Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 35472
Mărime: 113.02KB (arhivat)
Publicat de: Ioan-Anton Oprea
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I: Rezoluţiune şi Reziliere.
 3. Secţiunea I :Noţiuni generale despre rezoluţiune şi reziliere 5
 4. § I Originile istorice ale rezoluţiunii 5
 5. § II Definiţia rezoluţiunii şi rezilierii 7
 6. A.- Definiţii ale autorilor străini 8
 7. B - Definiţii ale autorilor autohtoni 10
 8. Secţiunea II: Fundamentul şi natura juridică a Rezoluţiunii şi Rezilierii.
 9. § I: Precizări terminologice a Rezoluţiunii şi Rezilierii 12
 10. § II: Fundamentul a Rezoluţiunii şi Rezilierii 19
 11. § III: Natura Juridică a Rezoluţiunii şi Rezilierii 23
 12. Secţiunea III: Esenţa Rezoluţiunii şi Rezilierii
 13. § I: Condiţiile existenţei Rezoluţiunii şi Rezilierii 25
 14. A.- Neexecutarea şi formele ei 26
 15. B.- Vinovăţia 31
 16. C.- Prejudiciul 32
 17. § II: Pactele compromisorii 34
 18. § III: Acţiunea în Rezoluţiune sau Reziliere 42
 19. Secţiunea IV: Efectele Rezoluţiunii şi Rezilierii.
 20. § I: Efectele între părţi 46
 21. § II: Efectele faţă de terţi 49
 22. § III: Rezoluţiunea sau rezilierea fără efecte 50
 23. Capitolul II: Revocarea în contractele cu consumatorii.
 24. Secţiunea I: Natura Juridică a Revocării în contractele cu consumatorii.
 25. § I: Precizări terminologice a Revocării în contractele cu consumatorii 51
 26. § II: Natura Juridică a Revocării în contractele cu consumatorii 52
 27. § III: Perspectivele extinderii instituţiei Revocării 55
 28. Secţiunea II: Esenţa Revocării în contractele cu consumatorii.
 29. § I: Condiţiile valabilităţii Revocării în contractele cu consumatorii 56
 30. § II: Acţiunea în vederea stabilirii dreptului la restituire şi revocare 58
 31. Secţiunea III: Efectele Revocării în contractele cu consumatorii 59
 32. Capitolul III - Exercitarea dreptului la rezoluţiune şi reziliere şi efectele sale
 33. Secţiunea I - Exercitarea dreptului la rezoluţiune şi reziliere.
 34. § I. Dreptul de a alege 61
 35. § II. Principiul: exercitare extrajudiciară 65
 36. A. - Privire generală 65
 37. B. - Declaraţia de rezoluţiune 68
 38. Secţiunea II - Efectele rezoluţiunii
 39. § I. Teoriile privind efectul rezoluţiunii
 40. § II. Efectele rezoluţiunii potrivit Codului civil 72
 41. A.- Efectul extinctiv 72
 42. B. - Limitarea efectului extinctiv 72
 43. C.- Efectul constitutiv 73
 44. Secţiunea III - Efectele rezilierii 74
 45. CONCLUZII 76
 46. BIBLIOGRAFIE 78

Extras din proiect

Introducere

Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor fundamentale şi reglementarea apariţiei şi derulării raporturilor juridice contractuale din noul Cod civil, conferă importanţă deosebită instituţiilor rezoluţiunii, rezilierii, revocării.

Importanţa vădită a acestei instituţii decurge mai întîi de toate din faptul că au la origine principiile executării contractului (forţa obligatorie a contractului, relativitatea contractului, irevocabilitatea contractului), prezentîndu-se prin a fi efecte ale acestor principii, sau mai bine zis efecte ale neexecutării obligativităţii contractului.

Sensul instituirii principiului pacta stint servanda (înseamnă că tratatele/convenţiile trebuie respectate, potrivit căruia acordul de voinţă al părţilor produce, în principiu, efecte juridice prin el însuşi, fiind suficient pentru încheierea valabilă a unui act juridic) [50, p. 214] constă în necesitatea de а asigura о certitudine şi eficienţă pentru fiecare participant al raporturilor juridice pe arena contractării convenţionale.

De aceea, scopul acestuia este acela de a evita orice abuz din partea unui contractant şi orice posibilitate (voinţă) a acestuia în a desfiinţa un raport juridic născut prin acord reciproc (mutuus consensus).

Pe de altă, parte existenţa unor accepţiuni multiple ale noţiunilor şi, implicit, utilizarea acestora în conţinutul dispoziţiilor normative a determinat necesitatea abordării minuţioase a acestor instiţutii pentru a elucida voinţa reală a legiuitorolui în reglementarea ре саге а oferit-o în contextul noului Cod civil.

Pornind de la acest impuls, precum şi de la abordarea vastă în problema rezoluţiunii, rezilierii, revocării, am propus a da răspunsuri unor întrebări ce apar vis-a-vis de aceste instituţii.

Căror contracte vor fi aplicabile instituţiile rezoluţiunii, rezilierii şi revocării? Subincidenţa lor vor intra doar contractele sinalagmatice, după cum se susţine în doctrină sau domeniul de aplicare a acestor instituţii excese contractelor sinalagmatice?

Care este natura juridică a acestor instituţii, în prezenţa accepţiunilor multiple ale noţiunilor?

Prin urmare care (unde) este locul acestor instituţii în cadrul teoriei contractului?

Pînă unde va ajunge efectul operării rezoluţiunii, rezilierii, revocării, sau în ce măsură contractul va putea produce efecte şi după momentul desfiinţării contractului?

Acestea sunt punctele de reper, саге vor constitui baza de cercetare ştiinţifică а prezentei lucrări.

Pentru о abordare cît mai eficientă şi organizată a instituţiilor rezoluţiunii, rezilierii şi revocării, am structurat lucrarea în trei capitole de bază, divizare care permite о delimitare şi evidenţiere a unui specific între instituţiile ce le compun.

Astfel primul capitol va reuni instituţiile rezoluţiunii şi rezilierii, asemănătoare sub aspectul regimului juridic ceea се а determinat studierea lor împreună.

Cea de-a treia instituţie - revocarea, face obiectul celui de-al Ш-lea capitol, avînd un specific aparte sub aspectul regimului juridic, al domeniului de aplicare şi al efectelor.

In cele din urmă răspunsurile la întrebările propuse de la bun început îşi vor găsi oglindirea în concluziile din finalul lucrării саге va prezenta şi о abordare rezumativă a importanţei instituţiilor analizate.

Capitolul I: Rezoluţiune şi Reziliere.

Secţiunea I – Noţiuni generale despre rezoluţiune şi reziliere.

§ I Originile istorice ale rezoluţiunii

Dreptul roman. Dreptul de a cere rezoluţiunea contractului pe motivul neexecutării nu exista în dreptul roman în contractele consensuale, dintre care vînzarea-cumpărarea era tipul clasic[71, p.585]. Astfel, pe dreptul cuvînt se spune că în dreptul roman exista о regulă „de fier" că contractul nu poate fi desfăcut.[73, <http://www.uniromal.Vidc/centro/publications/48zim mermann.pdf>]. Rezulta că vînzătoul, саге а acordat un termen cumpărătorului, nu putea reclama restituirea bunului său şi se vedea expus la riscul insolvabilităţii. Pentru a evita acest risc, practica romană a recurs la inserarea în actele de vînzare-cumpărare a unei clauze numite lex commissoria — care în doctrina de inspiraţie franceză este numită şi pact comisoriu - care acorda vînzătorului dreptul, în cazul în care cumpărătorul nu plătea preţul la termenul convenit, de a rezolvi contractul. Era о rezoluţiune, însă rezoluţiunea rezultă din convenţia părţilor.

Astfel, în Digestele lui lustinian dau următoarea explicaţie:

Lex commissoria. Cum venditor fundi in lege ita caverit: „si ad idem pecunia soluta non sit, ut fundus inemptus sit", ita accipitur inemptus, si venditor inemptum eum esse velit (D. 18. 3. 2.). —Cînd vînzătorul terenului include în contract condiţia: „dacă preţul de cumpărare nu va fi plătit în termenul cutare", terenul trebuie să se considere nevîndut, dacă vînzătorul о doreşte.[60, p.417]

Redacţia articolului 1184 al Codului civil francez - „condiţia rezolutorie este subînţelesă totdeauna în contractele sinalagmatice" - demonstrează că redactorii acestui cod civil s-au inspirat din această practică care s-a menţinut în vechiul drept francez medieval. Insă acestor autori le-a scăpat adevărata origine a facultăţii de rezoluţiune judiciară consacrată prin acest articol 1184, considerînd-o ca fiind о lex commissoria tacită, întocmit între aceste două reguli există diferenţe caracteristice.

Preview document

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 1
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 2
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 3
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 4
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 5
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 6
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 7
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 8
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 9
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 10
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 11
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 12
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 13
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 14
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 15
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 16
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 17
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 18
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 19
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 20
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 21
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 22
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 23
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 24
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 25
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 26
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 27
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 28
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 29
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 30
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 31
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 32
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 33
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 34
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 35
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 36
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 37
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 38
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 39
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 40
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 41
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 42
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 43
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 44
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 45
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 46
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 47
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 48
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 49
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 50
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 51
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 52
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 53
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 54
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 55
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 56
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 57
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 58
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 59
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 60
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 61
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 62
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 63
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 64
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 65
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 66
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 67
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 68
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 69
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 70
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 71
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 72
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 73
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 74
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 75
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 76
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 77
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 78
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 79
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 80
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 81
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 82
Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • Rezilierea, Rezolutionarea si Revocarea Contractului.doc

Alții au mai descărcat și

Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 1. ORIGINILE NOȚIUNILOR DE REZOLUȚIUNE ȘI REZILIERE După cum este bine cunoscut, noțiunile fundamentale...

Aspecte teoretice și practice cu privire la termenele, cauzele și efectele suspendării, întreruperii și repunerii în termenul de prescripție extinctivă

Prescriptia extinctiva este cunoscuta în toate ramurile de drept, de aceea, aceasta institutie juridica este susceptibila de analiza temeinica atât...

Infracționalitatea în domeniul informatic

Introducere Începutul de mileniu ne înfăţişează amploarea deosebită a activităţilor economice ce se desfăşoară în statele puternic dezvoltate din...

Prescripția extinctivă

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Principiile Efectelor Nulității Actelor Juridice Civile

1.1 Definitia actului juridic civil Prin act juridic civil se întelege manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte judiciare,...

Aspecte teoretice și practice în problema răspunderii pentru fapta altei persoane

I.1 Reglementarea delictelor si cvasidelictelor In categoria faptelor ilicite, ca izvoare de obligatii, intra in delictele cvasidelictele. De...

Moduri de stingere a obligațiilor civile

1. Notiunea de obligatie civila “Obligatia civila constituie raportul juridic dintre doua sau mai multe persoane fizice sau persoane juridice, ori...

Răspunderea civilă delictuală, formă a răspunderii juridice - conexiunile răspunderii civile delictuale cu alte forme de răspundere juridică

NOŢIUNI GENERALE Noţiunea de răspundere nu este specifică în exclusivitate dreptului, ea fiind folosită în toate domeniile vieţii sociale. Astfel,...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea juridică civilă în dreptul afacerilor

Legislația civilă determina statutul juridic al participantilor la circuitul civil,temeiurile aparitiei dreptului de proprietate si modul de...

Efectul nulității actului juridic civil

Legislatia noastra nu cuprinde o definitie a nulitatii, totusi am desprins din literatura de specialitate o definitie care mi s-a parut elocventa :...

Nulitatea - sancțiune specific dreptului civil

Dreptul este un sistem de reguli, care sunt create și puse în aplicare prin intermediul unor instituții sociale sau guvernamentale pentru a...

Nulitatea Actului Juridic

- FUNCTIILE NULITATI - DELIMITAREA NULITATII 1. Nulitatea – rezolutiune 2. Nulitatea – reziliere 3. Nulitatea – caducitete 4. Nulitatea –...

Ai nevoie de altceva?