Contractul de schimb

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 11467
Mărime: 61.25KB (arhivat)
Publicat de: Romanenco M.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Savva Silvia

Cuprins

 1. INTRODUCERE.3
 2. CAPITOLUL I. NOŢIUNEA ŞI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE SCHIMB.5
 3. 1.1. Delimitări conceptuale privind contractul schimb.5
 4. 1.2. Noțiunea și particularitățile contractului de schimb.6
 5. 1.3. Reglementarea juridică a contractului de schimb.9
 6. 1.4. Caracterele juridice ale contractului de schimb.14
 7. CAPITOLUL II. ASPECTE JURIDICO-TORETICE PRIVIND ELEMENTELE ȘI EFECTELE CONTRACTULUI DE SCHIMB.17
 8. 2.1. Condițiile de valabilitate a contractului de schimb.17
 9. 2.2. Elementele contractului de schimb.21
 10. 2.3. Drepturile și obligațiile părților.22
 11. 2.4. Încetarea contractului de schimb.25
 12. CONCLUZII.28
 13. BIBLIOGRAFIE.30

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate.

Teza de an cu tema Contractul de schimb, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică privind mecanismul schimbului şi raporturile contractuale în această materie.

În cadrul lucrării sunt tratate teoriile diverse emise cu privire la unele probleme de drept, cât şi imperfecţiunile dispoziţiilor legale, fiind propuse soluţii teoretice şi practice în scopul: realizării unui salt calitativ al normelor legale; asigurării unei mai mari stabilităţi a raporturilor contractuale; adaptării continue a unor texte de lege la situaţii noi, precum şi pentru a contribui, acolo unde se impune, la înlesnirea procesului de soluţionare a litigiilor în această materie.

Din aceste puncte de vedere, tratarea temei „Contractul de schimb”, în cadrul prezentei lucrări, este actuală atât sub aspect practic, cât şi teoretic.

Gradul de cercetare al temei. Analiza temei abordate şi cercetarea aspectelor pe care le comportă au fost realizate:

- din perspectivă istorică, în acest cadru fiind analizate originea şi evoluţia contractului de schimb.

- din punct de vedere doctrinar, gradul de cercetare al temei este determinat de evoluţia ideilor iniţiate de autori reprezentativi precum: Eşanu, Nicolae Efrim, Oleg Buruiană, Oleg Chibac, Bloşenco Andrei, ş.a.m.d.

Modul de cercetare al temei ne-a permis să exprimăm opiniile proprii şi să avansăm propuneri de lege ferenda, ceea ce, considerăm noi, conferă tezei caracter de originalitate, cu atât mai mult cu cât, în doctrina de specialitate, nu a fost elaborată până în prezent o teză în care să fie abordate amănunţit contractul de schimb.

Scopul şi obiectivele cercetării.

Scopul propus prin prezenta teză este realizarea unui salt calitativ al normelor ce reglementează contractul de schimb, prin propunerea de soluţii la problemele de drept identificate ori dezbătute în doctrina de specialitate, sau prin conturarea unor de puncte de reper teoretice, pentru obţinerea unor astfel de soluţii.

Analizând legislaţia ce reglementează contractul de schimb, doctrina şi practica judiciară, ne-am propus următoarele obiective și anume:

• studierea în retrospectivă a problemei apariţiei, evoluţiei şi particularitățile contractului de schmb;

• identificarea caracterelor comune contractelor de schimb;

• determinarea interesului științific față de condițiile de valabilitate a contractului de schimb;

• cercetarea cadrului normativ referitor la elementele contractului de schimb, drepturile și obligațiile părților;

• formularea propriilor concluzii și convingeri în contextul cercetărilor autohtone existente, cu argumentarea lor științifică, și înaintarea propunerilor de lege-ferenda în scopul perfecționării legislației în vigoare.

Pentru atingerea scopului şi obiectivelor tezei au fost elaborate şi efectuate numeroase sarcini, inclusiv: analiza unei serii de acte normative şi izvoare ştiinţifice din domeniul dreptului civil; stabilirea şi formularea bazelor conceptuale referitoare la schimb, cu evidenţierea caracterelor specifice; reflectarea punctelor de vedere notorii ale autorilor doctrinari privind problemele de drept în această materie; elaborarea şi înaintarea, în baza studiului efectuat, a propunerilor de lege ferenda în materie.

Sumarul compartimentelor tezei. Conținutul tezei a fost expus și repartizat în 2 capitole, însoțite de introducere, concluzii și bibliografie.

Bibliografie

1. Băieș S., Băieșu A., Cebotari V., Volcinschi V., Drept civil, Drepturile reale, Teoria generală a obligațiilor, vol II, Cartier Juridic, 2005.

2. Bloşenco A. Drept civil. Partea specială. Note de curs. Chişinău: Cartdidact, 2003.

3. Cazac O. Conceptul Codului civil al Republicii Moldova asupra efectelor juridice ale rezoluţiunii contractului: retroactivitate sau raport de lichidare. În: Revista Națională de Drept, nr. 6, 2012.

4. Chibac Gh. şi alţii. Drept civil. Contracte şi succesiuni. Volumul III. Ediţia a III-a. Chişinău: Cartier Juridic, 2010.

5. Codul civil al Republicii Moldova. Nr.1107-XV din 06.06.2002. În: M.O. nr. 82-86 din 22.06.2002.

6. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Vol. I. Chişinău: Arc, 2005.

7. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Vol. II. Chişinău: Arc, 2006.

8. Deak Francisc, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Bucureşti, 1999

9. Hotărîrea nr.436 din 25.06.1992, privind unele măsuri de reglementare a acordării spaţiului locativ cooperatist în Republica Moldova.

10. Hotărîrea Nr.1465 din 08.12.2003, cu privire la aprobarea Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare şi a termenelor de garanţie, cu modificările ulterioare.

11. Legea cadastrului bunurilor imobile Nr.1543-XIII din 25.02.1998, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.44-46/318 din 21.05.1998.

12. Mămăligă S. Rezoluţiunea, rezilierea şi revocarea contractului. În: Ghidul judecătorului în materie civilă şi comercială a Republicii Moldova. Instituţii selectate. Chişinău: Rolsi Media 214 SRL, 2004.

13. Trofim Igor, Drept Civil, Contractele civile, Chișinău 2004.

Preview document

Contractul de schimb - Pagina 1
Contractul de schimb - Pagina 2
Contractul de schimb - Pagina 3
Contractul de schimb - Pagina 4
Contractul de schimb - Pagina 5
Contractul de schimb - Pagina 6
Contractul de schimb - Pagina 7
Contractul de schimb - Pagina 8
Contractul de schimb - Pagina 9
Contractul de schimb - Pagina 10
Contractul de schimb - Pagina 11
Contractul de schimb - Pagina 12
Contractul de schimb - Pagina 13
Contractul de schimb - Pagina 14
Contractul de schimb - Pagina 15
Contractul de schimb - Pagina 16
Contractul de schimb - Pagina 17
Contractul de schimb - Pagina 18
Contractul de schimb - Pagina 19
Contractul de schimb - Pagina 20
Contractul de schimb - Pagina 21
Contractul de schimb - Pagina 22
Contractul de schimb - Pagina 23
Contractul de schimb - Pagina 24
Contractul de schimb - Pagina 25
Contractul de schimb - Pagina 26
Contractul de schimb - Pagina 27
Contractul de schimb - Pagina 28
Contractul de schimb - Pagina 29

Conținut arhivă zip

 • Contractul de schimb.doc

Alții au mai descărcat și

Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 1. ORIGINILE NOȚIUNILOR DE REZOLUȚIUNE ȘI REZILIERE După cum este bine cunoscut, noțiunile fundamentale...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Obligațiile vânzătorului

Odata valabil incheiat, contractul de vanzare-cumparare da naste-re la doua categorii de obligatii: obligatiile vanzatorului si obligatiile...

Contractul de Schimb

I. Noţiune şi caractere juridice Potrivit articolului 1405 Cod civil , schimbul este un contract prin care părţile - numite copermutanţi – îşi...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Drept civil - Contractele speciale

Contractul de vanzare Notiune Potrivit art. 1650 C.civ., vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Te-ar putea interesa și

Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu

1.1. Bursa - definire, scop, trăsături 1.1.1. Definiţie şi scop Bursa este o constituţie cu putere de autoreglementare, specifică economiei de...

Instrumentarea contabilă a contractelor de leasing conform IFRS 16

În prezent, standardul internațional de contabilitate financiară care stabilește tratamentul contabil al contractelor de leasing este IAS 17...

Contractul Civil

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare 1.1.Noţiune şi trăsătturi Contractul civil este un acord de voinţă intervenit între două...

Contractul de Schimb a Bunurilor Imobile

Introducere. Prezanta lucrare reprezintă o analiză a contratului de schimb a bunurilor imobile în care am încercat să descriu care este evoluția...

Cadastrul și Publicitatea Imobiliară

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară...

Contractul de Schimb

I. Noţiune şi caractere juridice Potrivit articolului 1405 Cod civil , schimbul este un contract prin care părţile - numite copermutanţi – îşi...

Riscul Bancar între Control și Oportunitate

Introducere Mediul bancar a devenit foarte instabil şi vulnerabil în faţa diferitelor fluctuaţii din sfera monetara şi faţă de diferitele...

Dreptul muncii

I. Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii sunt clasificate în: - izvoare generale (comune oricărei ramuri de drept); -...

Ai nevoie de altceva?