dreptul roman a fost introdusă ideea voinței părților care era temeiul forței obligatorii a contractului .

În dreptul vechi francez, partea care nu-și îndeplinea obligația contractuală asumată pierdea dreptul de a cere celeilalte părți executarea obligației, iar acesta din urmă avea dreptul nu numai de a refuza îndeplinirea acestei obligații, dar avea și opțiunea de a cere rezoluțiunea contractului. În comparație cu dreptul roman, în dreptul francez se conturează caracterul judiciar al rezoluțiunii. Astfel, judecătorul avea posibilitatea de a aprecia dacă este necesară pronunțarea rezoluțiunii, el putând acorda și un termen pentru executarea obligației debitorului. În această perioadă conturându-se natura juridică a rezoluțiunii ca sancțiune aplicabilă părții culpabile pentru neexecutarea contractului.

2. SENSUL NOȚIUNILOR DE REZOLUȚIUNE ȘI REZILIERE

Codul civil român a fost decretat la 26 noiembrie 1864, promulgat la 4 decembrie 1864 și pus în aplicare la 1 decembrie 1865. Acest cod cuprindea, ca și în prezent, 1914 articole. Deși majoritatea textelor din Codul civil român reprezintă o traducere, mai mult sau mai puțin fidela a textelor din Codul civil francez, totuși, Codul civil roman, in ansamblul său, nu reprezintă o simpla copie din „Codul Napoleon” din 1807, care avea 2281 articole. La redactarea acestui cod s-a mai avut în vedere Codul civil italian al ministrului Pisanelli, cât și legea belgiană din 16 decembrie 1851.

Termenul de rezoluțiune. Articolele 1020-1021 din Codul civil român reglementează, în sens general, noțiunea de rezoluțiune, deși în locul acestuia este folosit termenul de desființare: „Condiția rezolutorie este subînțeleasă totdeauna în contractele sinalagmatice, în caz când una dintre părți nu îndeplinește angajamentul său”, „În acest caz, contractul nu este desființat de drept. Partea în privința căreia angajamentul nu s-a executat are alegerea sau să silească pe cealaltă a executa convenția, când este posibil, sau să-i ceară desființarea, cu daune-interese. Desființarea trebuie să se ceară înaintea justiției, care, după circumstanțe, poate acorda un termen părții acționate”. Pe lângă acest termen mai sunt folosite și cele de a strica vânzarea în art.1328, stricarea contractului în art. 1349, rezolvată în art. 1367 sau rezolvi în art. 1370. Deși de cele mai multe ori Codul civil folosește alți termeni pentru a desemna rezoluțiunea, există și articole în care acest termen este expres folosit, de exemplu art. 1320, art. 1365, art.1366 și art. 1368.

Deși termenul de rezoluțiune era folosit ori de câte ori era vorba de desființarea contractelor sinalagmatice ca urmare a neexecutării obligațiilor asumate de una dintre părți (indiferent dacă neexecutarea era din culpă sau determinată de o altă împrejurare, neimputabilă părții), în doctrină s-a cristalizat ideea că noțiunea de rezoluțiune trebuie întrebuințată când este vorba de desființarea convențiilor care au la bază neexecutarea obligației din culpă a părții, iar imposibilitatea fortuită de executare a contractului trebuie analizată din punctul de vedere al riscurilor contractuale .

Bibliografie

Tratate. Cursuri

1. Adam I., Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Editura All Beck, București, 2004

2. Anghel I., Deak Fr., Popa M., Răspunderea civilă, Editura Științifică, București, 1970

3. Beleiu Gh., Derpt civil român, Casa de editură și presă „Șansa”, București, 1994

4. Boroi G., Drept civil. Partea generală. Persoanele., Editura All Beck, București, 2002

5. Cantacuzino M. B., Elementele dreptului civil, Editura All Educational, București, 1998

6. Chirică D., Drept civil. Contracte speciale,Editura Lumina Lex, București, 1997

7. Cosma D., Teoria generală a actului juridic civil, Editura Ștințifică, București, 1969

8. Cosmovici P. M., Drept civil. Drepturi reale. Obligații. Legislație, Editura All, București, 1996

9. Dănilă L., Roșu C., Drept procesual civil, Editura All Beck, București, 2004

10. Deak Fr., Curs de drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Universitatea din București, 1960

11. Deak Fr., Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Actami, București, 1996

12. Dogaru I., Drăghici P., Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Editura All Beck, București, 2002

13. Hamangiu C., Rosetti Bălănescu I, Băicoianu Al., Tratat de drept civil român, Editura „Naționala”, București, 1929

14. Motica R. I., Moțiu Fl., Contracte speciale, Editura Lumina Lex, București, 2004

15. Motica R. I., Lupan E., Teoria generală a obligațiilor civile, Editura Lumina Lex, București, 2005

16. Pop L., Teoria generală a obligațiilor, Editura Lumina Lex, București, 2000

17. Popescu T. R., Anca P., Teoria generală a obligațiilor, Editura Științifică, București, 1968

18. Stătescu C., Bârsan C., Tratat de drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Editura Academiei, București, 1981

19. Stoica V., Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile, Editura All Educational, București, 1997

20. Turianu C., Practică judiciară comentată și adnotată, Editura Pinguin Book, București, 2004

Studii. Articole. Publicații

1. Chirică D., Denunțarea unilaterală a promisiunii sinalagmatice de vânzare-cumpărare în temeiul unei clauze de dezicere sau a unei clauze rezolutorii, Revista „Dreptul”, nr. 3/2001

2. Curtea de Apel București, Secția a III a civilă și pentru cauze cu minori și familie. Decizia 1238 din 30.11.2004, Pandectele Române, nr. 4/2005

3. Mare A. V., Notă critică și explicativă. Decizia 614 din 15.02.2002, Pandectele Române, nr. 2/2004

4. Sferdian I., Denunțarea și rezilierea contractelor de asigurare de bunuri, „Dreptul”, nr. 1/2004

5. Stoica V., Cu privire la posibilitatea de rezoluțiune a unei convenții în cazul culpei ambelor părți, în „Revista română de drept” nr. 12/1982

6. Stoica V., Declarația unilaterală de rezoluțiune, „Dreptul”, nr. 8/2006

...

Preview document

Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 1
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 2
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 3
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 4
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 5
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 6
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 7
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 8
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 9
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 10
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 11
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 12
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 13
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 14
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 15
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 16
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 17
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 18
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 19
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 20
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 21
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 22
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 23
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 24
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 25
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 26
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 27
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 28
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 29
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 30
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 31
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 32
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 33
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 34
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 35
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 36
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 37
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 38
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 39
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 40
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 41
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 42
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 43
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 44
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 45
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 46
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 47
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 48
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 49
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 50
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 51
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 52
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 53
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 54
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 55
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 56
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 57
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 58
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 59
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 60
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 61
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 62
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 63
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 64
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 65
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 66
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 67
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 68
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 69
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 70
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 71
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 72
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 73
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 74
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 75
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 76
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 77
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 78
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 79
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 80
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 81
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 82
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 83
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 84
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 85
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 86
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 87
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 88
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 89
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 90
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 91
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 92
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 93
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 94
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 95
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 96
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 97
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 98
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 99
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 100
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 101
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 102
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 103
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 104
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 105
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 106
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 107
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 108
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 109
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 110
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 111
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 112
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 113
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 114
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 115
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 116
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 117
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 118
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 119
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 120
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 121
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 122
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 123
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 124
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 125
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 126
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 127
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 128
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 129
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 130
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 131
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 132
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 133
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 134
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 135
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 136
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 137
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 138
Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile - Pagina 139

Conținut arhivă zip

 • Rezilierea si rezolutionea contractelor sinalagmatice civile.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Contractul de schimb

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Teza de an cu tema Contractul de schimb, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică privind...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept civil - Contractele speciale

Contractul de vanzare Notiune Potrivit art. 1650 C.civ., vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa...

Drept civil - obligații

PARTEA A II - A TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR Tema I - Notiuni generale despre obligatii 1. Definitia si elementele raportului juridic de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Contracte Comerciale

1. Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere, care inseamna „a trage...

Obligațiile comerciale

I. Noţiunea de obligaţie În sens larg, prin obligaţie se înţelege raportul juridic în conţinutul căruia intră „dreptul de creantă", (latura...

Drept Comercial

1.Definitia dreptului comercial Dreptul comercial este acea ramura a dreptului privat care cuprinde ansamblul unitar al normelor juridice ce...

Ai nevoie de altceva?