Rolul Guvernului în procesul legislativ

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 24523
Mărime: 108.44KB (arhivat)
Publicat de: Vladlen C.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 3
 2. LISTA ABREVIERILOR 4
 3. INTRODUCERE 5
 4. I. Repere teoretice privind instituţia Guvernului ca autoritate executivă a statului 8
 5. 1.1 Consideraţii generale privind instituţia Guvernului 8
 6. 1.2 Contextul istoric al instituirii şi evoluţiei instituţiei Guvernului în Republica Moldova 12
 7. 1.3 Procedura de investitură a Guvernului Republicii Moldova 16
 8. II. Aspecte ale implicării Guvernului în procedura legislativă din Republica Moldova 21
 9. 2.1 Repere generale privind, esenţa, necesitatea şi principiile procedurii legislative 21
 10. 2.2 Dreptul Guvernului în iniţierea şi elaborarea proiectului actului normativ 23
 11. 2.3 Participarea reprezentantului Guvernului în procedura dezbaterii proiectului de act normativ 28
 12. 2.4 Responsabilitatea Cancelariei de Stat în publicarea unor acte normative promulgate 31
 13. III. Instituţia ’’delegării legislative’’ de la Parlament către Guvern – necesitate a sistemelor constituţionale contemporane 39
 14. 3.1 Fenomenul ’’delegării legislative’’ în Republica Moldova – condiţii şi conţinut 39
 15. 3.2 Funcţiile de legiferare ale Guvernului obţinute prin ’’delegarea legislativă’’ în România 44
 16. 3.3 Raportarea instituţiei delegării legislative în sisteme constitutionale europene 49
 17. ÎNCHEIERE 57
 18. BIBLIOGRAFIE 60
 19. ANEXE 62

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Tranziţia la economia de piaţă, destrămarea fostului sistem administrativ şi alte fenomene care au derulat o dată cu obţinerea independenţei Republicii Moldova sînt procese care afectează diverse domenii de activitate ale societăţii. Funcţionarea statului de drept, edificarea societăţii civile, aplicarea mecanismelor de piaţă în condiţiile unei crize structurale de amploare, care a însoţit consolidarea independenţei, constituie doar unele din aspectele problemei abordate. În condiţiile actuale, reevaluarea importanţei autorităţilor executive reprezintă elementul-cheie ce ţine de democratizarea ţării şi sporirea aspiraţiilor de integrare europeană.

Prin conţinutul, trasăturie şi atributele sale guvernul reprezintă una dintre cele mai importante şi distincte instituţii ale statului. Importanţa acestei puteri decurge din faptul că ea este cea care organizează şi conduce efectiv societatea. Drept urmare, ea se află cel mai mult şi cel mai direct în legătura cu cetăţeanul. Din această cauză, guvernul sau executivul îi interesează în cea mai mare măsură pe cetăţeni, întrucît de activitatea şi eficienta acestuia se leagă în mare măsură realizarea aspiraţiilor şi intereselor lor.

În teoria şi practica politică această instituţie este cunoscută sub denumirea de executiv, fapt aflat în legătură directă cu separarea puterilor în stat sau mai nou de “administraţie de stat”, “autoritate administrativă”, “administraţie politică”, etc. În conştiinţa şi practica politică curentă, această instituţie este cunoscută sub numele de guvern, în cele mai multe cazuri, consiliul de ministri, cabinet etc. Denumirea sa este în mare măsură determinata de sistemul constituţional, de structura sa, sau de anumite tradiţii istorice.

Vorbind despre Republica Moldova vom spune că aici, Guvernul odată instituit ca o autoritate distinctă a statului, ce constituie o ramură a puterii statale, definită şi ca putere executivă, Guvernul este învestit cu atribuţii de origine constituţională şi legală. Desigur că atribuţiile executivului sunt generale şi cuprind tot ceea ce face nu numai Guvernul, dar şi celelalte autorităţi centrale şi locale ale statului.

Scopul şi obiectivele proiectului. Scopul prezentului studiu sub forma unui proiect de licenţă ţine de reliefarea rolul Guvernului în procesul legislativ.

În acest cadru de idei, am formulat următoarele obiective:

• Consideraţii generale privind instituţia Guvernului;

• Contextul istoric al instituirii şi evoluţiei instituţiei Guvernului în Republica Moldova;

• Procedura de investitură a Guvernului Republicii Moldova;

• Repere generale privind, esenţa, necesitatea şi principiile procedurii legislative ;

• Dreptul Guvernului în iniţierea şi elaborarea proiectului actului normativ;

• Participarea reprezentantului Guvernului în procedura dezbaterii proiectului de act normativ;

• Responsabilitatea Cancelariei de Stat în publicarea unor acte normative promulgate;

• Fenomenul ’’delegării legislative’’ în Republica Moldova – condiţii şi conţinut;

• Funcţiile de legiferare ale Guvernului obţinute prin ’’delegarea legislativă’’ în România;

• Raportarea instituţiei delegării legislative în sisteme constitutionale europene.

Metodologia cercetării. Principiul care stă la baza studiului dat este explicarea şi oglindirea pe larg a metodologiei – a căilor şi mijloacelor de de soluţionare existente la moment, prin utilizarea tehnicilor şi procedeelor de cercetare cum ar fi analiza, analiza statistică a unor procese şi fenomene, sinteza, comparaţia.

Adică în cele din urmă studiul se bazează pe o analiză şi explicare detaliată a instituţiei executive cu o referinţă specială a celei din Republica Moldova, şi anume aspecte ce ţin de reliefarea rolul Guvernului în procesul legislativ.

La fel, complexitatea tematicii identificată în prezenta lucrare, a necesitat o abordare metodologică tot atât de complexă. Astfel, am considerat ca ’’prioritară’’ analiza sistemică, pentru a poziţiona şi delimita în cadrul sistemului administrativ al Republicii Moldova, Guvernul. Relevantă în formularea concluziilor a fost metoda sistematică, ce a permis identificarea priorităţilor în abordarea acestora, dar şi metoda grafică şi statistică, ce a dat expresivitate şi conţinut formulărilor făcute.

În elucidarea subiectului propus spre investigare au fost utilizate şi alte metode de cunoaştere ştiinţifică, cum sunt: metoda logică, care reprezintă aplicarea procedeelor analizei şi sintezei, argumentarea pe cale deductivă; metoda juridică, comparativă, care constă în evidenţierea trăsăturilor comune; metoda istorică, care are la bază elucidarea sensului evenimentelor trecutului, în scopul perfecţionării mecanismelor actuale de colaborare eficiente în domeniul cercetat; metoda cantitativă, care facilitează sistematizarea evenimentelor; metodele pedagogice şi statistice, care au permis o cercetare riguros ştiinţifică a problematicii rolului Guvernului în procesul legislativ.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a proiectului se axează pe viziunile moderne, concluziile şi propunerile privind rolul Guvernului în procesul legislativ ca organ central al puterii executive în Republica Moldova. Pentru prima oară a fost realizată o analiză complexă, în unitate cu aspectele teoretice, juridice şi practice ale rolului Guvernului în procesul legislativ.

A fost expusă şi argumentată o nouă opinie asupra rolului Guvernului în procesul legislativ.

Au fost examinate, de asemenea, cele mai importante aspecte ale funcţionării Guvernului şi ale concepţiei reformării acestuia, ţinîndu-se cont de experienţa din străinătate, mai întîi de toate, a celor mai dezvoltate state ale lumii care, timp de decenii, şi-au perfecţionat sistemele administraţiei de stat şi ale serviciului public.

O particularitate importantă a lucrării a constituit-o cercetarea legislaţiei, care a servit drept bază de studii a temei investigate.

Sumarul compartimentelor proiectului. Teza de faţă este alcătuită din introducere, trei capitole principale, concluzii, bibliografie.

Bibliografie

ACTE NORMATIVE

1. Constituţia Republicii Moldova. Cu modificările şi completările din 12 decembrie 2002. Chişinău: Moldpres, 2003

2. Legea cu privire la Guvern nr. 64-XII din 31.05.90. Republicat: Monitorul Oficial nr.131-133/1018 din 26.09.2002

3. Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr. 797-XIII din 02.04.1996. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova, nr.50/237 din 07.04.2007

4. Hotărîre cu privire la Cancelaria de Stat nr. 574 din 28.09.2009. În: Monitorul Oficial nr.151/638 din 29.09.2009

5. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat nr. 657 din 06.11.2009. În: Monitorul Oficial nr.162/724 din 10.11.2009

6. Hotărîrea Curţii Constituţionale privind controlul constituţionalităţii art. 30 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 „Cu privire la Guvern” în redacţia Legii nr.83-XIV din 08.07.1998 „Pentru modificarea Legii cu privire la Guvern” nr.4 din 04.02.1999 // Monitorul Oficial nr. 22-23/12 din 04.03.1999

MANUALE, MONOGRAFII, ARTICOLE DIN EDIȚII PERIODICE

7. Arseni A. Drept constituţional şi instituţii politice, vol.II. Chişinău: USM, 1997, p. 144

8. Brezoianu D. Drept administrativ. Partea specială, Bucureşti: Ed.Tutu Maiorescu, 2002, p. 85

9. Chagnalloud D. Dicţionar al veţii politice şi sociale Bucureşti: ALL 2008, p. 66

10. Cobăneanu S. Drept constituţional al ţărilor străine. Chişinău, 2004, p. 96

11. Constantinescu M, Vida I., Procedura de învestire a Guvernului, în Dreptul nr.11/2000, p.18.

12. Cotelnic A., Nicolaescu M., Cojocaru V., Management (în definiţii, scheme şi formule). Chişinău: ASEM, 2008, pag 236

13. Creangă I., Curs de Drept Administrativ, Chişinău: Epigraf 2004, p. 131

14. David P., ’’Constituţia Statelor Unite ale Americii. Comentarii’’, Iaşi 2012, pag 69

15. Drăgan T. Drept constituţional şi instituţii politice’’. Univ. ecol. Tîrgu Mureş, 2013, p. 44

16. Drăganu T., Drept constituţional şi instituţii politice, tratat elementar, vol.II. Bucureşti, 2008, pag 170

17. Drilea M., Modul de reglementare a principiului separaţiei puterilor în Constituţia României // Legea şi viaţa, 2008, nr.3, pag 32

18. Duculescu V., Călinoiu C., Duculescu G., Tratat de teorie şi practică parlamentară, vol.I, Editura “Lumina Lex”, Bucureşti, 2001, pag 71

19. Goriuc S., Locul şi rolul Preşedintelui Republicii Moldova în sistemul autorităţilor publice şi în asigurarea echilibrului în societate. Teză de doctorat. Chişinău, 2006, p. 76

20. Guceac I. Curs elementar de drept constituţional, vol.1-2. Chişinău: Litera, 2004, p. 346

21. Guţuleac V., Balmuş V., Problemele administrării de stat. Chişinău: Editura Fundaţiei Draghiştea, 2002, pag 59

22. Huntington S., Ordinea politică a societăţilor în schimbare, Bucureşti: Polirom, 1999, p. 88

23. Ioan A., Structuri, mecanisme şi instituţii administrative. Bucureşti: ALL, 1996, p. 36

24. Ionescu C. Principalele forme de interferenţă ale instituţiilor de guvernare. În statul de drept, Bucureşti. nr. 2, 2015, p. 13

25. Iorgovan A., Drept administrativ român. Bucureşti, 2013, pag 122

26. Iorgovan A., Tratat de drept administrativ, vol.I, Ediţia a III-a. Bucureşti, 2011, pag 491

27. Istoria Moldovei din cele mai vechi timpuri pînă în epoca modernă (aspecte din viaţa politică, socială şi a culturii), Chişinău, 1992, p. 18

28. Karpinski J., A.B.C.-ul democraţiei, Bucureşti: Humanitas, 2010, p. 44

29. Lijphart A. Modele ale democraţiei, Bucureşti, ed. Polirom, 2000, p. 78

30. Manda C., D.Banciu, Cezar Manda. Administraţia publică şi cetăţeanul. Bucureşti, 2007, pag 48

31. Moroianu-Zlătescu I., Funcţia legislativă a Parlamentului, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 1996, pag 36

32. Muraru I., Drept constituţional şi instituţii publice // vol. II - Bucureşti, 2005, ed. Actami, pag 9

33. Navroţchi I., Data intrării in vigoare a ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului. În: Dreptul, 2011, nr.3, p.70

34. Neacşu S. Organizarea administraţiei publice centrale de specialitate. În: Legea şi viaţa, 2011, nr.12, p.45

35. Olson K., Scurtă istorie a Statelor Unite ale Americii. Bucureşti: ALL, 2005, p. 56

36. Orlov M., Belecciu Ş., Drept administrativ. Chişinău: Santi, 2005, p. 101

37. Platon M., Administraţia publică. Curs universitar, Chişinău 2007: AAPRM, p. 133

38. Rosca A. Problemele privind relatiile dintre stat, societate si individ în conditiile tranzitiei. Moldova Suverana, nr. 171-172, 21 august 2009, p. 3

39. Santai I., Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. Volumul 1. Cluj-Napoca: Risoprint, 2002, pag 57

40. Sîmboteanu A., Administraţia publică centrală. Chişinău: Litera, 1998, p. 104

...

Preview document

Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 1
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 2
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 3
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 4
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 5
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 6
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 7
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 8
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 9
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 10
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 11
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 12
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 13
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 14
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 15
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 16
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 17
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 18
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 19
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 20
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 21
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 22
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 23
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 24
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 25
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 26
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 27
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 28
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 29
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 30
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 31
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 32
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 33
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 34
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 35
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 36
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 37
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 38
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 39
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 40
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 41
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 42
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 43
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 44
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 45
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 46
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 47
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 48
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 49
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 50
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 51
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 52
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 53
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 54
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 55
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 56
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 57
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 58
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 59
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 60
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 61
Rolul Guvernului în procesul legislativ - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Rolul Guvernului in procesul legislativ.doc

Alții au mai descărcat și

Guvernul României și atribuțiile sale

Guvernul şi atribuţiile sale 1. Introducere 1.1. Istoricul reglementării instituţiei Regulamentele Organice nu au reprezentat prima consti¬tuţie...

Răspunderea Politică a Guvernului și Membrilor săi în Dreptul Românesc și Comparat

CAPITOLUL I. Consideratii introductive Sectiunea 1.: A. Notiunea de raspundere politica; B. Originea institutiei A. Notiunea de raspundere...

Guvernul României

REZUMAT Cuvinte cheie: Guvern, Hotărâre de Guvern, Ordonanţă de Guvern, ministru, ministere, vot de încredere, aparatul de lucru al Guvernului....

Competenta administrației publice

INTRODUCERE Actualitatea temei. Eficienţa oricărei administraţii publice aflate în slujba cetăţenilor, este determinată de calitatea profesională...

Guvernul ca organizare și structură

Izvoarele istorice ale uneia dintre cele 3 puteri ale statului – puterea executivã sau guvernul -, ca autoritate publicã se regăsesc încă din...

Administrația publică de stat - Guvernul

1.Noţiunea de Guvern şi tipuri de guverne contemporane 1.1. Noţiunea de Guvern Noţiunii de guvern îi pot fi atribuite mai multe sensuri. Într-o...

Guvernul

Guvernul este organul central al puterii executive care organizează realizarea administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării şi în toate...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Rolul Societății Civile în Procesul de Guvernare

Introducere Prin prezenta lucrare am urmărit să identific o analiză a rolului societăţii civile în procesul de guvernare din România. Societatea...

Competiția pentru Integrarea Europeană și Design-ul Instituțional

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul, lucrarea noastră abordează subiecte legate de integrarea europeană şi construcţia instituţională. Am...

Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile

CAPITOLUL I: Ce este stiinta mediului - Probleme - solutii. PRINCIPII ECOLOGICE 1. STRUCTURA ECOSISTEMELOR. Ecologia ca ramura sinbiologica de...

Profilul țării Polonia

A. SISTEMUL POLITIC NATIONAL Statul polonez a fost format mai mult de 1.000 de ani in urma, si a atins varsta de aur aproape de sfarsitul...

Intrarea României și Bulgariei în Uniunea Europeană

O data cu Romania si Bulgaria ni se alatura 30 de milioane de persoane, creand o Uniune de aproape jumatate de miliard de cetateni", a declarat...

Olanda

I. Noţiuni generale si notiuni istorice - Denumire oficială: Regatul Ţărilor de Jos - Capitală: Amsterdam (capitală constituţională), Haga...

Managementul Public European

Introducere Managementul public european Managementul public se dezvoltă ca domeniu distinctiv al ştiinţei pornind de la elementele sale...

Controlul Constitutionalitatii Legilor

Analizand definitia constitutiei putem remarca faptul ca aceasta constituie acel act juridic fundamental care se bucura de suprematie in raport cu...

Ai nevoie de altceva?